หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า (หลังอาคารพาณิชยกรรม) 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า (หลังอาคารพาณิชยกรรม) 12 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หลังหอพระ 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สนามฟุตซอล 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมทวารวดี 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 12 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกงานคหกรรม 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกงานคหกรรม 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า (หลังอาคารพาณิชยกรรม) 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า (หลังอาคารพาณิชยกรรม) 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
11 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
12 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
13 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
14 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
15 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกงานคหกรรม 12 พ.ย. 2559 09.00 น.
16 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกงานคหกรรม 12 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 225 12 พ.ย. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]