หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวงโรงเรียนวัดธรรจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ศรีสัมฤทธ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นายสมมาตร ยกดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุตา ทองคำกัลยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวลลนา จีระพันธ์โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ทองตระกูลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุตา ทองคำกัลยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวลลนา จีระพันธ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ทองตระกูลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพวงผกา ปาระมียองโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา แก้วประเสริฐโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาววรินทร ผลจันทร์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์โรงเรียนวัดธรรจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เหล่ากอดีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจำรัส พันลำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวกมลฉัต ปทุมศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายนเรศ ทองอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายคเณศ สินไชยโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายนเรศ ทองอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายคเณศ สินไชยโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีพร ฤทธิเดชโรงเรียนวัดธรรจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา แช่มช้อยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางกัลยา แก้วดวงเทียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชยาพร รอดเทภัย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนายสมยศ ปิ่นทอง โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ดาราเย็นโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
3. นางสมพิณ ไทยวัฒนธรรมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกฤษฎา สินธุสนธิชาติโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสัมฤทธิ์ บุญส่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายสิงหา รุ่งเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
3. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงค์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุเมธ ขุนพิชัยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
3. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงค์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุเมธ ขุนพิชัยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ ทับทองดีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศุภโชค สีวันนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อัครางกูรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เดชานนท์ธนาวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ปานเมืองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวสันต์ สูงเนินโรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
9. นายณรงค์ภัทร ดวงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
10. นายภมรเทพ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
11. นางสาววนัดดา คำเกษโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
12. นางสาววรัญญา เสือขำโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
13. นางสาวภาวดี วงศ์ดีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
14. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
15. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
16. นายสมพร รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวพิชญามน เกษมคุณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางวรรนิสา เฟื่องฟูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาวปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
8. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายธีรพงษ์ สุสมทรงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้วกรรมการ
10. นายพรชัย แก้วจันทร์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางกานต์นที แถบทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิภาวี เกตุแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยืนยง สิงหาวาสน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางวันดี สุริยนต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวพัชราวลัย เอี่ยมจันทร์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นางวิภาพร ตรงจิตการุณย์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายชลนที อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ชุนถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายพฤฒิ บุญยิ้มโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวเบ็ญจา บุญปองหาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร สังข์งามโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ แก้วบุตรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ หนูงามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้าโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางจำลอง อยู่ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางวรรณี เล็กสราวุธโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
8. นางอังคณา แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกรุณพล โลนุชิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนภาพร คงสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายธีระเดช บัวล้อมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวภิญญาพัชญ์ เขยนอกโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอรรถพล เมตตาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสิรชา ประทุมวัตรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเพิ่มโชค ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ เรือนคงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ โชติพิศาลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิสสุตา สุขพันธ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายอุทัย นะธศรีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางสาวสุภัทสสร หอยสังข์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพรรณี อุดมโภชน์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นางสาวดวงรักษ์ จันทร์ชังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางฐิยาพร ก้าวพัฒนาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นางสาวณัฐพร คำยาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
8. นางสาวดรุณี เกษมสารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวภาวดี เจริญสุขโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายทวีชัย เชื้อจีนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสงิม พงษ์สระพังโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นายธัชนนท์ พุ่มโภคัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวจีราวรรณ ทองคำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุนภา ทองตะโกโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย รูปเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายพรเทพ อยู่คงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ภูกิ่งเงินโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสาโรช เรืองศิริโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เสถียรโชคโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศิริสุข ถนาวรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุเมธ สมทิพย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวปิยมาศ ปันพรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ สิมมะลีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นายตันติกร ชุนาพรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ หุ่นเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ หุ่นเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานิด อมรลักษณ์ปรีชาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมานิด อมรลัษณ์ปรีชาโรงเรียนวัดธรรมจริยาพิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสวงษ์ วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยมโรงเรียนกระทุ่มแบบ "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสวงษ์ ปริยะเกตุโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยมโรงเรียนกระทุ่มแบบ "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญะเจริญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวลำยอง คงสงฆ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
5. นายนายอานนท์ เพ็ชร์เกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบบ "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญะเจริญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวลำยอง คงสงฆ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชร์เกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบบ "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางลั่น ฉ่ำมิ่งขวัญข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิตโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
7. นายอานนท์ เพ็ชรเกลีี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางลั่น ฉ่ำมิ่งขวัญข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิตโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
7. นายอานนท์ เพ็ชรเกลีี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาประเสริฐพร โชติวโรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. พระนิพนธ์ ธมฺมโชโตพระอาจารย์วัดดอนไก่ดีกรรมการ
3. นางสัญลักษณ์ ละม้ายสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางสาวสมถวิล ศรีอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจตุพร สิงหทราเมศร์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายจักรวี กองวิเชียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย คำวิรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย โชติเชื้อวงค์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายกัมพล สารธิเสนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ปุจฉาการโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
7. นายศราวุฒ บุญนาคโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์ ค้ำคูณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
10. นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ ขันติการุณโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางณัฐภสรณ์ พสุธิพรพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทีศักดิ์ แดงประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปิยรัตน์ ธงชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. ผศ.นิโรธ จรุงจิตวิทวัสมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศโรงเรียนวัดไร่ขิงกรรมการ
4. นายภูษิต รัตนภานพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา จันทีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี จำศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLi Xinxinกรรมการ
2. MissLi Xuelingกรรมการ
3. MissHuang Wenxiuกรรมการ
4. MissJiang Xiaoqiuกรรมการ
5. MissWen Yawenกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Xinxinกรรมการ
2. MissLi Xuelingกรรมการ
3. MissHuang Wenxiuกรรมการ
4. MissJiang Xiaoqiuกรรมการ
5. MissLiang Yujiaกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์เงินโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLi Xinxinกรรมการ
2. MissLi Xuelingกรรมการ
3. MissHuang Wenxiuกรรมการ
4. MissJiang Xiaoqiuกรรมการ
5. MissZhuang Lupingกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Xinxinกรรมการ
2. MissLi Xuelingกรรมการ
3. MissHuang Wenxiuกรรมการ
4. MissJiang Xiaoqiuกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Xinxinกรรมการ
2. MissLi Xuelingกรรมการ
3. MissHuang Wenxiuกรรมการ
4. MissJiang Xiaoqiuกรรมการ
5. MissLi Mimiกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์เงินโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Xinxinกรรมการ
2. MissLi Xuelingกรรมการ
3. MissHuang Wenxiuกรรมการ
4. MissJiang Xiaoqiuกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายปรีดา ชื่นชนม์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่)กรรมการ
9. นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่)กรรมการ
10. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สุทธิเวชโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงพร พ่วงบางยางโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ไล้ทิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงินโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี ภูมรินทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนวัดหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทองโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ เทียนทองโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ส่งชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวดาราพร เชยเถื่อนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายสิทธ์พงษ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางสาวปานจิต ใจเปี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นายอุทิศ สายรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ เอละกานุโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธนิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทรศน.สพม.10 สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
4. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทรศน.สพม.10 สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเยาวภาพันธ์ แวงเลิศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายวุฒิชัย กัณหาโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
4. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
5. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
7. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
4. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
6. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครกรรมการ
6. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
8. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
6. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
8. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
4. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
5. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
4. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
6. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาครกรรมการ
7. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา แซ่อึ้งโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา แซ่อึ้งโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ จอกสมุทรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ จอกสมุทรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ถนอมวีรวงศ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ ประสิทธ์ปุณยธรวิทยากรศูนย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังศาลายากรรมการ
3. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสังวาลย์ ถนอมวีรวงศ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ ประสิทธ์ปุณยธรวิทยากรศูนย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังศาลายากรรมการ
3. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมพร โตรื่นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอินรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัทราภรณ์ เหลืองประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมพร โตรื่นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอินรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัทราภรณ์ เหลืองประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร มรรคเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร มรรคเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ นุชเสมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร มรรคเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการ
4. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
5. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิณ นุชเสมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเอมอร มรรคเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการ
4. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
5. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ สิงห์บารมีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปิยนันท์ สิงห์บารมีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมาลัยพร หงษ์ทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมาลัยพร หงษ์ทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]