งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปวีณา    แซ่หลิน
1. นางสาวกุลญานิษฐ์    อ่อนนวม
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายพงศพล    พงศาวกุล
1. นางสาวปิยะรัตน์    โพธิบัติ
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์    แจ้งสันเทียะ
1. นางสาวนิตติยา    ศรีบูรพา
4 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสริดา    ทีปประพันธ์ณี
1. นายธิติพล    เดชะวงษ์
5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงยุวดี    จันทร์แป้น
1. นางสาวสายทอง    แตงโสภา
6 โรงเรียนอาษาวิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพรสิรี    วิชิตโชติ
1. นางสาววราภรณ์    แซ่อึ้ง
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงเบญญาดา    สุขรมย์
1. นายประดิษฐ์พร    งามแสง
8 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนฤทัย    จำรัสไว
1. นางสาวยุภาพร    บุริภักดิ์
9 โรงเรียนศิริวิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายพิพัฒน์    อรุณไพร
1. นางสุภาพร    ซิ้มเจริญ
10 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงลลิตา    อุ่นประดิษฐ
1. นายณรงค์    นุ้ยศรีดา
11 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนัฏฐธิดา    ทองดีนอก
1. นางสาวสายฝน    ปะติเก
12 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายวงศ์ธวัช    แก้วอุ่น
1. นางพรภัทรา    สืบคล้าย
13 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. นายประทีป    ฉิมพรัตน์
1. นายเปรมชัย    สุดสุวรรณ์
14 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงฉันฐรัฐ    ศักดิ์สมานชัย
1. นางสาวปวริศา    ผ่านภูวงศ์
15 โรงเรียนสันติดรุณ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐภัทร    ไพทยะทัตย์
1. นางจิราภรณ์    บุญมา
16 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    จันทรโสตร์
1. นางมณทิพย์    เศรษฐไกรกุล
17 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธนัชญา    ปวีณดำรง
1. นางสาวนิตยา    เมตไตรพันธ์
18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กชายจักริน    ลาภมูล
1. นางสาวสุทธิภรณ์    ชินทะเล
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวนัชพร    บุญสุข
1. นางสาวดวงสมร    ดอนจันไพร
20 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณภัทร    ลอยหา
1. นางพรนภา    จุ้ยเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................