หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 12 -13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3  
2 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3  
3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี 3  
4 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
5 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
6 นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
7 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
8 นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
9 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
10 นายวิโรจน์์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
11 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
12 นางอุษา สุดคะนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
13 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
14 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
15 นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
16 นายฉัตรชัย น้ำชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
17 นายทรงวุฒิ อยู่วงษ์อั๋น ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
18 นายวินิจ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
19 นายทรงฤทธิ์ นวนมีศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
20 นายณัฐพล ดวงจินดา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
21 นางสาวธนัชชา กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
22 นายองอาจ หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
23 นายสุเทพ ขำโขมะ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
24 นางสาวกาญจน์สิตา ตู้แก้ว ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
25 นายกรณ์ธนัตถ์ ณ.นคร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
26 นายธนู จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
27 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
28 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
29 นายชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
30 นางสาวศรัญญา แร่เพชร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
31 นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
32 นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
33 นางอภิรดี ฟาน เดอ ปุท ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
34 นางรักษิณา แก้วพงษา ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
35 นางสาวเอมอร ลายคราม ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
36 นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
37 นางสาวขวัญชนก มาลากุล ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
38 นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
39 นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
40 นางสาวชมพูนุท อุยานันท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
41 นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
42 นายขจรวุฒิ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
43 นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
44 นางรินดา กรุดเนียม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
45 นางดวงเดือน รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
46 นางประนารถ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
47 นายชัยพร พัฒนกิตติเวทย์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
48 นางธันยากร ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
49 นางสาวปพิชญา เกษร ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
50 นางสาคร ทัศน์ศรี ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
51 นางษิชณาก์ สว่างพื้น ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
52 นายจตุรงค์ ก้านศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
53 นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
54 นางรุ่งกานต์ แสงสุระ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
55 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
56 นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
57 นายราเชนทร์ ทิพเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
58 นายณัชพล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
59 นางประวีณา ชูชาติ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
60 นางสาววลีรัชช์ษา สกุลปั้นถนอม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
61 นางสาวนฤมล เพ็ชรักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
62 นางสาวนริศรา วงษ์สุบรรณ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
63 นายสุวิตร เพ็งสุข ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
64 นายมาโนช ประกอบแสง ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
65 นางยุภา สุจริตธุระการ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
66 นางประอรศิริ ชวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
67 นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
68 นางสุขมาล แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
69 นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
70 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
71 นายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
72 นายนพดล จุ้ยเปี่ยม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
73 นายสุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
74 นางสาวกาญจนา เวชวิฐาน ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
75 นายมนัส อ่อนสำลี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
76 นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
77 นางสาวอำนวย โพชนัง ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
78 นายสมชาย ใจมั่น ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
79 นางศุภานัน เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
80 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
81 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
82 นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
83 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
84 นายสมชาย สุธีกุล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
85 นายจรัสรวี พรมทองดี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
86 นายวิษณุ ทองคำ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
87 นายณัชพล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
88 นายธีรวัช ศรีวัฒทานัง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
89 นางสาวสมพร เกตสุวงษ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
90 นางสาวเสาวลักษณ์ อาษานอก ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
91 นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
92 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
93 นายคำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
94 นายจรง สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
95 นายสมเจตน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
96 นางวันดี วรกรรณ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
97 นางสาวชมภูนุช หนูนุรักษ์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
98 นางสุวรรณ แตงโสภา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
99 นางสาวชลธิชา เสือนิล ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
100 นางวรินธร ทิพเนตร ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
101 นางสาวณัฐวรรณ น้อยนารถ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
102 นางวิมล กาฬภักดี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
103 นางศิรินภา บัวผ่อง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
104 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
105 นายชัชวาล พานิชวงษ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
106 นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
107 นายทรงพล แก้วเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
108 นายปิยะ ภู่ประเสริฐ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
109 นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
110 นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
111 นางสาวอุบลรัตน์ การสาลี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
112 นางสาวอโณทัย เพ็งรักษ์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
113 นางนฐดา หนูเส็ง ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
114 นางสาวพรรณี บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
115 นายคะนอง พิมศร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
116 นางสาวมัลลิกา เตชะเสนา ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
117 นางสุกัญญา เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
118 นางอุษา สุดคนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
119 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
120 นางสุภิต พิศเพ็ง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
121 นางมรรษกร พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
122 นายเอกนรินทร์ อิ่มรส ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
123 นายจรัสรวี พรมทองดี ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
124 นายนิธิ จุ้ยแก้ว ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
125 นางสุนันทา พันธุมิตร ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
126 นางสาวโสภณา นาคเกษม ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
127 นายศิริ อินโพธิ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
128 นางอรุณี กำลังแพทย์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
129 นายสำเริง บุญมี ครโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
130 นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
131 นายวัชระ ดอกไม้เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
132 นางทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
133 นายคำรณ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
134 นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
135 นายสุชาติ เกตูแก้ว ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
136 นายสรยุตต์ จุลปานนท์ ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
137 นางสาวกัญญา หอมสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
138 นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
139 นางสาวนิสารัตน์ โพธิ์ทองคำ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
140 นายสมชาย ใจมั่น ครูโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
141 นายไพฑูรย์ สายเสน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
142 นางสาวบุษบง กำลังแพทย์ ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
143 นายธนู จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
144 นายวีรพนธ์ เหล่าต้น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
145 นายเจนณรงค์ สุวรรณรัศมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว  
146 นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
147 นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
148 นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
149 นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
150 นายยุรนันท์ ปั้นนอก ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
151 นางสาวรัชดา จิตสามารถ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
152 นางสาวปริตตา ชาญสมร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
153 นางสาวจรรยา จิวเจริญ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
154 นางสาวนิษณา สว่างศรี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
155 นางศุภานัน เอกธีรธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
156 นางพรพิมล ภูผา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
157 นางสายใจ กันประชา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
158 นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
159 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
160 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
161 นางสาวสมปอง คุ้มสิน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
162 นายสุวรรณ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
163 นางสาวปวีณา บุญประดับ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
164 นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
165 นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
166 นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
167 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
168 นางสาวสมรักษ์ โสขุมา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
169 นางสาวบำรุง สรหงษ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
170 นางสาวศศิธร คำพิลา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
171 นางสาวอารมย์ ปานทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
172 นางพรรณวดี พิศวง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
173 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
174 นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
175 นางสาวจารุณี ธนสิน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
176 นายธัญญากร ธรรมกาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการรับรายงานตัว  
177 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
178 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
179 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
180 นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
181 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
182 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
183 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
184 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
185 นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
186 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการกลาง  
187 นายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
188 นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
189 นางสาวฉลอม รุ่งเรือง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
190 นางอัมพวรรณ เมฆฉาย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
191 นางสาวเฉลา เสือแดง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
192 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
193 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
194 นายธนู จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
195 นายสำเริง บุญมี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
196 นายนนทะกาล ทองบุราณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
197 นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
198 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
199 นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
200 นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
201 นางสาวอารมย์ ปานทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
202 นางประภาศิริ พูนชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
203 นางสาวอารี ทองประสม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
204 นางสาวรัชดา จิตสามารถ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
205 นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
206 นางสายใจ กันประชา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
207 นางสาวกรกนก โสขุมา ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
208 นางสาวภัทรพร รักการดี ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
209 นางกาญจนา สีทาไข ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
210 นายศุภโชค สาระสันต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
211 นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
212 นายสราวุธ เจริญรื่น ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
213 นายสุวรรณ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
214 นางสาวเบญจวรรณ เรืองสังข์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
215 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
216 นางสาวสุณี ภู่พานิช ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
217 นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
218 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
219 นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
220 นางสาวศิรินภา คล้ายนาค ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
221 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
222 นายพชรพล จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
223 นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
224 นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
225 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผล  
226 นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
227 นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
228 นางสาวชมพูนุท อุยานันท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
229 นางสุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
230 นายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
231 นายธนู ดีกล่อม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
232 นายสมคิด พันธุมิตร ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
233 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
234 นายทรงพล ม่วงยิ้ม ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
235 นายปรีชา มั่นปาน ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร  
236 นายไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  
237 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๓  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 035-515464Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]