หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วย สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 (แข่งขัน) 522 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 (แข่งขัน) 525 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 (แข่งขัน) 533 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 532 (แข่งขัน) 534 (เก็บตัว) 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 13 พ.ย. 2559 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]