หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ คุ้มโตโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปณิสรา ชูศรีชัยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางสาวสุวินา โชติช่วงโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
4. นางสาวสมปอง อู่อรุณโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายสุชิน สว่างศรีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจา ศุภมานพโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ภมรพลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา บุญมาอ้นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายดำเนิน พุ่มทองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา สินสุขภัณฑ์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย อินทร์ใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทองกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ชาวโพธิ์สระโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางปราณี เที่ยงอินทร์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยมนา ทองใบโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นางรัตติรส เสาสุดใจโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุลโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยวรรธน์ ประสงค์เงินโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
4. นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิบูลย์ ปานบุญโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรุงจิต จำปานิลโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา งามยิ่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน เนียมศิโรรัตน์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์บ่อน้อยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
4. นางปราณี อยู่ดีโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอารี ลิ้มลมัยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวเชตวัน แย้มโสภีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางนาตยา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงทิพย์ เสือช้างโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ พูนพานิชอุปถัมป์โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช สามสีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางรัตนาวรรณ เลาหเรณูโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางเจนจิรา ภานุมาสวิวัฒน์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมธาพร ศรีชาติโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ พันธ์รัศมีโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา ภู่สุวรรณโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายณัฐนนท์ ภูธรานนท์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางกัลยา มีแสงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ภมรพลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ จิระสถิตย์พรโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล ทองคำโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางรจนา ศิลาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นางสาวมรกต สุวัชรกุลโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนดโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นางสาวรักชนก คูห์เทวารัณโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี เกิดสายโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางนิษฐ์วดี เปี่ยมธนาธิปโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางลักขณา ใจแจ้งโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิ่มอนงค์ ราชประสิทธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นางสาวนาริสา เรืองสุรีย์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพา จันทาแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางอนุสรา กิจพงศ์พานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางน้ำรินทร์ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางภัณวดี แก้วทิพย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิมพา จันทาแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางอนุสรา กิจพงศ์พานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางน้ำรินทร์ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางภัณวดี แก้วทิพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางพิมพา จันทาแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางอนุสรา กิจพงศ์พานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางน้ำรินทร์ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางภัณวดี แก้วทิพย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางพิมพา จันทาแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางอนุสรา กิจพงศ์พานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางน้ำรินทร์ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ อายุวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางภัณวดี แก้วทิพย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ จันทร์สุขโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติยา แจ่มถาวรโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร โต๊ะเถื่อนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ บูชาโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจรูญ ยืนยงโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายระบอบ คุ้มฉายาโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาลัญญา ใจชื่นโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ คำเรียงโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิภา ดาวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวอทิติยา ธรรมสนธิเจริญโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวแววดาว จิตต์ใจฉ่ำโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวน้ำเพชร ศรีสุขโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นายอธิวัฒน์ พันธ์ุรัศมีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นางสาวดารณี ศรีสุขโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา ศรีเหราโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
2. นางทวีพร พานสร้อยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสาวปัญญาวดี ประดับสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวหทัย ศรีสิงห์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ ใจสัจจะโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
6. นายวปุน นักใจธรรมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ มะลินินโรงเรียนอู่ทองกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์โรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรัสรา เนียมแก้วโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางคนึงนิต สาฆะโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
4. นายปราโมทย์ กิจพยัคฆ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
5. นางสุภาพร แหลมแก้วโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวัลลภา สถาปนพิทักษ์กิจโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางทัศนา ทับทองดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี จันทร์นาลาวโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ บ่อพิมายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
5. นางสาวทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรืองโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.โกเมศ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. ดร.เสรี เพิ่มชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายครองศักดา ภัคธนกนกมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายอภินพ จิตใจงามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นายวิชญา ไตรบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
6. นางสาววิวาห์ แสงปัญญาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.โกเมศ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. ดร.เสรี เพิ่มชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายครองศักดา ภัคธนกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายอภินพ จิตใจงามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นายวิชญา ไตรบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
6. นางสาววิวาห์ แสงปัญญาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ดร.โกเมศ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. ดร.เสรี เพิ่มชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายครองศักดา ภัคธนกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายอภินพ จิตใจงามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นายวิชญา ไตรบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
6. นางสาววิวาห์ แสงปัญญาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ดร.โกเมศ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. ดร.เสรี เพิ่มชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายครองศักดา ภัคธนกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายอภินพ จิตใจงามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นายวิชญา ไตรบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
6. นางสาววิวาห์ แสงปัญญาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางอารีย์ สุภาพวรรณ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางอารีย์ สุภาพวรรณ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายเสรี เพิ่มชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายครองศักดา ภัคธนกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายอภินพ จิตใจงามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ กองตูมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
6. นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ กาบแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายเสรี เพิ่มชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายครองศักดา ภัคธนกนกมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายอภินพ จิตใจงามมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางสาวรพีพรรณ กองตูมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
6. นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุขเคหาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา จ้อยศรีเกตุโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิตรา หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
4. นางศิริพร เถาว์โทโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
5. นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประคอง อดทนดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายปภาณ โอนอ่อนปภากุลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
3. นายสุกล ชัยวงศ์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
4. นางปวีณ์วัสสา พันธุ์หงษ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางนัญธมณีกร ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย กรรณแก้วกรมช่างโยธาทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ประเสริฐสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางภัทรดา กองแก้วโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอำพร สิริวิกัยโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เหมฬาโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สวัสดิผลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสิริพร เพชรพลายงามโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายพร แก้วเขียวโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุุ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ เหมฬาโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สวัสดิผลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสิริพร เพชรพลายงามโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นายพร แก้วเขียวโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุุ์โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ใจเที่ยงกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงูเห่ากรรมการ
3. นายนธี เทียนสมบูรณ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ใจเที่ยงกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกงูเห่ากรรมการ
3. นายนธี เทียนสมบูรณ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรัตนะ พวงแก้วโรงเรียนดอนคาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กุศลโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นางชลดา แลเพชรศรีทองดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายรัตนะ พวงแก้วโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
2. นายณรงค์ กุศลโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นางชลดา แลเพชรศรีทองดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสงบ พลายพิชิตโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาคร แก้ววิไลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. นายอาณัติ เนืองนุ้ยโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
5. นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์โรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร ศรีสุขโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวปพัชญา จันทรโชติโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวลโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นายตวงกิจ สุขเหลือโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
6. นางศิริวรรณ งามทองโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวเปรมจิต ดอกชะเอมโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดีโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมรัตน์ มาเอี่ยมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เห็นประเสริฐโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราชโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพัฒนีพร ทองลิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมากประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ดีขำผู้อำนวยการโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
5. นางสาวโฉมศรี อินสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพัฒนีพร ทองลิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชานหมากประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ดีขำผู้อำนวยการโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
5. นางสาวโฉมศรี อินสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาววิภา สาครเสถียรกุลโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ชัยสองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
3. นางพิชชา ศรีสุขโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นายมนะ ทองกะไลยโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางเกศริน เพ็ชนะโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นางมยุรี สุดแก้วโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ ชิดปรางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติกุล หินทองโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายประกิจ เข็มเพ็ชร์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุภัทร ดอนพรไพรโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นายสุทิน อาจคงหาญโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
6. นายยุทธพงศ์ ลาภถาวรโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิลโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประพนธ์ ชิดปรางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติกุล หินทองโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายประกิจ เข็มเพ็ชร์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุภัทร ดอนพรไพรโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
5. นายสุทิน อาจคงหาญโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
6. นายยุทธพงศ์ ลาภถาวรโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
7. นายวิพัฒน์ ปมิตต์ธศิลโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายวันชนะ อินทร์รจนาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายวันชนะ อินทร์รจนาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ตาตระกรุดโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเสกศิษย์ ชาวบางงานโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 (พนมทวน)กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ศรีดีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญส่งโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ประธานกรรมการ
2. นายรังสิมันส์ สมรรคไทยประธานชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ สังข์เสือโพธิ์ปฏิคมชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นายเขื่อนเพชร ยาทิพย์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ประธานกรรมการ
2. นายรังสิมันส์ สมรรคไทยประธานชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ สังข์เสือโพธิ์ปฏิคมชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นายเขื่อนเพชร ยาทิพย์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปาณิวรรณโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนกร ขุนจันทร์ดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ปาณิวรรณโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนกร ขุนจันทร์ดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ปาณิวรรณโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนกร ขุนจันทร์ดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ปาณิวรรณโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายธนกร ขุนจันทร์ดีโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดงโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ บุญมีโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
6. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระพล มณีพงษ์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพดล เกิดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดีเมฆเลขานุการชมรมดนตรีสุพรรณบุรีรวมใจกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ เกษประทุมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์บัณฑิตโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการ
7. นางสาวปวรี ยืนยงค์โรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวุสุภาวดี สุวรรณวิจิตโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายนภัสรพี หงษ์ทองโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
8. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
9. นายจิรายุทธ สุนทรวิภาคโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
10. นางสาวภารตี เพิ่มพูนโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวุสุภาวดี สุวรรณวิจิตโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายนภัสรพี หงษ์ทองโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
8. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
9. นายจิรายุทธ สุนทรวิภาคโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
10. นางสาวภารตี เพิ่มพูนโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายนภัสรพี หงษ์ทองโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
8. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
9. นายจิรายุทธ สุนทรวิภาคโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
10. นางสาวภารตี เพิ่มพูนโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายนภัสรพี หงษ์ทองโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
8. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
9. นายจิรายุทธ สุนทรวิภาคโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
10. นางสาวภารตี เพิ่มพูนโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวิตรี ทองประดิษฐ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
3. นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัยโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
4. นางอุดม พรหมจรรย์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
5. นางสาวเนตรดาว ล้ำสุขดีโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ สุดโตโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
7. นายนภัสรพี หงษ์ทองโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
8. นางสวลี ล้ำเลิศโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการ
9. นายจิรายุทธ สุนทรวิภาคโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
10. นางสาวภารตี เพิ่มพูนโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายรชต พิกุลเงินโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. MissGuo Hong Yiโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางศิริวรรณ มากช่วยโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายรชต พิกุลเงินโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
3. MissGuo Hong Yiโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางศิริวรรณ มากช่วยโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิจิตรา สีตองอ่อนโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคนีย์ ธัญญเจริญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. MissZou Dong Dongโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางวาสนา ไกรทองสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา สีตองอ่อนโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคนีย์ ธัญญเจริญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
3. MissZou Dong Dongโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาววาสนา ไกรทองสุขโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววิจิตรา สีตองอ่อนโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายรชต พิกุลเงินโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวอัคนีย์ ธัญญเจริญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. MissGuo Hong Yiโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. MissWang Jing Yanโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นางสาววาสนา ไกรทองสุขโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
7. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรมโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สีตองอ่อนโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. MissGuo Hong Yiโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวกาญจนาพร เชิดชูสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรยง มากสอนโรงเรียนพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายวินอง แจ้งใจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุดม คำเรียงโรงเรียนวัดโพธิ์เจริญกรรมการ
4. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางลัดดา ปาจรียพงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบรรยง มากสอนโรงเรียนพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายวินอง แจ้งใจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอุดม คำเรียงโรงเรียนวัดโพธิ์เจริญกรรมการ
4. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางลัดดา ปาจรียพงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาววารี คชศิลาโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขณภา สำเนียงสูงโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คล้ายจินดาโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์อาภา พาเจริญโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
5. นางสาวสุชานุช ปะวะเสนังโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
6. นายวรรณรัตน์ เพ็งบุญมาโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวทับทิม จันทร์จูโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา เหมลีโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสาวจินตนา บำรุงเพชรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางณิชาภา ภูบุญลาภโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ พันธ์รัศมีโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
6. นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายณัฐนนท์ ภูธรานนท์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจันจิรา เหมลีโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสาวจินตนา บำรุงเพชรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางณิชาภา ภูบุญลาภโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ พันธ์รัศมีโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
6. นางสาววรรณวิษา ขวัญเสน่ห์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายณัฐนนท์ ภูธรานนท์โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช ศิริสิทธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ กาฬภักดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลป์ปภัช แสนลัปพลศิริโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พลเสริมโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
7. นางสาวสไบทิพย์ วงษ์กัณหาโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกช ศิริสิทธิ์โรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ กาฬภักดีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการ
4. นางสาวเสาวภา กล่อมเมฆโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลป์ปภัช แสนลัปพลศิริโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
6. นางศศิวิมล พลเสริมโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ
7. นางสาวสไบทิพย์ วงษ์กัณหาโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิวรรต รอบรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางทฤฒมน อมรไตรภพโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ คงตุกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เจริญกิจธนลาภมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิมโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ คงตุกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เจริญกิจธนลาภมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิมโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เกิดปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอาทร พุทธิมัยโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา เกิดปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอาทร พุทธิมัยโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา เจริญกิจธนลาภมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายไกรสร สว่างศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ งามขำโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช จันทร์โอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิวรรต รอบรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มะลินินโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบารมี โอสธีรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนราวุฒิ พัฒโนทัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอนุชิต กลิ่นกำเนิดโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายบารมี โอสธีรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายนราวุฒิ พัฒโนทัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอนุชิต กลิ่นกำเนิดโรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนราวุฒิ พัฒโนทัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช จันทร์โอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายอนุกูล ปิโยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายบารมี โอสธีรกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปัญโญโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัตถาภูมิ ไทยพานิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ กลิ่นหอมโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัตถาภูมิ ไทยพานิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ กลิ่นหอมโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายไกรสร สว่างศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัตถาภูมิ ไทยพานิชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวเกษสุดา ศรีสิงห์โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
5. นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"ประธานกรรมการ
2. นายิวิษณู ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรนรินทร์ วงษ์ไลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางบงกช สนธิโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายสราวุธ เอี่ยมพงศ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุลโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร คุณัชญธาดาโรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอนุวัช ทับทิมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจซื่อโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายภาคภูมิ ขันธควรโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
5. นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมาน ใจมั่นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร สุคลธาโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
3. นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข"กรรมการ
3. นายฉัตรนรินทร์ วงษ์ไลโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายหริดล ปานรักษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพงศกร สุคลธาโรงเรียนอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวเมธินี ทองสุกใสโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัช ทับทิมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางประทิน พำขุนทดโรงเรียนวัดสุวรรณนาคีกรรมการ
3. นางประคอง เทศทองโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายประทิน พำขุนทดโรงเรียนวัดสุวรรณนาคีกรรมการ
3. นางประคอง เทศทองโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยงศ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวทวีพร แก้วบัวดีโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. ผศ.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เศรษฐกรโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกรรมการ
4. นางทองชุบ พันธ์อยู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางประทิน พำขุนทดโรงเรียนวัดสุวรรณนาคีกรรมการ
3. นางประคอง เทศทองโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เชียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางประทิน พำขุนทดโรงเรียนวัดสุวรรณนาคีกรรมการ
3. นางประคอง เทศทองโรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณหา คำหอมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร สายกฤษณะโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณหา คำหอมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร สายกฤษณะโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณหา คำหอมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร สายกฤษณะโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณหา คำหอมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร สายกฤษณะโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณหา คำหอมกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร สายกฤษณะโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
3. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดบางสามกรรมการ
3. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนคีรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดบางสามกรรมการ
3. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดบางสามกรรมการ
3. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงรัตน์ ยาแสงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากุล ใจเบิกบานโรงเรียนวัดบางสามกรรมการ
3. นางชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]