หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 (แข่งขัน) 522 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 (แข่งขัน) 525 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 (แข่งขัน) 533 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 532 (แข่งขัน) 534 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 13 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 722 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 723 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 726 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 726 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 726 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 726 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โดมหน้าห้องสมุด ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โดมหน้าห้องสมุด ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2559 08.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง 3 ชั้น 1 ห้อง 411 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง411 13 พ.ย. 2559 13.00 น.
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องประชุมทวารวดี 13 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องประชุมสุวรรณภูมิ 13 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 13 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 13 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 08.00 น.
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 08.00 น.
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 08.00 น.
4 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 08.00 น.
5 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 08.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]