หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   11 พ.ย. 2559   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 1 ห้อง 214 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 121 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 122 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 123 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 2 ห้อง 124 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 222 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 224 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 1 ชั้น 1 ห้อง 113 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 226 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว 2 ชั้น 2 ห้อง 227 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ(ห้องคุรุธรรมจารุ),517,518 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ(ห้องคุรุธรรมจารุ),517,518 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ(ห้องคุรุธรรมจารุ),517,518 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ(ห้องคุรุธรรมจารุ),517,518 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ห้อง โดมหน้าอาคาร 3 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 305 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 306 11 พ.ย. 2559 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 502 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 501 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2559 09.00-10.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2559 10.00-11.00
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2559 13.00-14.00
4 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2559 14.00.-15.00
5 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 พ.ย. 2559 12.30-13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว สนามกีฬา 11 พ.ย. 2559 08.30 - 12.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว สนามกีฬา 11 พ.ย. 2559 08.30 - 12.00 น.
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดชั้นล่าง 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดชั้นล่าง 11 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 11 พ.ย. 2559 9.00 - 13.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 11 พ.ย. 2559 9.00 - 13.00
5 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
6 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
7 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00
8 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 พ.ย. 2559 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2559 13.00-15.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2559 13.00-15.00
3 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
4 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2559 9.00 - 11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว ชั้น ชั้นล่าง 11 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]