งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวภัคจิรา    เลิศปุญยภา
1. นายพิสิฐชัย    เรืองนุ่น
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายพันธ์ศร    อดิศรพันธ์กุล
1. นายทองพูน    โพธิสาร
3 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวทิฆัมพร    เชื้อคลำ้
1. นางสาวนาถลดา    มนต์ทอง
4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวกาญจนา    พวงสีเงิน
1. นายสมบัติ    สัณหรัติ
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายธัชกฤษ    ชวินอาภาภัทร
1. นายปัญญา    คลังมนตรี
6 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายอนันพร    สมบูรณ์ทรัพย์
1. นางปราณี    มณีเทศ
7 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายสุรเกียรติ    มังคะดารา
1. นางทัศติญา    แก่นแก้ว
8 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายดนุพล    บุญนิธิ
1. นายเกษมสันต์    อินพรม
9 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวงามศิริ    ทองเชื้อ
1. นายเฉลิมพล    ตาแก้ว
10 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวสวรรญา    สุภาพัฒน์
1. นางมณทิพย์    เศรษฐไกรกุล
11 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นางสาวอัญกร    ช่วงชัย
1. นายสุทธิรักษ์    สุขศิริสวัสดิกุล
12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายธิติพล    ฟักสวัสดิ์
1. นายฉัตรชัย    ประชัน
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายอิสระ    เกิดพระ
1. นายเอกพจน์    ชาวบ้านกร่าง
14 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายพีรกานต์    สยาม
1. นางสาววิไล    แจ่มเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................