หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประทีป ประทีปทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
2 นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
3 นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
4 นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5 นายณรงค์เดช สุนทรเนตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6 นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7 นางสาวอรทัย แต่งงาม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
8 นายธนัทพล คุณาวิศรุต ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
9 นางปฎิมา ขำเจริญ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10 นายณรงค์เดช สุนทรเนตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
11 นายคัมภีร์ ยอดศรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
12 นางโกสุมภ์ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
13 นางสาวอรุณี อรเอี่ยม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
14 นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
15 นายสนชัย ศรีโมรา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
16 นางคำศรี สร้อยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
17 นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
18 นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
19 นางสาวกนกกร ไร่คลองครุ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
20 นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
21 นางสาวพนิดา สุวรรณเวช ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
22 นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
23 นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
24 นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
25 นายณรงค์เดช สุนทรเนตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
26 นางสาวอรทัย แต่งงาม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
27 นายธนัทพล คุณาวิศรุต ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
28 นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย ปฏิบัติราชการแทนรอง ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
29 นางนิตยา ปริปุรณะ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
30 นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
31 นางสาวศกุนี ศรีเหรา ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
32 นางกนกรัตน์ ราชสิงห์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
33 นางศศลักษณ์ ตรีพลอักษร ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
34 นางเครือวัลย์ ประสานชีพ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
35 นางทวีป นามณีย์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
36 นางอาภรณ์ กุลพรเพ็ญ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
37 นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
38 นางสาวผุสชา ทิพเนตร ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
39 นางสมจินตนา เหมือนเอี่ยม ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
40 นางดวงพร อายุการ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
41 นางสาวพรกมล ช้างเผือก ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน  
42 นายประเสริฐ สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
43 นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
44 นายพิเชษฐ ผาสุข ปฏิบัติราชการแทนรอง ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
45 นายไพโรจน์ บุญช่วย ปฏิบัติราชการแทนรอง ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
46 นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย ปฏิบัติราชการแทนรอง ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
47 นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
48 นางวรวดี อินทร์กอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
49 นางจุรีย์ พัฒน์ผล ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
50 นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
51 นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
52 นายศรายุทธ บริวาส ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
53 นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
54 นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
55 นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวุฒิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
56 นางชุติมา สุนทรวิภาต ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
57 นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
58 นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
59 นางนงเยาว์ วระกุล ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
60 นางสาวปัญจพร มาพลาย ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
61 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
62 นางกันยารัตน์ ดุษณีย์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
63 นายปิติภูมิ น้ำแก้ว ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
64 นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
65 นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
66 นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
67 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
68 นายอรรถพล ลิ้มลมัย ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
69 นายณัฏฐ์ พูลดี ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
70 นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
71 นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
72 นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
73 นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูโรงเรียนสงวนหญิง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
74 นายปัญญา บุญเติมเต็ม ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
75 นายธนวัฒน์ นาคเอก ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
76 นางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
77 นางสาวสายรุ้ง ดอกลำภู ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
78 นายณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
79 นางชมภูนุช คงทัด ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
80 นางอุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  
81 นางวรรณภา วิพัฒน์ครุฑ ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
82 นายไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
83 นางนันทนา สมิงไพร ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
84 นายวิชา สมิงไพร ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
85 นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
86 นายนพรัตน์ วังคีรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
87 นายบัณฑิต เนตรผง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
88 นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การานอาชีพ)  
89 นายวุฒิชัย สวัสดี ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่ง่ขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
90 นางสาวจันทนา ขุนพินิจ ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่ง่ขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
91 นายศุภณัฐ บางนกแขวก นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
92 นายเอกภพ สว่างอารมณ์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
93 นายกรรชัย โพธิ์หิรัญ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
94 นางสาวกาญจนา ยิ้มโสภา นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
95 นางสาวจิราพร ขวัญอ่อน นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
96 นางสาวเมขลา แตงทอง นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
97 นางสาวสุพัชชา ศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
98 นางสาวชลกร รงค์รัตน์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
99 นายชนกันต์ พานิช นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
100 นายพัศวุฒิ ลีอารีย์กุล นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
101 นายคชรัตน์ เอียดหนักขัน นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
102 นางสาวปาริฉัตร จำปาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
103 นางสาวธันยพร อู่ทอง นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
104 นายวรภาส ลือกาญจนวงศ์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
105 นายวงศธร ฉัตรเมธ๊ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
106 นายศุภากร ผดุงหมู่ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
107 นายนรินทร สีนวล นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
108 นางสาวกาญจนา ดวงต้อย นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
109 เด็กชายนภดล เกตุเหลือ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
110 เด็กชายพชรดนย์ ดวงจินดา นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
111 เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีมงคล นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
112 เด็กหญิงบุญราภรณ์ หลั่นเจริญ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
113 เด็กชายอภิสิทธิ์ ก้านเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
114 นางสาวกตวรรณ ลาภทรงสุข นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
115 นายจิรศักดิ์ พิมพ์มงคลชัย นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
116 นางสาวซามีนา ฮุลเลนฮุทเทอร์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
117 นางสาวศิริกัญญา ยวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
118 นางสาวสิริกร ทองดี นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
119 นางสาวทิพย์เกสร สุนทรวิภาต นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
120 นายพิษณุ โพธิ์ศรี นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
121 เด็กชายศรีฐาน พลเสน นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
122 เด็กชายศุภประชัย บุญยะสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
123 นางสาวเบญจวรรณ ตันติพรนพคุณ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
124 นายภีมพล ดอกไม้ขาว นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
125 นายปวริศร หาญทะเล นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
126 นางสาวกมนนัทธ์ ตันเสรี นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
127 นางสาวศศิประภา เผือกรักษ์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
128 นายอชิร โชคเฉลิมวงศ์ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
129 นายสมิชฌา อายุการ นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
130 นายณัฐพล กลุ่มกลัด นักเรียนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการประสานงาน จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
131 นายวุฒิชัย หงษ์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการ จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
132 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ประธานกรรมการ  
133 นายพิทยา แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ประธานกรรมการ  
134 นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา ประธานกรรมการ  
135 นางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ประธานกรรมการ  
136 นายประเสิฐ สุนทรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการ  
137 นายพินิจ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์ ประธานกรรมการ  
138 นายวิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ประธานกรรมการ  
139 นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง รองประธานกรรมการ  
140 นายธีรพล ขยันการนาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง รองประธานกรรมการ  
141 นายกิตติพล เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 รองประธานกรรมการ  
142 นายสถาปนิก ศิริทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" รองประธานกรรมการ  
143 นายวุฒิชัย หงษ์โต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย รองประธานกรรมการ  
144 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี รองประธานกรรมการ  
145 นางสาวบุญชู รักญาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" รองประธานกรรมการ  
146 นายวิชัย พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" รองประธานกรรมการ  
147 นายสญชัย ผลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
148 นายวันชัย ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ  
149 นางบุญตา อินทะชัย ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ  
150 นางวิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ  
151 นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
152 นายสวัสดิ์ นิลศร ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
153 นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
154 นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
155 นายวศิน ภูฆัง ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
156 นางสุภาพร กล่ำจีน ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
157 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
158 นายยอดชาย ขุนสังวาลย์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
159 นายสันติชัย บุญรักษ์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
160 นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
161 นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
162 นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
163 นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
164 นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
165 นางสาวน้ำทิพย์ ใจแจ้ง ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
166 นางสาวอารีรัตน์ ศิริเชษฐ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
167 นางสาวภัทรานี ชัยศรี ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
168 นางสาวศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
169 นางสาวณัฐวดี จันทร์แหยม ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
170 นางสาวสมัชญา ธนาธัญวิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
171 นายนพพร ตนสาลี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
172 นางสาวพัชชา มามาตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
173 นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
174 นางสาวอุดมรัตน์ จันทร์เสวก นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
175 นางสาวอุมาพร ทองน้อย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการ  
176 นางสาววริตา ธรรมาวุฒิ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการ  
177 นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์เชียงศรี โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการ  
178 นายอดิศักดิ์ บำรุงผล โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการ  
179 นายวศิน ชูชาติ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการ  
180 นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์ ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ  
181 นายประกอบ บุญศรีวงษ์ ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ  
182 นายพิทักษ์ สุดโต ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ  
183 นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ  
184 นายณัฐวุฒิ พันธ์โตดี ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ  
185 นางพัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ  
186 นายพิเชษฐ ผาสุข ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ  
187 นายไพโรจน์ บุญช่วย ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ  
188 นายพินัยรัตน์ สุขวิลัย ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ  
189 ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ  
190 นายไพโรจน์ อินใจเอื้อ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ  
191 นายธเนศ สมาราวงษ์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการ  
192 นางสาวศศิประภา ยาวีระ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการ  
193 นายชาญวุฒิ ราศีนวล ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
194 นางสุพรรณนา แก้วเพชร ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
195 นายมณเฑียร พรหมจรรย์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการ  
196 นางสาวรัชนีกร ยารัมย์ ครูโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" กรรมการ  
197 นางสาวเมธินี ทองสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
198 นางสาวกนกวรรณ ทองสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
199 นายวสันต์ สุนทรพงษ์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
200 นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
201 นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
202 นายภาคภูมิ ขันธควร ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
203 นายสรพงศ์ จันทา ครูโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" กรรมการ  
204 นางสาวราณี ศรีประเทศ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการ  
205 นางสาวอโนชา สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
206 นางสาวพจนาถ สีดา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ  
207 นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
208 นายวิสูตร ชีวสุขานนท์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
209 นางศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
210 นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
211 นางกนกนุช ชาติทอง ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและเลขานุการ  
212 นางสาววชิรวรรณ บางนกแขวก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ  
213 นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล ครูโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" กรรมการและเลขานุการ  
214 นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและเลขานุการ  
215 นางอรวรัตม์ เชียงเงินธัญกุล ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
216 นางสายพาน ทองจันทร์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
217 นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
218 นางเพยาว์ ตนดี ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
219 นางบังอร ลิ้มทองคำ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
220 นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
221 นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
222 นางสาววรญา ไพรินทร์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
223 นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
224 นายสมชาย เทียนไชย ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
225 นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
226 นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
227 นายธเนศ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
228 นายศตพล รอดโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
229 นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
230 นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
231 นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
232 นางสมจิต ปั้นโอ้ นักการภารโรง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการประกวด แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
233 นางนิลวรรณ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
234 นางรัตนา วรรณพุฒ ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
235 นายรุ่ง อ่อนอินทร์ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
236 นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
237 นายมานพ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
238 นางสุนันทา มีชนะ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
239 นายสุขสันติ แผนสมบูรณ์ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
240 นางชุติมา เที่ยงบางหลวง ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
241 นางอัจราพร เกิดในแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
242 นางสาวบุญสม ศรีศักดา ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
243 นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
244 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
245 นายพิเชษฐ ผาสุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
246 นายวันชัย วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
247 นางพรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
248 นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
249 นายขวัญชัย นุ่มอ่อน ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
250 นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
251 นางกัญญา แก้วแกมเสือ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
252 นางชมภูนุช คงทัด ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
253 นาสาวพิจักษณานี ตุนา ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
254 นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
255 นายปัญญา บุญเติมเต็ม ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
256 นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
257 นางบุษกร กานต์กำพล ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
258 นางสาวรุจนารถ จันทะวงศ์ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
259 นางสาวธนพร มากระจัน ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
260 นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
261 นางสาวธาญทิพน์ ทองเชื้อ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
262 นางสาวอรพรรณ ดวงแข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ผู้ประสานงาน  
263 นางสาวชมพูนุท รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
264 นางนงเยาว์ คล้ายสินธุ์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
265 นางทรายทอง ขยันการนาวี ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
266 นายมานะ สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
267 นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนสงวนหญิง ผู้ประสานงาน  
268 นายวิศิษฐ พิมพิมล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน  
269 นายพิษณุ ศรีไหม ครูชำนาญการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน  
270 นายแผน เอกจิตร ครูชำนาญการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสิน  
271 นางกัญญา แก้วแกมเสือ ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
272 นางสาวอรพรรณ ดวงแข ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
273 นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
274 นางสุพาภรณ์ บุญรักษ์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
275 นางสาวอรสุรางค์ ปานทรัพย์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
276 นางสาวสมถวิล กลิ่นกุหลาบ ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
277 นางอโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
278 นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา ครูโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
279 นางสาวพรพิมล ยังฉิม ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
280 นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
281 นายสุภศิลป์ ดอกรังกูล ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
282 นางอภิรดา มุขโต ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ  
283 นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดี ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
284 นางสาววาสนา ล้อมวงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
285 นางสาวเกษราภรณ์ สุระ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
286 นางสาวทับทิม แสงอินทร์ ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
287 นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
288 นางสาวปัญจพร ซังยืนยง ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
289 นายนพรัตน์ ภักมี ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
290 นางแพร สมใจเพ็ง ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
291 นางบุศรา อิ่มทรัพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
292 นางทิพมณฑา ทนุการ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
293 นางสาวขวัญหทัย พิกุลทอง ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
294 นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
295 นางสาวปารวัณ รัตนทองคง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
296 นางณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
297 นางสาวจารุวรรณ สระทองพูน ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
298 นางสุชาดา สุนทรเนตร ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
299 นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูโรงเรียนสงวนหญิง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย  
300 นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดี ครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย  
301 นางสาววาสนา ล้อมวงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย  
302 นางสาวเกษราภรณ์ สุระ ครูโรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย  
303 นางสาวทับทิม แสงอินทร์ ครูโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย  
304 นางสาวสุภาวดี พวงแก้ว โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นักเรียนจิตสาธารณะสาระทัศนศิลป์  
305 นางสาวทัศน์ยุดา หนูวรรณะ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นักเรียนจิตสาธารณะสาระทัศนศิลป์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทองemail:alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]