งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญพิมล    วงษ์จันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฐชญา    ชาชุมวงศ์
1. นางสมจิตร์    นิรมิตรนุรักษ์
2 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ช้างขวัญยืน
2. เด็กหญิงสิรินดา    หัสชู
1. นางสาวนิตติยา    ศรีบูรพา
3 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายนันทนวัฒน์    ผลเกิด
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย    จรรภูยา
1. นางสาวยศศิกา    อ่อนจร
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงญาณภา    แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสุภัสสร    เจริญสุข
1. นางสาวสุภาภรณ์    แข่งขัน
2. นางสาวสุมิตรา    อัอโดดดร
5 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนดล    มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ลิ้มฮะกี่
1. นางสาวกฤษติการ์    เพลินพร้อม
2. นางสาววิไลรักษ์    กระลาม
6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายบดินทร์    เปรมเดช
2. เด็กชายอนุชัย    เพชรยอด
1. นางสาวณัฐนันท์    สรวงสมบูรณ์
2. นางสาวสาวิกา    พ่อบุตรดี
7 โรงเรียนสันติดรุณ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอศิมาฮ์    พึ่งและ
2. เด็กหญิงอธิตา    มาลาวงษ์
1. นางสาวมาเรียม    ดาอุเส็น
2. นางสาวเอวิกา    อิสดาเรส
8 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พรมทองคำ
2. เด็กหญิงมินธิรา    คงแสงชูชัย
1. นางนันทวัน    ทัศนา
2. นายสำราญ    สุทธสาร
9 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอริสา    ปวนยงค์
2. เด็กหญิงนาดา    สมาเอ็ม
1. นางสาวน้ำฝน    สิทธิวรรณธนะ
2. นายภัทรพล    แก้วเสนา
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายเจรรัธ    ชาญสมร
2. เด็กชายรชต    แก้ววิเศษ
1. นางจันทวรรณ    ธนาวุฒิ
2. นางวนิดา    จันทร์กระจ่าง
11 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายพชร    ชำนาญเขตรกรณ์
2. เด็กชายนวพล    อินโสภา
1. นางสาวจงจิต    รื่นภาคทรัพย์
2. นายวรัญญู    อดิศักดิ์กุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................