รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกิดสวัสดิ์
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกันตพร  การะเกตุ
 
1. นายศุภกิจ  มาลัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สดับธรรมารักษ์
 
1. นางพิกุล  พลายพิชิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอมิตา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาอ้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์อุทัย
 
1. นางนาตยา  พิทักษ์วงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายสุทธิพจน์  มหาเมฆ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ภู่สวุรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายศักดา  อุโบสถ
 
1. นางจรรยวรรธน์  ประสงค์เงิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาววาสิณี  ใจน้ำ
 
1. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายธนาธร  สมศรี
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีบุญธรรม
3. เด็กหญิงอภิสรา  แสงมา
 
1. นางปณิสรา  ชูศรีชัย
2. นางสาววรรณฤดี  ปานคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายบุญฤทธิ์  วู้ชัยภูมิ
2. นางสาวสิธิตา  แก้วแกมทอง
3. นางสาวสิรินญา  ดีวันดา
 
1. นายธนกาญจน์  อยู่หลาบ
2. นางสาวอรณิช  สามสี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  ประวิงวงศ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางรัตนาวรรณ  เลาหเรณู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวนริศรา  แจ๊ดนาลาว
2. นางสาวพุธิตา  ทำจะดี
 
1. นางนงเยาว์  จิระสถิตย์พร
2. นางสาวกาญจนา  บุญมาอ้น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเหรา
 
1. นางสาวรักชนก   คูห์เทวารัณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นายเมธา  ใจบุญ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ใจสัจจะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีเชื้อ
2. เด็กชายธวัช  โพธิ์น้อย
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เกตุประทุม
 
1. นางปราณี  อินทรักษา
2. นางสาวคณิดา  พักตร์เพียงจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณัฐวรา  อาจคงหาญ
2. นายบุญยสิทธิ์  ดวงดำ
3. นางสาวศศิประภา  อิฐานุประธานะ
 
1. นางสิริรัตน์  อายุวัฒน์
2. นางเกศสุดา  ชูวงค์วาลย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงภัคจิราพร  พรมทอง
2. เด็กชายรุจน์สิริพล  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงศรีรุ้ง  โถสนิท
 
1. นายอธิวัฒน์  พันธุ์รัตน์
2. นางภัณวดี  แก้วทิพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  ชูก้าน
2. นายณัฐวุฒิ  ช้างป่าดี
3. นางสาวบุษยา  น้อยเลิศ
 
1. นางสาวอรษา  ชิดปราง
2. นางสาวศิริวรรณ  สุวรรณทับ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงอทิตยา  แย้มชื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริมงคล
2. นายจุมพล  อยู่คง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณอรรัชช์  นบน้อยเสรีวงศ์
2. นายทรงยศ  ไทยงามศิลป์
 
1. นายอนุวัฒน์  จันทร์สุข
2. นายระบอบ  คุ้มฉายา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายนวพล  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  คำเรียง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายภานุวัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ศรีสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดพ่วง
2. เด็กชายชยทัต  จันตระกูลชัย
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  นิยมสุมทรานนท์
 
1. นางคนึงนิต  สาฆะ
2. นางสาวศิริพร  ปิ่นจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายถิรวุฒิ  จีนอนงค์
2. นางสาวอาภาสิริ  พิศเพ็ง
3. นางสาวเกษราภรณ์  แสงทองดี
 
1. นางนิจธยาน์  จิวรรจนะโรดม
2. นางสาววิวาห์  แสงปัญญา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา  โกฎแสง
2. เด็กหญิงศศิวิภา  บุญค้ำ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ชาวข้าวไร่
 
1. นายจาตุรงค์  เจริญนำ
2. นางสมวรรณ  ทองดอนน้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมศรี
2. นายปฏิพัทธ์  เขื่อนสุวงค์
3. นางสาวปียมาศ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวจรีพร  วังคีรี
2. นางตติยาภรณ์  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรพร  อัฒจักร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สำราญมาก
 
1. นายพิทักษ์  เมาลี
2. นางสาวน้ำทิพย์  เที่ยงตรง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายจารุกิตต์  ธนูรเวท
2. นายภาณุวัชร  วรสิทธิ์
3. นางสาวรัตติการ  ออมสมสวย
 
1. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
2. นางอารีย์  สุภาพวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลเสน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  รสมณี
3. เด็กชายไตรภพ  โค้งอาภาส
 
1. นางสาวเนตรราตรี  ท้าวโสม
2. นางสาววิชชุดา  งามอักษร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกาญจนี  ขำหินลาด
2. นางสาวกุลนิษฐ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวสิริญาณี  จูมศรียา
 
1. นางสาวจรีพร  วังคีรี
2. นางวิมลนาฏ  มารมณ์พันธุ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายวรภัทร  นาคศรีโภชน์
2. เด็กชายสนธยา  ยอดตลาด
 
1. นางเกศินี  กีรติดำเกิงสกุล
2. นางสาวแสงเดือน  คลองแห้ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายคฤหาสน์  จงสมจิตต์
2. นางสาวธนวรรณ  จันทรา
 
1. นางสุนันทา  ว่องไวพานิช
2. นายสมศักดิ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สระศรีสม
2. เด็กชายปฏิพล  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นายประคอง  อดทนดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กชายวิญญู  รักราษฏร์
2. เด็กชายอัมพร  นุชพูล
 
1. นายประคอง  อดทนดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายจิรวัฒน์  แก้วสระแสน
2. นายนครินทร์  โลห์ประเสริฐ
3. นายมงคล  ชั่งแก้ว
 
1. นายรัฐกร  กิตติภควัต
2. นางปวีณ์วัสสา  พันธุ์หงษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงนิสา  ยศวิชัย
2. เด็กหญิงวนิดา  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุพรรณทอง
4. เด็กหญิงอลิสา  แป้นยิ้ม
5. เด็กหญิงไพลินรัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายตรงกิจ  สุขเหลือ
2. นายวินัย  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัชชา
2. นางสาวธิดารัตน์  รัศมีรณชัย
3. นางสาวปฐมพร  รักษ์หิรัญ
4. นางสาวปณัฐดา  คำเกลา
5. นางสาวศิริลักษณ์  ทับศรี
 
1. นางชลดา  แลเพชรศรีทองดี
2. นางอัญชเกศ  บุญศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  ขันสิงห์
2. เด็กหญิงมลฑลิกา  อ่อนใจดี
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุญรอด
4. เด็กหญิงอาทิมา  จินดารัตน์
5. เด็กหญิงเพ๊ญนภา  กาบทอง
 
1. นางสาวฐิติพร  สารสุวรรณ
2. นายอภินันท์  ฉิมย้อย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกชพร  แย้มมี
2. นางสาวน้ำทิพย์  วรรณดี
3. นายรณกฤต  ปุณสิริ
4. นางสาวเจณจิรา  พันธุ์เอก
5. นางสาวเพชรรัตน์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ
2. นางสาวอุสา  ทองปรีชา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  วงศ์พันธ์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  พักเสียงดี
3. เด็กหญิงณัธวรรณ  ปั่นเพชร
4. เด็กชายธนพงษ์  พวงทอง
5. เด็กชายสาธิต  เพชรสีจา
 
1. นางสาววิภา  สาครเสถียรกุล
2. นายพงษ์ระพี  ศรีคำทา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวทัศนีย์  นพวานศรี
2. นายนัทธวัฒน์  บัวเอี่ยม
3. นายปราโมทย์  หระพันธุ์
4. นายสุรศักดิ์  ไชยอักษร
5. นายเอกดำรงค์  ทับศรี
 
1. นายไชยพร  แย้มมี
2. นายสุรศักดิ์  สีน้ำเงิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวกัณทิมา  มั่นหลง
2. นางสาวกัณธิมา  พ่อค้า
3. นางสาวจุฑามาศ  ญาติวงค์
4. นายชัยวัฒน์  อินทร์พุทธ
5. นางสาวชุติมา  นิ่มนวล
6. นางสาวณัฐกานต์  อาจคงหาญ
7. นายณัฐพล  โลสันเทียะ
8. นางสาวธนิษฐา  ติดยงค์
9. นางสาวบุษบา  รักซ้อน
10. นางสาวปิยภา  แช่มช้อย
11. นายภูมิพันธ์  พ่อค้า
12. นางสาวมนถิตรา  ไฝเพชร
13. นางสาวรัตนา  ทิพกระโทก
14. นายวีรภัทร  โอบอ้อม
15. นายสรายุทธ  เชื้อเพชร
16. นางสาวสุชาดา  ใจคำแหง
17. นางสาวสุภาวิณี  ปืนฮวน
18. นางสาวอารญา  ยอดใจดี
19. นางสาวอารียา  ตั้งจิตต์ธรรม
20. นางสาวอำพร  พวงมะพัด
 
1. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
2. นางสุพัฒนา  แหวนเพชร
3. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศิล
4. นางสุพัตรา  มูลละออง
5. นางสุทิน  เสียดขุนทด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายชันวัฒน์  โพธิ์พันธุ์
2. นางสาวณพัชรา  ดำรงแดน
3. นางสาวณัฐชา  คำนูญ
4. นายณัฐพล  ตรีโพชน์
5. นายธนดล  เขียวสังข์
6. นายธีรวัฒน์  พลายละหาร
7. นายนันท์นัฎฐ์  นนท์แก้ว
8. เด็กชายนิธิกร  พุ่มเปลี่ยน
9. นายพงษ์ฐกร  สว่างศรี
10. นางสาวพชรกมล  รุ่งวารินทร์
11. เด็กชายรณกร  เมืองแก้ว
12. นายรุ่งอรุณ  บุณยะวรรณ์
13. เด็กชายวิรัตน์  เพ็ชรงาม
14. นายวีรชล  แสงภูเขียว
15. นายศรรเพ็ชร  ศิริกุล
16. นางสาวสมฤดี  แสงอาทิตย์
17. เด็กชายสิทธิชัย  สว่างศรี
18. เด็กชายอัฐพงษ์  อินฉ้วน
19. นายเมธาสิทธิ์  แก้วเขียว
20. นายไกรวิชญ์  เภาเสน
 
1. นางเนาวพร  คงสมนึก
2. นายไชยพร  แย้มมี
3. นายประพนธ์  ชิดปราง
4. นางลำดวน  ชิดปราง
5. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงนิสา  เพชรดำดี
 
1. นางศิริวรรณ  งามทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวแก้วขวัญ  นีลนิยม
 
1. นางสาวสมรัตน์  มาเอี่ยม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยวงศ์
2. เด็กชายฐนพัฒน์  ภัทรสุวรรณกิจ
 
1. นางสาคร  แก้ววิไล
2. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวดุสิตา  แย้มไสว
2. นายศิริพงษ์  แช่มช้อย
 
1. นางสาวโฉมศรี  อินสว่าง
2. นางสาคร  แก้ววิไล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  นาคสลับ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จินดารัตน์
3. นางสาวมานิตา  เสื้อดุร้าย
4. นางสาวยลรธิดา  โคตรสาลี
5. เด็กหญิงรพีพร  จันทร์พัชรินทร์
6. นางสาววราภรณ์  หนองบัว
7. นางสาวสิลินทิพย์  ภาษิต
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เตีย
9. เด็กหญิงสุจิรา  ยอดยา
10. เด็กหญิงสุชาดา  เทพทอง
 
1. นางสาวประภาพร  ศิริประกายศิลป์
2. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
3. นายประคอง  ศรีสุวรรณ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงชญาดา  แดงดี
3. เด็กหญิงชนิดา  ยศวิชัย
4. เด็กหญิงฐิติมา  กุลวงศ์
5. เด็กหญิงณัฏฐญา  แก้ววงษา
6. นางสาวนฤมล  แซ่โค้ว
7. เด็กหญิงปิยมาศ  ตุ่มศรียา
8. นายพิเชฐ  ทำจะดี
9. นางสาวศิริพร   นาคอรุณ
10. นางสาวสมฤทัย  พึ่งล้อม
11. นางสาวสาวิตรี  อบน้ำ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
13. เด็กหญิงอุ้มบุญ  หนูนุรัตน์
14. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สวด
15. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยเงิน
 
1. นายหัสนัย  สมชาติ
2. นายสุทิน  อาจคงหาญ
3. นายวัชรพงษ์  ดอกเข็ม
4. นายพลวัฒน์  จงสำราญ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงวิมลพร  เพิ่มนาม
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บริบูรณ์
 
1. นางภาสินี  มากระจัน
2. นายวิริยะ  ชูวงค์วาลย์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวพนิตนันท์  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายรวีกร  จันทรเสวก
 
1. นายโกศล  จันทรโชติ
2. นายวรุตม์  ดำรงเกียรติสกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายคุณาสิน  พวงแก้ว
 
1. นายวันชนะ  อินทร์รจนา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธารา  เอกชัยรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คุ้มพันธุ์แย้ม
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวระพีพร  อนันท์สุข
 
1. นายนารินทร์  แจ่มจิตต์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงลินดา  เฟื่องนคร
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ชาญนนท์
 
1. นายวันชนะ  อินทร์รจนา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงพวงเพ็ชร  ทรัพย์อินทร์
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  บุญครอง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วทองศรี
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  อำภา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  น้อยนคร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตาตระกรุด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอุดมพรรณ  นาคศรีโพด
 
1. นายวันชนะ  อินทร์รจนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุขสม
2. เด็กชายบัญชา  ทองเอก
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสวงหา
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
2. นางสาวเนาวรัตน์  สนธิเณร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายธนวัตร  ทองเอก
2. นายศุภกร  ปั้นบุญมี
3. นายเจษฎาพล  รูปสมดี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  แสงเกตุ
2. นางสาวจันทิมา  มณีวงษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเมือง
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายยุทธนา  มะลิลา
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายนันทชัย  สุนทรวิภาต
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายวีรภัทร  พูลสำราญ
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายพีรดนย์  ขุนพรหม
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นายธนดล  ขำสุวรรณ
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์แวว
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายนันทกานต์  นิจฉัย
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอัจฉจริยา  คงพนัส
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงศรุตา  คงมา
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวอลิชา  อัวคนซื่อ
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายก้องพิภพ  เรืองช่วย
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย    
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงรติชล  รอดพึ่ง
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กหญิงคณิตา  ใหม่บุญมาก
2. นางสาวชนิกานต์  เส็งเจริญ
3. นางสาวชลารัตน์  แจ่มจำรัส
4. นางสาวพลอยมณี  คำสักดี
5. เด็กหญิงวิภาดา  ทัศนากร
6. เด็กชายสุรเสกจ์  พูลสำราญ
7. นางสาวอรพินท์  ฟ้าหวั่น
8. นางสาวเสาวลักษณ์  เสาวงจันทร์
 
1. นายฤทธี  อยู่ดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นพนงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงดี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ตู้เจริญ
4. เด็กชายธีรพงศ์  ทองปลิว
5. เด็กชายนฤเบศ  สอนเนียม
6. เด็กหญิงปาริฉัตต์  จ่าพันธ์
7. เด็กหญิงมนฤดี  โสภา
8. นายยุทธนา  มะลิลา
9. เด็กหญิงรติชล  รอดพึ่ง
10. เด็กหญิงรัญชิดา  ทุมซะ
11. นายวัฒวุฒิ  รูปสม
12. นางสาวศิริลักษณ์  แจ่มแจ้ง
13. เด็กหญิงสันธิลา  รอดสน
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์แวว
15. นายเนติพงษ์  บัวอำไพ
 
1. นางสาวณัชชารีย์  ธนฐิติวรนันท์
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง
3. นายโยธิน  เวชวิฐาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แจ่มจำรัส
2. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
3. นางสาวณัฐริกา  สังข์วรรณ
4. นายธนดล  ขำสุวรรณ
5. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
6. นายนันทชัย  สุนทรวิภาต
7. นางสาวปิยฉัตร  ผ่องแผ้ว
8. นายพีรดนย์  ขุนพรหม
9. เด็กชายภูเบต  ร่มโพธิ์ชี
10. นางสาวศศิณา  เรืองหิรัญวนิช
11. นางสาวสุภาพร  กลัดอยู่
12. นายอภิเดช  พันธุ
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดอนพงไพร
2. เด็กชายคุณากร  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายธงชัย  ธรรมขันติสุข
4. เด็กชายนันทพร  จันทร์ฉาย
5. นายปกรณ์ศักดิ์  ออมสิน
6. เด็กหญิงพัชราพร  เทพาชมภู
7. นายพัทธนันท์  เชาว์เฉียบ
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ  คล้ายมงคล
9. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทะเข้
10. นายยุทธพิชัย  แก้วพุฒตาล
11. เด็กชายรัตนกร  ภูมิประเทศ
12. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุภาพรม
13. เด็กหญิงศศิธร  ใจซื่อ
14. เด็กชายสมพรเดช  โชคอำนวยจิรากุล
15. นายสุริยัน  ใจกล้า
16. เด็กหญิงอัมพร  ใจบุญ
17. นางสาวเกษรา  บุญลือพันธ์
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่อึ้ง
19. นายเพิ่มศักดิ์  เหลืองพิทักษ์
20. เด็กหญิงโชติมา  เมืองศรี
 
1. นายสุวัฒน์  ศรีดี
2. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
3. นางสาวณัฏฐิดา  ศรีเดช
4. นางสาวกาญจนา  นุชศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณรงค์พร  ทองคำ
2. เด็กชายตะวัน  ยิ้มไพบูรณ์
3. เด็กชายภูชิต  เรือนปานแก้ว
4. เด็กชายศุภโชค  รอดแก้ว
5. เด็กชายสกรรจ์  สีสองห้อง
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวณัฐฐา  ตั้งเจริญทรัพย์
2. นายณัฐวัตร  ตั้งเจริญทรัพย์
3. นายพิชาภพ  สิทธิสม
4. นางสาวพิมพ์พิมล  ช้ำกล่ำ
5. นายสุธาเทพ  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
2. นายพิรุณ  ด่านคอนสกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายภูวดล  โสขุมา
 
1. นายมงคล  ผิวอ่อนดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายเอกชัย  ชูศรีจันทร์
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  คชวงษ์
 
1. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายเงินศพัศ  บุตรตะสินธ์
 
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายอนุรักษ์  ขื่อสันเทียะ
 
1. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพชรดำดี
 
1. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวสุนิศรา  สมใจเดช
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายสุธีวิวรธน์  พรหมจรรย์
 
1. นายนิวัฒน์  สุขพินิจ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปาสัก
 
1. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวนงลักษณ์  อินสว่าง
 
1. นางสาววรางคณา  เจียมบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินสว่าง
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายปริญญา  ชาวลุ่มบัว
 
1. นางอุดม  พรหมจรรย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปาสัก
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวนงลักษณ์  อินสว่าง
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายกฤษดา  นิลบรรพต
2. เด็กชายจักราวุธ  สว่างศรี
3. เด็กชายฐานิศร  ทำจะดี
4. เด็กชายณัฐพล  ทุพันธ์ตึง
5. เด็กชายธาดา  หนูทอง
6. เด็กชายนนทกานต์  สุพรรณคง
7. นายบัณฑิต  เคนมา
8. นายพุฒิพงศ์  คร้ายทอง
9. เด็กชายอรรนพ  สอนสมบูรณ์
10. นายอิฐธิพงษ์  เปรมไพศาล
 
1. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
2. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อนุกูล
2. เด็กชายชยากร  สระทอง
3. เด็กชายธนชัย  ตันติศักดิ์ศรี
4. เด็กหญิงธารทิพย์  บัวงาม
5. เด็กชายพลภัตร  การะเวก
6. เด็กชายพัสวี  ชนะประโคน
7. เด็กชายวรากร  โกสินทร
8. เด็กหญิงหัทยา  วาสิงหน
9. เด็กหญิงอรปรียา  โมคำ
10. เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เมือง
 
1. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
2. นางมยุรี  ศรีคำ
3. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พันธุ์สุข
2. นางสาวปภัสรา  โชคศรีวิจิตร
3. นายพงศธร  มาศรี
4. นางสาวลักษณ์สิกานต์  กันอาทา
5. นายวีรภัทร  โอบอ้อม
6. นายศิวกร  พงษ์วัง
7. นางสาวสิริลักษณ์  แก้วบัวดี
8. นายอานนท์  อัวคนซื่อ
9. นายเมธา  ใจบุญ
10. นางสาวโสภา  เตียะเพชร
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
2. นางสาวลลิดา  ศรีเสน
3. นางสุพัตรา  มูลละออง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพิยดา  โชคดี
2. เด็กหญิงมนฑกานต์  สีน้ำเงิน
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สุมณฑา
4. เด็กชายวโรดม  เจริญวงษ์
5. เด็กชายสหชาติ  หอมสอาด
6. เด็กชายอนุพงษ์  พลายละหาร
 
1. นางสาวปุณณ์นิษฐา  ทองธาวินสิน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวณัฐทริกา  ทศไพสนธิ์
2. นายตะวัน  ศรีชมภู
3. นางสาวธนวรรณ  หงษ์ทอง
4. นางสาวพรชิตา  ทองคร่ำ
5. นางสาววิภาวรรณ  สมบูรณ์ศิลป์
6. นางสาวสรวงสุุดา  เกิดโภคา
 
1. นางวรรณทนา  เลาศรีรัตนชัย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ดอกไม้
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมือนศรีเพ็ง
3. เด็กหญิงพิยดา  แสงเกตุ
4. นางสาวรุ่งทิวา  วัชวงษ์
5. เด็กหญิงวัลธษา  ฤทธิ์ศิริ
6. เด็กหญิงวาริณี  ภู่เหมา
 
1. นางสาวิตรี  ทองประดิษฐ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกัญญาภัค  ทักษิณ
2. นางสาวมันตา  วจนาภรณ์
3. นางสาววรรณพร  แซ่เตีย
4. นางสาวสุดาภัทร  ครุฑชา
5. นางสาวอภิญญา  จันทร์นาลาว
 
1. นางสาวภารตี  เพิ่มพูน
2. นางมยุรี  ศรีคำ
3. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
4. นายโกศล  อัยรารัตน์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีคำแหง
3. เด็กชายพีรภัทร  เปรมใจ
4. เด็กชายวรากร  มีศิริ
5. เด็กชายวุฒิชัย  งามดี
6. เด็กหญิงสุกัลญา  แก้วอินทร์
7. เด็กหญิงสุนารี  สิงห์อยู่วงษ์
8. เด็กชายอฐิวิชญ์  อินทร
9. เด็กหญิงอรพิน  คำพิมพ์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศวิชัย
 
1. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
2. นายสัญทัพ  ฟักอ่อน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกำไล  ขอมธิดา
2. นางสาวจิราวัฒน์  โพร้งวงศ์
3. นางสาวชนิกานต์  แดงเลาขวัญ
4. นางสาววลีรัตน์  สระเจา
5. นางสาวสิราวรรณ  หมวดพวง
6. นางสาวหฤทัย  หงษ์เวียงจันทร์
7. นางสาวอัญชิสา  เมืองปุ๊ด
8. นางสาวไอลดา  เจริญสุข
 
1. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
2. นายสัญทัพ  ฟักอ่อน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายธนกิจ  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายนพนรร  เหมเวียงจันทร์
3. เด็กหญิงบุษบา  นิยมชาติ
4. นายเกรียงไกร  ศรีทองกูล
5. นางสาวเบญจมาศ  ทองคง
 
1. นายนภัสรพี  หงษ์ทอง
2. นายสัญทัพ  ฟักอ่อน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายฉลองรัฐ  วิสามารถ
2. นายอัครพงศ์  รักมีศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญส่ง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 1. เด็กชายปิยะพงษ์  คงคาหลวง
 
1. นายเรวัติ  ทองทรัพย์ใหญ่
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายวีรพล  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวอัศณีย์  ธัญญเจริญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวดวงกมล  น้ำแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชฎาพร  นามเชียงใต้
 
1. นางกัลยา  อุ่นศิริ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายภูชิต  เรือนปาแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกิรติย์  คำแก่นแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกฤตภาส  เชียงเงิน
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวทวิตียา  บูรณเกียรติศักดิ์
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวขนิตา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีคำ
3. นายธนาธิวัฒน์  วงศ์สุวรรณ
4. นางสาววันดี  สุขชื่น
5. นางสาวอารียา  แตงทอง
 
1. นางวาสนา  ไกรทองสุข
2. นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นายกิตติพงษ์  ศรีคำ
2. นายณัฐตพล  ดอกไม้เทศ
3. นางสาวธิติยา  สมจิตต์
4. นางสาวนวลนภา  โรจธนัท
5. นายสหพัฒน์  สุริยวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุ้นหลี
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายคุณาพร  ศรีเหรา
2. นางสาวชัญญาภัค  แก้วพิลา
3. นางสาวฐิติยา  แผนสมบูรณ์
4. นายพัชรพล  ปัชชา
5. นายพิทักษ์  ฉิมเพชร
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
2. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวชลธิชา  แก้วสมบูรณ์
2. นายรุ่งโรจน์  จันชะลำ้
 
1. นางสาววิจิตรา  สีตองอ่อน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายอรรถพล  หมื่นพิพัฒน์
2. นางสาวโชติกา  ชูนิตย์
 
1. นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกฤตภาส  ชูศรีจันทร์
2. เด็กชายพัสกร  โสภาศรีพันธ์ฺ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เขม้นเขตการณ์
4. เด็กชายวุฒิชัย  กุศลวงษ์
5. เด็กชายสุพัฒน์  หลวงโพธิ์
6. เด็กชายสุรเดช  ทองมูล
7. เด็กชายเฉลิมพงศ์  นนท์ช้าง
8. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ย้อนเพชร
 
1. นายศราวุฒิ  โมกกงจักร
2. นายสงบ  พลายพิชิต
3. จ.ส.อ.ปวงเศรษฐ์  เกษสงคราม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สิงนาครอง
2. นายธนากรณ์  ดอกชะเอม
3. นายรชตะ  อ่ำจีน
4. นายวิมล  ประทุมทอง
5. นายศราวุฒิ  ชาวสมุน
6. นายอิทธิพงษ์  บุษดี
 
1. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
2. นายอานนท์  อินทวงษ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  อุ่นกงลาด
2. นางสาวนพธีรา  สายรีรักษ์
3. นางสาวบารณี  รื่นเกิด
4. นายปกรณ์  งามชื่น
5. นางสาวปนัดดา  ม่วงจาบ
6. นางสาววิลาวัณย์  สุขสะกิจ
7. นางสาวสายสมร  สระทองคำ
8. นางสาวสุพรรณี  วงศ์บุญมา
9. นางสาวสุวรรณี  หมื่นราช
10. นางสาวสุวัจนี  มะโนลัย
 
1. นางสาวทับทิม  จันทร์จู
2. นางสาวเกษรา  เอี่ยมสอาด
3. นายธีรวุฒิ  แสงสว่าง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  การเขตต์
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  เคนมา
3. เด็กหญิงวีนัสรา  แหนพันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทัศน์
5. เด็กหญิงสุทัตตา  ชูเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณคร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวมนัสชนก  แก้วขาว
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงทองดี
3. นางสาวสุพัชรี  มีแก้วน้อย
4. นางสาวสุวจี  ่ยิ้มแย้ม
5. นางสาวอริสา  แช่มโสภา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ศรีเหรา
2. นางสาวมารยาท  บุญเกิด
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายจักรภัทร  พิศุทธิ์ศานติ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทะแพน
3. เด็กหญิงโศรดาพร  แท่นแคร่
 
1. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวกมลภัทร  กุระคำแสง
2. นางสาวจิตตราพัฒ  อ่างทอง
3. นางสาวจิราพัชร  แก้วปานกัน
 
1. นางสาวจินตนา  บำรุงเพ็ชร
2. นางเนาวพร  คงสมนึก
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายกอบกิจ  คำภา
2. เด็กหญิงรัตตะวัน  จิตนาวสาร
3. เด็กหญิงสุภาวี  แจ่มจันทร์
 
1. นางจันจิรา  เหมลี
2. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวกนกอร  เลี่ยมใจดี
2. นางสาวปิณิตา  รักรุ่ง
3. นางสาวภัครมัย  เชื้อทอง
 
1. นางจันจิรา  เหมลี
2. นางสาวบงกช  ศิริสิทธิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงอินทิรา  สุดใจดี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีสำลี
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายดนุพล  บุญชอบ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายปุณฑริก  กลิ่นคำดี
2. เด็กชายพีรวัส  สงวนศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวดารารัตน์  เลิศหงิม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกฤษณะ  โรจน์บุญถึง
2. นายเสฎฐวุฒิ  อินหอคอย
 
1. นางสาวคนึงหา  พรมเพชร
2. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  รู้รอบ
2. เด็กชายภูริภัฒศ์  นภสรานนท์
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายศรัณยู  สมบูรณ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายพงศ์ศรัณย์  ภูศิลาไพศาล
2. นายเพียงสูรย์  นภสรานนท์
 
1. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
2. นายศรัณยู  สมบูรณ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงสมฤดี  สุทธิประภา
2. เด็กชายสุรเดช  หมื่นราช
 
1. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์
2. นายอรรถชัย  พันธ์สุข
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  เกลี้ยงใหญ่
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธาราวรณ์
 
1. นายวรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สมบูรณ์ศิลป์
2. เด็กหญิงศิริพร  มีจุ้ย
 
1. นายวรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวณัฏฐริณีย์  เลาหเรณู
2. นางสาววราภรณ์  สร้อยแสงจันทร์
 
1. นายวรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวกรณ์สุดา  นำสวัสดิ์
2. นายเกียรติพันธ์  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายวรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ขันธะวงษ์
2. นางสาวมลิวัลย์  บัวขำ
 
1. นายพงศกร  สุคลธา
2. นางสาวสุพัฒษา  สารสาริน
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงปรรัตน์  เหมือนสังข์ดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวบาน
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นหอม
2. นางสาวภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวปาริชาต  ศึกษากิจ
2. นางสาวลักขณาพร  กิติภัทร์ถาวร
3. นางสาวแพรพลอย  สุจิตจูล
 
1. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
2. นายภฤทธธิ์  เรือนทองดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกฤษณะ  อรรควิมล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขาวผ่อง
 
1. นายวรากร  หงษ์โต
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายชย  เชียงทอง
2. เด็กชายยศวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ
3. เด็กชายวรกิตติ์  อิงรุ่งเรืองเลิศ
 
1. นายพงศกร  สุคลธา
2. นางสาวพิจิตรา  ใจดีเลิศ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายชานนท์  ดีดเปาะ
2. นายรุ่งโรจน์  เทพแก้ว
3. นายหัสกร  โพธิ์แจ่ม
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นายวัลลภ  ศรีรุ่งเรือง
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายปรเมนทร  อริกุล
2. เด็กชายสนธยา  ก้อนทองคำ
3. เด็กชายเอกภพ  สถาปิตานนท์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายนนทวัฒน์  หนูแดง
2. นายมนตรี  วงศ์แป้น
3. นายวรพล  จันทร์วงศ์
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางสาวมนฤดี  เลิศรัตนปัญโญ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  สุปรียาหิรัญกุล
2. เด็กชายธนากร  บูรณ์คณัส
3. เด็กชายอรรถพล  สุนทรวิภาต
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นายภฤทธธิ์  เรือนทองดี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายกิตติภัทร  สินสุขภัณฑ์
2. นายจิรโรจน์  เดชารางนาค
3. นายสุวภัทร  อาจคงหาญ
 
1. นายพงศกร  สุคลธา
2. นายสาธิต  หัตถาภรณ์สกุล
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. เด็กชายชานน  สอนนวล
2. เด็กชายธนพร  ศรีทนานันท์
3. เด็กชายอัครพนธ์  ดำรงค์ภักดี
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นายกัมปนาท  ม่อมวิทย์
2. นายธนาธร  พุทธเจริญ
3. นายสุพรรณนคร  สีนวล
 
1. นายดนุพล  บุญชอบ
2. นางทฤฒมน   อมรไตรภพ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินหอคอย
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พรมเสนา
 
1. นายสมศักดิ์  ออเพชร
2. นายวรวิทย์  ศรีจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เป้าพานิช
2. นางสาวชนิยา  แย้มบางยาง
3. นายณัฐวุฒิ  ใจดีเฉย
 
1. นางศรีเวียง  ช้างป้าดี
2. นางพูลสวัสดิ์  เรืองหิรัญวนิช
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงดาริกา  แสนสิงห์
3. เด็กหญิงวิไล  วงศ์ศรีเมือง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงสิริพร  นิ่มเอี่ยม
6. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
3. นายสุรินทร์  ธนูรเวท
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทวงษ์
2. นางสาวจิณห์นิภา  บุตรวิเชียร
3. นายพลวัต  แก้วพงศา
4. นางสาวพิมพ์รัตน์  สร้อยฟ้า
5. นางสาวภาวิณี  อ่วมเสือ
6. นางสาวอรทัย  พันธ์ุแตง
 
1. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
2. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
3. นายสุรินทร์  ธนูรเวท
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงพัชรี  อู่อรุณ
3. เด็กหญิงภัทรพร  จันทวงศ์
 
1. นางสมรัก  พานิชวงษ์
2. นางปิยรัตน์  ยอดสุวรรณ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นางสาวรัชดาภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายสถาพร  พิทักษ์วงศ์
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา  แก้วบัวดี
 
1. นายขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  นาคเขียว
2. เด็กหญิงนงนุช  ทองปรีชา
3. เด็กหญิงเครือทิพย์  เลิศนันทพร
 
1. นางปิลาณี  ฉัตรทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 1. นางสาวพิมพ์พิชฌา  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวศุภนิธิ  อุ่นตาดี
3. นางสาวเกศรา  วงษ์แก้ว
 
1. นายสมชาย  ศรีวิพัฒน์
2. นายนำศักดิ์  หอมชื่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีไบเล่
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดถนอม
3. เด็กหญิงยศวดี  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธวัลรัตน์   ศรีธรรมรัตน์
2. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. นายชนกานต์  เนียมสุข
2. นายรติพงษ์  พันธ์จันทร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งมาลา
 
1. นางณัฎฐนันท์  ปิ่นกุมภีร์
2. นางยั่งยืน  ทองกะไลย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายฉัตรวัต  พานิชเฮง
2. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีเสริฐ
3. เด็กหญิงพรธิตา  ลาฏปรากฎ
 
1. นางนัทนรินทร์  ปั้นเพชร
2. นางธวัลรัตน์  ศรีธรรมรัตน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลี่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สีนวล
2. นางสาวธนาพร  บุญนาค
3. นางสาวนันท์นลิน  จุลสุคต
 
1. นางจิราภรณ์  ชูสาลี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมวดี  อินทร์หลวงดี
2. เด็กหญิงวัลลิภา  ศรีสหกิจ
3. เด็กชายโชคบุญมี  ศรีภุมมา
 
1. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ไพรวัน
2. นางสาวธนกร  ญาติวงษ์
3. นายปัณณธร  แก้วเพชร
 
1. นางทองชุบ  พันธุ์อยู่
2. นางสาวเสาวภา  กล่อมเมฆ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กหญิงกชพร  นาคทองอินทร์
2. เด็กหญิงนิชนันท์  เฉิดฉวีวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  พลายมีนพเก้า
 
1. นางยั่งยืน  ทองกะไลย
2. นางสาวสุนิสา  เครือปาน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. นางสาวนฤนาถ  เลิศจินดาวงศ์
2. นางสาวศศิกานต์  เกิดโภคา
3. นางสาวอาจรีย์  ขุนภักดี
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
2. นางสาวทวีพร  แก้วบัวดี
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายภูเพชร  บุญลือพันธ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  ขวัญเสน่ห์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  พุทธจักรศรี
 
1. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ศรีภุมมา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุ  วัฒน์ผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ชัยทัศน์
2. เด็กชายรุจนโรจน์  เหลืองวัฒนวิไล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์พรม
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายณัฐคมน์  ใจกล้า
2. นางสาวสุภาวดี  เสือขำ
3. นางสาวสุวิมล  ศรีดาวเรือง
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวจรุงจิต  จำปานิล
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองแก้ว
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  นิลแก้วดี
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. เด็กชายกฤษ  แก้วประยูร
 
1. นายมณเฑียร  เรียบเรียง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  พรอธิมาตร
2. นายวันชัย  รอดอนไพร
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวเกษสุดา  ศรีสิงห์