หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1201 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1202 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1203 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1204 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1205 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1206 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1207 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1208 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1101 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1102 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1103 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ห้อง 1104 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]