หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skw1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอรุณี บริบูรณ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีกานต์ สุวรรณอำไพโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ พลเสนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวอ่อนตา คนขยันโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ลีพรมมาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณี บริบูรณ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพลินพิศ พลเสนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุธีกานต์ สุวรรณอำไพโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางสาวอ่อนตา คนขยันโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ลีพรมมาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางแว่นคำ ขยันสการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภัคนันท์ ชลารักษ์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายณัฐพล พัชนีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางจตุพร ช่างนับโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางแว่นคำ ขยันสการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภัคนันท์ ชลารักษ์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายณัฐพล พัชนีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางจตุพร ช่างนับโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา จันทมาโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภา กันยาน้อยโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา เวียงจันทร์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายเตชิต ฤทธิ์จรูญโรงเรียนศุภวิทย์กรรมการ
5. นางสาวภัทรภร ย่องตีบโรงเรียนเทศบาล๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ นวลเลิศโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ฮาหนับโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภาวินี สุวรรณสัมพันธ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร เริงชัยภูมิโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัสณี ฆ้องคำโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บางกุ้งโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส โชคชัยอนันท์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ แก้วบางโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร เพ็ชรสมบัติโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ดวงมาลาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคณา กิจยรรยงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายแพ ลัยเลิศโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา เตรียมตั้งโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางแสงระวี บู่ทองโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวดี มาลัยลักษ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ เกตุเล็กโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัชชาณัฐ ทองอุไรโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ทาดวงตาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายองค์อาจ มานะต่อโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ฟองสายโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสกุลเพ็ญ พันธ์อิ่มโรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษวรรณ เชื้อชะเอมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ ศิลาทะเลโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสอางค์ศรี บุญสติโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญใจ มาลัยชนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งอรุณ หมื่นหาญโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวบุัญญัติ แก้วเมฆโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร เบ้าเจริญโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงศ์ สีสดดีโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางอัจฉรา พึ่งบัวโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวบำเพ็ญ วงษ์แก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภมาส มูลทองชุนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวศมลวรรณ รสหอมโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางนพรัตน์ เกษทองมาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ณรงค์เพชรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ เทียบเศียรโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา พานุรักษ์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐายิกา สอนราษฎ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา ฤทธิ์แก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเรไร วารีโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา โรจนปัทมกรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพร ครองยุติโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายพงษ์พัฒน์ มีแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิตาพร สุรวิทย์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต โฉมงามโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุกันญา เนาแสงโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรจณา อุทรักษ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภาภัทร หอมละออโรงเรียนสิริราชย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสราวุธ แก้ววันทาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพิฐพนธ์ รูปพรมโรงเรียนเทศบาลมิตรสมพันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ผ่องใสโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนาดุล ดวงประโคนโรงเรียนสิริราชย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร ศรีเผือดโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต โฉมงามโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุกันญา เนาแสงโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรจณา อุทรักษ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภาภัทร หอมละออโรงเรียนสิริราชย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสราวุธ แก้ววันทาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายนิพิฐพนธ์ รูปพรมโรงเรียนเทศบาลมิตรสมพันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ผ่องใสโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศ์ภูมิพันธ์ ดวงประโคนโรงเรียนสิริราชย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร ศรีเผือดโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมงคล เกตมณีโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชยุตม์ ล้อธีรพันธ์โรงเรียนเทศบาลมิตรสมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัณชญา สำเร็จกิจโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพัฒน์สินี เรือนแก้วโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายธนาดุล ดวงประโคนโรงเรียนสิริราชย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายมงคล มลใสกุลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอังคณา คำนกขุ้มโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายกวินทร์ บุญประกอบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรพร ประสงค์เจริญโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ไชยบาลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ถิ่นตระเคียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตรา โภคมูลผลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวลำใย สุระพินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอินทรา นันตาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิฏิมา พุฒประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสมร การะเกษโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย คำศิริโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อ่อนหวานโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา หันบันกิจโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล รอดไพบูลย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่นโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อ่อนศรีโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตราพร ยอดบุนอกโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุวะธิดา กิ่งทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร ดวงสำฤทธิ์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ฐานมั่นโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา แก่นแก้วโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางอลิษา หลาบหนองแสงโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวภัสส์ศญา ไชยคงโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ พันธ์หินกองโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา จันปัญญาโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองคำโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีณภัท รสหอมโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางวารุณี สอนแสงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติกาญจน์ สาวันดีโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ วิเศษสมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชิดชญา อธิิอุบลกวินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุณิภา ชูเมืองโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันทรทวีโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ โพธิ์ดิลกโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเชาว์ลิตร คมกระโทกโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ อ่อนศรีโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกานดา ขอมีกลางโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายพิสุทธิลักษณ์ ราชเพ็ชร์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุตติ์ วงคำชัยโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล แก้วปักษาโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประทีป สุภพิมลโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) กรรมการ
4. นายทัศกร โนชัยโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสมรัก แก้วศรีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ซิ่วสำราญโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัชนก ศรีทองคำโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวิตา แพทย์เมืองจันทร์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เกษรโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพรินทร์ พาระตะโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายณฤทธิ์ วรงค์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก กิจประเสริฐสินโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลลภา ปรีเปรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร อุดงโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิญาภรณ์ วาดไธสงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญญารัศม์ โชติภัทร์ขจรศิริโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คำแพงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจอมใจ คำวิเศษโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรุณา แก้วประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธิรัตน์ บรรดาลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประไพรวัล มะลิหอมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนภูมิ ดีพรมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาญยุทธ สายโยธาโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายสมยศ หาญลำยวงโรงเรียนกรรมการ
5. นางปางศิริ สุวรรณแสงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางรจนา เทียงคำโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรจนา เทียงคำโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรยพร กรุณานำโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิรภรณ์ วงษาเวียงโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชาณัสม์ บุญรอดโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาลัญญา กันสำอางโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรจนา เทียงคำโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเพ็ชร หนองตะไกรโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา คณิตบุญโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกานดา ขอมีกลางโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นางศิริกมล บุบผาอาดโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ ฐานมั่นโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญญศิษฏ์ สงวนวงษ์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริมาส ปัสสากุลโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัลโรงเรียนกรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ บรรจงโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
6. นายภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำภาโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวรวรรณ ปุยะติโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ด่านขุนทดโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชนันทน์ พลเยี่ยมโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
5. นายพัฒนา ชูเมืองโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิต คำพลงามโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ คำภาโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวรวรรณ ปุยะติโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ด่าขุนทดโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชนันทน์ พลเยี่ยมโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
5. นายพัฒนา ชูเมืองโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิต คำพลงามโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวทัชชกร มะยะเฉียวโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล หงษ์วิไลโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ชาปัทมะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายสนทะยา แสนณรงค์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางนพมาศ กระต่ายจันทร์โรงเรียนวังสมบูรณ์กรรมการ
6. นายสนทะยา แสนณรงค์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ ตุ้มมีโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปฐวีกานต์ ปริธรรมมังโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไตรภพ ดาพัวพันธ์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ทวินันท์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางมณี อักษรโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เพ็ชรกำจัดโรงเรียนวังสมบูรณ์กรรมการ
6. นายศรัญญู คงแดงดีโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธินี ผิวแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ แก้วกล้าโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ เกตุไว้โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ธีระเศวตโรงเรียนหนองกะพ้ออนุสรณ์กรรมการ
6. นายองอาจ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธินี ผิวแก้วโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ แก้วกล้าโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ เกตุไว้โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ธีระเศวตโรงเรียนเทศบาล๑(หนองกะพ้ออนุสรณ์)กรรมการ
6. นายองอาจ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี บุญมานันท์โรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา จันทร์โสภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวรรณ ปุยะติโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ เพลาะกระโทกโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤพร มีมาดลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญเตือน จามะรีโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบุญมี บุญมานันท์โรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา จันทร์โสภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ เพลาะกระโทกโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวรรณ ปุยะติโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤพร มีมาดลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญเตือน จามะรีโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐวรรณ วิศิษฎศักดิ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร บัวคำโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ เอฟวาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิกา ก้อนทองโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นางสุวัจนี พยุงทรัพย์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
6. นางถวิล เพ็งลาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวรรณ วิศิษฎศักดิ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บัวคำโรงเรียนวังสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ เอฟวาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิกา ก้อนทองโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นางสุวัจนี พยุงทรัพย์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
6. นางถวิล เพ็งลาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางเจนจิรา จันทายืนโรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุุมพร เขาสถิตย์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ยวงสุวรรณโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทพร โพธิ์ศรีวงษ์โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายจารุพงษ์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
6. นางเจนจิรา จันทายืนโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายชิราวุธ พูลแสงโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ สงวนวงษ์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิคัมพร อินทปัญญาโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทองแก้วโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเรือนทอง ปุศปฤกษ์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิดา อนุบาลผลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรสิริ วามะขันธ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ทองแก้วโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ หวนไธสงโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา เหลาลาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวิเปรียว บำรุงโรงเรียนคลองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สุขสอาดโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายองอาจ อิ่มกลางโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐกิตต์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรทัย พิมพ์โคตรโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา คำเพียรโรงเรียนเทศบาล 1(หนองกระพ้ออนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร อินทร์ลาโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร อินทร์ลา โรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา คำเพียรโรงเรียนเทศบาล 1(หนองกระพ้ออนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา คำเพียรโรงเรียนเทศบาล 1(หนองกระพ้ออนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร อินทร์ลาโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐกิตต์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นางนางอรทัย พิมพ์โคตรโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐกิตต์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐกิตต์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรทัย พิมพ์โคตรโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวงสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวงสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา่คมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเล โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสมใจ สีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวงสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตพรต เกตุแก้วโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตพรต เกตุแก้วโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตพรต เกตุแก้วโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตพรต เกตุแก้วโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตพรต เกตุแก้วโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตพรต เกตุแก้วโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช ศรีสุขโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. Mrs.Liu Luโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา สินวิริยะนนท์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. Miss๋Jing Han Yangโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWu Li Fangโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสินี ศรีผาโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา สินวิริยะนนท์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Liu Luโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหญิง สิงห์โตโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา สินวิริยะนนท์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรา บัวสกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Liu Luโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWu Li Fangโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. MissYang Jing Hanโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Liu Luโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา สินวิริยะนนท์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWu Li Fangโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ศรีสุขโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหญิง สิงห์โตโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอำพล กิจเรืองศรีโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญชัย ลพพื้นโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอำพล กิจเรืองศรีโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญชัย ลพพื้นโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ แววกระโทกโรงเรียนวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ทนเสถียรโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรินรวดี กวาวสืบโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ แววกระโทกโรงเรียนวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ทนเสถียรโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรินรวดี กวาวสืบโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ แววกระโทกโรงเรียนวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ทนเสถียรโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรินรวดี กวาวสืบโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธัญญวรัตน์ รัตนาพรไพศาลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พชชา ภูมิโสมโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรรัตน์ วงษ์กระสันต์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา บุญมั่นโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
5. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางธัญญวรัตน์ รัตนาพรไพศาลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์พิชชา ภูมิโสมโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรรัตน์ วงษ์กระสันต์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา บุญมั่นโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
5. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา เปรมประสงค์โรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภรณ์ เลพลโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา พลเยี่ยมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาริกา มงคลใหม่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำพร มทิสุโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา เปรมประสงค์โรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภรณ์ เลพลโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา พลเยี่ยมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาริกา มงคลใหม่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอำพร มทิสุโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง ชุมสุขโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ทรัพย์เรืองโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัทธมน ไชยศรีหาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ นพวิงโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา นกอยู่โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกนาวิน แดงมากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันทิมา สาดีโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายจตุพร ฉิมมาแก้วโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายวุฒิ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทิมา นกอยู่โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันทิมา สาดีโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายจตุพร ฉิมมาแก้วโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายเอกนาวิน แดงมากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ นพวิงโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญารัตน์ แสนเมืองแก้วสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ นพวิงโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญารัตน์ แสนเมืองแก้วโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์ เศษยาโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา นกอยู่โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเช ตรีจักรสังข์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกนาวิน แดงมากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา ชมเชยโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ทัดเทียมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา นกอยู่โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณพดล กองทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเจษฏา ชมเชยโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา นกอยู่โรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิสร นวลวังโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายบุญเลิศ ทัดเทียมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายกายสิทธิ์ วาดไธสงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ทัดเทียมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์โรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฏา ชมเชยโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง ชุมสุขโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกายสิทธิ์ วาดไธสงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกายสิทธิ์ วาดไธสงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เชื้อรอดโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกนาวิน แดงมากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจตุพร นิมมาแก้วโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทรัพย์เรืองโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองไสลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค นันตาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรุณา แก้วประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูวิทย์ กนกฤทธิ์ไกวัลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายสรายุทธ อุดมวิทยานุกูลโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราพร ยอดบุนอกโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ อุดมวิทยานุกูล โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ฆ้องคำโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทรัพย์เรืองโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายกายสิทธิ์ วาดไธสงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค นันตาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรุณา แก้วประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นางอุมาพร คงเกตุโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางจันทิมา นกอยู่โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราพร ยอดบุนอกโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ อุดมวิทยานุกูลโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายณพดล กองทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล เกตมณีโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์นิรัญ ภูวะลีโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เชื้อรอดโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ปลื้มใจโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ อุดมวิทยานุกูลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์นิรัญ ภูวะลีโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตราพร ยอดบุนอกโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค นันตาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ วงษ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยพจน์ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ สุทินประภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยาวุธ วิศิษฎ์ศิลป์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยพจน์ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ สุทินประภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนินทร์ วงษ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริยาวุธ วิศิษฎ์ศิลป์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระ ทองอ่อนโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ สุทินประภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู วรบุตรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ สุทินประภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ทองอ่อนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายวรัญญู วรบุตรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธนภร ธนะอมรมงคลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางณปภัช แพงสกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ โชคธนะกิจพูนผลโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา หมั่นทองหลางโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณนารา วิเชียรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางธนภร ธนะอมรมงคลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ โชคธนะกิจพูนผลโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณปภัช แพงสกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา หมั่นทองหลางโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณนารา วิเชียรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ สุทินประภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพยุง ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวีรภัทร ชิดปลัดโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรภัทร ชิดปลัดโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ สุทินประภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางชณมณ เครือวงษาโรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ดวงชัยโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพยุง ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นายชนินทร์ วงษ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวพยุง ตั้งสมบูรณ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ดวงชัยโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายชนินทร์ วงษ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางชณมณ เครือวงษาโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางคำพู ศรีสุขโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณณภา เจนธนยุทธ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางคำพู ศรีสุขโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางปุณณภา เจนธนยุทธ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชณิชานี พิลาทองโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีนะพรมโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวชณิชานี พิลาทองโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมยศ หาญลำยวงโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ศรีนะพรมโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ หาญลำยวงโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมศรี วันสมบัติเจริญโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางวรรณพร กุลเสนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี วันสมบัติเจริญโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร กุลเสนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายสมยศ หาญลำยวงโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมงคล สำเริศรัมย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลภัทร อาญาเมืองโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมงคล สำเริศรัมย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร อาญาเมืองโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐีโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาพร ทองขาวโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา เจริญคงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิรภรณ์ วงษาเวียงโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสริยา งามจารุทวีโชคโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา เจริญคงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิรภรณ์ วงษาเวียงโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสริยา งามจารุทวีโชคโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร ทองขาวโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสริยา งามจารุทวีโชคโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อ้นใจโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณา เจริญคงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร ทองขาวโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสริยา งามจารุทวีโชคโรงเรียนสุภวิทย์กรรมการ
4. นางสาวศศิรภรณ์ วงษาเวียงโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณา เจริญคงโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา คำเพียรโรงเรียนเทศบาล 1(หนองกระพ้ออนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศธร อินทร์ลาโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัตร์ วิชัยตีะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]