รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 12 -13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขโข
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวโชติกา  จันทรสุวรรณ
 
1. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  การเพียร
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวศิริลักษณ์  เนียมปาน
 
1. นางน้ำอ้อย  กวางทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงวิระดา  สว่างศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชูกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวชยาภรณ์  ภูผา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ซ้อนพุฒ
 
1. นางสาวชมพูนุท  หาญทนงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวอัมพร  ทวีเดช
 
1. นายประจิน  ทับโชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชวัลษิตารัต  คชกูล
2. เด็กหญิงปฐมพร  มีเจริญวัฒนา
3. เด็กหญิงรจนา  ชื่นจิต
 
1. นางสุขุมาล  แก้วจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวจิติญากรณ์  สุรพานิช
2. นางสาวพรชิตา  กาฬภักดี
3. นางสาวพรหมพร  นาโพธิ์
 
1. นางอรอิริญา  อินต๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกิติมา  กันยา
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ฉายอรุณ
 
1. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวณัฐธัญ  ธัญญเจริญ
2. นายสาริทธิ์  มาวงษ์
 
1. นางสาวปัทมา  เผือกหอม
2. นางสาววลีรัชช์ษา  สกุลปั้นถนอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายศักดิธัช  จิรศักดิ์สกุล
 
1. นายพีระ  จันทร์ลอย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐพล  ซื้อสิริไพศาล
 
1. นางสมศรี  เส็งหลวง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงศณิสตา  อุปโภชน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์
 
1. นายปราโมทย์  เจตนเสน
2. นางสาววีรวรรณ  อยู่ชมวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวชานันสุตะ  จงเจริญ
2. นางสาวฐาวรีย์  ศรีเมือง
3. นางสาวณัชชา  เทศเกิด
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
2. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนไวยากรณ์
2. เด็กหญิงชลิตา  สว่างศรี
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  น้ำเงิน
 
1. นางภาวนา  เปลี่ยนขำ
2. นางบุปผา  พวงวัธนชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวกัณฐิกา  ผดุงกิจ
2. นายรัตตพล  ภูมิเมือง
3. นางสาวอรจิรา  ทวิมังสะ
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด
2. นางรุจจิรัช  ภักมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจินตนา  นาเอก
2. เด็กหญิงญาณี  กาฬภักดี
 
1. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
2. นางสาวนาตยา  ขำสุวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายภานุพงศ์   ภูเวียง
2. นายภูมินทร์  ฉ่ำสดใส
 
1. นางสาวสุทธิรัก  ทัพรวย
2. นายธนากร  ภูฆัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กหญิงธนิตตา  เสาวรส
 
1. นางรินดา  กรุดเนียม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐกิตติ์  เนตรศิวะวิเชียร
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ศรีฉ่ำ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาวม่วงขวัญ
3. เด็กชายวีรเกียรติ  เอี่ยมสอาด
 
1. นายทรงพล  ม่วงยิ้ม
2. นางสาวไพรินทร์  ช้างเขียว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายธเนศ  ศรีโมรา
2. นางสาวปานพิมพ์  เงินแพทย์
3. นายศุภกิจ  อิทธิประเวศน์
 
1. นางฉัตรชนก  กรานต์บุญภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสมาธิ  จันอินทร์
3. เด็กหญิงสุณัชชา  บุญกลาง
 
1. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
2. นางสาวชลธิชา  เสือนิล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวธัญญา  เหมวงษ์
2. นายพัสกร  จริยสุธรรมกุล
3. นางสาวสิริวิมล  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปั้นปล้อง
2. นายวิฑูรย์  ผลไพบูลย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  อัศจันทร์
2. เด็กหญิงรสิกา  ทำเนียม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญยะ
 
1. นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง
2. นางสาวปวีณา  บุญประดับ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายณัฐพนธ์   สรหงษ์
2. นางสาวพิทยรัศมิ์  ดีเสมอ
3. นางสาวรินรดา  ระย้าทอง
 
1. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
2. นายปัญญา  แช่มช้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายบุญส่ง  ปลื้มกมล
2. เด็กชายวีรภัทร  นวลผ่อง
3. เด็กชายอรรถพล  นุชนารถ
 
1. นายธีระ  อินทร์สว่าง
2. นางวันดี  วรกรรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายทรงวุฒิ  วังงาม
2. นางสาวนิศานาถ  มาราจันทร์
3. นางสาวลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
2. นางธีรนันท์  รูปสูง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกันตา  ยุรชิตภมรชัย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทองสา
 
1. นางสาวอุษณีย์  อัยรา
2. นายชัชวาล  พานิชวงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
2. นายศุภกรณ์  เปรมปรุงวิทย์
 
1. นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ศิลปชัย
2. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีคงอยู่
 
1. นายสำเริง  บุญมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายยุทธนา  ห้องหาญ
2. เด็กชายวรท  เฉิดไธสง
 
1. นายสำเริง  บุญมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายจตุพร   ธัญญเจริญ
2. นายชินกฤต   จันทร์เสวก
3. นายภูชิต   โพธิ์ด้วง
 
1. นางสุรีรัตน์   เกิดณรงค์
2. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชัญญา  ทองสุข
2. เด็กหญิงนิรมล  อิงคะวะระ
3. เด็กหญิงมนทิราพร  พรมโสดา
4. เด็กหญิงมนศิยา  สว่างศรี
5. เด็กหญิงสิตานัน  อ่ำสุขชาติ
 
1. นางสาววรรญา  นูมหันต์
2. นายกวี  โพธิสุธา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  รัตนวรลักษณ์
2. นางสาวพิมพ์ลดา  สินรุ่งพัฒนศิริ
3. นางสาวรสิตา  แย้มคล้าย
4. นางสาวศุภรัตน์  ทวีชัย
5. นางสาวอรอินท์  ทองไพรวรรณ
 
1. นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ
2. นายนนทะกาล  ทองบุราณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อู่อรุณ
4. เด็กชายอมินธดา  มะลิทอง
5. เด็กชายเกียรติกมล  แสวงมี
 
1. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
2. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายคมสัน  คุ้มสมบัติ
2. นายชินวัฒน์  เหลื่อมเพชร
3. นางสาวชุติมา  ขันทอง
4. นายทรงชัย  อินทร์สว่าง
5. นายวายุ  อภิเดช
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
2. นางประนารถ  ปิ่นทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงธีวรา  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญกลาง
4. เด็กหญิงพัดชนิตา  สามงามดี
5. เด็กหญิงศันสนีย์  มาสุข
 
1. นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
2. นายกำพล  โตท่าลอย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชนาธิป  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวพชรพรรณ  สวัสดิรักษา
3. นายวัฒนพล  วัฒนไกร
4. นายวิธวินทร์  รักวงษ์
5. นายศุภฤกษ์  ณุเรศ
 
1. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง
2. นางสาววรรญา  นูมหันต์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกชกร  ฝาเเก้วจันทร์
2. นางสาวกรกมล  มาเลิศ
3. นายชัยวัฒน์  เล่าเขตวิทย์
4. นางสาวณัฐกานต์  ภูมิวงศ์สกุล
5. นางสาวณิชาภัทร  เเซ่ลี
6. นายต่อลาบ  เเจ่มจันทร์
7. นายธงชัย  สอนง่าย
8. นายธรรมรัตน์  คล้ายขำ
9. นายธวัชชัย  ภูเขาทอง
10. นายธาราดล  ชิณคำ
11. นางสาวนิลปัทม์  ใจอารีย์
12. นางสาวน้ำฝน  อู่อรุณ
13. นางสาวปนิดา  หงษ์ทอง
14. นางสาวรสสุคนธ์  รอบรู้
15. นางสาววรรณพร  มะนาวหวาน
16. นายศักดิ์สิทธิ์  เหมือนเเก้ว
17. นางสาวสริตา  รัศมี
18. นายสุทัศน์  สุวรรณชัยลบ
19. นายสุรพล  พูลสวัสดิ์
20. นายโสภณวิชญ์  เกี๋ยงเถิน
 
1. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
3. นายจตุรงค์  ก้านศรี
4. นางสาวบุณยนุช  อินสวาท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศรัณยา  ดีประสิทธิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรัฐกานต์  วงษารัฐ
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  มีภู่
2. เด็กชายพงษ์พิรุณ  โมกทิพย์
 
1. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวขวัญปภา  ศรีธาตุ
2. นายณัฐวุฒิ  ขุมทอง
 
1. นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ
2. นางรุ่งกานต์  แสงสุระ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์คง
2. เด็กหญิงจตุพร  อินทนะ
3. นางสาวฉัตรชนก  ศรีโมรา
4. นางสาวชลธิชา  ยิ้มระย้า
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉันศรี
6. นางสาวทานตะวัน  ประสพ
7. เด็กหญิงธรภรณ์  ก๊วยสมบูรณ์
8. นางสาววาสินี  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จินดาโชติ
10. เด็กหญิงเชษฐ์ชนก  นามแก้ว
 
1. นางประนารถ  ปิ่นทอง
2. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
3. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เส็งนา
2. นางสาวกัณฐิกา  มะนาวหวาน
3. เด็กชายคฑาวุธ  เที่ยงแท้
4. เด็กหญิงชนิดา  โชติช่วง
5. เด็กหญิงทรรศนีย์  ดอกกุหลาบ
6. เด็กชายธีรภัทร  แต่งงาม
7. เด็กหญิงพรภิมล  ช้างโต
8. นายรณชัย  สว่างศิลป์
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลนาค
10. เด็กหญิงวิภาดา  สวนดอกไม้
11. เด็กชายสุขสงกรานต์  ฉายอรุณ
12. เด็กหญิงสุรีย์พร  สมบุญ
13. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
14. นางสาวอังสุมาริน  ละสีเรือง
15. นางสาวเบญจมาศ  ธารวาศ
 
1. นางสาวกาญน์สิตา  ตู้แก้ว
2. นางสาวสุภาพร  ขอพึ่ง
3. นางสาวสุปราณี  ทิพย์เนตร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  จันทร
2. เด็กหญิงนภาดล  กิ่งไทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวมณฑา  เข็มเงิน
2. นายวรท  อุจจะวาที
 
1. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์นุกูลชัย
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังข์
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายตติย  ปรึกษา
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โอภาสพินิจ
 
1. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
2. นายสมชาย  ใจมั่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายฌานวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายอมรพงศ์  สายเสน
 
1. นายสุคนธ์  สิกขโกศล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สะราคำ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ประดิษฐสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศรีประภา  เจตน์เสน
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายธีรพงษ์  กาฬภักดี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวเจนจิรา  กาฬภักดี
 
1. นายมนัส  อ่อนสำลี
2. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  บุญเสริม
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายศิริโชค  คงจ้อย
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงสุธินี  นูมหันต์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวปัญจรัตน์  รอดโต
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา   สะราคำ
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรรณรัตน์  รอดโต
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายพงศ์วิน  อุมาบล
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คุณพงษ์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คุณพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
3. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
4. เด็กชายพงศ์วิน  อุมาบล
5. นายพิษณุ  โฉมทอง
6. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพชร
7. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
8. นางสาววราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
2. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
3. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวจิตลดา  ประทีปเมือง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีแตร
3. นางสาวฉายดาว  คงดี
4. เด็กชายชัยณรงค์  ทองแย้ม
5. เด็กหญิงถนิษฐา  ถนอมลาภ
6. นางสาวธัญจิรา  กล้าวิเศษ
7. เด็กชายธีรภัทร์  แต่งงาม
8. เด็กชายภูวดล  ปลูกงาม
9. นายรณชัย  สว่างศิลป์
10. นางสาวรวงข้าว  ประสพ
11. นายวานิช  อินทะเสย์
12. เด็กชายศิวกร  ขาวพันธ์
13. เด็กหญิงศุภกานต์  หล้าเพชร
14. เด็กชายสุขเกษม  วรรณโต
15. เด็กหญิงสุภณิดา  สวนดอกไม้
16. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
17. เด็กหญิงอภิสรา  แน่นหนา
18. นางสาวอังสุมาริน  ละสีเรือง
19. เด็กหญิงอโรชา  บุญศรีรอด
20. นางสาวเกวลี  พาทีธรรม
21. นางสาวเบญจมาศ  ธารวาศน์
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
2. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
3. นางสาวสุวารินน์  รักลีลาวัฒน์
4. นายวรากร  กายะพันธุ์
5. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์
2. เด็กชายณัชพล  อิงคะวะระ
3. เด็กชายธนภูมิ  สุวรรณเรืองศรี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ประสบจันทร์
5. เด็กชายศุภสิน  ม่วงงาม
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์รูปงาม
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  พูลสวัสดิ์
2. นายจีรวัฒน์  มะนาวหวาน
3. นางสาวทิพวรรณ  แตงโสภา
4. เด็กชายนันทยศ  ยิ้มจันทร์
5. นายไชยวัฒน์  วิเศษศิริ
 
1. นายโกวิท  ทีวะเวช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายสยุมภู  คำเที่ยง
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  การภักดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จัทร์เสวก
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐดนย์  เสร็จกิจ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  จันหอม
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวปลายฟ้า  กาฬภักดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายฐิติปณพงษ์  ทองสุข
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภานุพงษ์  ไหลสงวนงาม
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  ดีเสมอ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกฤษฎา  จำปาเทศ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   สมบูรณ์ดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวน้ำเพชร  พึ่งน้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ใต้
2. เด็กชายณัชพล  ทวีสุข
3. นายธนพัฒน์  สมจิตร
4. นางสาวพัทธนันท์  พิทักษ์วนิชยกุล
5. นางสาวศิิริพร  สอนศรี
6. นายอิทธิพล  จันทร์นุ่ม
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงกชกร  สมพรมทิพย์
2. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงกมลรัตน์  สังฆวุฒิ
4. เด็กหญิงจินตภา  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงจิราภา  คงเรืองศรี
6. เด็กชายชัยวัฒน์  มีชัย
7. เด็กหญิงชาลิสา  แจ่มจันทร์
8. เด็กหญิงชุติมา  แตงทอง
9. เด็กชายทรงพล  อ่อนสำอาง
10. เด็กหญิงทิพรัตน์  มะนาวหวาน
11. นายธนาทร  ทัดทอง
12. นายนิติธร  น้ำแก้ว
13. เด็กหญิงนุชจรีย์  กฤษณวงษ์
14. เด็กหญิงน้ำหวาน  เหมือนเเก้ว
15. เด็กชายพงศกร  จันทนา
16. นายพิชัย  ธัญญเจริญ
17. เด็กหญิงพิมวดี  ศรีนาค
18. เด็กหญิงรัชนีกร  เชียงคำ
19. นายรัฐภูมิ  สีเเตงสุก
20. นายรัตนพันธ์  เเสงจิยะพันธุ์
21. เด็กหญิงวนิดา  พิพิธ
22. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์ศิริ
23. เด็กหญิงวาสนา  เข็มเพ็ชร
24. เด็กหญิงศรินทิพย์  วงศ์จันทา
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเผือด
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  หาญพุฒ
27. นายสมศักดิ์  กวางทอง
28. เด็กหญิงสายฝน  แสงศรี
29. เด็กหญิงสิลิณี  นุสสิลิ
30. เด็กหญิงสุกัญญา  พูลสวัสดิ์
31. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสขุมา
33. เด็กหญิงสุภัทรา  เหรียญทอง
34. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองศรี
35. นายอธิราช  ชินคำ
36. เด็กหญิงอรไพลิน  ขำเสมอ
37. เด็กหญิงอาริษา  อินทปัล
38. เด็กหญิงเกศกนก  ทองประสม
39. เด็กหญิงเมวดี  อาษานาม
40. เด็กหญิงโยษิตา  คัชฌากร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
2. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
3. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
5. นายชลบดินทร์  กลิ่นจันทร์
6. นางสาวณิชาภัทร  เพ่งพินิจ
7. นางวิมล  กาฬภักดี
8. นางสาวพรรณี  บุญฤทธิ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  เขียวคำ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  งิ้วงาม
3. เด็กหญิงณัฐกัญรัตน์  พิมพ์จันทร์
4. เด็กชายนิติกร  พุ่มเฉลียว
5. เด็กชายพลพจน์  น้ำแก้ว
6. เด็กชายวรัตน์  อรชร
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  ลอยอากาศ
8. เด็กหญิงสุวรา  นิลทับ
9. เด็กหญิงอริสา  ร่มลำดวน
10. เด็กหญิงอาภาภรณ์  โตจิต
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายขจรกิตติ์  ประภาสโนบล
2. นายตะวัน  ธัญญเจริญ
3. นางสาวธณัฐชา  ผิวหอม
4. นายภาคภูมิ  สอนสุวรรณ์
5. นายภานุพงศ์  กาฬภักดี
6. นายยุทธนา  ทองนอก
7. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
8. นางสาวสุภิตา  ขุมทอง
9. นางสาวสุรัญชนา  มีภู่
10. นางสาวเกศรา  สว่างศรี
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีทองสุข
2. นายธรรมนูญ  ดอนคงมี
3. นายภาราดร  แสนคำ
4. นางสาววิลัดดา  ชาวป่า
5. นายเดโช  คำเสน
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  ทองพรมมา
2. นางสาววริษฐา  ขันนาค
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
2. นางรักษิณา  แก้วพงษา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นาคจินวงษ์
 
1. นายธฤต  จันทร์สุวรรณ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรินลดา  ทองสาร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงรัตนากร  สบาย
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวเอื้อมพร  ทีปะลา
 
1. นายสุริยา  กิจลิขิต
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงภควดี  ดีวิจารณ์
 
1. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อยู่มากญาติ
 
1. นางสาวศศิร์ภร  เกาะแก้ว
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธรรพ์ณธร  บัวศรี
2. นายพฤหัส  ส้มไม้
3. นางสาวมลธิรา  จักร์แก้ว
4. นายวรดร  รอดอารม
5. นางสาวสุธิตา  พงศ์ปัญจศีล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
2. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายดลนที  โพธิ์ศรี
2. นายพีรพล  กาฬษร
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจุลจักร  อินโต
2. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
3. เด็กชายธัญเทพ  ศิริภาพ
4. เด็กชายนนทกานต์  ทับทอง
5. เด็กชายปิยะพงษ์  แย้มดี
6. เด็กชายภูมิภัตร  ใสแสง
7. เด็กชายวัชรวิทย์  ทองคำ
8. เด็กชายวายุ  เจียมกันยา
 
1. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
2. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
3. นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นายขจรพรรณ  บางพลอย
2. นายณัฐพล  ทองประสม
3. นายธนากร  วริยพงษ์โสภณ
4. นายธวัช  เหมือนแก้ว
5. นายนันธวัช  สวนดอกไม้
6. นายเดชาพล  หมื่นหาญ
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
2. นายวรากร  กายะพันธุ์
3. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลชนก  กนกกาญจนานนท์
2. นางสาวกัญญารัตน์  สดคมขำ
3. นางสาวจิรนันท์  สีแข
4. นายตะวัน  ม่วงงาม
5. นางสาวปาริฉัตร  นวลหงษ์
6. นางสาวพัชรพร  พงษ์ศรี
7. นางสาววรรณกมล  ติ้ววงค์
8. นางสาวศิริลักษณ์  คำหอม
9. นางสาวสิรภัทร  เอมคล้า
10. นายเฉลิมวงศ์  พลวัฒน์
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
3. นางประนารถ  ปิ่นทอง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธารทิพย์  อินทร์เจริญ
2. เด็กหญิงนรีกานต์  เชาวนะ
3. เด็กหญิงนลิณี  คำประเทศ
4. เด็กชายมงคล  รักพวงทอง
5. เด็กหญิงมนัชญา  แก้วจันทร์
 
1. นางสายใจ  กันประชา
2. นางพรพิมล  ภูผา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวจิรัชฌา  คูหาวิจิตร
2. นายจิรายุ  ใจแสน
3. นายณัฐพงษ์  มะกรูดอินทร์
4. นางสาวบงกช  ชินวงษ์
5. นางสาวแววพลอย  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย
2. นางพรพิมล  ภูผา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ขำกา
2. เด็กชายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณโพธิ์ทอง
2. นางสาวชมัยพร  ธัญญเจริญ
3. นางสาวสุภาภรณ์  เพ็งชัย
 
1. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สุทธิสินธุ์
2. เด็กหญิงพณิชนล  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงวนิดา  พวงเงิน
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวธีรดา  ทองสุข
2. นางสาวนันทพร  อู่สุวรรณ
3. นางสาวรุจิรา  ตั้งไทยขวัญ
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาวแสงเดือน  ศิริสอ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายเดชา  ระเวง
 
1. นางกรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย
2. นางเสาวลักษณ์  อาษานอก
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กชายธันวา  ภิยโยภาพ
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แจ่มศรี
 
1. ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
2. นายจักรพันธ์  บุดดาผา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณัฐริกา  ปาละพันธ์
2. นางสาวถาวรีย์  กาฬภักดี
 
1. นายสมชาย  สุธีกุล
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายจารุวิทย์  สิงห์โสม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลึกวิลัย
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนัฐวุฒิ  พริบไหว
2. นายวสุพล  รุ่งเรือง
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เปรมทอง
 
1. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งทอง
2. เด็กหญิงอุษา  สมจิตต์
 
1. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายศุภกร  เกตุไผ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  เซียงไร้
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพสิษฐ์  อยู่โต
2. นางสาวสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวชุลีพร  เสือน้อย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมยะกลาง
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาววันวิสาข์  พยัคซ้อน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนพกร  ส่งสุขสำเภา
2. นายวรวุฒิ  บากอง
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาววันวิสาข์  พยัคซ้อน
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เข็มเพ็ชรธนโชติ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์ภาณุพงศ์
3. เด็กหญิงอินทรัตน์  ทิมพิทักษ์สกุล
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวนุชนาฎ  ท้องโล้น
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนงนุช  พิมพขันธ์
2. นางสาวปิยวรรณ  โพธิ์พันธ์
3. นายอนุชา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นางสาวนุชนาฎ  ท้องโล้น
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรัชชานนท์  พลเสน
2. นายสุรศักดิ์  นิลทับ
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พานิช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พานิช
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายคุณานนต์  จันทมา
2. นายธนพล  แก้วเรือง
3. นายภาณุวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวนภัสสร  พุทธคาวี
2. นางสาวประวีร์ณัฐ  โพธิสัตย์
3. นางสาวลภัสรดา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สง่าไกร
2. เด็กหญิงพัชรี  สง่าไกร
3. เด็กหญิงวิภวานี  คำด่าน
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
2. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวนุชนาฏ  มีเพียร
2. นางสาวภัทรพร  กาฬภักดี
3. นางสาวอำไพพร  ชมภูนุช
 
1. นางสุนันทา  พันธุมิตร
2. นางสมหมาย  ศรีสุข
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงชมภู  ก้อนคำดี
2. นางสาวนันท์สินี  พิมพขันธ์
3. เด็กหญิงพรพิลัย  จันทร
4. เด็กหญิงวันทนีย์  จันทา
5. เด็กหญิงสสินา  ภูฆัง
6. เด็กหญิงสุราวดี  พูสาย
 
1. นางสาวพัสวี  กาฬภักดี
2. นางสาววรรัตน์  ภูผา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วเรือง
2. นายณัฐพล  วังงาม
3. นายปรเมศ  รักชื่อ
4. นางสาวฝน  ชมจันทร์
5. นางสาวสิริลักษณ์  แตงทอง
6. นายสุทธพจน์  แหลมหลัก
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวทัญญู  สายเสมา
3. เด็กชายอภิชัย  ยอดจันทร์
 
1. นายถวิล  สุขวงษ์
2. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  แย้มพลอย
2. นางสาวธนัชพร  กาฬภักดี
3. นางสาวโชติมา  สุขไสวรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกัญญา  จันทรา
2. ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทีปะลา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จำปาเทศ
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  เกษประทุม
 
1. นายพลภัทร์  ปานเพชร
2. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทากาศ
2. นางสาววรรณพร  แก้วจันทร์
3. นายอนุชา  เกื้อกูล
 
1. นายพลภัทร์  ปานเพชร
2. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์สิตา  เนตรลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสินธุ์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางกาญจนา  วงศ์อร่าม
2. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวกุสุมา  รุ่งเรือง
2. นางสาวปานรพี  ช้างคง
3. นางสาวพิชชาภา  ทองเสวตร
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นายประสิทธิ์  สิงห์ชัย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  สบายจิต
2. เด็กหญิงเกตนิภา  สวัสดี
3. เด็กหญิงเกษกนก  อินทร์นิ่ม
 
1. นางสาวโสภณา  นาคเกษม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวนันทนา  เมืองวงษ์
2. นางสาวศิริโสภา  ปั้นญาติ
3. นางสาวสิริรัตน์  หัสชู
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงจินภา  สุสุนทร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมขันธ์
3. เด็กชายวันชนะ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
2. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวดวงมณี  วรรณชนะ
2. นางสาวยอดขวัญ  ศรีแจ่ม
3. นางสาววาสนา  สิทธิ
 
1. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
2. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกานติมา  ขุมทอง
2. เด็กชายชนินทร์  พลเสน
3. เด็กหญิงโชติมา  ล้อมลาย
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
2. นางจำนงค์  รักการดี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  วิระนนท์
2. นางสาวสายพิณ  ศิลปชัย
3. นางสาวอรวรรณ  พูลเพิ่ม
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายวีระโชค  การะไชย
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โสขุมา
2. เด็กชายธงชัย  กล้าหาร
3. เด็กชายนิวัฒน์  ขาวขวัญ
 
1. นางเอมอร  ลายคราม
2. นางสาวลัดดา  เกษลักษณ์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร   วารีนิล
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายมงคลพิสิฐ  มีถาวร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  ปัญจาสุธารส
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ