หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 22 พ.ย. 2559 09.30 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 22 พ.ย. 2559 11.00 น.
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 08.30 น.
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 22 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
11 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
12 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
13 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
14 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
15 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
16 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
17 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
18 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 13.00 น.
19 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 13.00 น.
20 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
21 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
22 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
23 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
24 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
25 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
26 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
27 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
28 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
29 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
30 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
31 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
32 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
33 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
34 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารศิลปอาชา ชั้น 2 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(นาฎศิลป์) 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(นาฎศิลป์) 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(นาฎศิลป์) 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111(นาฎศิลป์) 22 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 ห้อง 1 22 พ.ย. 2559 12.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 22 พ.ย. 2559 08.30 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]