หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี ลาภพูนนิวัฒน์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางวรรดี พิพรณ์พงษ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวฉันทนา คำชำนาญโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสายชล มาลากรองโรงเรียนวัดบางกะพ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลาวัณย์ สุขเกษมโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ พงพึ่งโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางชุลีลักษณ์ ชื่นนาคะสกุลโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ ศรีอยู่โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวนุสรา กล้วยจำนงค์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาวรรณ คลองโคนโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ฌาพัทธ์ รุ่งอาภาภรณ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
3. นางสาววิภา ศริสุขโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ อ่องทับน้ำโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ สว่างเกตุโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสาวทองทิพย์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุที เทียมสมชาติโรงเรียนสกลวิสุทธิประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี กลิ่นมณฑาโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
3. นางสาววรนุช พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกรเอก เผือ่นผันโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางวิภา แย้มปิ๋วโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสันต์สุดา เจดีย์พราหมณ์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณกรรมการ
4. นายฉัตรชัย แจ่มพลายโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ บุญมีคำโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
6. นางมาลัย รอดประดิษฐ์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายกรเอก เผื่อนผันโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางวิภา แย้มปิ๋วโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสันต์สุดา เจดีย์พราหมณ์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณกรรมการ
4. นายฉัตรชัย แจ่มพลายโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ บุญมีคำโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
6. นางมาลัย รอดประดิษฐ์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณาภรณ์ นิติกรนุสรณ์โรงเรียนดรุณานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสุชาติ ฉายแสงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมีโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล หงษ์น้อยโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณาภรณ์ นิติกรนุสรณ์โรงเรียนดรุณานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสุชาติ ฉายแสงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมีโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล หงษ์น้อยโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี เปี่ยมอยู่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปิยนาถ บุญท้วมโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายวิไลพร โสดาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ญาณวัฒนะโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แย้มอุ่มโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุเมตตา ฉิมพาลี โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ เอี่ยมโฉม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปริยาภัทร อยู่กำเนิดโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา บุตรฉุยโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ประยางค์พันธ์ โรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมาริสา พงศ์กอปรสกล โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ มหาวิริโย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิตสุนี มาลัยเปียโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิกา บุญชูเชิด โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
5. นายอาณัต พวงทอง โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร สุนทรเสถียร โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิตสุนี มาลัยเปียโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิกา บุญชูเชิด โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
5. นายอาณัต พวงทอง โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร สุนทรเสถียร โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิตสุนี มาลัยเปียโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาณัต พวงทอง โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางสาวพรรณนิกา บุญชูเชิด โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุมาพร สุนทรเสถียร โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิตสุนี มาลัยเปียโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอาณัต พวงทอง โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางสาวพรรณนิกา บุญชูเชิด โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุมาพร สุนทรเสถียร โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานะ หงษ์สุวรรณ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยศอารีย์ รวยธนพานิช โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ จงแพโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ศุกระศรโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นางชมพูนุช เคล้าจันทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายมานะ หงษ์สุวรรณ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ บานเย็นโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ สินธวัตโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ จงแพโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางชมพูนุช เคล้าจันทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสว่างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินทิพย์ อินทร์พราหมณ์ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเยาวภา ผูกสมัคร โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางสาวประทุมมา เที่ยงธรรมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา ไกรทองโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมมา เที่ยงธรรม โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรินทิพย์ อินทร์พราหมณ์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนางสาวปริณดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางวรรณี ทัฬหกิจโรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ อิ่มสุทธิ์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
4. นางสาวจรินทร จันทร์เพ็งโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิรงรอง โรจนกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรณทัศน์ หูทิพย์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางจตุพร อาจเอื้อมโรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
5. นายบัณฑูร มนตรานนท์ โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัทณัน ธูปแพ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สัจจวิโสโรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
3. นางรวีวรรณ อารักษ์โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางมารศรี สังขพันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นายสุริยะ ธนบดีไพบูลย์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
6. นายพงศธร ลิมปาวิภากรโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
7. นางสาวตวงรัตน์ น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ยอดขำใบโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางสาวจินตนาภา สุขเกษมโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
4. นางสาวมณิศา ชื่นจิตโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางจาริณี จันทร์หอมโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกิติมา พรมรัตน์โรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
7. นางสาวณัชวรรณ น่วมทะนงค์โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณัทณัน ธูปแพโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สัจจวิโส โรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
3. นางรวีวรรณ อารักษ์ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางมารศรี สังขพันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นายสุริยะ ธนบดีไพบูลย์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
6. นายพงศธร ลิมปาวิภากรโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
7. นางสาวตวงรัตน์ น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ยอดขำใบโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางสาวจินตนาภา สุขเกษมโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
4. นางสาวมณิศา ชื่นจิตโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางจาริณี จันทร์หอมโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกิติมา พรมรัตน์โรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
7. นางสาวณัชวรรณ น่วมทะนงค์โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางราตรี นาคพะวันโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นายเถลิงรัฐ มุกดาเวชโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางญดา ลือสัตย์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ แสงเทพโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้วโรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางญดา ลือสัตย์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวปิยวดี โสมนัส โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพ อรรคทิมากูลโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้วโรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ แสงเทพโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณัทณัน ธูปแพ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สัจจวิโสโรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
3. นางรวีวรรณ อารักษ์โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางมารศรี สังขพันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นายสุริยะ ธนบดีไพบูลย์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
6. นายพงศธร ลิมปาวิภากรโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
7. นางสาวตวงรัตน์ น่าบัณฑิตโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ยอดขำใบโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางสาวจินตนาภา สุขเกษมโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอมรวรรณ บูรศิริรักษ์โรงเรียนท้ายหาด กรรมการ
4. นางสาวมณิศา ชื่นจิตโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางจาริณี จันทร์หอมโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกิติมา พรมรัตน์โรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
7. นางสาวณัชวรรณ น่วมทะนงค์โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ โพธิ์ผลิโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายณัฐพล นิลศรีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ โพธิ์ผลิโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายณัฐพล นิลศรีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ โพธิ์ผลิโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายณัฐพล นิลศรีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย โกสินทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางมะยุลา ใจสงบโรงเรียนถาวรานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางสาวดวงสุดา ผิติอภินันท์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพิสมัย โกสินทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางมะยุลา ใจสงบโรงเรียนถาวรานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร แซ่หลิมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางสาวดวงสุดา ผิติอภินันท์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิสัยธรรม พุทธชาติโรงเรียนถาวรานุกุลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ฤทัยมณีเกษม โรงเรียนท้ายหาดรองประธานกรรมการ
3. นายสกล สุขสวัสดิ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางสาวปางรัก สำแดงเดชโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
5. นางสาวณัฎฐกานต์ กำเนิดสมุทรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิสัยธรรม พุทธชาติโรงเรียนถาวรานุกุลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ฤทัยมณีเกษม โรงเรียนท้ายหาดรองประธานกรรมการ
3. นายสกล สุขสวัสดิ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางสาวปางรัก สำแดงเดชโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
5. นางสาวณัฎฐกานต์ กำเนิดสมุทรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา บึ้งไชยโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุธี เสมอจิตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร โคตรพรมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ดัดขุนทดโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางธนวรรณ ฌอง - มิเซลโรงเรียนถาวรานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา บึ้งไชยโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุธี เสมอจิตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร โคตรธรรมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ ดัดขุนทดโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางธนวรรณ ฌอง - มิเซลโรงเรียนถาวรานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอารี สุวีรานนท์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สิงห์โตทองโรงเรียนถาวรานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อินหอมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
4. นางสาวพันพัสสา ภู่สวรรณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ สว่างเกตุโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอารี สุวีรานนท์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสุุวิมล สิงห์โตทองโรงเรียนถาวรานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อินหอมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
4. นางสาวพันพัสสา ภู่สวรรณโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ สว่างเกตุโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกานดา จำปาศักดิ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา กล้วยจำนงศ์โรงเรียนถาวรานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัลดาวัลย์ ปานสมุทรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวหัทกาญจน์ บุญเปี่ยมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นิลศรีโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกานดา จำปาศักดิ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา กล้วยจำนงศ์โรงเรียนถาวรานุกุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ปานสมุทรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางหัทกาญจน์ บุญเปี่ยมโรงเรียนดรุณานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นิลศรีโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางปราณี พันธ์ประสิทธิเวชโรงเรียนวัดบางกะพ้อมประธานกรรมการ
2. นางจีรมิตร รัตนสมัยโรงเรียนศรัทธาสมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิณทกานต์ นิมมานุทย์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัชนาภา บุญประสพโรงเรียนถาวรานุกุลกรรมการ
5. นางเพ็ญทิพย์ แม้นทิมโรงเรียนท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี เลาหะวิริยะโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สิมะกุลโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯกรรมการ
3. นายวิมล ภุมราโรงเรียนดรุณานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอัตถ์ แก้วเผือกโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ หาญกิจโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
6. นายสมพงษ์ พันธ์ประสิทธิเวชโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
7. นายจารึก กฤตินันท์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
8. นายนิวัฒน์ บรรจงรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
9. นายมนตรี ณ บางช้างโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางมยุรี พลับสวาทโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมงคล หมั่นดีโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ สุขสมสกุลโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นายรัตนภาส วงษ์ไรโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
5. นายสาโรจน์ ตรีผลโรงเรียนวัดแก้วเจริญกรรมการ
6. นางสาววรรณรัตน์ เทียมจรัสโรงเรียนศัรทธาสมุทรกรรมการ
7. นายพิชณ์พงศ์ สุวีรานนท์โรงเรียนศัรทธาสมุทรกรรมการ
8. นายปัญญา กิติโรจน์พันธ์โรงเรียนศัรทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัวข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)กรรมการ
3. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชููอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชููอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชููอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ ชูอรุณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต (พ่อค้าอุทิศ)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายปฏิมากร โกมลธรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายปฏิมากร โกมลธรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายปฏิมากร โกมลธรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายอิสรา เสือพิทักษ์โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายปฏิมากร โกมลธรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายอิสรา เสือพิทักษ์โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายปฏิมากร โกมลธรโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายอิสรา เสือพิทักษ์โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ รักเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
2. MissXinxin Liอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. MissYuxian Zhangโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. MissWenxiu Huangโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ รักเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
2. MissXinxin Liโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. MissํYuxian Zhangโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. MissWenxiu Huangโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ พัดศรีเรืองโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนริศรา หม้อคำมูลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ รักเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
2. MissXinxin Liโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. MissYuxian Zhangโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. MissWenxiu Huangโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ รักเกียรติยศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
2. MissXinxin Liโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. MissYuxian Zhangโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. MissWenxiu Huangโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ พัดศรีเรืองโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนริศรา หม้อคำมูลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธนัชพร นามวัฒน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บรรลือโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. MissXueling Liโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. MissXiaoqiu Jiangโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธนัชพร นามวัฒน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ บรรลือโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. MissXueling Liโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. MissXiaoqiu Jiangโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissTakako Shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ วงศ์แป้นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางเกศิณี แสงทับทิมโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ วิไลโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ เนียมหอมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ พิมะกุลโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
6. นายปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายไพศาล แมลงทับทองโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ ฤทัยมณีเกษมโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
3. นายชวลิต กำมะหยี่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์โรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวราพร หิรัญนุสรณ์สุโขโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ สกุลแก้วโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
4. นางสาววนัสนิอร ศรคำรณโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นางรวยริน แก้วแกมทองโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ พหลยุทธโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวคัทรียา วงศรโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทองทิพย์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววงเดือน บุญแก้วโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา อินหอมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
3. นางจารุณี พลนันท์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวมาลี อ้นแสงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพยอม ยุวะสุตโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จะเกรงโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสถิตย์ จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
4. นางปราณี พันธ์ประสิทธิเวชโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา เพชรฉวีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี เทียมพานโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดประธานกรรมการ
2. นางพยอม ยุวะสุตโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี เทียมพานโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางยุพิน จะเกรงโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางปราณี พันธ์ประสิทธิเวชโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา เพชรฉวีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม ศรีกันตะโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช ตุ้มฉายโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกษิณ พลอยสุวรรณ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรรองประธานกรรมการ
3. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ สวยสีโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมประธานกรรมการ
2. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ สวยสีโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก้วคชชาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ญาณวัฒนะโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐญาพร เนื่องสิทธะโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมประธานกรรมการ
2. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดประธานกรรมการ
2. นางพรภัทรา จำปาทองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ วงษ์จูโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ ริยาพันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรรองประธานกรรมการ
3. นางสิริกานดา วรยศโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ วงษ์จูโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณสุภา พ่อธานีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางปรานอม ศรีกันตะโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณสุภา พ่อธานีโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณสุภา พ่อธานีโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมรองประธานกรรมการ
3. นางพรภัทรา จำปาทองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุธนัย สุทธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุธนัย สุทธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุธนัย สุทธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุธนัย สุทธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนิยม มาลากุล ณ อยุธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตรโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางยุวรีย์ สุธานนท์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุวรีย์ สุธานนท์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
3. นางอรพิน ธนิกกุลโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ มีรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ศิริแจ่มโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางกุลทิพย์ ศุภรัตน์ธัญญาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ มีรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ศิริแจ่มโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางกุลทิพย์ ศุภรัตน์ธัญญาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา รอดทัศนาโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา รอดทัศนาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ หมั่นดีโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เนียมพลอยโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์กรรมการ
3. นางนันทวัน ประสงค์สุขโรงเรียนวัดบางกระพร้อมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ เนียมพลอยโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ หมั่นดีโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทย์กรรมการ
3. นายนันทวัน ประสงค์สุขโรงเรียนวัดบางกระพร้อมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นายไพร ศรีช่วงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอัญชลี นุชผดุงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายไพร ศรีช่วงผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายกำพล อิ่มสุทธิ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
3. นายประเทือง ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางธัญญา มั่นคงโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางอัญชลี แก้วน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางธัญญา มั่นคงโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศิวัชรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าดอนคลังประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ใจชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมร ฤทธิ์อ่อนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าดอนคลังกรรมการ
3. นางสมศรี ใจชื่นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ใจชื่นผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายอมร ฤทธิ์อ่อนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศิวัชรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอมร ฤทธิ์อ่อนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอมร ฤทธิ์อ่อนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ที่ email : sutanai@sattha.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]