หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพพร สุขวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
4 นายสุพิษ เทียบแก้ว ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
5 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
6 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
7 นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวสิรชา ประทุมวัตร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
18 นายกฤช วิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
19 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
20 นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
21 นางสาวบุศบง อุยยาหาญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
22 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
23 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
24 นางชยาพร รอดเทภัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
25 นางกัลยาณี ภูมรินทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
26 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
27 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
28 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นางศิริพรรณ ทัศนนิยม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสมชาย ประภาโส ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
34 นายภูมิศิริ ศรีสมบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
35 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการจัดเตรียมเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
36 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการจัดเตรียมเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
37 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดเตรียมเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
38 นางสาวสิรชา ประทุมวัตร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
39 นางสุพรรณี ปลื้อมถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ
40 นางสาวภาวดี เจริญสุข ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ
41 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ
42 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
43 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
44 นางวลัยพร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
45 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
46 นายกรุณพล โลนุชิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
47 นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการการเงิน
48 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการการเงิน
49 นางสาวเยาวพา เผือกนุช ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
50 นางสาวจริยา สุวรรณทา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
51 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการเงิน
52 นางสาวปัทมาพร ใจนันตา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการการเงิน
53 นายสุพิษ เทียบแก้ว ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธารกรรมการการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
54 นางกนกวรรณ ชุนถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
55 นางทัศนียา วันนา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
56 นายพีรดนย์ จิรกูลวัฒน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
57 นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
58 นายเชน ปริยเกตุ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน
59 นายภูมิศิริ ศรีสมบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน
60 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการประเมินผล
61 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการประเมินผล
62 ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผ.อ.ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย/ประธานศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ จ.สมุทรสาคร ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
63 นายอดิเทพ วรรณเรศ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ค./เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ จ.สมุทรสาคร เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
64 นายอดิเทพ วรรณเรศ เลขานุการศูนย์เทคโนโลยี จ.สมุทรสาคร ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
65 น.ส.เขมิกา ทองชัช นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
66 น.ส.พลอยชมพู รอดเสงี่ยม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
67 น.ส.ศรัณยา นวพรนิมิตร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
68 นายฉัตรชัย เกาะไพศาลสมบัติ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
69 น.ส.พิชญาภา น้อยเงิน นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
70 น.ส.จินดารัตน์ กุลอัตถาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
71 น.ส.วรกานต์ อุดมสุข นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
72 น.ส.กวิสรา อนันตโท นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
73 น.ส.ธนัชพร สระวิสูตร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
74 น.ส.วรรณฉัตร หนุนภักดี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
75 น.ส.ทิพรัตน์ ขวัญอยู่เย็น นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
76 น.ส.เมธาวี อิ่มใจกล้า นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
77 น.ส.พิชามญชุ์ เสืองามเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
78 น.ส.ชนาภา พุกโฉมงาม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
79 น.ส.ปรียาภัทร เอี่ยมพิมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
80 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
81 นายธเนศ สมัครไทย ครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
82 น.ส.ปานจิต ใจเปี่ยม ครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
83 นางลดาวัลย์ วรรณเรศ ครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
84 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
85 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
86 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
87 นายธนัท จิตอารี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กราฟิก
88 นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เจ้าหน้าที่กราฟิก
89 นายชินกฤต บุตรบำรุง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กราฟิก
90 นายนราวิศว์ ปัทมนิธิวรกิตติ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กราฟิก
91 ทิพวัลย์ ขันทิตย์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลบันทึกผลการแข่งขันภาษาจีน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]