รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวฉันทนา  คำชำนาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรพิชชา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญมีคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  วันทามิ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  คลองโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาววรรณวิภา  จำนงค์ทรง
 
1. นางพิเศษศรี  ฤทัยมณีเกษม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงภลดา  รอดคลองตัน
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอัญมณี  พรหมธีระวงศ์
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงวรินยุพา  เพิ่มอักษร
 
1. นางมาลัย  รอดประดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวปรางวลัย  ยิ้มละมัย
 
1. นางมาลัย  รอดประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวบุษบา  รุ่งเรืองศรี
2. นางสาววศินี  เชื้อใหญ่
3. นางสาวศุภาพิชญ์  มีประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  ฉายแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองชัย
2. นางสาวธมนวรรณ  สิทธิขำ
3. นายนรเศรษฐ์  วงษ์วรุณ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ
2. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เผือกเอี่ยม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จตุสัตถาพร
 
1. นางสาวปิยนาถ  บุญท้วม
2. นางสาววิไลลักษณ์  พงพึ่ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชญานิษฐ์  ไกรนรา
2. นางสาวนวพร  สุคนธ์ล้ำเลิศ
 
1. นายอาจารยเอ้  เอี่ยมลออ
2. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์   จิรนันทนาภรณ์
 
1. นางสาวณัฐภาวี   นิลสวัสดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายเจตนันท์  จันทร์สุก
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย
2. เด็กหญิงนิศาชล  พิทักษ์สาลี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชาศิลป์
 
1. นายไพศาล  แมลงทับทอง
2. นางสาวปิยวรรณ  นิลศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สาตสำอางค์
2. นางสาวพรภิมล  ดอกเตย
3. นายเสก  ประยงค์พันธ์
 
1. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
2. นายสุรพล  ประยงค์พันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีกำเหนิด
2. เด็กชายพงศภัค  ตั้งประเสริฐ
3. เด็กหญิงรสา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจารุวรรณ  ศิริธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  แสงกระจ่าง
3. นางสาวศิวภรณ์  ดิษแพร
 
1. นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ
2. นางสาวธิดารัตน์  กล้าวิกย์กรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจหวัง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริธรรม
 
1. นายเจษฎา  สินธู
2. นางสาวยศอารีย์   รวยธนพานิช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพิมพ์นรา  มาประกอบ
2. นายสุชพงศ์  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวอรอนงค์  บานเย็น
2. นางสาวศุภางค์  ครุฑสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข
 
1. นางสาวชุติมา  ไกรทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอภิสรา   จันหอม
 
1. นางสาวฐิตารีย์   แหลมประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายรวิชญ์  พยัคฆวรรณ
 
1. นายมนัส  โรจนกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญสพัฒน์  สิทธิบวรโชติ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจันธิดา  กล้วยจำนงค์
2. นางสาวพีรยา  ดนัยธรรมกุล
3. นางสาวศุภาพิชญ์  ทรงจันทร์
 
1. นางศรีประภา  ประยงค์พันธ์
2. นางสมลักษณ์  สุทธิธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุพัฒนสิริสหกุล
2. เด็กหญิงสุชานาฎ   พยัฆศิริ
3. เด็กหญิงอุษณา  อาลากุล
 
1. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
2. นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกุสุมา  ฤทธิชัยดำรงกุล
2. นางสาวอรปรียา  น่วมด้วง
3. นางสาวอรุณวรรณ  ดิลกภักดีธรรม
 
1. นางสาวปริยา   เกิดดี
2. นางสาวจินตนาภา   สุขเกษม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนรดี   ปั่นจั่น
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   พันธ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุดาภัทร์   วาทีวิวัฒน์
 
1. นางณัทณัน   ธูปแพ
2. นางสาวจรินทร   จันทร์เพ็ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนภัสสร  ไตรญาณ
2. นายนันท์  เหมะวิบูลย์
3. นางสาวพิยดา  ต่วนชื่น
 
1. นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
2. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  กาวินตา
2. เด็กหญิงวรัชยา  นาคเกตุ
3. เด็กชายสุภามาศ  กลิ่นอุดม
 
1. นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช
2. นางสาวเกตุกัญญา  ทองเก่งกล้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนัยนา   วรรณะ
2. นางสาวพิมพ์อักษร  แพเพชร
3. นางสาววิภาวี   วจีสัตย์
 
1. นางญดา   ลือสัตย์
2. นางจารุวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กล่ำเถื่อน
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไทยานนท์
 
1. นางณัทณัน  ธูปแพ
2. นางนฤมล   ศรีวงค์ษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวฉัตรทิมา  ป้านจันทร์
2. นายวรวิทย์  ทรัพย์บริบูรณ์
 
1. นางสาวอรณิชา  เลี่ยนชอบ
2. นายพงศธร  ลิมปาวิภากร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายพนาพล  โพธิสาวัง
2. เด็กชายวีรพล  สุขไทย
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปรมี  ออกประทุม
2. เด็กชายพลากร  เล้าโจ้ว
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายรัฐพงษ์  ตระการไทย
2. นายวิธวิทย์  สุขโหตุ
3. นายอนันตชัย  สาครขำ
 
1. นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
2. นางสาววิกานดา  ฤทธิยา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงบุษยรินทร์  เอกมั่นเศรษฐ์
2. เด็กหญิงวันทนี  ปักษา
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  บุญนาค
4. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  พุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงแพรวา  บุญแสงส่ง
 
1. นางมะยุลา  ใจสงบ
2. นายสุวรรธนา  วงษ์แก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวขนิษฐา  ผูกโพธิ์
2. นางสาวญานิศา  ชุมอินทอง
3. นางสาวณิชาภัทร  สูงสมสกุล
4. นางสาวสาวิตรา  ทรัพย์สมบูรณ์
5. นางสาวอรวรรณ  ขำเอก
 
1. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
2. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ศรีไสว
2. เด็กหญิงริ้วทอง  ทิพวัน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คงสุขไทย
4. เด็กหญิงอริสา  จันหอม
5. เด็กหญิงเจศิณี  งามเพลินศิลป์
 
1. นางภัคจิรา  ชูนิตย์
2. นางจีรมิตร  รัตนสมัย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวณัฐนารี  ยุทธวรานนท์
2. นางสาวพรรณิภา  พูลผล
3. นางสาวพิมประภา  ทัศนากร
4. นางสาวศรัณยา  มานิตย์
5. นางสาวเบญจวรรณ  ฮกประจง
 
1. นายสกล  สุขสวัสดิ์
2. นางสาววิไล  เดชตุ้ม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายยศวรรษ  เจียรนัย
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แย้มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สวนเจริญ
4. เด็กชายอภิเดช  สิทธิกิจ
5. เด็กชายเลิศทศพร  ศรีสง่ากุล
 
1. นางธนวรรณ  ฌอง มิเชล
2. นางพรพินธ์  สำรวยรื่น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธีรภัทร  จันทนะโสตถิ์
2. นางสาวนริศรา  พลาหก
3. นายภูเบศ  ตันติวิริยากร
4. นายวิทวัส  เนตรคะณา
5. นายวุฒิพงษ์  นาคเฮง
 
1. นายสุธี  เสมอจิตร์
2. นายสมบัตื  ศรีบรรจง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงศรัณยา  เตียเปาะ
 
1. นางสุวิมล  สิงห์โตทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวภัคจีรา  จันทรพุฒ
 
1. นางอารี  สุวีรานนท์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายวรวิช  โฆษิตคุณากร
2. เด็กหญิงไหมมิตา  ธรรมสารสกุล
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นางสาวสกุลณี  บุญมี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชลลดา  มาลัยมาลย์
2. นายปารเมศ  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นางกานดา  จำปาศักดิ์
2. นางศิริพร  เอี่ยมเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวคุณัญญา  เนียมพิบูลย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปากแดง
3. นางสาวฐิติสุดา  ภานุมาศ
4. เด็กหญิงณีรนุช  แย้มสำรวย
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี่ยมสอาด
6. เด็กหญิงนภัสสร  พุหิรัญ
7. เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
8. เด็กหญิงมนัญชยา  มีพืชน์
9. เด็กหญิงวรัตถ์  ไชยสมนึก
10. นางสาวศิริประภา  ศรีไพบูลย์
 
1. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
2. นายอรรถวิทย์  ธรรมสวัสดิ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงศรินญา  ตันบริภัณฑ์
 
1. นางสาวสุนทรี  เลาหะวิริยะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจุไรรัตน์  พันธเสน
2. นายภูวนาถ  สีนวล
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สูงสมสกุล
2. นางเกศิณี  แสงทับทิม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงดลธภรณ์  ไชยพร
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายขันติพงศ์  กาวิระใจ
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงพรธีรา  เผื่อนทิม
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนพวรรณ  ศิริโสภณวัฒนกุล
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงวะนิภาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสุประวีณ์  จตุรพรนพรุจ
 
1. นายฐณพบ  ธูปแพ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายสถาพร  แหล่วไธสง
 
1. นางสาวธนิกนันทิ์  แก้วมณี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เสื่อมของ
2. เด็กหญิงสิริธร  ขุมทรัพย์
 
1. นายสุรเชษฐ์  พุ่มกุมาร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กชายธีระ  ใชยะลาด
 
1. นายอภิชาติ  กึมรัมย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐนิชา  โอกาสรัตน์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์ทอง
3. เด็กชายอดิศร  สอนเทศ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกุลธิดา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐจริญา  สุทธิเจริญวงศ์
3. นางสาววิไลพร  ชูกร
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายพัลลภ  แก้วคง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอรไท  ภมร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร   สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐภัทร  รชตะนันทน์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิตติญา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวชการ
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทิพวรรณ  ชะใบรัมย์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชาตาดี  มีบุญธรรม
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายอภิลักษณ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกิตติพัฒน์  เจริญศิริ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แก้วละเอียด
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรทิพย์  นวมสุคนธ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายขวัญนรินทร์  เทียมเมืองแพน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองเจริญกิจ
3. เด็กชายนนท์  พิทอง
4. เด็กหญิงบุญฑริษา  เป๋าล้วน
5. เด็กชายพีรพงศ์  พารอด
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวจิรัชญา  วัฒนธร
2. นางสาวชฎาภรณ์  ศรีสุขใส
3. นางสาวรุจิราภรณ์  อิศรภักดี
4. นางสาวสุธินี  คชสาร
5. นางสาวสุภาพรรณ  สุวรรณกาญจน์
6. นายไชยศักดิ์  พลอยแสงสาย
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกัญชญา  บุญพยนต์
2. นายกัมพล  จิตตเนตร
3. เด็กหญิงกานต์ทิตา  ซุ้นเจริญ
4. นายจิรันต์  พิพิธวิจิตรการ
5. นางสาวชญานิษฐ์  ซุ้นเจริญ
6. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสูงเนิน
7. เด็กหญิงฐนิษชา  สุขสมบัติ
8. เด็กชายณรงค์  แตงพวง
9. เด็กหญิงดวงกมล  ประชานิยม
10. เด็กหญิงทัศนีย์  จามรโชติ์
11. นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร
12. นายธิติพันธ์  สุขสะอาด
13. เด็กชายธีระเดช  อินอนันต์
14. เด็กหญิงนัฐธิดา  คงนุช
15. เด็กหญิงนัทธมน  สุภาพ
16. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิไล
17. เด็กหญิงปณิญธิตา  โพธิ์พยนต์
18. เด็กหญิงปริตา  เกตุแก้ว
19. เด็กชายปรีดา  พลพุก
20. เด็กหญิงปวีณา  พยัคฆวรรณ
21. เด็กชายพนมศักดิ์  นันตะสุคนธ์
22. เด็กชายพลากร  มวลประเสริฐ
23. เด็กชายพิทวัส  บำเรอราช
24. นายภาณุภัสส์  ธนัชญ์สุธาโชติ
25. เด็กหญิงรัตนาวดี  วจะสิริวรรณ
26. นายวชิรวิทย์  เหลืองเจริญกิจ
27. เด็กชายวรเมธ  สายโสภา
28. นางสาววิวรรณา  เอี่ยมสิน
29. นายวุฒิภูมิ  รุ่งฉาย
30. เด็กหญิงศรารัตน์  แดงมาก
31. เด็กชายศักดิธัช  ฃุนนุช
32. นางสาวศุภานัน  แจ้งกระจ่าง
33. เด็กชายสถาพร  นครอินทร์
34. เด็กหญิงสิดาพร  เยาวกุล
35. เด็กชายสุทิวัส  เปี่ยมอยู่
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขำรักษ์
37. นางสาวอรจิรา  กิจเดช
38. นางสาวอาทิติยา  อินทรซันไล
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนียมรักษา
40. นายไพโรจน์  นิลน้อย
 
1. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
2. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
3. นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
4. นายธรรมรงค์  อิ่มเอิบ
5. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
6. นายสุทธิพงศ์  มหาวิริโย
7. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
8. นายกิตติพงศ์  วิไล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนายชวลิต  เอื้อสกุล
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนราวดี  ภู่สกุล
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวทิพวรรณ  เทพกร
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐณิชา  สุขภูมิ
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายสมพร  แสงหิรัญ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่างเงิน
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาววราชฎา  วจะรักษ์เลิศ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรชัย  น้อยกาญจนะ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพรรณวดี  กลิ่นทิพย์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  สุขเกษม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  มาเจริญ
2. เด็กชายธนเมธี  อยู่ศิริ
3. นายรัฐวุฒิ  พวงจันทร์
4. นายวาสุเทพ  ขุนโหร
5. นายศุภกร  จาตุรัส
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
2. นายนิคม  แท่นทรัพย์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
2. เด็กชายชยานนท์  บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทับทิมสี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณศรี
5. เด็กชายธนบดี  เสือภูมิ
6. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
7. เด็กชายวิทวัส  นิ่มมณี
8. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
9. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
10. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกฤติกา  เปรมสุข
2. นายชยุต  เฟื้องวงศ์
3. นายฐิติพงษ์  กลัดกลีบ
4. นายธนากร  โง้วสกุล
5. นายนพพล  เต็มเปี่ยม
6. นางสาวนันท์นภัส  แนงแหยม
7. นางสาวพิมภัสสร  วาณิชย์มานะกุล
8. นางสาวภทรพรรณ  ทองประสิทธิ
9. นายเก้ากิตติชัย  กิตติธนานุรักษ์
10. นางสาวเมชญา  จันทรัคคะ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสะทิ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กล่ำเถื่อน
4. เด็กหญิงนาตยา  น่วมธนัง
5. เด็กหญิงนิศาชล  ฆังคัสสะ
6. เด็กหญิงบุญญาดา  ทรัพย์สมบูรณ์
7. เด็กหญิงพิมลดา  แย้มสรวล
8. เด็กหญิงมัณฑนา  สุวัณนะศิริ
9. เด็กหญิงหัตถพร  นินทะสิน
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
2. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
3. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
4. นายกิตติพงศ์  วิไล
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สกุลเตียว
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  เวทธัญญาภรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงวิภาวดี  แย้มอรุณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินวิลัย
7. เด็กหญิงอินทิรา  จาระไน
8. เด็กหญิงเปรมศิริ  อินอนันต์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  เพียรร่มทองไทย
2. นางสาวชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
4. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
5. นางสาวภคพร  จันทร์แป้น
6. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวอาภากมล  สุริยะพงศากุล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
2. นางสาวสุกัญญา  ตลิ่งชัน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงทิพย์อุไร  จรัสเวคิน
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสิริขวัญ  คลังธนัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ถาวรพิทักษ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายรัฐพล  นาคสิทธิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐชา  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงแพรวา  ธนาสารพูนผล
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่จึง
 
1. นางสาวฐิติมา  พันฟัก
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวภัทรวรรณ  แสงดี
 
1. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายชิษณุพงศ์  ส่องพราย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
 
102 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่จิว
2. นายรพีพันธุ์  คุ้มโต
3. นางสาวศศิธร  มาโคตร
4. นางสาวศิริภัทร  เกตุสุวรรณ์
5. นางสาวสุชัญญา  ชัยยา
 
1. นางสาวศศิธร  แสนสบาย
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกรพรรณ  คำวัฒนะกุล
2. นายกัมปนาท  หอสว่างวงศ์
3. นายพุฒิพงศ์  สังข์ทอง
4. นางสาวศศิณา  ทองคำ
5. นางสาวเหมือนฝัน  จินดารักษ์
 
1. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวปภาอร  บวรชนาพันธุ์
2. นางสาวปิยะพร  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวชนิภา  อบอุ่น
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพงศ์  คล้ายบุญมี
2. เด็กชายธนวัฒน์   มรรคทรัพย์
3. เด็กชายธนากร  กลิ่นหวล
4. เด็กชายพีระศักดิ์  ผิวสว่าง
5. เด็กชายมิ่งขวัญ  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายศิริวัฒน์  ศุกระศร
7. เด็กชายเชิดชัย  เรืองศรี
8. เด็กชายเพชร  ภักดี
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายกิตติพงศ์  วิไล
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายจิณพัฒน์  หลงสวาสดิ์
2. นายธนกฤต  รอบรู้
3. นายธนชาต  บุญเอี่ยม
4. นายธนภัทร  สีตุ่น
5. นางสาวธมนวรรณ  โหงวเจริญพร
6. นางสาวธัญชนก  กุญแจทอง
7. นางสาวพิชยา  โชติคุณากร
8. นางสาวภาวิณีย์  คุ้มพุฒิพงศ์
9. นายวรงค์กร  อ่อนน่วม
10. นางสาวศศิกานต์  ตรงมา
 
1. นายอาจารยเอ้  เอี่ยมลออ
2. นายสกล  สุขสวัสดิ์
3. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวจิราวรรณ  เชียงกา
2. นางสาวฉันชนก  โสตถิปิณฑะ
3. นางสาวดวงฤทัย  ศรีวงศ์ษา
4. นางสาวศิริญญา   สุคนธ์ล้ำเลิศ
5. นางสาวสุภาวดี  เงินยวง
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปริศนา  สวรรค์พร
2. เด็กหญิงปลื้มกมล  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงวิรดา  โรจน์วิไลย
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
2. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกานต์ธิดา  ศิธรกุล
2. นายคุณานนต์  ภู่นาค
3. นางสาวพัสวี  สุนทรารัตน์พงษ์
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
2. นางสาววงเดือน  บุญแก้ว
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายณัฐดนัย  เส็งเจริญ
2. เด็กหญิงพรนภัส  น้ำเจริญ
3. นายพลชาติ  จิตต์เจริญ
 
1. นางพยอม  ยุวะสุต
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายธีรุตม์  ม่วงสวนขวัญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ตันพิชัย
 
1. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
2. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์   ภมร
2. นางสาวสโรชา  ขำครุธ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายบูรพา  นวลศรี
2. เด็กชายสมุทร  พรประเสริฐ
 
1. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
2. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายศักรินทร์  ศรชัย
2. เด็กชายอัจฉบุณย์  เลาหกรรณวนิช
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธาณี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจตุพร   เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ม่วงเขียว
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงฐิติยา  สังข์เปรม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สาครอาจ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กัญจา
2. เด็กหญิงสุลาวัณย์  อยู่คล้ำ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางสาวฐญาพร  เนื่องสิทธะ
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณพพัชร์ชัย  ไตรสรณคมณ์
2. นายธนกร  แก้วประเสริฐ
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางสาวฐญาพร  เนื่องสิทธะ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายธรรมสรณ์  ยิ้มสวัสดิ์
2. นายสิรธีร์  คุ้มเกรง
 
1. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธาณี
2. นายสุวัฒน์  ทรัพย์ถนอม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวจิตราภา  จูมแพง
2. นายศุภวุฒิ   อารักษ์
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณณิกา  ไชยฤทธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ปักษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มคำ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวิษณุ   กรสวัสดิ์
2. นายศุภวิทย์  เจริญสุข
3. นายสิรวิชญ์   จันทร์เอียง
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายนพกร  สุดแดง
2. นายรังสิมันต์  เกิดเทวา
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายประสิทธิ์   หมู่มาก
2. เด็กหญิงพรรณษร   ทองทรง
3. เด็กชายพุทธคุณ  สวนสำราญ
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
125 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชนก  ศิริพจนาทิพย์
2. นางสาวสิริอำไพ  ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวอัญชลี  โพธินันทวงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เล็กเจริญ
2. เด็กชายธรรมจักรกิติ์  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณกรจิรทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
2. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกณิกนันท์  บัวปลี
2. นางสาวลัดดาวรรณ  นิลเลี่ยม
3. นางสาวสิรินภา  เตียวศิริ
 
1. นางสาวอรพิน  ธนิกกุล
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ด้วงน้อย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เฮียงไสนา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริผล
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิรนันท์  สกุลอินทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  ชาติพุก
3. นางสาวปริญดา  เทียมดวงแข
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  น้อยกาญจนะ
2. นางสาวณัฐิยา  นาคผ่อง
3. นางสาวนรินทร  เจริญท้าว
4. นางสาวมุทิตา  จันทร์สุวรรณ
5. นางสาวศุภากร  ปานบุญลือ
6. นางสาวอรุณรัศมี  โชติชูศรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นายอมร    ฤิทธิ์อ่อน
3. นางสาวชุติมา  พัฒจันทรหอม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงฉัตรชยา  จิติวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  เดชบุญ
3. นายสุพจน์  จันทร์อ่อน
 
1. นางยุวรีย์  สุธานนท์
2. นายอภัยภัทร  พัชราภา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวพรนภา  เกตรามฤทธิ์
2. นางสาวภาวินี  ดวงมรกต
3. นางสาวสุนันทา  กันตูม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นายอมร  ฤิทธิ์อ่อน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  คูประสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โตสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  จันทร์จำรัส
 
1. นางอัญชลี   นุชผดุง
2. นางอัญชลี   แก้วน้อย
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวศุภนิดา  พราหมณ์แก้ว
2. นางสาวสุวภัทร  เนียมพิบูลย์
3. นางสาวอริสา  มะลัยรินทร์
 
1. นางอัญชลี  แก้วน้อย
2. นางอัญชลี   นุชผดุง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  กรเศรษฐวิทย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ถมยา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก
2. นายบุพกรณ์  จะเกรง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรรณ  สุวรรณโณ
2. นางสาวปนัดดา  กสิโอฬาร
3. นางสาวพัชรอัมพร  สุวรรณรอด
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นายอมร   ฤทธิ์อ่อน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลณีย์  เงินวิลัย
2. นางสาวรวงผึ้ง  เอียมอำไพ
3. นางสาวอุษณี   บุญฑีฆ์
 
1. นางจาริณี  จันทร์หอม
2. นางสาวพิณทกานต์   นิมมานุทย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. นางสาวปาลินี  คงรักช้าง
2. นางสาวศิรประภา  ทองใบ
3. นางสาวอุบลวรรณ  ใจหาญ
 
1. นางจงจินต์  จันทรโก๊ะ
2. นางษิญาภา  งามสอน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงพีรยา    ขันธวงษ์
 
1. นางวิลาวัลย์  เนียมพลอย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนพวรรณ  โพธิศรี
2. นางสาววริษฐา  พยัควัลย์
3. นางสาววสิตา  คล้ายบุญมี
 
1. นางสาวณัฐนันท์   สีบุญเรือง
2. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์กรี
 
1. นางสาวพิมสิริ  กรุดทอง
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. นายวิชญ์พล  ศฤงค์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  นิลศรี
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คงศรี
2. เด็กชายสงกรานต์  ม๊อกแสวง
 
1. นางสาวพิมสิริ  กรุดทอง