หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1201 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1202 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1203 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1204 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1205 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1206 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1208 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1101 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1102 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1103 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1104 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4203 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4204 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4103 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4104 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4105 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4106 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4208 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4208 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4205 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4206 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ชีวะ 1 - 2 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง เคมี 1 - 2 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ระเบียงอาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ระเบียงอาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ระเบียงอาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ระเบียงอาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ระเบียงอาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง ระเบียงอาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง พิเศษวิทย์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง พิเศษวิทย์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 5 ห้อง พิเศษวิทย์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 3 ห้อง 3203 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 3 ห้อง 3204 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง TOT 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 3 ห้อง โสต 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 3 ห้อง 3103 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 3 ห้อง 3104 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2210 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2210 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2209 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2209 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2208 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2208 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2206 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2206 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง 2206 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง ซุ้มกระดังงา 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง ซุ้มกระดังงา 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 6 ห้อง 6201 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 6 ห้อง 6202 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 6 ห้อง 6203 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ ลานข้างอาคารพิทักษ์ธรรม 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ลานข้างอาคารพิทักษ์ธรรม 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง To Be Number One 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 6 ห้อง 6101 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 6 ห้อง 6202 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ห้อง TOT 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 11 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 11 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 11 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง ICT 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง 4207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง ICT 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง ICT 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 12 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 12 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 12 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง คอม 12 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ห้อง โสต 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
11 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
12 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
13 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
14 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
15 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
16 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารเรียน 4 ห้อง ICT 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]