หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โดมหน้าห้องสมุด ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โดมหน้าห้องสมุด ชั้น 1 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สนามฟุตบอล 13 พ.ย. 2559 08.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]