หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน
2 นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
3 นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
4 นายประดิษฐ์ พลายโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
5 นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
6 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
7 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
8 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
9 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
10 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
11 ดร.ธีระพร อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
12 นางสาวเบญาภา ไทยแก้วรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
13 ซิตเตอร์อุบลรัตน์ สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
14 นางนงเยาว์ จรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
15 นายบรรเทา คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด แข่งขัน
16 นายวิสันต์ เกตุคง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
17 นางสาวกาหลง บูชา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
18 นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
19 นางสาวณิชา ฉิมทองดี ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
20 นายวีระ ปิ่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
21 นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
22 นางสาวเมธวี ดอกชะเอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการงานประกวด แข่งขัน
23 นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายนพคุณ นวมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นายอธิศิษฐ์ พันธุ์หงษ์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นางลัดดา ดอกประดู่ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นายวีรยุทธ เลาหเรณู ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางปราณี โอนอ่อนปภากุล ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นางสาวคณัสนันท์ ฉ่ำสดใส ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นางสาวอำพร สิริวิกัย ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นายจาตุรงค์ เจริญนำ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นางเนตรราตรี ท้าวโสม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นายสุกล ชัยวงศ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายวรดร บุญยงค์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นางสาวกาหลง บูชา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นายนิธิพัศ กิ่มสาท ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
39 นางภัทรดา กองแก้ว ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
40 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
41 นางสุนันทา ว่องไวพานิช ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
42 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)
43 นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.)
44 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นายเจษฎา ตาลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางสาวรุ่งรัตน์ ภมรพล ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางจรรยวรรธน์ ประสงค์เงิน ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นายดำเนิน พุ่มทอง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นายบุญส่ง ถิ่งวงษ์แดง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวจรุงจิต จำปานิล ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นายจิรวัฒน์ บุญครอง ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางปณิสรา ชูศรีชัย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นายสมยศ พันธ์รัศมี ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางสาวสมฤทัย อินทร์ใหญ่ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางรัตติรส เสาสุดใจ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางรัตนาวรรณ เลาหเรณู ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นายนพดล คำเรียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางรักดี สามงามน้อย ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางพิกุล พลายพิชิต ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางสาวอรษา ชิดปราง ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางลักขณา ใจแจ้ง ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางนิษฐ์วดี เปี่ยมธนาธิป ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นายนฤนาท วิศิษฎอนุพงษ์ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นางสาวพัดชา ศรีเหรา ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 นายจุมพล อยู่คง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
70 นางสาวจันทร์ทา ตันติศักดิ์ศรี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
71 นางปราณี อินทรักษา ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
72 นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
73 นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
74 นางสาวแววดาว จิตต์ใจฉ่ำ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
75 นายวสันต์ วารินทร์ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
76 นางสาวจรีพร วังคีรี ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
77 นางสาวอรษา ชิดปราง ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
78 นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
79 นางสุมาลี แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
80 นางเกศสุดา ชูวงค์วาลย์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
81 นายคมสัน ธรรมนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นายอภิชาต เหมฬา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายมณเฑียร ศรีสุข ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นายรัตนะ พวงแก้ว ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นางพุธทิตา ผิวเกลี้ยง ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นางมยุรี สุดแก้ว ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางนงนุช สวัสดิผล ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นางจิรวัฒน์ สุขัมพรรณ์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นายไชยพร แย้มมี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นายมนต์ชัย ศรีทน ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นายสาโรจน์ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นายบุญเมฆ จาดพันธุ์อินทร์ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุ์ ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นางอุบลวรรณ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
98 นายสมมาตร กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
99 นายโกศล จันทร์โชติ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
100 นายเสมอ เวชกุล ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
101 นายจักรวาล เข็มเงิน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
102 นายประกิจ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
103 นายประจักษ์ สารชน ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
104 นายสุชาติ กฤษณชาญดี ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
105 นายยุวพล เกตุแก้ว ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
106 นายสุทิน อาจคงหาญ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
107 นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
108 นางสาวทับทิม จันทร์จู ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
109 นายอิสระ กลิ่นคำดี ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
110 นายนิธิรุจน์ เรืองยศศิริกุล ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
111 บางเบญจมาศ สมเพ็ชร ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
112 นายชวัติ ชโลธร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
113 นายสุทัศน์ จันทร์บ่อน้อย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
114 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
115 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นางอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นายอุดม พรหมจรรย์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางสาวรุ่งทิพย์ แสงเกตุ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นายมณเฑียร เรียบเรียง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นางศรีวรรณ ยงค์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นายฤทธี อยู่ดี ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นายนารินทร์ แจ่มจิตต์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
125 นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นายสุวัฒน์ ศรีดี ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นายพินิจ เมฆฉา ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นางสวลี ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสาวชุติกัณญาภา บุญศรีวงษ์ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นายณัฐพงศ์ บุญส่ง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นางมยุรี ศรีคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายโกศล อัยรารัตน์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นางสาวภารตี เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นายวันชนะ อินทร์รจนา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
137 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
138 นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
139 นางทองชุบ พันธ์อยู่ ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
140 นางสาวสมบุญ ไทยเจริญสุข ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
141 นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
142 นายโสภณ สุขัมพรรณ์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
143 นางสมรัก พานิชวงษ์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
144 นายชวัติ ชโลธร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
145 นายพีระ เทศทอง ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
146 นายณรงค์ กุศล ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
147 นางอโณทัย บริบูรณ์มี ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
148 นางสินีนาฎ ภักดีวงษ์ ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
149 นางสาวพีชญา เกิดโภคา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
150 นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
151 นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
152 นายสมศักดิ์ ออเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
153 นางสาวฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
154 นางสาวกัญหา คำหอมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
155 นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
156 นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิม ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
157 นางสาวนิภาวรรณ งามขำ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
158 นายศิริชัย โสภณ ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
159 นายอนุกูล ปิโย ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
160 นายอาทร พุทธิมัย ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
161 นายสุรสิทธิ์ ตันทอง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
162 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
163 นายวัลลภ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
164 นายมงคล ผิวอ่อนดี ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
165 นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
166 นางสาวคนึงหา พรมเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
167 นายสาธิต หัตถาภรณ์สกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
168 นางสาวภัทรา ทรัพย์ส่งเสริม ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
169 นายพงศกร สุคลธา ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
170 นางสาวเกษสุดา ศรีสิงห์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
171 นางทฤฒมน อมรไตรภพ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
172 นายภฤทธิ์ เรือนทองดี ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
173 นายสุวรรณ จำเนียรกุล ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
174 นายสุวัฒน์ มะลินิน ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
175 นางสาวเมธวี ดอกชะเอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
176 นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปัญโญ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
177 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
178 นางเบญจวรรณ กลินหอม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
179 นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
180 นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
181 นายวีระ ปิ่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
182 นางลำดวน ชิดปรางค์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
183 นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
184 นางสาววรางคณา เจียมบุตร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
185 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
186 นางสาวนิภาวรรณ งามขำ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
187 นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปัญโญ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
188 นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
189 นางเรณู สรหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
190 นายประยุทธ อาจคงหาญ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
191 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
192 นางสุพัตรา มูลละออง ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
193 นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงษ์ ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
194 นางเนาวรัตน์ ศรีวรรณคา ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
195 นางศรัณย์พร นิ่มทับทิม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
196 นางสาวสุพัตรา ชัยสอง ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
197 นางสาวนิตย์ตญา ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
198 นายวรรณรัตน์ เพ็งบุญมา ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
199 นางสาวประภัสสร เที่ยงกระโทก ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
200 นางสาวมธุรส จิตรโรจนรักษ์ ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
201 นายกฤษกร กุศลมา ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202 นางสาวพิชารมย์ สุขกลม ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
203 นางสาวอัศนีย์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
204 นายวีระ ปิ่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
205 นายชาญชัย หนูทอง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
206 นางอรุณศรี ปาณิวรรณ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
207 นางวาสนา ไกรทองสุข ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
208 นายประดิษฐ์ พลายโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายอานนท์ อินทวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นางทฤตมณ อมรไตรภพ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
212 นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
213 นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
214 นางสาวปาริชาติ ศรีเหรา ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
215 นางสาววารี คชศิลา ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
216 นางสาวสไบทิพย์ วงษ์กัณหา ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
217 นายดำเนิน พุ่มทอง ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
218 นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์ ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
219 นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดี ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
220 นายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทาน ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นายมนตรี อนุสาร ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
222 นายประพนธ์ ชิดปรางค์ ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
223 นายนำศักดิ์ หอมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
224 นายสมชาย ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
225 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
226 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
227 นายชัยวัฒน์ อยู่คง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
228 นายวีรพล มณีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
229 นางสาวทับทิม จันทร์จู ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
230 นายสุวัฒน์ ศรีดี ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
231 นายอนันต์ แสงสุข ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
232 นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
233 นางสาวนิตย์ตญา ข่วงทิพย์ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
234 นางสมวรรณ ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
235 นางสาวยุพิน ใจซื่อ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
236 นางลักขณา ใจแจ้ง ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
237 นางศศิธร อินทรเสนี ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
238 นางสาวเพ็ญประภา ขำเมธา ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
239 นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
240 นางสาวเกษรา เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
241 นางภาสินี มากระจัน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
242 นายธนกร ขุนจันทร์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
243 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
244 นางสุมาลี แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
245 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงตรง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
246 นายเมธี ทองคำ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
247 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
248 นายสมศักดิ์ ออเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
249 นางแก้วตา ไชยภักดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
250 นางสาวคนึงหา พรมเพชร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
251 นางอรุณศรี ปาณิวรรณ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
252 นายสาธิต หัตถาภรณ์สกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
253 นายณัฐพงศ์ บุญส่ง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน และโสตทัศนูปกรณ์
254 นางอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานฝ่ายสวัสดิการ
255 นางแก้วตา ไชยภักดี ครูโรงเรียนอู่ทอง รองประธานฝ่ายสวัสดิการ
256 นางสาวกาญจนา บุญมาอ้น ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
257 นางสาวเมธาพร ศรีชาติ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
258 นางสาวกาลัญญา ใจชื่น ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
259 นางสาวเบญจวรรณ มะลินิน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
260 นางสาววิวาห์ แสงปัญญา ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
261 นายพิทักษ์ เมาลี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
262 นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
263 นางสาวยุวดี ยอดแก้ว ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
264 นางสาวภารตี เพิ่มพูน ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
265 นางสาวสุชานุช ปะวะเสนัง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
266 นายศักดิ์ชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
267 นางสาววิมลชญา คุณกมุท ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
268 นางสาวมณีรัตน์ ชูกำลัง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
269 นางสาวพิจิตรา ใจดีเลิศ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
270 นางสาวจินดา จรัสมานะโชติ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
271 นางสาวสุรีย์ ตันกสิกิจ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
272 นางสาวอภิญญา อุดมพรเกิดผล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
273 นายศราวุฒิ โมกกงจักร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
274 นางสาวศุภรดา พันธุ์ทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ
275 นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ
276 นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย รองประธานฝ่ายการเงินและพัสดุ
277 นางปรัสรา เนียมแก้ว ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
278 นางเจนจิรา ภานุมาสวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
279 นางจรรยวรรธน์ ประสงค์เงิน ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
280 นางสาวศิริลักษณ์ อยู่สุข ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
281 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
282 นางสาวทวีพร แก้วบัวดี ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
283 นายสมชาย พิทักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง ประธานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
284 นายวันชัย พลไกร ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
285 นายเกียรติกุล หินทอง ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
286 นายศักดิ์ชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
287 นายพรรัตน์ ทองดี ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
288 นายนิยม ขจรเนติกุล ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
289 จ่าสิบเอกปวงเศรษฐ์ เกษสงคราม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
290 นายวิริยะ ชูวงค์วาลย์ ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
291 นางสาวสุพัฒษา สารสาริน ครูโรงเรียนอู่ทอง ประธานฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
292 นางสาววรางคณา เจียมบุตร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
293 นางวิริยาภรณ์ มหาเฆม ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
294 นายโยธิน เวชวิฐาน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
295 นางสาวเกษรา เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
296 นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
297 นางสาวอรุณี ศรีทองอ่อน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
298 นายอาทร พุทธิมัย ครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
299 นายสุรสิทธิ์ ตันทอง ครูโรงเรียนดอนคาวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
300 นายชัยภัทร เพ็งเล็ง ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
301 นางสาวอรณัฐ สุนทรวงษ์ ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
302 นางสาวกาหลง บูชา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
303 นางสาวนภาภัช ดิษฐ์กระจัน ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
304 นางเบญจวรรณ กลินหอม ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
305 นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย ครูโรงเรียนอู่ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนควบคุมระบบออนไลน์และการใช้โปรแกรมลงทะเบียน
306 นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา ประธานฝ่ายประเมินผล
307 นายนพคุณ นวมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา รองประธานฝ่ายประเมินผล
308 นางเรณู สรหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผล
309 นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
310 นายเจษฎา ตาลเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
311 นายสมมาตร กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 กรรมการฝ่ายประเมินผล
312 นางสาวกัญหา คำหอมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
313 นายวิสันต์ เกตุคง ครูโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
314 นางสาวกาหลง บูชา ครูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล
315 นางสาวณิชา ฉิมทองดี ครูโรงเรียนรัตนศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผล
316 นางผดุงจิตร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง กรรมการฝ่ายประเมินผล
317 นางศศิวรรณ คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล
318 นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]