รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงอัญมณี  กาญจนภักดี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุภาพร  สวนฉิมพลี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจริตา  เฮง
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเพ็ญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวทรายนภา  พิมพ์สมพร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ศรีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองโกย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายสุรพัศ  ฤาดี
 
1. นางนันทวัน  สอนซี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จิรา  ใสสดศรี
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายอภิรมย์  หนองพร้าว
 
1. นางสมัยพร  อุปมัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงนภาลัย  เพ็งชาติไทย
2. เด็กหญิงอรนิชา  มุ่งแสง
3. เด็กหญิงเบญสิตา  ไกรสุข
 
1. นางสาวภิญญดา  ประเสริฐนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาววิราตรี  ศรีพรมทอง
2. นางสาวสุรารักษ์  ดำศรี
3. นางสาวอริสา  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวภิญญดา  ประเสริฐนอก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายนำโชค  คำสองสี
2. เด็กชายเกียรติบัญชา  ดาราศร
 
1. นางบุญญวีร์  บุญศรี
2. นางพนัสชญา  ไวกัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนริศราภรณ์  สังข์จีน
2. นางสาวพิศลยา  อินธิบาล
 
1. นางบุญญวีร์  บุญศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายธีธัช  วสนาท
 
1. นางขวัญเรือน  โพธิ์กลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวภัทราพร  บุญมี
 
1. นายรังสรรค์  พลอยสุวรรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐฌาพร  ปิยเดชโพธิวงศ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อำมินทร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาลัยทอง
 
1. นางศรีสุพัตร์  วัฒนกุล
2. นางสาวน้ำตก  เพียซ้าย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายบวรนันท์  แสนสุขใจ
2. นางสาววันนิสา  สร้อยสวาท
3. นางสาวอรพรรณ  ชาชำนาญ
 
1. นางสาวราตรี  นารถสมบูรณ์
2. นางรัศมี  มีบุญเปี่ยม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สารการ
2. เด็กหญิงพรหมศิริ  ปาปักเข
3. เด็กชายเกรียงไกร  ราชเดช
 
1. นายกัมปนาท  เทียนจันทร์
2. นางรจนา  เทียนจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวขวัญหทัย  สว่างกุล
2. นางสาวดวงดาว  แสงศรี
3. นายวรวุฒิ  ลีอุต
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายคีตภัทร  มัธยูนุช
2. เด็กหญิงนิชาภา   พักเง้า
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายตระการ  เย็นอุดม
2. นายวรายุทธ  ดีมาก
 
1. นายสมหมาย  สุขสบาย
2. นางสุภาพร  สุขสบาย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิชิตลักษณาวงค์
 
1. นางสาวนาวี  พรวาปี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงศา
2. เด็กหญิงวรรณา  สีรูปี
3. เด็กหญิงวีริยา  ทะกาเนนะ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  บุญยืน
2. นางอุทุมพร  แก้วใส
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชนันนัทธ์  กิจสินธพชัย
2. นางสาวรุจิพรรณ  ยศแก้ว
3. นางสาวเมธาพร  บำรุงวงษ์
 
1. นางสาวเกศินี   จีรวัฒนนุกุล
2. นางจันทิมา  ทองปั้น
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ดวงจันทร์โชติ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทัพประไพ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  นวมมณีรัตน์
 
1. นางสมสุข  มีอาษา
2. นางสาวอรนุช  บุญชู
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาววนัชพร  อ่อนสว่าง
2. นางสาวสุทิศา  การอุภัย
3. นางสาวอารยา  ธนะ
 
1. นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวอรนุช  บุญชู
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ทองคง
2. เด็กหญิงมินตรา  ตรีเวช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชาวงษ์
 
1. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
2. นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีภูคำ
2. นางสาวนฤมล  อยู่พินิจ
3. นางสาวภาวิดา  ด้วงแป้น
 
1. นายวิษณุ  ปะตังเวสา
2. นางสาวศศิธร  ปิยเดชโพธิวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุมแวงวาปี
2. เด็กหญิงบุษรา  บุสบา
 
1. นายโชคอนันต์  เพ็ชรประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  โพธิเมธา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวบุญสิตา  บุญเกื้อ
2. นายภูมรินทร์  ปุริสพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แก้วโกย
2. นางสาวศศิธร  ปิยเดชโพธิวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายวิรัตน์  เทียมพูล
2. เด็กชายไพเรีย  สุทน
 
1. นายสราวุธ  คงปั้น
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  หอมประสพ
2. เด็กชายวิท  คุปติตระกูล
 
1. นายสัญญา  ทิพพิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวปัทมาวดี  พันธ์ประเสริฐ
2. นางสาวอภิญญา  บุตรหนัน
3. นายอาทิตย์  พรมวัน
 
1. นายอ้อ  สาเดช
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงนนธิญา  ประจำรัฐ
2. เด็กหญิงนิสา  พรมสุดร
3. เด็กชายสุพิชญ์  ทองอาจ
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ภูตน
5. เด็กชายเอกบดิทร์  สาระกูล
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วพิลากุล
2. นายธนะวัฒน์  พยัคฆเริงเดช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. นายนฤเบศร์  พุ่มพวง
3. นางสาวนันทนัช  เจริญสุข
4. นายปาณชัย  สารการ
5. นายศรุตน์  จันทร์สระน้อย
 
1. นายภีมพศ  เหมอ่อน
2. นายสะอาด  งามนิสัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนที  พันธ์นาม
2. นายปรัชญา  มาสแสง
3. นายพงศกร  นาสวรรค์
4. นายสุกฤษฏิ์  นิติธรรมกุล
5. นายเผ่าพันธุ์  ทองอินทร์
 
1. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
2. นางสาวรัชนารถ  ทองอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายภูธเนศ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญสม
 
1. นางนุชนารถ  เจริญผล
2. นางสาวหฤทัย  บุญมี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวณัฐพร    ก้อนสำโรง
2. นายธัญเทพ  สังประสาท
 
1. นางนุชนารถ  เจริญผล
2. นางสาวหฤทัย  บุญมี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงปวีณา  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงพนิดา  คำพา
3. เด็กหญิงศรีสาคร  รอดอ๊าต
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กันอบ
5. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  คณะทอง
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พันทะคุ
7. เด็กหญิงอัญชนา  พูลจิตร์
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  ออกเอก
9. เด็กหญิงอัญมณี  พูลจิตร์
10. เด็กหญิงอารียาพร  พรมสุข
 
1. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
2. นางสาวรัชนารถ  ทองอินทร์
3. นางสาวรัตนกร  ออกเอก
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี
2. เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
 
1. นายลือชา  สุดดา
2. นายเทพนรินทร์  ชลิชานนท์
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายชญานนท์  ปัดถานันท์
2. นายอาเนช  สุขบำรุง
 
1. นายจิติศักดิ์  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นายวิชล  สมบุญ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กชายธัชพล  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายธีรศักดิ์  งามขาว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายวงศธร  พืชทองหลาง
 
1. นายพิเชษฐ์  ถาวร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงวรกานต์  สว่างเทียบ
 
1. นายวันชัย  แจงประดิษฐ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาววิไลลักษณ์  เทพพิทักษ์
 
1. นางณีรนุชย์  นามวงษ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายศิลธร  เกษมรัตนพงศ์
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวสายธาร  ทองสุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สีทา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เงินสา
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธนนันท์  ออมอด
 
1. นายกรยศ  โสดแนว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวญาดา  อยู่สุข
 
1. นางณีรนุชย์  นามวงษ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายพฤฒินันท์  จั่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงรัญชนา  มากกว่าวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินรัตน์  บุญกว้าง
 
1. นายพิเชษฐ์  ถาวร
2. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายชาญชาตรี  ศรีจันทร์
2. นายนรวิชญ์  จันดาหัวดง
3. นายศตวรรษ  นาเม็ง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
2. นายทศพล  กิจเจริญ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวศิริพร  เกตุพงษ์
 
1. นายสุราช  โศจิศิริกุล
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 1. นายจีรวัฒน์  ธนะศิลป์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  ศรีรีรัมย์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวศุภกานต์  พรมแฉ่ง
 
1. Mr.Zhongfa  Wang
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติธร  สอนสุข
2. เด็กชายฉัตรนัย  มั่นคง
3. เด็กชายนิติภูมิ  เพชรชื่น
4. เด็กชายพิเชษฐ์  มะลิซ้อน
5. เด็กชายราชัน  เกตุหอม
6. เด็กชายศุภกิต  สิงสนั่น
7. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ยิงรัมย์
 
1. นายบรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ
2. นายศิริชัย  ดวงอาจ
3. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายธีรภัทร์  บุญชัยโย
2. นางสาวผกามาศ  สุดา
3. นางสาวพรนพัส  กำปะ
4. นางสาวพิธิญากรณ์  เลียบกระโทก
5. นางสาวมุฑิตา  อรกุล
6. นางสาวอรพิน  แสงสีสม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นายรุ่งขจร  โลเกตุ
3. นายเจษฎา  เกิดแปลงทอง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายชาญณรงค์  เทพสาร
2. นางสาวดรุณี  ทองดี
3. นางสาวธนัชชา  วงค์ทำเนียบ
4. นางสาวพลอยไพลิน  แสนแก้วเฮียง
5. นางสาวสันธิลา  ทองจันทร์
6. นางสาวสุชาดา  เกิดสำโรง
7. นางสาวเพ็ชรไพลิน  แสนแก้วเฮียง
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสุมารี  งามสอน
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  กรชม
2. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมทะเล
3. เด็กหญิงณัฐกุล  เพราะเรืองบิดา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พันธ์ทองหลาง
5. เด็กหญิงปลายฝน  สุขชู
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นางสุมารี  งามสอน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  คุณเวียน
3. เด็กหญิงณัฐสุดา   บุญอ่ำ
 
1. นางจำปา  จำเริญ
2. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสริตา  บุตระบุญมา
2. นางสาวเกตุวดี  ไพศาล
3. นายเกริกเกียรติ  อยู่ภู่
 
1. นางจำปา  จำเริญ
2. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทิพย์
2. เด็กชายภานุภัทร  อังคนาวิน
3. เด็กหญิงสุชาดา  เครืออนันต์
 
1. นางสุนิต  ทินบุตร
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกรรธิมา  สมสาย
2. นายทินกร  ลักพลวงศ์
3. นายศรายุทธ  แก้ววิเชียร
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
2. นางสาวพัชรี  อร่าม
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงทิพย์เกตุแก้ว  สุขแป้น
2. เด็กหญิงรัญชนาพร  คชภูติ
 
1. นางสาวนันทิกา  อินทร์เปือย
2. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงอพัชชา  ศรีพระคุณ
2. เด็กหญิงไอรดา  ชมกิจ
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายบ๊อบบี้  ลอมดอม
2. นายไตรภพ  สติมั่น
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
2. นางสาวจารุวรรณ  คงทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายชนินทร์  ฤทธิ์จรุง
2. เด็กหญิงปณิตตรา  อินทโชติ
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายศุภกรณ์  ปราบทุกข์
2. นายสุทธิพงษ์  ปันดี
 
1. นายพยุงศักดิ์  คำมี
2. นายสมวงค์  ผดุงญาณ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กชายพงพัฒน์  ลครพล
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงวิลาสินี   แรงกล้า
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  สุริย์วรรณ์
2. เด็กชายวชิรพงศ์  แก้วมา
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายคมสันต์  ภู่รับ
2. นายสุทธิชัย  จิรพัฒพร
 
1. นางศิริรัตน์  หันทยุง
2. นางสาวจันทิรา  ปัจจัยโคถา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายกิตติ  กันสอน
2. นายปริญญา  แต้มเขียน
 
1. นายเสถียร  งามผลเจริญ
2. นางสาวสุภาณี  เครืออนันต์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายชนม์ณกรณ์  ธรรมะพัฒน์
2. นายธนดล  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นางสาวธารินี   วัฒนจันทร์
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ประจำกลาง
2. เด็กชายจิรายุส  ยืนสุข
3. เด็กชายทักษิณ  อิสระชาติ
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวเสน่หา  ดาทา
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวนราธิป  อะช่วยรัมย์
2. นางสาวภัทรลภา  นิลขันธ์
3. นางสาวศศิธร  ชาญเดช
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายชัชวาล  จันทรทีประ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายมนตรี  พลวัล
2. นายยุทธนา  สายแสง
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวโสภิฒชาดา  วงค์ดวง
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กชายครรชิตพล  เวียงกมล
2. เด็กชายนัฐนนท์  มุละสิวะ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  พลรบ
 
1. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
2. นายสุวิทย์  สังสีแก้ว
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายกวินทร์  จูกุล
2. นายอนันต์  สายทอง
3. นายอาทิตย์  เชียงสากุล
 
1. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สังข์แก้ว
2. เด็กชายวันชนะ  กุ่มช้อย
3. เด็กชายเอกราช  พรมจันทร์
 
1. นางทิชากร  โพธิ์จันทร์
2. นางคมขำ  ศรีผดุง
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายจีรโชติ  โยธาภักดี
2. นายพรชัย  ถีระวงศ์
3. นายสว่างพงษ์  มั่นจิตร
 
1. นางสาวธิติวรดา  อาจหาญ
2. นายกชภชมษ์  บุญนาค
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วันสุทธิ์
2. เด็กชายพรชัย  กุ่มสวัสดิ์
3. เด็กชายอรัญ  บัวทอง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
2. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวดวงฤทัย  เกื้อกูล
2. นางสาวนันทนา   ประสังกุล
3. นางสาวมณีรัตน์  หันชนะ
 
1. นายธีรพล   ยิ้มย่อง
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงณีรนุช  เด่นดวงเดือน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  วารีใส
3. เด็กหญิงวาสนา  เรืองมาลา
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นางสาวยุภาพรรณ  ยอดพะเนา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจารุมน  บุญเวียง
2. นางสาวณัฐยา  สมสาย
3. นางสาวเจนจิรา  หอมประสพ
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นายธีระพร  โสพันธ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณฤทัย  คำแหล่
2. เด็กหญิงปัทวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นรากร
4. เด็กหญิงภาวิณี  แกมขุนทด
5. เด็กหญิงอภิสมัย  ศรีเคน
6. เด็กชายเจษฎา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
2. นางชลลดา  ชำนาญ
3. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวชฎาธาร  บุตรี
2. นายชิดนัย  ชูชาติ
3. นายธรรมนูญ  เชียงจันตา
4. นายภาณุพงษ์  สวัสดี
5. นายภูเบศ  ลำใย
6. นายอาทิตย์  คลองงาม
 
1. นางพวงผกา  มาโพธิ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงนันท์ชนก  แสงโสภา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์ชุ่ม
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวพรสินี  นามลิวัลย์
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  พละพล
3. นางสาวเจริญจิตร  ดิษเสถียร
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ระวังงาน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงภัทรมน  วงศ์ศรีดำ
 
1. นายสมชาย  เหลืองอ่อน
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวนริสรา  นาคนวล
2. นางสาวปภาวี  แสนคำ
3. นางสาวรจนา  ไชยรบ
 
1. นายทศพล  กิจเจริญ
2. นางสาวสุภาณี  เครืออนันต์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงพร  ไชยสอน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวปรางค์มาศ  น้ำทิพย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนพเก้า  แสงเพชร
2. นางสาววิจิตรา   ครองรักษ์
3. นางสาวสุชาดา  วงษ์ศิลป์
 
1. นางชลลดา  ชำนาญ
2. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ออกสุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญม่วง
3. เด็กหญิงพรรณวัสสา  วิวัฒน์สุวนันทน์
 
1. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
2. นายนิมิตต์  ฤกษ์มงคล
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. นางสาวจีระวรรณ  เงินเกลี้ยง
3. นายภานุวัฒน์  ฝาเทพ
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชวนพิศ   สาวเพชรดี
2. เด็กหญิงพรชนก   เทศสิงห์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แน่นอน
 
1. นางสาวศุกร์ฤดี  มีสมพร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายธนากร  คะเชนเนียม
2. นางสาวปัญญาพร  จันทร์ทา
3. นางสาววัลย์นภา  แต้มเขียน
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวสุภา  แก้วมงคล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปลนกอง
2. เด็กหญิงรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวมานิตา  ประสังกุล
2. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีกระโทก
3. นางสาวสุกานดา  อุบลราชธานี
 
1. นายธีรพล   ยิ้มย่อง
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุต๋า
2. เด็กชายสมิทธิ์  สมวงค์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
2. นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด