รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศุภมาส  ป่าสวนสัก
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาววริศรา  วัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธวัลฤดี  ร่วมรักบุญ
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวภัควิไล  ภู่ผ่าน
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอัมพร  พรมมารักษ์
 
1. นายทรงวุฒิ  แรมชื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวสุภาวดี  ช้างโต
 
1. นายสุขสันต์  ศรีสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายวีรยุทธ  สมพงษ์
 
1. นางบุญตา  อินทะชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
 
1. นายวุฒิจักษณ์  สิงห์บุตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวตรีรัตน์  อินสว่าง
2. นางสาวนภกมล  เพ็งสุวรรณ
3. นางสาวสิรามล  ปลีคงธุ
 
1. นายอาทิตย์  เอกลาภ
2. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปภัสรา  โสมสำราญ
2. เด็กหญิงปุณณภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
1. นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสุพรรษา  สว่างใจ
2. นายอรรถพล  ศรีสังข์งาม
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธรณ์  นูมหันต์
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีธรรมรัชต์
 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจิรวดี  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  อินทร์ทรีวงศ์
3. เด็กหญิงธิดาพร  สิงห์เถื่อน
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณภัทร  คงธนานันท์
2. นางสาวสวภัทร  ชาวดอนคูณ
3. นางสาวเมธิณี  สถิตโสฬส
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุระ
2. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงผลิดา  ยงพิศาลภพ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้งพันธุ์
3. เด็กหญิงอารียา  เตียววิไล
 
1. นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวณัฐคณา  คงเจริญ
2. นางสาวศุทธินี  หวานฉ่ำ
3. นายเจษฎา  ปานปิ่น
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปณิดา  บุตรนอก
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายชิษณุชา  บุญประสารฤทธิ์
2. นางสาวพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ
2. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวปวีณา  มณีอินทร์
 
1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธัญชนิต  ทวีสิงห์
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศิริโสภณาภรณ์
3. เด็กหญิงพรรวินท์  อินนุมาตร
 
1. นางสาวอัญชลี  ด้วงต้อย
2. นางสาวศุภจินต์  มีมุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกฤตวรรณ  หอมสุวรรณ
2. นางสาวจรันธร  เพชรยวน
3. นางสาวยสวันต์  การะเวก
 
1. นางสาวนิสา  จุลโพธิ์
2. นางสาวจิตติมา  ดมหอม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงนภัสสร  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพลอยพิชชา  ศรีธนพงศา
3. เด็กหญิงพัณณิตา  อยู่สนอง
 
1. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
2. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธันยมนย์  เรือนเงิน
2. นางสาวรัตหทัย  ศรีหสุทธ์
3. นายเจตพัฒน์  พันธุ์ชัย
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงนันท์มนัส  ปุณยพัฒน์
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
2. นางลำดวน  บุญรังษี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพรทิภา  เกิดมนตรี
2. นางสาวภัทรนันท์  ผงสุวรรณกุล
3. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์ศิริ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมบุญ
2. เด็กหญิงธนัญชกร  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ธรรมบุตร
 
1. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
2. นางสาวกชพร  บริสุทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวรดา  ไชยะ
2. นายวิริยะ  กิมาพร
3. นายวีรพจน์  ทิพยานนท์
 
1. นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ
2. นายชัยวัฒน์   ทองสุกใส
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีอินทร์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  สุวรรณประทีป
 
1. นางสุพัตรา  บุญเมือง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธนิยา  กาฬภักดี
2. นางสาวบุญสิตา  มาโสมพันธ์
 
1. นายภัทรพล  พุ่มเข็ม
2. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธนัตพร  จิตตยานุรักษ์
2. เด็กชายพงศ์ธาริน  เทศนิเวศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมพงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ชาวบ้านโพธิ์
 
1. นางสาวญาณี  เคหะจุ้ย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายธนากร  เพ็งพันธุ์
2. นายธนากร  ศรีนวล
3. นางสาวอรณา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายศรายุทธ  บริวาส
2. นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจริยวรรณ  มีธรรม
2. เด็กหญิงญาณิกา  ปัตลา
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พุ่มระชัฎร์
4. เด็กหญิงอินทุกร  บริสุทธิ์พงศ์
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  สุขวงษ์
 
1. นายชนินทร์  ชโลธร
2. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปริณญาพร  เวชสุวรรณ
2. นางสาวศรุดา  คุ้มทรัพย์
3. นางสาวศศินา  มั่งทรัพย์
4. นางสาวศิวญาดา  เอี่ยมอำพันธ์
5. นางสาวอุษณีย์  ฟักอินทร์
 
1. นายชนินทร์  ชโลธร
2. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรุณแสงศิลป์
2. เด็กหญิงธัญภัค  ชูโตศรี
3. เด็กหญิงพัชรพร  ลักขณาพินิจ
4. เด็กหญิงสุพัชชา  จิวประสาท
5. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ประภาพันธ์
 
1. นางอรวรัตม์  เชียงเงินธัญกุล
2. นางสาวอัจฉราพร  กลิ่นเกษร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  ภู่อ่อน
2. นางสาวคณัญญา  ปัญญาสิงห์
3. นางสาวประภัสรา  ว่องวัฒนกูล
4. นางสาวมนทิชา  ทำไธสง
5. นายรัฐภูมิ  แก้วแกมเสือ
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  เจริญพันธุ์
2. นายกรณ์ภูพงษ์  ศิลปเตชอังกูร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธารภาพ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มุ่งกสิกร
3. เด็กหญิงนันทชพร  สุขนิมิตร
4. เด็กหญิงปาลิดา  อ่อนช่วยพันธ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ภู่ประพันธ์
 
1. นางสาวอำพร  แซ่เจีย
2. นายอนุวัตร  อู่อรุณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชลันธร  ภัทรโกศล
2. นางสาวชินิญา  ป้อมสนาม
3. นางสาวณัชชา  พิมเสน
4. นางสาวประภัสสร  อินทนิสา
5. นายพชรพล  บุบผาทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
2. นายสุชาติ   ผลภาษี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เฉกแสงทอง
 
1. นายเสกสรรค์  นาเอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาววรินรำไพ  อนุมาตย์
 
1. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่
2. เด็กชายอัครเดช   พิมใจใส
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายฉันทวิชญ์  พงษ์นาค
2. นางสาวสรรชม  แสงทอง
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  พยัพ
2. นางสาวกฤตยา  รัตนหวังดี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไกรเภา
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธรรมานุกูล
5. นางสาวพิชญา  รักสระนิคม
6. เด็กหญิงพิยดา  ขุนคงมี
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พุ่มพวง
8. นางสาวสิรินทรา  อังคะหิรัญ
9. เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมมณี
10. นางสาวอิสริยาภรณ์  สุริฉาย
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อินทร์สุวรรณ
2. นายธนรัตน์  เงินงาม
3. เด็กหญิงธิดา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวธิดารัตน์  ขุนสอาดศรี
5. นางสาวธิดารัตน์  ช่างไม้งาม
6. นายนราธร  สว่างศรี
7. เด็กหญิงนริศรา  ประกอบพร
8. เด็กหญิงบุณยวีร์  ฉิมบรรเทิง
9. นางสาวศรุตา  แสงเพ็ชร
10. เด็กหญิงสโรชา  มะกรูดอินทร์
11. นางสาวอทิมา  พลเสน
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เที่ยง
13. เด็กหญิงอโนทัย  บริสุทธิ์
14. นางสาวเดือนเก้า  สางเสือโพธิ์
15. นางสาวโชติรัตน์  ศรีวิเชียร
 
1. นายกำจัด  ใจดี
2. นายชยพล  กุมารสิทธิ์
3. นางสาวนารี  พิมพ์พา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศลิษา  มาสนุพงษ์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ขยันสะการ
 
1. นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์
2. นายไพรัช  ธรรมวิชิต
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปาณิกา  ศรีนิเวศน์
2. นางสาวสุพินดา  เนานิ่ม
 
1. นางสาวพัชรี  ชมจันทึก
2. นายไพรัช  ธรรมวิชิต
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพิรัจศยา  โกสีย์พิพัฒ
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิมลวรรณ  ปิติควร
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  สังข์เสือโพธิ์
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณิศกุล  ตั้งวราภรณ์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายวิภาส  ตันเจริญ
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวสุภาวดี  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสาวสลิลา  ลงวุฒิ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทพท้วม
2. เด็กหญิงธัญพร  โพธิอรุณ
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพรรณษา  พลายละหาร
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนวรัตน์  สิรวณิชย์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุปณะ
2. เด็กหญิงวราพร  วรคชิน
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ขวัญงาม
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
2. นายประเสริฐ  พลเสน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์จีน
2. นายธนากร  บุญหาญ
3. นายสุรเชษฐ์  ไพรภูธร
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
2. นายประเสริฐ  พลเสน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายภรันยู  อิงควระ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจุฑาพร  บุญมา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชลดา  เมฆพะโยม
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายคณัสนันท์  เผือกดี
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกกกร  กิจดี
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
2. เด็กหญิงภคินี  ศรีผุดผ่อง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
4. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
5. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
6. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
7. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
8. เด็กหญิงสุรีวรางค์  อินทร์ทองน้อย
9. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
3. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
2. เด็กหญิงธัญวลัย  จันทภา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิงห์สุวรรณ
4. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
5. เด็กหญิงภคินี  ศรีผุดผ่อง
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สุนทรวิภาต
7. เด็กหญิงมนทกานต์  พิมอูบ
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
9. เด็กหญิงศรวณีย์  ทองมั่ง
10. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
11. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
12. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
13. เด็กหญิงสุรีวรางค์  อินทร์ทองน้อย
14. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
15. เด็กหญิงีปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
3. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
4. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกกกร  กิจดี
2. เด็กชายกนกพล  กาฬภักดี
3. เด็กชายคณนาถ  ศรีรัตนสุภานนท์
4. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
5. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
6. นางสาวจุฑาพร  บุญมา
7. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา
8. เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
9. เด็กชายภรันยู  อิงควระ
10. นายศุทธิรัตน์  โชติช่วง
11. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ข้องเกี่ยวพันธ์ุ
12. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
3. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค
4. เด็กชายวิฑิต  ดาทอง
5. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล
6. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์
2. นายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
3. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
4. นายธนวัฒน์  สมคเณ
5. นายศตวรรษ  บัวนาค
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภูวดล  พลายละหาร
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายศิริวัฒน์  ทองหน้าศาล
 
1. นางภาวิตา  อ่อนอินทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธันย์ชนก  สอิ้งทอง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองสุข
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงมานิตา  ปุริสมา
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิมพ์อักษร  โสขุมา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ผ่านเผือก
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภัควดี  สุขวิจิตร
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ชั่งเพิก
3. เด็กหญิงนวพร  คุ้มชาติ
4. นางสาววชิราวรรณ  ไชยนพวัฒน์
5. เด็กหญิงสหัตญา  กรองสอาด
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
2. นายศุภดล  ดลโสภณ
3. นางสาวปัณฐิสา  ทัศนดี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกกร  รัตนคำ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ละออเอี่ยม
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศิริทัย
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อ่อนดี
5. เด็กหญิงธารวดี  ทองดูศรี
6. เด็กหญิงนพวรรณ  ผลพิกุล
7. เด็กชายรัตนศักดิ์  สร้อยโคกสูง
8. เด็กชายศุภกร  เวียงธรรม
9. เด็กชายสมพงษ์  เกิดหิรัญ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิมะวัล
 
1. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงชุตินันท์  แย้มมี
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  แย้มมี
4. เด็กหญิงณิชาพร  ขาวเหลือง
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
6. เด็กหญิงพรธิดา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
8. เด็กหญิงแก้วมะลิดา  ตัญญาชัย
 
1. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ใจบุญ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวบุษรา  พวงสมบัติ
2. นางสาวปรียากร  ชวนานนท์
3. นางสาวปิยะวรรณ  ศิริกำเนิด
4. นางสาวพิมพ์ประไพ  เล็กผลา
5. นางสาวรชนีกร  พ่วงพร้อม
6. นางสาววรรณภา  เปียบุญมี
7. นางสาววรรษกร  วงษ์จันทร์ดี
8. นางสาวสุภาดา  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ใจบุญ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายบุณยกร  แก้วกัน
2. นายภานุวัฒน์  อุบาลี
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
2. นางสุพรรณา  แก้วเพชร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายอภินันท์  เด่นสวยงาม
 
1. นางสาวนาถยา  สุขโข
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายธีระวุฒิ  เมืองทอง
 
1. นางสาวนาถยา  สุขโข
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชลิดา  เปเรร่า
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายภัทรศักดิ์  สำราญใจ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  บุญเกิด
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐญา  ศาลยาชีวิน
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ยศเดช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยราษฎร์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  บุญเกิด
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธมลชนก  พวงเข็มแดง
2. นางสาวศศิพิมพ์  สุขศิริ
3. นางสาวหทัยชนก  บัวผัน
4. นางสาวหทัยรัตน์  ใจเจริญวงศ์
5. นางสาวอรพันธุ์  ประสานทองคำ
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม
 
113 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายจิณญาณวัฒน์  ขุมทอง
2. นางสาวปิยฉัตร  ฤกษ์ฉวี
3. นางสาวมนัสวี  ทรัพย์สง่า
4. นางสาววันวิสาข์  เตรมะวงศ์
5. นางสาวเกร็ดมณี  ทองพันชั่ง
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. Mr.Satoshi  Saruda
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฏฐ์รดา  ภูวพัฒน์โยธิน
2. นางสาวดาริษา  บุญรักษา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิฤมล  ช่างจักรดี
2. นางสาวพัชชรี  อรุณรัศมี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยาน
2. เด็กชายทศพล  ช้อนทอง
3. เด็กชายธวัชชัย  ชาวบ้านโพธิ์
4. เด็กชายธีระเดช  มานะเว้น
5. เด็กชายปรัชญา  ลาโภ
6. เด็กชายอิทธิศักดิ์  ฤทธิสุข
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไรมา
8. เด็กชายเพชรชมภู  โพร้งวงศ์
 
1. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
3. นางสาวทัศวิมล  ดวงแก้ว
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายจิรวัฒน์  ระเวง
2. นายณัฐกุล  แจ่มจันทร์
3. นายธีรวัฒน์  อินทะชัย
4. นายนภดล  ขวัญสุข
5. นายนรากร  สาครเย็น
6. นายประชา  ช่วยชัย
 
1. นายกิตติพล  เอี่ยมสกุล
2. นางรู้จิต  ดวงจันทร์
3. นายนพคุณ  เอมวงษ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกันตพร  ปราบงูเหลือม
2. นางสาวกานต์ธิดา  วรรธกวณิช
3. นายจิรพัฒน์  เจริญปัญญาปราชญ์
4. นายชนภัทร  ศรีสำราญ
5. นางสาวธัญญามาศ  สร้อยระย้า
6. นายธีระ  บุญประจักษ์
7. นายปราณนต์  พิมพ์พันธุ์
8. นายพัชรวัฒน์  วัฒนะศิริเมธี
9. นายวันชนก  ชำนิปั้น
10. นางสาวษมานันท์  ย้อนใจทัน
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นายธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์
3. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงญาณิกา  ปัตลา
2. เด็กหญิงธิดาศิริ  รู้ยิ่ง
3. เด็กหญิงภัคธีมา  โชติช่วง
4. เด็กหญิงสิรินภา  ศรีแตงสุก
5. เด็กหญิงอรชพร  แตงกลับ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยื่ง
2. นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธรรมสรณ์  คุณโฑทอง
2. นางสาวประภัสสร  พานทอง
3. นางสาวพรรณิดา  ใจเบิกบาน
4. นางสาวพรรณิภา  ใจเบิกบาน
5. นางสาวอริศรา  อ่วมใจอารีย์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยื่ง
2. นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนภา  ทองหวาน
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงเอื้อไอริณ  สมบูรณ์วิทย์
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกิตติมา   แก้วเจริญ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พระศรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สายน้ำ
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์พร  ลิ้มทองคำ
2. เด็กหญิงปฎิญญา  เทศทอง
3. เด็กหญิงวณิษดา  แสงพิจิตร
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  จิตรสุทธิทรัพย์
2. นายนฤกานต์  ช่างสมบุญ
3. นางสาวพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกมัยธร  เพ็ญดารา
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  มีธรรม
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวภัทรานี  ชัยศรี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พลเสน
2. เด็กชายภานุพงษ์  ยืนยง
 
1. นางสาวราณี  ศรีประเทศ
2. นางรัตนา  วรรณพุฒ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายวีรภัทร  ประยูรคำ
2. นางสาวอนัญดา  ลมูลจิตร์
 
1. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
2. นายวศิน  ภูฆัง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงฟากฟ้า  ประเสริฐอาภรณ์
2. เด็กหญิงศวรรษญา  อินทร์สงค์
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายพิษณุวัฒน์  มาตรศรี
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมบัติเจริญ
 
1. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
2. นายบุญชู  กระฉอดนอก
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  คล้ายขำ
 
1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายศิวกร  ชัยมงคล
2. เด็กชายเจษฏา  น้ำวน
 
1. นางสาวธมณ  สำราญสุข
2. นางสาวศรัณยา  วาจะทะศิลป์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  พรหมมาต
2. เด็กชายสุขสันต์  มีชำนาญ
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
2. นายพงษ์พันธุ์   หลวงคล้ายโพธิ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจริยา  ชัยจรินันท์
2. นางสาวสุพรรณงา  เหมรี
 
1. นายสันติชัย  บุญรักษ์
2. นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนชม
2. นางสาวพรสวรรค์  ไทยวงษ์
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายตะวัน  ใจซื่อ
2. นางสาวปุณฑริกา  ตั้งนิติกาล
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บ่องเขาย้อย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พลเสน
3. เด็กหญิงศรัลวริลณ์  ว่องอุดมธนกุล
 
1. นางสาวกัลยาณี  จิตร์วิริยะ
2. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวธันย์ชนก  หงส์รัตน์
2. นางสาวปทิตตา  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายพรชัย  เชื้อวงษ์
2. นางสาววิจิตตรา  พรหมเดช
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวศิริรัตน์  กระจาดทอง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวัตน์  จานุสังข์
2. เด็กชายราชพงษ์  สีลาดาลา
3. เด็กชายศรายุทธ  จานุสังข์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายขวัญชัย  ลิสะนิ
2. นางสาววาสนา  อ่ำบุญ
3. นางสาวอทิติยา  เกียรติกุลเจริญ
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางสาวชมชญา  แก้วกำพร้า
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายต้นน้ำ  ใจซื่อ
2. เด็กชายภูวนาถ  นิ่มอนงค์
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ถินคำเชิด
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวอโนชา  สิงห์ทอง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. นายนิติพงษ์  บ่อแก้ว
3. นายอุเทน  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพงศ์ธนิต  ทรัพย์สินบูรณะ
2. เด็กชายพัสสกรณ์  เลิศหงิม
3. เด็กชายวริศไรวินท์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายคณพจน์  ศรีจันทร์งาม
2. นายชญานินทร์  ภูษาทอง
3. นายทักษิณ  วงศ์ภา
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ท้าวมะริตย์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ลอยฟ้า
3. เด็กหญิงวันวิสา  โชคตระกูลไพศาล
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวชลธิชา  ชูผึ้ง
2. นางสาวสิรินันท์  มาตรวิจิตร
3. นางสาวอริสา  ผิวบางกูล
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายฉัตรชัย  เครือแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  สังข์ภากรณ์
3. เด็กชายเดชาวัต  จำปาทอง
 
1. นายพินัย  โพธิ์ศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายตะวัน  เอมวงษ์
2. นายธนากร  โสมภีร์
3. นายอนุชิต  กองร้อยอยู่
 
1. นายประกอบ  บุญศรีวงษ์
2. นายพิทักษ์  สุดโต
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนพกร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  อยู่นันท์
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำหอม
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวปาณิศา  สุกทัศ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  อินทรมาสน์
3. นางสาวอรวรรณ  มาลัยทอง
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองศรี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  วังหิน
3. เด็กหญิงอรณี  แสงอินทร์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ยุพาพิน
5. เด็กหญิงอารียา  พลายละหาร
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางพัสวี  บุญโสภาค
3. นางสาวสมถวิล  กลิ่นกุหลาบ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวขนิษฐา  พัฒน์ศรี
2. นางสาวนันทา  สายเมธี
3. นางสาวปรียาภรณ์  บุญมาช่วย
4. นายพิชชากร  พงษ์คำ
5. นางสาววันวิสาข์  วิศาลโภคะ
6. นางสาวศุภาพิชญ์  แสงอินทร์
 
1. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
2. นายสมปอง  สุขศรีดา
3. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่ซี
2. เด็กหญิงวนิดา  ใจดี
3. เด็กหญิงเกศรา  เมียงแก
 
1. นางปิยวรรณ  สุดโต
2. นายชลอ  จำปาศักดิิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกัลยารัตน์  น้อยจร
2. นางสาวน้ำอ้อย  โพธิ์ศรี
3. นายเพิ่มพูน  สาลีผล
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายนันท์ธวัช  ใจเกี๋ยง
2. เด็กหญิงปวริศา  ป้อมพิมพ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  เฮ้าประเสริฐสกุล
 
1. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
2. นายพินัยรัตน์  สุขวิลัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวณิชานันท์  บุญเกิด
2. นางสาวนันทกา  จีนแสง
3. นางสาวสุจิตรา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงทิพาพร  ลำพา
2. เด็กหญิงสุชาดา  หิรัญวงษ์
3. เด็กหญิงสุลักคณา  มีชนะ
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางปราณี  สวยรูป
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวกฤษฎา  ขุนจันทร์ดี
2. นางสาวปิยนุช  กัลพงษ์
3. นางสาวเกศกนก  สงสุวงษ์
 
1. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  เนตรสว่างวิชา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปูทอง
3. นางสาวภัทรนิดา  จำปาเงิน
 
1. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
2. นางสาวจริญญา  นาระกันทา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวมัณฑณา  วิหคทอง
2. นางสาวสุคนธา  ปัจเวก
3. นางสาวสุฑามาศ  มาลารัตน์
 
1. นางดารัตน์  ศรีสุนทรพินิต
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพะวงษ์
2. เด็กหญิงนพัตรศจี  ธรรมประโชติ
3. เด็กชายศรัณย์  บุญเสวตร
 
1. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
2. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายฐานุกูล  เกตุเพ็ชร์
2. นายณัฐวุฒิ  โสภณศักดิ์
3. นายวิทวัส  สุวรรณประทีป
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางพัสวี  บุญโสภาค
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอพบสุข
2. เด็กหญิงพราวพิราศ  ลิ้มแก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
2. นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชมพูนุท  ใหญ่ยอด
2. นางสาวณัฐมน  วงษ์สุนทร
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงรักษาวงษ์
 
1. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล
2. นางสาววรรณภรณ์  เฉิดฉวีวรรณ