รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงญาสินี  ดีรักษา
 
1. นางนิตยา  บุญเฉลิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกนกพร  เดือนแสนพุฒ
 
1. นางพรรณี  วนิชาชีวะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มังกรทอง
 
1. นางสาวชุลีพร  ฤทธิเดช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวทิพรัตน์  ขวัญอยู่เย็น
 
1. นางสาววิชุตา  ทองคำกัลยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวกมลวรรณ  พันพิลึก
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายอำพล  พิณเมือง
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  พันธ์ทอง
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวพลอยชมพู  รอดเสงี่ยม
 
1. นางพรทิพย์  เหล่ากอดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  สีสวย
2. เด็กหญิงศรินดา  ทองบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงศศิภา  แดงประทุม
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวภัทรวดี  บุญรอด
2. นางสาวสุพัตรา  แตงดง
3. นางสาวเกวรินทร์  แสนสุข
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวชญาดา  สภานนท์
2. นางสาวดาราพร  สีดาลี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
2. นางสาววงเดือน  แสงผึ้ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายบุญญฤทธิ์  เสือเดช
2. นางสาวอัจฉรา  ปิมปา
 
1. นางสาวประภา  กองบัวแก้ว
2. นางสาวชิดขวัญ  นุชนาถ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ชินเศรษฐวงศ์
 
1. นายชนม์วรินทร์  เทพทัตบวรนันท์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิราคุปม์  มัคจิรบรรเจิด
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์กระต่าย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดาชยาพร
2. นางสาวอารยา  สามารขึ้น
3. นางสาวอารียา  เนตรวงค์
 
1. นางสาวสุธิดา  เกตุแก้ว
2. นางสาวรจนาพรณ์  ติ๊บปัน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกิตติญา  จารุสุทธิรักษ์
2. นางสาวธนัญญา  ทับแสงทอง
3. นางสาววรรณพร  เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นางปรุง  อิทรมาตร์
2. นางอัฐพรพรรณ  ทองพรหม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลิ้มไพบูลย์
2. เด็กหญิงพรประภา  ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงวีรญา  เดชเพ็ชร
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
2. นางสาวถวิล  ศรีสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิรัฎฐ์  ถาวรเจริญทรัพย์
2. นายธนภัทร  ลิ้มสกุล
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ร้อยอำแพง
 
1. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
2. นางสาวสำราญ  ผิวทองอ่อน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริวัจน์  อักษรประดิษฐ์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  มดขุนทด
 
1. นางอรุณ  สุริยฉัตรกุล
2. นางสาวรจิตกานต์  ขาวหิต
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธีระยุทธ  อัฒจักร
2. นางสาวภัทรภร  หอมทอง
 
1. นางปรุง  อิทรมาตร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนาถนภา  กลัดกลีบ
 
1. นางสาวรสจรินทร์  นกแก้ว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ติ๊นคลองตัน
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โพธิ์ปริสุทธิ์
3. เด็กชายพัทธพล  รุ่งกิจจิรพงศ์
 
1. นางสาวขวัญดาว  พุกกนะวนิช
2. นายอรรถพล  เมตตา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ตันติพิริยะ
2. นายธนวุฒิ  สุดปราการ
3. นายนเรศ  ชุมพรัตน์
 
1. นางสาวปัทมา  สีหานาม
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ตรีเพชรรัตน์
2. เด็กหญิงวานิณี  อิ่มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์เสม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิตลดา  ม่วงจีบ
2. นางสาวนริศรา  ขาวเจริญ
3. นางสาวอารีวรรณ  มัคเจริญ
 
1. นายรัฐกรณ์  อาศาสตร์
2. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายปรุฬห์  เกริกเบญธรรม
2. เด็กชายวีรัชย์  ช้างพันธ์
3. เด็กชายอุชุกร  เกาะสมุทร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสรารัตน์  ช่อไม้ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร์  ชูกร
2. นายนัฐพล  กะชา
3. นางสาวศิรประภา  ชาวปากน้ำ
 
1. นายสุเมธ  โชติพิศาล
2. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปานะโปย
2. เด็กหญิงณ ปภัทรชญา  ทองอุดม
3. เด็กชายพลกฤต  เผื่อนประไพ
 
1. นางพรทิพย์  อาจารสุทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  ประทุมรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปิวรา  แซ่อั้ง
2. นายสราวุฒิ  ปฐมวงษ์สถาพร
3. นายไชยวัฒน์  มรรคเจริญ
 
1. นางสาวกิตติรานีย์  ขวงพร
2. นายทวีชัย  เชื้อจีน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันสกุล
2. เด็กหญิงภัทรมน  ศรีประทินรัตน์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยา  พ่วงหงษ์
2. นางสาวอัยฎา  อิศราสุชีพ
 
1. นายสุเมธ  โชติพิศาล
2. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายปฏิภาณ  จำปาสิทธิ์
2. นายอำพล  เกตุเห่ง
 
1. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอริสรา  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายศิริสุข  ถนาวรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายกฤษณะ  วงศ์เสนา
2. นายนัฐพล  แก้วทับทิม
3. นายวรพล  แสงงาม
 
1. นายตันติกร  ขุนาพรม
2. นายอุทิศ  สายรัตน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชุลีพร  สายโสภา
2. นายธรรพ์ณธร  นามีผล
3. เด็กหญิงรมิตา  คำดวง
4. เด็กหญิงวิจิตรา  มงคลนิมิตร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเลิศ
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  ยะโหนด
2. นางสาวจิราวรรณ  แท่นนิล
3. นางสาวณิรัตชา  บุญลือ
4. นางสาวนีรดา  สัจจวณิชย์
5. นางสาววรัญญา  มุ่งดี
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญญะรัตน์  นิธิหิรัญพัฒนา
2. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่อ่ำ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูขาว
4. เด็กชายอนุชา  ดอนไพร
5. เด็กหญิงโชติญา  มากมูล
 
1. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
2. นางสาวนฤมล  สารขัติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจิดาภา  ทองสุข
2. นายธเนศ  งามกาละ
3. นางสาวพิชชาภรณ์  ออมสิน
4. นางสาวสุพัตรา  เริ่มยินดี
5. นางสาวอุไรรัตน์  การะเวก
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงธนัญธร  ศิริเขตต์
2. เด็กชายธีรภัทร์   สวนจันทร์
3. เด็กหญิงพัทธมน  พึ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวริศรา   ศิรินนท์
5. เด็กชายอภิมุข  อินจงกล
 
1. นางกัญธศิณุวัน   เกิดประวีพัส
2. นางสาวภาวิณี  หมายมี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวฐาปนิตตา  ปัญสุวรรณ์
2. นางสาวทิพรัตน์  ผางพันธ์
3. นายพสิษฐ์  ธีระเลิศวงศ์
4. นายอภิสิทธิ์  รอดคลองตัน
5. นางสาวเยนัง  เปายี่เหมย
 
1. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
2. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกฤติยา  สาตแฟง
2. นายกฤษดา  จาติเกตุ
3. นางสาวจรรยพร  จันทรโชติ
4. นายจักรกฤษณ์  พ่วงเจริญ
5. นางสาวชมพูนุท  อินยะ
6. นายณัฐนนท์  โยธิโน
7. นางสาวณัฐนิชา  เทียนกระจ่าง
8. นายตุลกานต์  พันธ์ไชยศรี
9. นางสาวนงคราญ  ประสานสิทธิ์
10. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ผูก
11. นายปิ่นทิพย์  หวานใจ
12. นางสาวพรสุดา  จันทร์นาค
13. นางสาวลัดดาวรรณ  สีหาราช
14. นางสาวสุมิตรา  อินทร์เขียว
15. นายอธิชา  ฝ่ายซ้าย
16. นายอภิชาต  หวังเฝ้ากลาง
17. นางสาวอภิสรา  โป๊ะประทีป
18. นางสาวอรุณี  เสาใส
19. นายอุดมศักดิ์  ฟักมี
20. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวหนอง
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
3. นางสาวพัชรี  เหรียญทอง
4. นางสาวนิภาพร  สนนารี
5. นางสาวดวงดาว  แก้วโต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายจิตรกร    อ่อนตาแสง
2. นางสาวจิราพร    เริ่มยินดี
3. นายชาญชัย    สวัสดี
4. นายธีรภัทร    อินทร์ตา
5. นายธเนศ    งามกาละ
6. นายนุชากร   พิเนตรกุล
7. นางสาวน้ำทิพย์   จันทร์แจ้ง
8. นางสาวปฑิตตา    สิงหา
9. นางสาวพรธิรา   ป้องนุ่น
10. นายพีระวิทย์    อินทร์อ่อน
11. นางสาวภัทราภรณ์    ทัศมาลี
12. นางสาววรนันท์    ตนศิริ
13. นางสาวศุภิสรา    หงษ์ทอง
14. นางสาวสุทธิดา    เรืองกุล
15. นางสาวอติพร    จาดสมุทร
16. นางสาวอมรรัตน์   วงศ์แสงน้อย
17. นายเปรม  ศักดิ์วงศ์แสงน้อย
18. นางสาวเปรมมิกา    ขันทอง
19. นางสาวไอริณ    ศรีวรรณ
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
3. นายเสริมศักด์   คงสมบัติ
4. นายอรุณ  แสงจัทร์
5. นางสาวสิริมา   ช่วยเหลือ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
 
1. นางสาวนริสรา  อากาศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวดาราวรรณ  ขำด่อน
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  เหล่านอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเริงรื่น
2. เด็กชายรัฐพล  แก้วไตรรัตน์
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธีรพงษ์  บุบผาราม
2. นางสาวเพ็ญศิริ  พลภูงา
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ทัดแก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสนอินทร์
3. เด็กชายกฤษรพงษ์  ทาจิตร
4. เด็กชายชินวัตร  ภูถมดี
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทวีสินธุ์
6. เด็กชายธนกฤต  วงษ์สาย
7. เด็กหญิงปัญญาพร  สมประสงค์
8. เด็กชายผจงศักดิ์  อินทรสุวรรณ
9. เด็กหญิงพรไพลิน  โชติกเสถียร
10. เด็กหญิงวนัชพร  สนามชัย
11. เด็กชายวรสันต์  ศรีจันทร์
12. เด็กชายวุฒิชัย  สุลินทาบูรณ์
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ภู่มา
14. เด็กหญิงสุภชา  ยิ่งสกุล
15. เด็กหญิงอักษร  บุญเจริญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  กลิ่นสุคนธ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวนารีรัตน์  บุญเจริญ
2. นางสาวเพชรพลอย  ห้วยธาร
 
1. นายศิรวิทย์   มุ่งธนวรกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  โชติเชื้อวงค์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวทรรศนันทน์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาววิลาวัณย์  เพียรธวันต์
 
1. นางสาวภัสราภรณ์   วิริยพรสวัสดิ์
2. นางธิดารัตน์  ขันติการุณ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  ต้นไม้ทอง
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศศิธร  วงษานุทัศน์
 
1. นายธีรพงศ์  จงประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตัชชนานุสรณ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายสมโภชน์  สุขแปดริ้ว
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพีรยา  นวพรนิมิต
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายปรวิทย์  ชูผล
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรินลดา  กันยา
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายรัฐพล  ฐิตวดี
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอติกานต์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จงสวัสดิ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีอินทอง
 
1. นางสาววณัฎฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวสุชญาดา  กาละวงค์
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงธนัญธร  ขนอนเวช
2. เด็กชายพีร์วาทิน  เนตรประภา
3. เด็กชายอินทัช  เชื่อมสุข
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
2. นางสาวชุติมา  สุขประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายจิรวิทย์  สิทธิชัย
2. นายวัขรพล  นิลพาทย์
3. นายเมธาสิทธิ์  สุริวงศ์
 
1. นายภุชงค์  สร้อยศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอันนาลัย 1. นายธีระพงษ์  ทุวิลา
 
1. นายวัชระ  แก้วฉาย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายปฎิพล  สินธุเดชะ
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์   พงษ์เจริญ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงวิฑาดา  ระนาดเสนาะ
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวณัฐวดี  ดาราเย็น
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนริศรา  สนธิ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนารีย์  เฮงที
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แย้มนาม
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร  ช่องคันปอน
 
1. นางสาวประภาศรี  กระจ่างทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองปัญญา
2. นายกิตติพงษ์  พุ่มกัน
3. นายกิติวัฒน์  ทองเพิ่ม
4. นายจามร  ศรีประโคน
5. นายชลธี  ชโลธร
6. นายชันษา  ชมน้อย
7. นางสาวณัฐณิชา  เทียนย้อย
8. เด็กหญิงธนารีย์  เฮงที
9. นายนิธิทัช  เนตรสุวรรณ
10. เด็กชายนิธิศ  เนตรดี
11. นายพิเชียร  สร้อยพระ
12. นายภัทรพร  ศรีชวาล
13. นางสาวมนธิรา  สังข์สุข
14. นางสาวริษณาพร  รอดพิลา
15. นายวรรณธวุฒิ  อ่อนพิมพ์
16. นายศักดิ์สิทธิ์  กระแสชล
17. นายสายฟ้า  ยงยิ่ง
18. เด็กหญิงสโรชา  บ้านเกาะสมุทร
19. นายอิสระ  ฉายาวรรณ
20. นายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ
21. นายเดชา  พลอยสุวรรณ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายณัฐพล  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เดชจร
3. เด็กชายธีรเดช  ร่องเสี้ยว
4. เด็กชายพัชรพงษ์  คุ้มรักษา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลบุตร
6. เด็กชายวรพงศ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
2. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายณัฐพงศ์  จันทร์นาค
2. นายบดีพล  เสมีภัทรภร
3. นางสาวพัชรี  ลิมปนะพฤกษ์
4. นายวรพงษ์  พากเพียร
5. นางสาวสุชัญญา  ละออเอี่ยม
6. นายเทวา  แสงโพ
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มสุธาโภชน์
2. นางสาวกนกวรรณ  ล้วนไสว
3. นายกวินทรา  ปานมัจฉา
4. นางสาวกัญญา  เพียรภูเขา
5. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์หอม
6. นางสาวกัลยาณี  พันธุวงศ์
7. เด็กหญิงกาญจนา  คงโต
8. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
9. นางสาวกุลธิดา  สื่อสอน
10. นายจิรวิชญ์  ชัยเจริญ
11. นางสาวจุฑารัตน์  กฤษศรีรี
12. เด็กหญิงจุไรรัตน์  พันธ์ทอง
13. เด็กหญิงชมัยพร  เทียนเที่ยง
14. นายฐากูร  พิมมงละ
15. นายดำรงเดช  แท่นนิล
16. เด็กชายทินภัทร  แท่นนิล
17. นายธนวัฒน์  อยู่คง
18. นายธนากร  ใช้บางยาง
19. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์สวรรค์
20. นางสาวนภัสรา  แก้วศรี
21. นางสาวพรชนิตว์  ปลายแก่น
22. นางสาวพัชราวรรณ์  มาถาวร
23. นางสาวฟ้ารุ่ง  สุมิภักดิ์
24. นายภาคภูมิ  ยินดีชน
25. นายภูธิป  สมบูรณ์จันทร์
26. นายยุทธพงษ์  สีคะ
27. นางสาวรมิตา  บรรเทาทุคตะ
28. เด็กหญิงวริษา  คงคาหลวง
29. เด็กหญิงศรันย์พร  ดอกเตย
30. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คำทรัพย์
31. เด็กหญิงสิริกร  สว่างแจ้ง
32. นายสุวรรณ  จิตรประสงค์
33. นางสาวอภิญญา  ดีแสน
34. นางสาวอภิญญา  แจสมุทร
35. เด็กหญิงอรทัย  ไทรพงษ์พันธ์
36. เด็กชายอาทิตย์  ปานมัจฉา
37. นายอำพล  ภิณเมือง
38. เด็กหญิงเกวริน  เชยสงวน
39. นางสาวเนตรนภา  แก้วนพ
40. เด็กชายไชยวุุฒิ  สนบ้านเกาะ
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
2. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
3. นางสาวแพรพรรณ  ศิริมีเย็น
4. นายศุุภมิตร  ปุ่นน้อย
5. นายสราวุธ  รอดเชื้อจีน
6. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
7. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
8. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายอธิบดี  ป้องศรี
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวรัฐพร  สายวงศ์
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาเสถียร
 
1. นางสาวอัญญาพร  แสนยากุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายยุทธพงษ์  สีคะ
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดมุข
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจารวี  วาดเจริญ
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูชิต  จานลาน
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายอนุรักษ์  วงษ์ละคร
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงรสิตา  พุกท่าไม้
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธนะอนันต์
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤตภัทร  จิโรชนนทกร
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายพุฒิพงษ์  สิงแสง
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนริศยา  แสงสุข
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายณัฐวุฒิ  หุ่นภู
2. นางสาวธนภรณ์  ฟั่นเขียว
3. นายภาสกร  พุฒไกรเลิศ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงลภัสรดา  คุดเคน
6. นางสาวศศิวิมล  สุรสิงห์
7. นายอภิรักษ์  มาลีษร
8. เด็กหญิงอภิสรา  สุจริตธรรม
9. นางสาวอินทิรา  พัวพันธ์
10. นางสาวเขมจิรา  พุ่มพวง
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายจีรัฐติกุล  ปัญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัสสาวะโก
3. เด็กชายธนภูมิ  ตุ้มนิลกาล
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ไกรรักษ์
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ทิพย์นุช
6. เด็กหญิงพรประภา  ผาฮุย
7. เด็กหญิงวรัชญา  เยาวเสริฐ
8. เด็กชายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม
9. เด็กชายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
10. เด็กชายอรรถโกวิทย์  อินธิกูด
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  ศรนรินทร์
2. นายชนินทร์  เกตุแก้ว
3. นายชัชวาลย์  รอดอนันต์
4. นางสาวฌิชกานต์  มีล่อง
5. นางสาวณพิชา  โรจนธนธร
6. นายนัฐพล  ชมชื่น
7. นางสาวภัณฑิรา  มาบรรดิษฐ
8. นายศิลา  จีนเสมียน
9. นางสาวสุดารัตน์  ทรงลักษณ์
10. นางสาวอารียา  เกิดรื่น
 
1. นางพัชรา  หุนเจริญ
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎณิชา  เชื้อนุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับปัน
3. เด็กหญิงธันวรัตน์  มั่งสุข
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  รถทอง
5. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
6. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา  หุนเจริญ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เข็มต้น
2. เด็กหญิงจุฬามณี  วีลาวัลย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฉิ่ง
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  สังวรวงษ์พนา
5. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไชย
6. เด็กหญิงพรศิริ  เสือขำ
7. เด็กหญิงยูญ่า  ชาวพม่า
8. เด็กหญิงวรรณภา  ทองมุกดา
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวจุฑารัตน์  สาตปี
2. นางสาวณัฎฐมล  งั่วสมบูรณ์
3. นางสาวนัทมน  อ่วมเกตุ
4. นางสาวปนัดดา  สุขใจ
5. นางสาวพัทธ์สุดา  กาญจนากร
6. นางสาวภัทรสุดา  อ่วมเกตุ
7. นางสาววรรณวิศา  อ่ำเถื่อน
8. นางสาวสุทธารักษ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปานนนท์
2. เด็กหญิงชลดา  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นวิถี
4. เด็กหญิงญาณิศา  เสือแสง
5. เด็กหญิงทักษพรณ์  สุขศิลป์
6. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์มล
7. เด็กหญิงนัชชา  บุญเจริญ
8. เด็กหญิงปพิชญา  เหลือรัก
9. เด็กชายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
10. เด็กหญิงพาขวัญ  นกยิ้ม
11. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
12. เด็กชายภิมุข  ทองตระกูล
13. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ศรีสงคราม
14. เด็กชายวรเมธ  พุทธวจนะ
15. เด็กหญิงสิรีวรรณ  ธรรมสังวาลย์
16. เด็กชายหรรษา  ศิริผล
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. นายคณพศ  ใครสมุทร
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นางสาวภิญญามาศ  แสงนิยม
5. นางสาวธิติกา  นรสิงห์สาทร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกนกกร  คำหวล
2. นางสาวกรรณิกา  แป้นเจริญ
3. นางสาวกฤตอัญญา  อยู่เทสะ
4. นายจิรยุทธ  อินทิมิน
5. นางสาวชนิกานต์  สมุทรโมฬี
6. นางสาวดวงกมล  เทียนเครือ
7. นางสาวธนิษฐา  เกขุนทศ
8. นางสาวธัชชากร  เพ็งลาย
9. นางสาวภคพร  แก้วกระจ่าง
10. นางสาววริยา  ทองคำ
11. นางสาวสุทาพร  แหวเมือง
12. นางสาวอรนลิน  อิ่มอำไภย
13. นางสาวอาทิตยา  สกุลสมบัติ
14. นายเจษฎา  พวงทอง
15. นายเสฏฐวุฒิ  มานุช
16. นางสาวแก้ว  -
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. นายคณพศ  ใครสมุทร
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นางสาวภิญญามาศ  แสงนิยม
5. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนันธกร  อุปวนะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เนียมกลิ่น
3. เด็กชายศุภกร  ศิริพันธ์
4. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวแพรกน้อย
5. เด็กชายอภิเดช  เสือเหลือง
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
2. นายวิรัตน์  ชุณหะ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงชนิวรรณ  แสนยานุสิน
 
1. Mr.Youqing  Li
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายปุณณกันต์  หวานใจ
 
1. นางสาวชญาพัชชา   แก่นนาคำ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  เพ็ชรสม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายสุทธิวิทย์  วิชิตจิตตานนท์
 
1. MissHe  Chen
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชลกานต์  สำราญ
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ขันทิตย์
 
106 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเล่ห์
2. นางสาวชาลิดา  ธนตุ่น
3. นางสาวณัฐทินี  ติ๊ดเหล็ง
4. นายธนวัฒน์  บุตรทะยัก
5. นางสาวเกษมณี  ศรีสุกดี
 
1. นางสาวศิริพร   รุ่งฉาย
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญจพร  เทียนชัย
2. นายพงศกร  ตรีสุวรรณ
3. นางสาวพรพิรมณ์  คำสนาม
4. นายวสวัตติ์  วงศาเลิศ
5. นางสาวศศินภา  เชื้อมาก
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยา  ทองคำ
2. นางสาวภัคสิริกานต์  ทองสันติ
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ขันทิตย์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลจิรา  หทัยทิพรัตน์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุรุษ
3. เด็กหญิงปณิตตา  บุตรเกตุ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคานาม
5. เด็กหญิงมาธวี  สว่างใจ
6. เด็กหญิงวารุณี  ลุงเมือง
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองบังใบ
8. เด็กหญิงอารียา  วิษิธิ
 
1. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชยา  เทศปัญ
2. นางสาวฑิฆัมพร  สมบูรณ์
3. นางสาวนางสาวสุดาพร  ทรัพย์สินไพบูลย์
4. นางสาวพลอยจิรา  ศรีวรพงษ์
5. นางสาวพิราวรรณ  ชวนชิด
6. นางสาวเอมิกา  อุทร
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัวเข็ม
2. นางสาวนภัสวรรณ  สมบูรณ์
3. นางสาวนิตยา  เลิศสมพงษ์
4. นางสาวบุญพิทักษ์  แก้วพิจิตร
5. นางสาวพัชราภา  บัวหอม
6. นางสาวภัทราพร  พิมพ์กา
7. นางสาวรัตน์ศิการ์  ยิ้มใหญ่
8. นางสาววิมลรัตน์  มั่นมาก
9. นางสาวอภิญญา  อิสระฉันท์
10. นางสาวเพชรรินทร์  หยงสตาร์
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธัญเทพ  สุขุมเจริญ
2. เด็กชายพีณัฐ  นนทะโย
3. เด็กหญิงภิรญา  โรจนคงอยู่
4. เด็กชายสุรกรินทร์  แก้วคำ
5. เด็กหญิงเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
2. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  มรรคเจริญ
2. นางสาวดุจดาว  บุญญฤทธิ์
3. นางสาวศุภากร  มีบุญธรรม
4. นางสาวอภิญญา  แปงน้อย
5. นางสาวเสาวลักษณ์  นิลโนรี
 
1. นางสาวนิภาพร  ปิ่นโมรา
2. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจุลลนาฎ  คะพลวงศ์
2. นางสาวช่อเพชรรัตน์  ทองแดง
3. นางสาวเกตุสุดา  จันทร์ทองสุข
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจสิตา  โพธิ์คำ
2. นายธีรภัทร  นะคันทา
3. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
2. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บุษบง
2. เด็กหญิงวทุรดา  พรมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุทธานุช  วิชานำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แหวนเงิน
2. นางสาวอาลิตา  พาหา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวนริศรา  จินดา
2. นางสาววาริน  สระพัง
3. นางสาวอริษา  นวลทอง
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณฤพล  ธรรมเกษตรศรี
2. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธันยธรณ์  ชมพูจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  ถาวรนิวัตน์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายบุญญฤทธิ์  ทัศนนิพันธ์
2. นางสาวอรวรรณ  เงินสมบัติ
 
1. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วชิงดวง
2. เด็กหญิงจันทรา  สุขวินัย
 
1. นางสุหัสชา  พรหมดวง
2. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายชินกฤต  บุตรบำรุง
2. นายอธิวัฒน์  ใจกล้า
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงภัทรพร  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงวรรณภา   คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พุ่มอ่ำ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แตงเอี่ยม
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุคนธ์ฑา  พันธเสน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายนันทภพ   วีระหงส์
2. เด็กชายมนชิต   ศรีโสภา
 
1. นายวุฒิชัย  กัณหา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิสิษฐ์พงศ์  โพธิ์ฉาย
2. นายโกมินทร์  ปะวันเตา
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจักริน  สุนทรเวช
2. นายวนัสบดี  รอดไสว
 
1. นายอธิคม  ทิพย์พยอม
2. นางสาวอภิญญาวดี  วีระมาศ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายนราริชญ์  แซ่จิว
2. นายภูมิเดช  เดชสมบูรณ์รัตน์
 
1. นางธัญญ์ฐิตา   ธราดลฐิติวัฒน์
2. นายอนุรักษ์  บุญมี
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ลินทอง
2. เด็กหญิงวิศารัตน์  สภาสุขดี
3. เด็กหญิงอินทิรา  ภมรพล
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายชาญชัย  อิสสระ
2. นายธนพล  วิเศษสังข์
3. นางสาวปิยะดา  ฤทธิ์รงค์
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวดวงพร  แตงเอี่ยม
2. นายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีทอง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยลนาวา
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  พฤตพงษ์
3. เด็กชายศิลา  บูรณารมย์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤติธี  วิจักษณาพงษ์
2. นายเนติ  หัทยา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาทิศ  กิจประสงค์
2. เด็กชายภูริ  ทรงเลี่ยม
3. เด็กชายอัครโยธิน  มีนิล
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายจำนงค์  วงษ์วิไล
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  หยวกแฟง
2. นายอินทัช  ลีลาวัฒนพาณิชย์
3. นายเลอสันต์  คุณปัญญา
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายอดิเทพ  วรรณเรศ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  แบบอย่าง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สูงพิมพ์
3. นายอุดมศักดิ์  บุญน้อม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  เปลี่ยนขำ
2. นายสาคร  วาปี
3. นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นายอดิเทพ  วรรณเรศ
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชาลิสา   สีสองห้อง
2. นางสาวธนาพร  ภวธนเกียรติ
3. นางสาวสัตตบงกช  ธิพรมมา
 
1. นายกฤช  วิยาภรณ์
2. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนนทวัฒน์   ตุ้ยดี
2. นายปรเมศ   หิรัญเวช
3. นางสาวเกษณีย์   จันทวาล
 
1. นางสาวกัลยา  บุญจันทร์
2. นางสาวรัชณีวัลย์  ธรรมรัตตานนท์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงอภัสนันท์  ทองคำส่วน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อมรไพโรจน์
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เผือกเล็ก
2. นางสาววรรณกานต์  บุตรน้ำดี
3. นางสาวศริญญา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงภัทร์ลดา  บุญบางยาง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจมา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เผือกเอี่ยม
 
1. นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์
2. นางสาวรุจีรา  โยงรัมย์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายปฏิภาณ  ไพรสัน
2. นายวรวุฒิ  ด้วงปั้น
3. นายสิทธิชัย  เรืองสกุล
 
1. นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์
2. นางสาวสุนันทา  สุภาพจริตกุล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  พรมมะทิง
2. เด็กหญิงณิชากร  อดิศร
3. เด็กหญิงมาริษา  ทองถนอม
4. เด็กหญิงสุพิชชา  สมบุญดี
5. เด็กหญิงอรนันท์  เงินสมบัติ
6. เด็กหญิงอลิสา  อ่อนศรี
 
1. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
2. นางนิภา  บัวผัน
3. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
3. นางสาววนิตา  อุตตะมะเมธา
4. นางสาวสุพิชชา  ม่วงพรหม
5. นางสาวอาธิติยา  แซ่เหลี่ยม
6. นางสาวอารีญา  สุวรรณวัฒน์
 
1. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
2. นางนิภา  บัวผัน
3. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินศรีชื่น
2. เด็กหญิงณจันทร์  ช่างทุ่งใหญ่
3. เด็กหญิงแพรวา  เกษสังข์
 
1. นางสุภาพร  กมล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชัฎชลัยภรณ์   คงดี
2. นางสาวสุพัตรา  เย็นศรี
3. นางสาวสุภัสสรา  กาละวงค์
 
1. นางอัญญา  พังจุนันท์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐลดา  แพงแสง
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ดาภา
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทรัตทัต
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติพร  วอทอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นเครือ
3. นางสาวสุชีราภรณ์  พารักษา
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย   พันธุ์แตง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายภูมิภัทร  ชำนาญยา
2. เด็กหญิงศศิพร  โตชาวนา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ทองผาสุข
 
1. นางสาวอมรา  อากาศ
2. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  เมฆนามนิตย์
2. นางสาวมุกดา  ปิ่นทอง
3. นางสาวอารีรัตน์  เลาอารีกิจ
 
1. นางสาวอมรา  อากาศ
2. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกชัญญา  บางแวก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงชลนรินทร์  พรมชาติ
 
1. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
2. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายทศพล  แสงพุ่ม
2. นายนนทพัทธ์  ร้อยอำแพง
3. นางสาวอาภาพร  แดงตาโคตร
 
1. นางพิชชานันท์  โชติวรรธอนันต์
2. นางสุภาพร  กมล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายนาวี  หงษ์สมดี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  กุลโต
3. เด็กชายสหรัฐ  ทองคุ่ย
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
2. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายชาญวิทย์  ประดิษฐ
2. นายอัฐพล  โตพวง
3. นางสาวแสงรวี  ทองดี
 
1. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
2. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายนฤชา  คำเสมอ
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
157 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาว บุญญามาศ  ปิ่นมณี
2. นายกณวรรธน์  อยู่อินทร์
3. นางสาวขนิษฐา  ฉิมบุญยอยู่
4. นางสาวชญานิศ  ธรรมวงศ์
5. นายชัยชนะ  ทองอุ้ม
6. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองดอนแก้ว
7. นางสาวณัฐกนก  เมธาธรรมรัตน์
8. นางสาวณัฐนิชา  ปานแดง
9. นายณัฐพงศ์  กำริสุ
10. นางสาวณัฐริกา  มูลต้น
11. นายทรัพย์ทวี  บุญล้อม
12. นายธนสิทธ์  บุญประเสริฐ
13. นางสาวนีรนาท  ชุมนุมพร้อม
14. นายบัณฑิต  เกตุรวม
15. นางสาวบุญพิทักษ์  แก้วพิจิตร
16. นางสาวมาธวี  ประสพมั่น
17. นายวารุฒ  กนกพรโสภณ
18. นายวิกลม  วัสสมุทร
19. นางสาววิมลรัตน์  มั่นมาก
20. นายวีรวัฒน์  เดชเพียร
21. นางสาวสุดารัตน์  พ่วงธานี
22. นายอภินันท์  แก้จำลอง
23. นายอมรเทพฤทธิ์  ภารสวัสดิ์
24. นางสาวอารียา  ช่างไม้งาม
25. นางสาวโยธกา  พันฤทธิ์
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
2. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
3. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
4. นายวินัย  จันทร์หอม
5. นายยืนยง  สิงหาวาส
6. นายกิติศักดิ์  ถ้ำแก้ว