รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทธิโยชน์
 
1. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอัมพร  พันสิงสอน
 
1. นางอรุณี  บริบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปวริศา  ปสุตนาวิน
 
1. นางทัสณี  ฆ้องคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  นิมิตรสุข
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เกตุเล็ก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุนินทร์  ทองไทย
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  อภัยภักดี
 
1. นางวิไลวรรณ  นวลเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ   พินิจมนตรี
 
1. นางนิตยา  บางกุ้ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ประจันทร์ทา
 
1. นางสาวสุปราณี  วันชูเสริม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มีมา
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงลีลาวดี  พิเคราะห์งาม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ฟองสาย
2. นางสาวเพลินพิศ  พลเสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  วอขวา
2. นางสาวภริตา  วันทะมาศ
3. นางสาวสุวรรณี  สุทธิแสน
 
1. นางสกุลเพ็ญ  พันธ์อิ่ม
2. นางสายแพ  ลัยเลิศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สายสุวรรณ
2. เด็กชายบุญนุภาพ  ทีปะปาล
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
2. นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พึ่งอยู่
2. นางสาวรักสิกา  จันทะบุรี
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
2. นางสาวขนิษฐา  ทาดวงตา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เพ็งบุญ
 
1. นางสาวสุนันท์  ฝอยหิรัญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายโชคชัย  สมัยมงคล
 
1. นายนัฐพร  ครองยุติ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ปุตะชาติ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ตะวันสาย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำวงษ์
 
1. นายสราวุธ  แก้ววันทา
2. นางสาวอังคณา   คำนกขุ้ม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวนัดดา  พรมเจียม
2. นายนัธทวัฒน์  พิชัยธนาวัฒน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรีเผือด
2. นางสาวอรนภา  แก้ววัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เส็ง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประกอบกิจ
3. เด็กชายศุภพิชญ์  คงเมือง
 
1. นายมงคล  มลใสกุล
2. นายพักรบ  พลภักดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  แตงสุวรรณ์
2. นายภัคพล  บุญยรัตน์
3. นางสาวอาภาศิริ  เหลือนับ
 
1. นายสมฤทธิ์  ชาญสมร
2. นางสาวรุจิรา  เวียงภูมิพล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐนันท์  สุขกำเนิด
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีวงค์
 
1. นายชาญณรงค์  ภูมิดิษฐ์
2. นายอานนท์  ธุระ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกุลธิดา  สมัยกุล
2. นายณัฐกฤต  ปะตังถาโต
 
1. นางอนงค์  หันจันทร์
2. นางสาววศวรรณ  หันจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชุติพนธ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธนดล  ชัยธานี
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิตา  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงสุภัค  หลวงจง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชอบสวย
 
1. นางสาวมนัญญา  แก้วดวงเด่น
2. นางสาวบงกช  บุญเจริญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนนท์  กุลจรัส
2. นายธนากร  ฆ้องหลวง
3. นางสาวเมษณี  โนนคำภา
 
1. นายประเวศ  พลเจริญ
2. นางสาวสมพร  ดวงสำฤทธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เอี๊ยวเจริญ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  คงถาวรสุข
 
1. นางสาวปรียานุช  ลิยี่เก
2. นางสาวจินตหรา  โพธิ์คำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาววรัญญา  เมกลิ่น
2. นางสาววราภรณ์  โนโชติ
3. นางสาวเหมือนฝัน  นาควิเชียร
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สาวันดี
2. นางปัณณภัสร์  โรจนธรธราวัฒน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงภิญญมาศ  เดโชศุภกร
3. เด็กชายอมฤต  โชติทินวัฒน์
 
1. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
2. นางรานีย์  เดชธรรมฤทธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวทิพาพร  ไชยบุบผา
2. นางสาวรัตติกาล  วิชิตพันธ์
3. นางสาวศรีสุนันท์  จันทา
 
1. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
2. นางสาวสมปอง  นาราศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงดลนภา  ฤทธิตา
2. เด็กหญิงวิรากร  ทองเพ็ชร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ซิ่วสำราญ
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ชมภู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนภรณ์  เด่นกระจ่าง
2. นางสาววริศรา  วงษ์สว่าง
3. นางสาวไอลดา  แซ่ลาย
 
1. นางสาวประไพร  หยุดรัมย์
2. นางสาวประภัสราภรณ์  บาดาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  ซื้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนียนมงคล
 
1. นางสาวเบญญารัศม์  โชติภัทร์ขจรศิริ
2. นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายชาคริต  สงวนศักดิ์
2. นายพิชัย  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสุธิรัตน์  บรรดาล
2. นางสาวปิติพร  ขจรโมทย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เบ้าคำ
2. เด็กชายภีรภัทร์  สาทอง
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายบี  บุญน้อย
2. เด็กชายปิยทัศน์  ชนะสินธุ์
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ประสาททอง
2. นายธิติ  เอื้อสลุง
3. นายนัชนันต์  พันมะลี
 
1. นายรังสรรค์  ฆ้องคำ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ดิษฐสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิวดี  ถ้วยทอง
3. เด็กหญิงปณิดา  หวานดี
4. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
5. เด็กหญิงอัมพร  เจริญคง
 
1. นางสุรีรัตน์  เพ็ชรกำจัด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  เยาว์จัตุรัส
2. นางสาวขวัญหทัย  โพธิ์ใต้
3. นางสาวชนิดาภา  เครื่องเทศ
4. นางสาวณพธิดา  บุญชม
5. นางสาวเปรมฤดี  อินทนะ
 
1. นายพิชิต  คำพลงาม
2. นางธนัญญา  ดำรงค์สกุลไทย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงชนทิญา  ชำนาญพิทักษ์
3. เด็กหญิงภัทรพร  ทองโชติ
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สิงคูบอน
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสารคาม
 
1. นางปฐวีกานต์  ปริธรรมมัง
2. นายจิรนันท์  ขุนทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  พุทธารัตน์
2. นางสาววัลภา  เกงขุนทด
3. นายศรวิศิษย์  ร่วมไทย
4. นางสาวศศิกานต์  สุขเสนา
5. นางสาวสุดารัตน์  ละอองปลิว
 
1. นางราตรี  วีระวัฒน์โสภณ
2. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิตติกุล  พูลชาติ
2. นางสาวนัยนา  บุญธรรม
3. นายศุภกร  ชูศรี
4. นายศุภรักษ์  สุระมณี
5. นางสาวสุชาดา  แม่นปืน
 
1. นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายสังข์
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กุลสารี
 
1. นายกิตติพงษ์  นาสมยนต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขาวมะลิ
2. เด็กหญิงศรีสุรางค์  แปลงกาย
 
1. นางนิตยา  ดอนเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายฐิติพงค์  วินสา
2. นางสาวศุภิสรา  บัวทอง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฎศักดิ์
2. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกิรณา  คำภิรานนท์
2. เด็กหญิงธนัญญา  ศิริศากาวร
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญคง
4. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
5. เด็กหญิงนฤมล  เขามะหิงษ์
6. เด็กหญิงปรินทร  ท่าใหญ่
7. เด็กหญิงพรทิพย์  คำภูเวียง
8. เด็กหญิงศศิญา  แสงสิทธิ์โยธิน
9. เด็กหญิงศิรินภา  คันธารักษ์
10. เด็กหญิงสิริณัฐฎา  บุญมาก
 
1. นายชิราวุธ  พูลแสง
2. นางสุพิศ  พูลแสง
3. นางสาวกมลฉัตร  ล่าโสตร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุจ  วิกุล
2. เด็กชายอนุพนธ์  โพธิจักร์
 
1. นางสาววิชชุดา  เหลาลา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายมนัสวิน  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
 
1. นางสุชาดา  ทองแก้ว
2. นายวัชระ  ทองแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชะสกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปัณฑารีย์  กงแก้ว
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวทันยา  ศรีเมืองโข
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวเบญญารัตน์  สอนราช
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  คนยืน
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวดารณี  เสาวภาร
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงสดานนท์  โพธิ์จักร
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  นวมโคกสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนารีรัตน์  จักรคำ
 
1. นายพงศ์ธร  อินทร์ลา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปคัลป์  บุญเถื่อน
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กหญิงพลอยรัศมี  คุณสุวรรณ
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายคเชน  จิตรประโคน
2. นางสาวพิชญาดา  บุญเถื่อน
3. นางสาวรัตนา  อ่อนเอี่ยม
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายมุนินทร์  หาญชัย
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
2. นางสาวจิรชยา  สมจิตร
3. นางสาวชลิตา  ดีบาง
4. เด็กหญิงชุติมา  เข็มเพ็ชร
5. เด็กชายธนะโชค  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายธันวา  พุทธวงษ์
7. นายบุญเรือง  ก้อนบุญไสย
8. เด็กชายปฏิพัตร  รูปสูง
9. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
10. นายมุนินทร์  หาญชัย
11. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
12. เด็กหญิงสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
13. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กมลเดช
14. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
15. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
2. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
3. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
4. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกรุณา  แก้วเกษศรี
2. นายกิจจา  นนทบุตร
3. นางสาวชลิตา  จำปา
4. นางสาวชวัลนุช  สิงห์โตทอง
5. นายณัฐชนน  ล้อมแพน
6. นางสาวทิพย์วรรณ  ทองคำสุก
7. นางสาวมัณฑิตา  ไวว่อง
8. นางสาวยุวลี  พรมศรี
9. นางสาวลลิตา  นาคพันธ์
10. นางสาววารีรัตน์  ทาทองคำ
11. นายวุฒิศักดิ์  วันนิยม
12. นางสาวศริตา  โคตมุงคุณ
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอังคณา  คำนกขุ้ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จ้ายสอน
2. เด็กชายชานนท์  สวัสดี
3. เด็กชายชูเกียรติ  ช่างหล่อ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ้าทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริสาย
6. เด็กชายทิณพัฒน์  บุตษะบง
7. เด็กชายธรรมชาติ  ระลึกชาติ
8. เด็กชายธิติพันธ์  อัยยาปิยาพัชร
9. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทะราช
10. เด็กชายปัญชญา  วงเศษ
11. เด็กชายวัฒนชัย  ภูมิภาพ
12. เด็กชายวุฒินันท์  แก้ววิเศษ
13. เด็กชายศุภากร  ธูปเกิด
14. เด็กชายสรวิศ  เกิดภาภ
15. เด็กชายสุธากร  ปาสังทอง
16. เด็กชายอดิศักดิ์  คำกลิ่น
17. เด็กชายอนุพงษ์  รัตนศิลป์
18. เด็กชายเทิดเกียรติ  แจ้งโลก
 
1. นายพฤฒิ  วิธานติรวัฒน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนกฤต  กาบปีธนาวัฒน์
2. นายธนพล  ดาทอง
3. นายนวภัทร  มีชัย
4. นางสาวสายฝน  พิทักษา
5. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
6. นายอนุชา  นาดี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนดง
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขมนตรี
3. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วเกษม
4. นางสาวจิรพร  สิมมา
5. นางสาวจิริสุดา  นาระโท
6. นางสาวฐิติวรดา  สินธุเจริญ
7. เด็กหญิงดารณี  อะหาสิเม
8. นางสาวดาริกา  คำเก่ง
9. เด็กชายทักษิณ  ไชยสวัสดิ์
10. นายธนบดี  แจ่มมณี
11. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
12. นางสาวนพวรรณ  รักษาพล
13. นางสาวนพสินธุ์  สิงทา
14. นางสาวนัทสิตา  นาคกุลบุตร
15. นายนิติธร  ผ่องใส
16. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
17. นางสาวนุชนาถ  ด่านประชุม
18. เด็กหญิงประภา  ศุภนาม
19. เด็กชายปริญญา  ปรีดานันท์
20. เด็กชายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
21. นายพชร  จันทร์เกตุ
22. เด็กหญิงพลอย  อ่องสมบูรณ์
23. เด็กหญิงพันพฤษา  สันธาตุ
24. นางสาวมะลิ  ตู้ไธสง
25. นางสาวรังสิมา  กิตติ
26. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยสี
27. เด็กชายราชันย์  ชื่นสาลี
28. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
29. เด็กชายวัชรพล  กระสวยทอง
30. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
31. เด็กชายศุภกร  เสนอใจ
32. เด็กหญิงสลิตา  บัวลอย
33. เด็กหญิงสิรินยา  สารพล
34. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
35. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
36. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเพชร
37. เด็กหญิงอารีญา  อินทพันธ์
38. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  วังสันต์
39. เด็กหญิงแสงดาว  อ่องสมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
2. นายกรานต์  แผ่นพรหม
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
4. นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่่อน
5. นางธิษารัตน์  หล้าพรหม
6. นายจิรศักดิ์  ศรีทองคำ
7. นางสาวสุมิตรา  หมั่นทองหลาง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาคาร  สาริวงค์
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไอรดา  มลิวัลย์
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสายฝน  พิทักษา
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ปาระบับ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวธัญญู  ศรีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยากร  วงษ์ขอม
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวรินรดา  แดงจันที
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ผินดอน
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ศรีแสน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เปี่ยมจิตต์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายมนัสวีร์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาระภิรมย์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวผกามาศ  จิตตพานิช
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
2. นายนิติธร  ผ่องใส
3. เด็กชายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
4. นายพชร  จันทร์เกตุ
5. นางสาววรรณภา  เกตุสระน้อย
6. เด็กหญิงศศิปรียา  อ้นมงคล
7. นางสาวสิรินยา  สารพล
8. นางสาวสุปรีดา  บุญผาย
9. เด็กหญิงอมิลตา  สุดแดน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ทับทิมเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
2. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
3. นายกรานต์  แผ่นพรหม
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ดำดี
2. เด็กชายจีระวัฒน์  วงษ์จันทร์
3. เด็กชายชีวรัตน์  ช่างย้อม
4. เด็กหญิงณัฐพร  ลือพรม
5. เด็กหญิงธิดาพร  จันทร
6. เด็กหญิงนันทพร  พระเมือง
7. เด็กชายพีรพล  คีมทอง
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
9. เด็กชายวรทัต  จีรติกุลโรจน์
10. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่ทอง
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นายวิทูร  วันโท
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายกฤษฎิ์   สุวรรณเพชร
2. นายชาญณรงค์  สนชาวไพร
3. นายณัฐพล  สมโพธิ์
4. นางสาวดวงฤทัย  ศรีเทพ
5. นางสาวธิดารัตน์  ไกรบุตดา
6. นายนิรุต  ฆ้องต้อ
7. นางสาวปิยะฉัตร  นามละคร
8. นายพงศกร  นามเย็น
9. นางสาวมณฑาทิพย์  น้ำทรัพย์
10. นางสาวสุภาวดี  พิมสำโรง
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
3. นางสาวอาภัสรา  สระทองอ่อน
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณโกสิทธิ์
4. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดอารมณ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   พบสมัย
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงจตุราภรณ์  ด่านประจำ
2. นายธวัฒน์ชัย  ชัยขันต์
3. นางสาวธัญสุดา  อ้ายนกเขา
4. นางสาวธิญาดา  เวียงสิมา
5. นางสาวมัณฑนา  จันทร์ดวง
6. นางสาววาสนา  ศรีหาดวง
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สันทิ
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
4. เด็กหญิงยุทรารักษ์  ศิริพัฒน์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แกมจินดา
6. เด็กหญิงสุมินตรา  ฉิมเนียร
7. เด็กหญิงอนัญญา  ชอบสวย
8. เด็กหญิงอำไพพรรณ  บุตรดีงาม
 
1. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวทิฆัมพร  โต๊ะขันหมาก
2. นางสาวปวีณา  ละออเอี่ยม
3. นางสาวมณีรัตน์  พลอยมาลี
4. นางสาวรักษิณา  ลาภเกิด
5. นางสาววรพร  ใต้ระหัน
6. นางสาวเปมิกา  ทานะเวช
7. นางสาวแพรวพรรณนารายณ์  ชัยรักษา
8. นางสาวแวววิมล  ถนอมแนบ
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
3. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
4. นายวิทูร  วันโท
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชนิดา  ศรีเกษม
3. เด็กหญิงชลดา  ผอบทอง
4. เด็กหญิงชลนิชา  จันทสิงห์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญศรี
6. เด็กหญิงมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
7. เด็กชายอนุวัฒน์  สัสดีวงศ์
8. เด็กชายอำพล  ทัศอินทร์
 
1. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวการตนาทิพย์  ร่วมทอง
2. นางสาวมิรันตี  จำปาดง
3. นายวิทวัธ  รอดท่าหอย
4. นางสาวสุชานันท์  เจริญคง
5. นางสาวสุภาวรรณ  ทองพิจิตร
 
1. นายกิติพงษ์  อาธิพรม
2. นางนวรัตน์   กิจเจริญ
3. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจีรศักดิ์  มุ่งอาษา
2. นายณัฐพงษ์  พัวตะนะ
3. นายภาณุเดช  พอดี
4. นายวายุ   คันที
5. นายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
 
1. นายเอกพันธ์  ทะนีเนียม
2. นางสาวพลอยขวัญ   หางแก้ว
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภรภัทร  ว่องปรีชาน
 
1. MissLiu  Xintong
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  เหมือนมาศ
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวิจักษณ์  แจ่มเจริญ
 
1. นางสาวปิยนุช  ศรีสุข
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายทักษิณ  กรโสภา
2. เด็กชายธนชัย  ใต้ฤกษ์
3. เด็กชายพงศภัค  อ่อนประดา
4. เด็กชายภราดร  สินมี
5. เด็กชายศุภกร  วาทา
6. เด็กชายสุริยากร  อ่อนประดา
7. เด็กชายองอาจ  ตะเคียนจันทร์
8. เด็กชายเอกรัตน์  บริรักษ์
 
1. นายกล้าณรงค์  แก้วปักษา
2. นายรัชศักดิ์  นาคินชาติ
3. นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกนกพล  ราชนีแพน
2. นายกรุณา   แก้วเกษศรี
3. นายกิจจา  นนทบุตร
4. นายจักรพันธ์  บุญจันทร์
5. นายวุฒิศักดิ์  วันนิยม
6. นายเสถียร  กิ่งทอง
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นายสนทะยา  แสนณรงค์
3. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายธีระวัฒน์  รุพันธ์
2. นายนิรุต  ทิทา
3. นายปิยวัฒน์  ดวงแก้ว
4. นางสาวพนิดา  จารัญ
5. นายยุทธนา  บัณฑิตย์
6. นางสาววราภรณ์  สุทธิประเสริฐ
7. นางสาวศุภาพร  คุณารัตน์ศรีเจริญ
8. นางสาวสุกัญญา  อินทร์สุข
9. นายอินทนนท์  เสียงฆ้อง
10. นางสาวอินทิรา  แปะประโคน
 
1. นายอัษฎาวุธ  บรรจง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  ผิวคำ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นามธานี
2. เด็กหญิงรัชนก  วังศรี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เคลือมั่น
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  พินิจจอหอ
5. เด็กชายสุริยา  ลาคุณเพีย
 
1. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เกษรนวลสกุล
2. นายบุญญฤทธิ์  พุทธภูมิ
3. นายปิยะเทพ  บุญถนอม
4. นางสาวพรรณนารา  โสภา
5. นางสาวอมรรัตน์  ศรียาโยชน์
 
1. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุศจิรา  เกตุสมบูรณ์
2. เด็กชายวีระภาพ  เตียง
3. เด็กชายแคร์  บุญ
 
1. นางนพรัตน์  เกษทองมา
2. นางสาวจิรรัตน์  วงษ์กระสันต์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  อรัญญานนท์
2. นางสาวพรรณดาว  ขยันสการ
3. นางสาวลลิตา  ใจอาษา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญวรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ประทุมมัง
2. เด็กหญิงดวงพร  ภูวงษ์ไกร
3. เด็กหญิงวิภาพร   ออมสิน
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์   ยันอินทร์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวนุชจเรศ  วิเศษโวหาร
2. นายอนุวัต  วิชัยรัมย์
3. นางสาวอรปรียา  ล่าน้อย
 
1. นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
2. นางขวัญใจ  มาลัยชน
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พัชรอานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา  ตรีมงคล
 
1. นางสาวอาภรณ์  ม่านทอง
2. นางสาวนิตยา  ภูเงิน
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายนนทวัชร  เสริมศิริ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
 
1. นายวุฒิ  ภูมิเขต
2. นายสมพร  บวบหอม
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ปิ่นเงิน
2. นางสาววิจิตรา  วิพันทา
 
1. นางจันทิมา   นกอยู่
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญธรรม
2. เด็กหญิงฮารียา  ประธานศิริ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสุกัญญา  งามวิไล
2. นางสาวสุปราณี  นิจศรีวงษ์
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์   เศษยา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทกิจ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
2. นายเอกนาวิน  แดงมาก
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอัษฎายุธ  สมพมิตร
2. นายเอกพันธ์ุ  แก้วบุดตา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เยินสูงเนิน
2. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายภควัต  ตะเภาพงษ์
2. นางสาวสุชาดา  โภคประเสริฐ
 
1. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
2. นายเจษฎา  ชมเชย
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนันท์  กุลจรัส
2. นายวชิรวิทย์  หันจันทร์
 
1. นายเจษฎา  ชมเชย
2. นางสาวเช  ตรีจักรสังข์
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ต่างสี
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาถา
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัญญาภัทร  พูลแช่ม
2. นางสาวณัฐฐาพร  ประกอบพืช
3. นางสาวสุชาดา  นิจศรีวงษ์
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชนากานต์  สายแวว
2. นางสาวชนาภา  สายแวว
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. เด็กชายอทิป  ตังสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  อันทอง
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายจตุรงค์  มาประโคน
2. นางสาวศศิชา  คำศิริ
3. นายสุรชาติ  แก้วสว่าง
 
1. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
2. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  ศีรพวงวงษ์
2. เด็กชายนิรมิต  จงสวัสดิ์
3. เด็กชายสราวุฒิ  สุริยันต์
 
1. นางกรุณา  แก้วประทีป
2. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจิรายุส  คลังคำภา
2. นายปฐพี  ธรรมา
3. นายประจักษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
2. นางสาวจิตราพร  ยอดบุนอก
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  แก้วหิน
2. เด็กชายสุรกันต์  ช้างน้อย
3. เด็กชายอานนท์  เนรมิตร
 
1. นายศักดิ์นิรัญ  ภูวะลี
2. นายนิรันดร์  ประเสริฐศิริรัตน์
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธรรมปิฎก  เดชสุภา
2. นายสุวิทย์  ศรีบุรินทร์
3. นายไชยยันต์  หลำตรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
2. นายอนุวัฒน์  ปลื้มใจ
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธนาภรณ์  เชื้อเกษม
2. นางสาววันวิสาข์  โตขำ
3. นางสาวศุภวดี  สินคำคูณ
 
1. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
2. นายธัญญศิษฏ์  สงวนวงษ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงประชุม
2. เด็กชายธีร์ธวัช  เจียมจันทึก
3. เด็กชายศุภมาณพ  จันทร์ศิริ
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายนรภัทร  กาญจนกุล
2. นายวัชราวุฒิ  พฤทธิ์เศรษฐดา
3. นายไชยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริยาวุธ   วิศิษฏ์ศิลป์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิตา  สันเต
3. เด็กหญิงสุมิตรา  จันทร์พิทักษ์
 
1. นายสมบัติ  เสาวบุตร
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวพรนัชชา  ทองเกตุ
2. นางสาววิลัยพร  ไพรมะรัตน์
3. นางสาวศิริวัลย์  ทองเกตุ
 
1. นายสมบัติ  เสาวบุตร
2. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  แต้ไพบูลย์
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสน
4. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทกุมาร
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธิ์
6. เด็กหญิงเกตุวดี  ตันประเสริฐ
 
1. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางสาวชณิชานี   พิลาทอง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณรงศักดิ์  ศรีทอง
2. นายธีรศักดิ์  ทาญาติ
3. นางสาวนภัสวรรณ  ภูมีทอง
4. นางสาวรัศมี  ศิลารักษ์
5. นางสาววาสนา  เชิงเขา
6. นางสาวอทิตญา  กองคำ
 
1. นางธนภร  ธนะอมรมงคล
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  บุญเล็ก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีลาอ่อน
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายบุญทวา  ปัญญาชน
2. นางสาววรพร  กล้ากระโทก
3. นางสาวสุบาตา  อับดิน
 
1. นายสมบัติ  เสาวบุตร
2. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา  มีสวรรค์
2. เด็กหญิงชลิตา  เพชร์ศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุสนั่น
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัลยากร  เวียงคำ
2. นางสาวพรพรรณ  ไหวพริบ
3. นางสาวศุภกานต์  ผ่องจิต
 
1. นายปฏิพัทธ์  ภูมิเขต
2. นายพรชัย  หันจันทรฺ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ธราโรจน์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จอดนอก
3. เด็กหญิงอนามิกา  อาจห้วยแก้ว
 
1. นางณปภัช  แพงสกุล
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  แก้วบัณฑิต
2. นางสาวอังสุมาลิน  หมู่สะแก
3. เด็กชายอินทิรา  ศรีอภัย
 
1. นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดมา
2. เด็กหญิงพิมธิชา  แจ้งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ลบบำรุง
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นายสมยศ  หาญลำยวง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายพลวัต  สิงห์ทองคำ
2. นางสาวสุธิดา  ชัยแสนฤทธิ์
3. นางสาวอังคณา  นาสมฝัน
 
1. นางสาวไพบูรณ์  โนนหัวรอ
2. นางสาวสุธิดา  เที่ยงทิศ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  พินิจ
2. เด็กหญิงธีราพร  ณรงค์ตะคุ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พิมมะทา
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
2. นางชณมณ  เครือวงษา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวพรธีรา  ศรีทองเบ้า
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสง่า
3. นางสาวอัจฉรา  บิณฑบาตร์
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
2. นางชณมณ  เครือวงษา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงชุดา  สายโสม
2. เด็กหญิงสวรรยา  ด่านเดิม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาวะสิน
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นางสาวจิตราภรณ์  องอาจ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บัวฮมบุรา
2. นางสาวมัญชรี  จันทา
3. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์กิจ
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  ประภากร
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  มีโพธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วมณี
2. เด็กชายปุณยวีร์  แสงจันทร์
3. เด็กชายภัทระ  ศิริรอบ
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวจินตนา  แสงจันทร์
3. นางสาวพัชรา  ขันแก้ว
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นายบัญชา  หาญประเทศ
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  มะลิกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสุข
2. เด็กชายวัชรพงษ์   กรีดกราย
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นายธนัทเทพ  สิงห์แก้ว