หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวรรณ ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว ประธานกรรมการ  
2 นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม รองประธาน  
3 นายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม กรรมการ  
4 ว่าที่ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา กรรมการ  
5 นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังพิทยาคม กรรมการ  
6 นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม กรรมการ  
7 นางจุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ  
8 นายคะนอง จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กรรมการ  
9 . นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ กรรมการ  
10 นายจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว กรรมการ  
11 นางอรวรรณ นัตนะรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) กรรมการ  
12 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม กรรมการ  
13 นายกรกฎ บุตรเนียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ  
14 นางพิศมัย ช่างไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา กรรมการ  
15 นายอำนวย เภตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม กรรมการ  
16 นายมนตรี พันธ์อิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา กรรมการ  
17 นายสมบัติ เสาวบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังหลังพิทยาคม กรรมการ  
18 นางสุดา บุญเถื่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการ  
19 นายสุวิทย์ มณีสาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา กรรมการ  
20 นางธิษารัตน์ หล้าพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ กรรมการ  
21 นางสาวรสสุคนธ์ วิมลศุภกฤต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว กรรมการ  
22 นางอัญชนา จิตรสว่างทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) กรรมการ  
23 นายเริงฤทธิ์ กมลเหลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม กรรมการ  
24 นายเกียงไกร ปริธรรมมัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา กรรมการ  
25 นางคนึงใจ กฤษณา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ  
26 นายสุรเกียรติ งามเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
27 นางสาวศิริลักษณ์ วิริยะกิจ ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
28 นางดลนภา รุ่งสว่าง ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
29 นางสาวชนิดา เพ่งผล ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
30 นายธนธรณ์ เทียนทอง ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
31 นางสาวพรพรรณ บุญโพธิ์ ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
32 นางสาวสุณิสา ลีเสย ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
33 นางสาวชนิดา เพ่งผล ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
34 นางประเทือง รอดไพบูลย์ ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
35 นายนิพล อินทร์จันทร์ ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
36 นายสมพร บวบหอม ครู เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]