หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ ปิ่นพานิชโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สวงรัมย์โรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
3. นางชุติฎาภา ประสงค์ผลโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสมรัตน์ อุทัยมาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพจนารถ จันทร์วิเศษโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายชาญวุธ ตะเพียนทองโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ศรีแก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองโกยโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวพาภรณ์ เพียรพิสัยโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัตน์ตา ปานประเสริฐแสงโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายชัยพร ภูเดชโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ สุดโสภาโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวอักษราภัก โสภาโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายวสันต์ ลิ้มปวะนิชโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางนันทวัน สอนซีโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกมล เรืองไพศาลโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายมาโนช เชยประเสริฐโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกมลนัทธ์ เสน่หาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพร ประภาชื่นชมโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นายสากล โกรัมย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายคมสรรค์ มันทะราชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทนี แป้นเงินโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมัยพร อุปมัยโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา แสนสุขโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ สมคูณโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางจูมมะลี ใจบุญมากโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสิวลี ศักดานุศาสน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ชนก กิตติชัยฤทธิ์โรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา สาริมาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางสาวพจนา จันทรวิเศษโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวชัชฎาภรณ์ จำแบบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ หมั่นเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญญดา ประเสริฐนอกโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ศรีเกื้อกูลโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ คุณนามโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสายฝน คัมภ์พิภพโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายมาโนช เชยประเสริฐโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางบุญญวีร์ บุญศรีโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางจำรัสโฉม เทพศรีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางบุญชู ดียิ่งโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี อร่ามโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรางค์มาศ น้ำทิพย์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวลี เหรียญอารีย์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทรัพย์เจริญพรโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นายประมวน ด้วงนางรองโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ พันธ์สระน้อยโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางขวัญเรือน โพธิ์กลางโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ พลอยสุวรรณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายบรรพต อาจหาญโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ พรมพิไลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรหมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ทรัพย์เจริญพรโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรเกล้า มะโนรัตน์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรียา มุลาลินน์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวเสน่หา ดาทาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำตก เพียซ้ายโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา แก้วจัตุรัสโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรเกล้า มะโนรัตน์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ สมคุณโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางศรีสุพัตร์ วัฒนกุลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์แรม จิตพริ้งโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรียา มุลาลินน์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายกัมปนาท เทียนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางวราพร ใสกมลโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางรจนา เทียนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์ชนก อันอาสาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาววินัญญา เณรภักดีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษ จันทวรรณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางชนากานต์ ลอยป้อมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ไชยสุขโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันพิดา สีลาทองโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายสุริยา เพลินหัดโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรางค์ทิพย์ หาญบางโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสมร แถวพันธ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายราอีด สงวนรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สุขสบายโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางลัดดา ขันต่อโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เจริญผลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางสาวมะลิทัศน์ ดาโคตรโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปรินดา จันทรสาขาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สุขสบายโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวประพิณ จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวมณีวรรณ โวงประโคนโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายทฤษฎี คล่องแคล่วโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจรีพร ศิลปชัยโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เงินทรัพย์โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นายวิทยา อรรคเสริญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพา บุตรอินทร์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวนาวี พรวาปีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ ชัยทานโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี บุญยืนโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตสา วันบุญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนพร บัวผดุงโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน หงษ์ทองโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสัญชุลี ประยูรศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราวดี ฤาชัยโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ไชยวงค์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางพรรษา อ่อนหวานโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวกรชนก ชลสินธุ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
6. นางสาวฟาริดา หนูหมานโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล เพ็ชรประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญารัตน์ เยืองโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตรโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ โสมะนีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกุลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ จันทไทยโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ สิงห์หลงโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริอร โมราอรรต์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปิยเดชโพธิวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ผิวแก้วโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เพ็ชรโกมลโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ หนาสมัยโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร มาศงูเหลือมโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี หินแก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี โพธิเมธาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา สุขผลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา แก้วโกยโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ จันยิ้มโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทินโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายยศวัฒน์ แสงวิโรจน์โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ตะระการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัยลักษณ์ ทันไชยโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา ง่อยจันทร์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายสัญญา ทิพพิชัยโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย บุญยิ่งโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวปราณี นวลประโคนโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สายอาจโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร ดาราศรโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายวทัญญู ลอยป้อมโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสมสุข มีอาษาโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลี สุขขีโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาววริศยา สุขสมกิจโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรดา จำนงประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ เสร็จสิ้นโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอ้อ สาเดชโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวกรชนก ชลสินธุ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ วงษ์ภีระโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา จรบุรมณ์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายสายัณห์ หงส์มาศโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวเลิศลักษณ์ สาระคุณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวนิรมล ฆ้องสดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่นโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ หงส์มาศโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายสะอาด งามนิสัยโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายวีรชาติ พันต้นโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางสาวอมลวรรณ ปิดตาทะสังโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ส่งศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรดา สาลีศรีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา โพทรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ส่งศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรดา สาลีศรีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา โพทรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภาณี บุญเกื้อโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกฤตภรณ์ พะรินรัมย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางชรินรัตน์ เดชสุภาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสุจิตรา ทันไชยโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสุกัญญา เวฬุวันโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ทิพยนันท์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพณา บูรณะกิติโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นางจันจิรา จรบุรมณ์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางชรินรัตน์ เดชสุภาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางมณเทียร โสธิฤทธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายภีมพศ เหมอ่อนโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร มาสุ่มโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางศิริวิมล ไชยริปูโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นายจักรกฤช พ้นภัยโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนกร ออกเอกโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพร โสพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายลือชา สุดดาโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นายรุ่งศักดิ์ ขอสุขโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวทำนอง พิระชัยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวิลาศ เสมาโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายนิมิต เจียมตนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
3. นายประพันธ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายทวีพงษ์ ภูสุวรรณนานนท์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายวินัด โพธิ์พัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายนิวัติ เกษมรัตนพงศ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายทศพล แกมนิลโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นายนิวัติ เกษมรัตนพงศ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายภูษิต ศิริมัยโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ เกษมรัตนพงศ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล พิมพาโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. MissSally Liโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
3. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. Mr.Zhongfa Wangโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล พิมพาโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. MissSally Liโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
3. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. Mr.Zhongfa Wangโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล พิมพาโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. MissSally Liโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
4. Mr.Zhongfa Wangโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพิมล พิมพาโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. Mr.Zhongfa Wangโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. MissSally Liโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล พิมพาโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. Mr.Zhongfa Wangโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. MissSally Liโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล พิมพาโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิรัตน์ พิทักษ์ศิลป์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. Mr.Zhongfa Wangโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. MissSally Liโรงเรียนดาราสมุทรกรรมการ
5. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมารุต สาลิกาพงษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ดวงอาจโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายบัณฑิต หงษ์ทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายชัยพงษ์ เพ็ชรประกอบโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมารุต สาลิกาพงษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายชัยพงษ์ เพ็ชรประกอบโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายศิริชัย ดวงอาจโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายสุริยา อ่อนศิลาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย ดวงอาจโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจำปา จำเริญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางหทัยกานต์ เสนีย์ศรีสกุล โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นางสาวแสนสิน สุทธิเจริญโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจำปา จำเริญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวแสนสิน สุทธิเจริญโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางหทัยกานต์ เสนีย์ศรีสกุล โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชร์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสุนิต ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมชาย คำโสภาโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ปรีดีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางอุสามาศ สิงห์ปานโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรักชนก ประสารกกโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิรา ปัจจัยโคถาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภรณ์ โสปัญหริโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวนันทิกา อินทร์เปือยโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดา ผลเจริญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน็ำใสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร โมห้างหว้าโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สุดใสดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล จันทร์ทีประโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราพร ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวธารินี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ หันทยุงโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุขจิตา มัฐผาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิฒชาดา วงค์ดวงโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตา มัฐผาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิฒชาดา วงค์ดวงโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายเสถียร งามผลเจริญโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี เครืออนันต์โรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี งามสอนโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวรัชดา ผลเจริญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวรัชดา ผลเจริญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายเสถียร งามผลเจริญโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา สาลีพวงโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายเจษฎา เกิดแปลงทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิษา สาลีพวงโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสุรางคนา ใหม่เอี่ยมโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา สาลีพวงโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายเจษฎา เกิดแปลงทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
2. นางสุรางคนา ใหม่เอี่ยมโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา สาลีพวงโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นายอรรณพ ทรัพย์วิริยาโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา เย็นเพิ่มโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ โชคนัติโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นางอารมณ์ พรหมดีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา เย็นเพิ่มโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ประเสริฐโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นางอารมณ์ พรหมดีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอลิสา เพชรมะดันโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสงวน แก้วพิมพาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
3. นางทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพรรณ พิพิทจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง วงสุรีย์โรงเรียนบ้านกุดเวียนกรรมการ
3. นายกิตติคุณ รสแก่นโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายดาวทอง จ้ำนอกโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิตษา ขวัญศิริโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายดาวทอง จ้ำนอกโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอลิตษา ขวัญศิริโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ไชยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุชาติ ลวดทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายวินัย ทักษ์คีรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ดาราศรโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ดาราศรโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายวินัย ทักษ์คีรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายคำนึง ไชยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุชาติ ลวดทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนพัตพร เลือดทหารโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ฮวดเจริญโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนพัตพร เลือดทหารโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ฮวดเจริญโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางธนิษฐา วัฒนาพรไพศาลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพันทิพย์ภา ทาอ้ัวโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางพรวิลัย สกุลนครโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ถาวรโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรักชนก ประสารกกโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]