หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ  
2 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ดูแลระบบ  
3 นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการศูนย์จัดการแข่งขัน  
4 นายกมล เฮงประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
5 นายสุเมธ ที่รัก ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
6 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครู โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
7 นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร ประสานงานการจัดการแข่งขัน  
8 นางญดา ลือสัตย์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ผู้ประสานงาน  
9 นางผกาพันธ์ ศรีนาม โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
10 นางวันดี เวชกิจ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
11 นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
12 นางสาวกนกทิพย์ ณัฐชาบุตร โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
13 นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
14 นางสาวจันทรา พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
15 นางสาวพัทธ์หทัย สุขแสงดาว โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
16 นางสาวชุติมา ชื่นนาคะกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
17 นางสาวศศิธร แสนสบาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
18 นางสาวชนิภา อบอุ่น โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
19 นางสาวเมตตา โพธิ์เงิน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
20 นางเจศิณี คุ้มรอด โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
21 นางสาวจรัมพร จิตร์ชื่น โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
22 นางสาวมยุรา มะปัญญา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
23 นางสาวมยุรี มะปัญญา โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
24 นายศิลา ตู้ทองคำ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
25 นางสาวชนาบดี เจริญยิ่ง โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  
26 นางมลิวัลย์ ลิมปนชัยพรกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร ผู้ประสานงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ที่ email : sutanai@sattha.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]