รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันพุธที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐานิกา  สาดตระกูลวัฒนา
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์เพิ่มพูล
 
1. นางสายพวน  คุ้มไพรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีแจ่ม
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกอร  แก้วผาทรัพย์
 
1. นายสมจิตร  นาคสกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รักพงษ์
 
1. นางคนึงค์  นิธิยานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ออมสิน
 
1. นางกอบแก้ว  มุกด์สุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนริศรา  รักสัตย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวเกศรินทร์  อาจหาญ
 
1. นางบุศรา  ชิดประทุม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  งามภักตร์
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  สถิตย์บุตร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก้วเลิศ
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
2. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิรภัทร  ถ้วยอิ่ม
2. นางสาวชลธิชา  เจริญฉิม
3. นายชิษณุพงษ์  ภู่ชัย
 
1. นายกุนที  กลัดสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  บุญจิตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดโบก
 
1. นางจินตนา  อนุสนธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  ยักแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสูฮุ่ย  หมอนทอง
2. นางสาวอินทิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นางสุวัสดา  ประสาทพรชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายดีนำ  จันทร์หอม
 
1. นางหทัยชนก  ขันติกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายรณชัย  ชมชื่น
 
1. นางพรศรี  มั่นคง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เสือป่า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  พวงทอง
2. นางสาวปรียานุช  ทองประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายคุณัชญ์  ฟักทอง
2. นางสาวชลธิชา  ชื่นกลิ่น
3. นายธนภัทร  เลิศศิริ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม
2. นายวุฒิศักดิ์  พวงทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ขันจันทร์
2. เด็กหญิงบังอรรัตน์  ภูนาหลวง
3. เด็กหญิงโสดารัตน์  ราตรี
 
1. นางสาวอัญชลี  แจ้งดี
2. นางสาวสุทารัตน์  เงินคล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวฐิติมา  ช่วยบุญ
2. นางสาวสาวิตรี  พันธ์พุ่ม
3. นางสาวอินทิรา  นิ้มนวล
 
1. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
2. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี
2. เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
2. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคุณานนต์  สุขสโมสร
2. นายดิษรินทร์  ปานบัณฑิตย์
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมาศ
 
1. นางสาวชญาณ์นันท์  เจริญฉิม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิราพัชร  เกิดเรือง
 
1. นางศราวดี  ลูกอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธัญรดา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงภูริตา  รามัญวงษ์
3. เด็กหญิงมธุกรี  จูวงษ์
 
1. นางสวยสม  ปั้นเกตุ
2. นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนริศ  เขียวรี
2. นายนฤนาท  ปานทผลิน
3. นางสาวเจสริน  คล้ายสุข
 
1. นายประสิทธิ์  ประสาทพรชัย
2. นายฆ้องชัย  คงดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สีประดู่
3. เด็กชายศุภกิจ  นาวีระ
 
1. นางสาวนุสรา  หัวไผ่
2. นางสาวพรพิมล  ชัยสุวรรณรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนกพร  ขาวกระโทก
2. นางสาวปิ่นมุกดา  ทองเอื้อ
 
1. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
2. นายกมล  แก้วอ่อน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินคำ
2. เด็กหญิงตรีนุช  เรือนทอง
3. เด็กชายอ่อง  บัวเงินสกุล
 
1. นายภัทร  แสงเพ็ง
2. นางสาวทัศนีย์  ชูทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกุลนิดา  วงษ์ปา
2. นางสาวญาดา  พิมพาภรณ์
3. นางสาวอิฎฐวรรณ  นวลจันทร์
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นายสุชาติ  เพ็ชรนิล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลนนท์
2. เด็กหญิงวิสสุตา  สาระยาม
3. เด็กชายสรศักดิ์  แดงดา
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวสิริรัตน์  เกตุก้าน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววีนัสรา  ลีลาวิไลลักษณ์
2. นางสาวเบญจมาศ  อยู่คง
3. นางสาวแคทรียา  อินพักทัน
 
1. นางสาวทรรศพร  พิศรูป
2. นางสาวอาภาวรรณ  สว่างศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกนกพร  กันทาเงิน
2. นางสาวสุภาวดี  เฮงผิว
 
1. นางสาวรชิตา  วิเศษณ์คำภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายพงษ์ศธร  ภายไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ  มั่นคง
 
1. นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายกฤติชัย  สีสุข
2. เด็กชายธนพล  รุ่งสว่าง
 
1. นางอนงค์  สุขศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาเกิด
3. เด็กหญิงดลพร  พึ่งน้อย
4. เด็กหญิงนริศรา  ชื่นศรี
5. เด็กหญิงเอมวิกา  ถาวร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสาริกิจ
2. นายไสว  ไหมสมบุญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชริตา  สิดี
2. นางสาวพิตราภรณ์  สุนทรเทพวรากุล
3. นางสาวศิริรัตน์  คัมภีร์พงษ์
4. นางสาวสุธาริณี  เรืองแสง
5. นางสาวอาริยา  วรรณกนก
 
1. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
2. นายวีระ  อุลิศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชื่นศรี
2. เด็กชายภิริพันธ์  เดชา
3. เด็กหญิงมนทกานต์  สุวรรณวงค์
4. เด็กหญิงสุธิดา  สนองคุณ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ชุ่มชื่น
 
1. นายไพศาล  สิงห์พันธุ์
2. นายอนันตสิทธิ์  รุ่งเรือง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวขวัญชนก  วงษ์น้อย
2. นายธนพล  กลับหอม
3. นายนิพิท  เพ็ชรแสงศรี
4. นางสาวสุภาภรณ์  ขุมเพ็ชร์
5. นายสุรสีห์  สุธัมรส
 
1. นายกิตติคุณกฤดากร  สุขปัญญา
2. นางอัญชลี  เมฆตั้ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐยากรณ์  วงศ์ทาถี
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  แก้วไชโย
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พันธมา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ดำรงรัตน์
5. เด็กชายสิปปกร  เชิดฉาย
 
1. นายกิรภัทร์  กันทา
2. พระสิทธิชัย  สิทธิชโย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกิจชูพงศ์  เอกศิริกาญจน์
2. นางสาวจารุวรรณ  ทับเที่ยง
3. นายธีรภัทร์  สุขสโมสร
4. นายนพพร  เถกิงศรี
5. นางสาววริศรา  นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
2. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  จูมจี
2. นายชัยมงคล  เชตุพันธุ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ฉัตรมงคล
4. นายณัฐพงษ์  มาคงกุล
5. นางสาวธัญชนก  เดือนฉาย
6. นางสาวนาขวัญ  เสนลา
7. นางสาวนิยะดา  พันเต
8. นางสาวปภาวรินทร์  ทองใส
9. นางสาวพรพิมล  จูงาม
10. นายภาธรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
11. นางสาววริศรา  ยอดสร้อย
12. นางสาววริศรา  เสียมสกุล
13. นางสาววันวิสาข์  บุญชู
14. นางสาวศศิมา  สอนสืบ
15. นายศุภกร  จำรักษา
16. นางสาวสลินทิพย์  พุ่มมูล
17. นายสิรวิชญ์  ประสิทธิสอน
18. นางสาวสุรีย์นิภา  อยู่นาค
19. นางสาวสุวภัทร  จันทวงศ์
20. นางสาวเขมสรณ์  เถือนสุริยะ
 
1. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
2. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
3. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
4. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
5. นางสาววันดี  ผิวสอาด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกองทัพ  เกตุกฤตย์
2. นายกิติเชษฐ์  สุพินศรี
3. นายก้องภพ  สุทธิโก
4. นางสาวจุฑามาศ  นันทวิสาร
5. นายชยุต  โพชานันท์
6. นายธนกฤต  เมฆฉาย
7. นายธนพล  คำละมูล
8. นายนิติธร  ใจกล้า
9. นายปรัชญา  มีรักษ์
10. นายปุณณวิชญ์  กิจกลาง
11. นายพงศกร  ฉิมตระกูล
12. นายพลท  โพธิ์วัฒ
13. นายพัฒน์ดนัย  ทองประเสริฐ
14. นายภาณุพงศ์  ต้นแพง
15. นายภาณุวัฒ  อยู่แพ
16. นายวัชรพงษ์  อ่อนตา
17. นายวิรุณ  คำสิงห์นอก
18. นายวิศรุต  สุรฤทธิ์โยธิน
19. นายศิวกร  สิทธิ
20. นางสาวอัจจิมา  กาเผือก
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวอริสา  สักการะ
3. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
4. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
5. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  คะศรีทอง
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน
2. เด็กหญิงวริศรา  ใจเย็น
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายณัฐิวุฒิ  ชูศรี
2. นางสาวพิมมาดา  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จักรชัย
2. นายฐิติพงษ์  โชคลาภ
3. นางสาวณัฏฐ์อัปสร  ไผ่ชู
4. นายธนกร  แพทวีทรัพย์
5. นายธนโชติ  สุบรรณพงษ์
6. นางสาวนภัสสร  พูลสุข
7. นางสาวปาลีรัตน์  บุญประกอบ
8. นายวีรวัฒน์  ทองสุข
9. นางสาวเกวลิน  คงคามี
10. นายเจตนา  มาสำราญ
 
1. นางสาวศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
2. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
3. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เชาวัธรรม
2. นายจักรกฤษณ์  โสจะ
3. นายจิรายุ  มิ่งโมรา
4. เด็กหญิงปภัสรา  กอบวิกรณ์
5. เด็กหญิงปานทิพย์  ดอกไม้เทศ
6. เด็กหญิงปิ่นมุข  สิงห์ดี
7. นายพงษ์เพชร  นินพยัคฆ์
8. เด็กหญิงภัชรินทร์  ธานีวรรณ
9. เด็กหญิงภัทรวดี  นอมสำลี
10. นางสาวยุวดี  คงดิษ
11. เด็กหญิงวริศรา  อยู่สุขสำราญใจ
12. เด็กหญิงสุนันทา  นพรัตน์
13. นางสาวสุมินตรา  โตประเสริฐ
14. นางสาวสุรางคนา  สามล
15. เด็กหญิงโบ  จวนรุ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลินทร์  วิบูลย์ธนทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธุ์มณี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายธีรวัต  ศรีดวงแก้ว
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญช่วย
 
1. นางกุสุมา  มหาสวัสดิ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปัญจรัตน์  สงเคราะห์
2. นางสาวภัณฑิรา  คำแหง
 
1. นายบรรพต  รักงาม
2. นางสุรีรัตน์  พุ่มกุมาร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอภิชญา  นาฏลดารมภ์
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงรุจาภา  บัวสระ
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิชชานาถ  สังขำ
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภรณภัส  ติโลกะวิชัย
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวพรจรัส  ขันทอง
 
1. นางชลธิชา  มุกดาสนิท
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แจ่มจันทร์
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวราตีฬะฮ์  นพวงศ์
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อ่อนเลิศ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  คดหอย
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  ลาภขจร
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพีนัท  เทียนแก้ว
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรพิศ
2. เด็กชายธนกร  นรสิงห์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อ่ำเอี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวธวินวิกา  โกมล
2. นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐศรี
3. นายราเมศร์  เสือเอี่ยม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนพรัตน์  ทองสุข
 
1. นายสรุศักดิ์  ทองคำศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายนภัสกร  รอดแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวจุรินทิพย์  อินทรประดิษฐ์
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีเทพ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทัพไทย
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายกฤษณชัย  จะระ
2. นายกวีวัฒน์  เกื้อคลัง
3. นายกอบกิจ  อินทร์ผ่อง
4. นางสาวจุรินทิพย์  อินทรประดิษฐ์
5. นางสาวชนาภัทร  กลัดแดง
6. เด็กชายชุติพนธ์  แจ้งงุด
7. นายธนเดช  ลอยพูน
8. เด็กชายธนโชติ  ภู่ศรี
9. นายนภัสกร  รอดแก้ว
10. นายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
11. นางสาววรรณิษา  แจ้งงุด
12. นางสาวศุภาพิชญ์  ทาบุ้ง
13. นางสาวอรุณรัตน์  เสนาะศัพท์
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองช้าง
15. เด็กหญิงแพรว  สว่างกลับ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
2. นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง
3. นายแฝง  วัดอินทร์
4. นายสมเกียรติ  ฮวบเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกมลวัฒน์  มะคำแป้น
2. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
3. เด็กชายศิวะ  เทียนศรี
4. เด็กชายศุภชัย  คำนวณ
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยมี
6. เด็กชายเจษฎา  เหรียญทอง
 
1. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  ขันคำ
2. นายธนภัทร์  เสวกวิหารี
3. นายพัฒนพงษ์  พูลมี
4. นายพิซิต  พันธ์จำปา
5. นายอำพล  นาคพรมมินทร์
 
1. นางสาวศศิธร  พูลหวัง
2. นางปิรัญทณา  สิทธิกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกมลวัฒน์  มะคำแป้น
2. นายกันตินันท์  นิสัยพันธ์
3. นางสาวขัตติยา  เสมสมาน
4. นายจักรกฤษ  ยิ้มย่อง
5. นายจิรายุ  ว่องกิตติสิน
6. เด็กชายชนน  ขจัดภัย
7. นางสาวชุติกานต์  หอมลออ
8. นางสาวชุรีพร  สายเขื่อนขันธ์
9. เด็กหญิงณัฐพร  จูวงษ์
10. เด็กหญิงณิชกานต์  พึ่งโพธิ์
11. นายดนัยภัทร  คงสมบุญ
12. นายธนธรณ์  อุษาจารุวิจิตร
13. นางสาวธนัชชา  รสสุธรรม
14. เด็กหญิงธัญภัทร  อินทรักษ์
15. เด็กชายนภัส  รสสุธรรม
16. นายปณพล  กลั่นสกุล
17. นายประพัฒน์  สุขประเสริฐ
18. นายปรัญชัย  ขาวสำลี
19. นางสาวปุณฑริกา  มงคุณคำชาว
20. นายพลังพล  รักษาวงษ์
21. นายพิพัฑฒน์  คำเสมอ
22. นางสาวพิมพ์ลภัส  ประทุม
23. เด็กหญิงพิมพ์สุจี  ดูดดื่ม
24. เด็กชายภัคจิรา  ม้าเทศ
25. นางสาวมนตกานต์  เจริญลาด
26. นางสาวมยุรฉัตร  โพธิ์อ้น
27. เด็กชายรัชพล  ศรีหาจันทร์
28. นางสาวลลิตา  จอดนอก
29. นางสาววรประภา  เอี่ยมสังข์ทอง
30. เด็กหญิงศศิธร  ปลายนา
31. เด็กชายศิวะ  เทียนศรี
32. เด็กชายศุภชัย  คำนวณ
33. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายเมือง
34. นางสาวสุพิชญา  ประทุมพงษ์
35. เด็กหญิงสุภาพร  ปะทะมะเทศ
36. เด็กหญิงอพัชภา  เสือเทศ
37. เด็กชายเจษฎา  เหรียญทอง
38. เด็กหญิงเนตชนก  จำปี
39. นางสาวเพชรรัตน์  อินทิม
40. นางสาวโชติกา  วัฒนาธรไพศาล
 
1. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นายศุภกร  แสงอรุณ
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายธนกฤต  งามขำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายศุภกร  ปานมี
 
1. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงดี
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธนพล  เลิศพร้อมพันธุ์
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพัชชา  สุขสว่าง
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายจักรพงศ์  กลิ่นลอย
2. นายณัฐพล  เรียงแหล่ม
3. นายต่อศักดิ์  สัจสุวรรณ
4. นายธีรเทพ  กรัตนุถะ
5. นายบรรณวัชร  ธรรมวิจิตร
6. นายบริพัตร  แสงจันทร์
7. เด็กชายพลวัฒน์  ตรีเทพ
8. นายพิสุทธิคุณ  สุทัศน์สันติ
9. นายเจษฎา  กลัดทอง
10. นางสาวเพชรศรี  วิเลปะนะ
 
1. นายแฝง  วัดอินทร์
2. นายทองสุก  แสงบุญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤษดา  รอดชราสิน
2. เด็กชายการันตรี  ไพจัน
3. เด็กชายจิตรลิน  แซ่่กือ
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงจิราพร  แสงทอง
6. เด็กชายณภัทร  ช่วยคิด
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  บำรุงคีรี
8. เด็กหญิงดวงกมล  กวินวิลัย
9. เด็กหญิงดาว  แซ่หวื่อ
10. เด็กหญิงดาวประกาย  แซ่ลี
11. เด็กชายทีฆทัศน์  แซ่ซง
12. เด็กชายธีระชัย  อินต๊ะ
13. เด็กชายธีรเทพ  แซ่เฮ่อ
14. เด็กหญิงนัชชา  ชัยเลิศพนา
15. เด็กชายนัทธนันท์  ค้าเจริญ
16. เด็กชายนิพัทธ์  จันทร์น้อย
17. เด็กหญิงปริยานุช  แซ่หลอ
18. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์พานิช
19. เด็กหญิงพรทิดี  แซ่ว่าง
20. เด็กชายพัสกร  แซ่วื่อ
21. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี
22. เด็กชายภานุพงษฺ์  พรมเพ็ชร
23. เด็กหญิงภาวดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
24. เด็กหญิงระพีพรรณ  จันทร์บัว
25. เด็กหญิงวรนุช  วรพัฒนะดำรง
26. เด็กหญิงวัชรี  แซ่ซ้ง
27. เด็กหญิงวารุณี  พิเชียรนรการ
28. เด็กหญิงวินารัตน์  เชอมือ
29. เด็กชายวิรัช  แซ่เฮ่อ
30. เด็กชายวีระพงษ์  แซ่เถา
31. เด็กหญิงศุภาพร  ผลสุข
32. เด็กหญิงสุวรรณา  แซ่ลี
33. เด็กหญิงอริศรา  ศรีรุ่งเรือง
34. เด็กหญิงอัมพร  พึ่งเจริญ
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีขัน
36. เด็กหญิงเจตสุภา  แซ่ลี
37. เด็กชายเด่่นดนัย  แซ่เถา
38. เด็กหญิงเบญจพร  ท้วมพัด
39. เด็กชายเมธี  สิงโต
40. เด็กหญิงแก้วไพร  กวินวนาลัย
 
1. นางสาวมัทพาธา  วรฉัตร
2. นางสาวชญานิษฐ์  แก้วคำ
3. นางสาวแพรวพรรณ  มาพบสาละวิน
4. นายกฤษณะ  พวงโต
5. นายธัญญ์นิธิ  วิทยเดโชเศรษฐ์
6. นางสาวจุฬารัตน์  ชินวงศ์
7. นางสุกัญญา  เปลี่ยนพันธุ์
8. นางสาวกัลยกร  บำรุงรักษ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  โตเรือง
2. เด็กชายชนาธิป  มากสำรี
3. เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นปก
4. เด็กชายวรกานต์  วรรณรี
5. เด็กชายศรัณย์พร  บริบูรณ์
6. เด็กหญิงสริตา  สุขเกษม
7. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นคุ้ม
8. เด็กชายเจตจรินทร์  ก้อนทิม
9. เด็กหญิงเบญจมินทร์  แสงสว่าง
10. เด็กชายเลอสันต์  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
2. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
3. นางสาวนุชนารถ  ยิ้มจันทร์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวชนม์นิภา  ศรีผิว
2. นายธนากร  เบ็ญมาศ
3. นายพงศธร  นครไช
4. นายภัทรพงศ์  ศิริจันทร์โท
5. นางสาวรัตนาวดี  สีตะระโส
6. นางสาววชิรญาณ์  ยอดดี
7. นายศรายุทธ  มะยมทอง
8. นางสาวแสงศิลป์  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปิ่นมุก  บานเย็น
2. นางสาววิภาพร  อิ่มสำราญ
3. นางสาววิมลศิริ  สุภากุล
4. นางสาวศรันยา  มั่นใจ
5. นางสาวศศิธร  แก้วสุวรรณ์
6. นางสาวไอรดา  ขุมเงิน
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวณิชกานต์  เดชสุวรรณ์
4. นางสาวณิชากร  เดชสุวรรณ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  คล้ายคลึง
3. เด็กหญิงภาวินี  ขำศรี
4. เด็กหญิงสุรัญชนา  สีเอี่ยม
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  สุขะ
6. เด็กหญิงอิสริยา  พึงโพธิ์
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวณิชกานต์  เดชสุวรรณ์
4. นางสาวณิชากร  เดชสุวรรณ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายจตุพร  อ่อนแสง
2. นางสาวทักษิณา  พริกเล็ก
3. นายนันทวุธ  อยู่สำราญ
4. นายภาณุพงศ์  จันทร์หอม
5. นายภูธเนศ  แก้วคำมา
 
1. นายจิระพงษ์  โตงาม
2. นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  นาคศรีสุข
 
1. นางสาวนันทวดี  เพ็งสาทร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัลยากร  แต้สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาโญพงษ์
 
1. Mrs.Yang   Fan
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิมลพรรณ  ตาละอุประ
 
1. Mrs.Yan  Huiying
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุรัสวดี  ภู่คำ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคุณาวุธ  คนดี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คงทน
3. นายณัฐภูมิ  มณีกรด
4. นางสาวทภาดา  วชิรานนท์
5. นางสาววัตถาภรณ์  คะชา
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. นางสาวขวัญลดา  ทองคำปั้น
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทธาวงษ์
2. นางสาวชวิศา  ภักดี
3. นางสาวธันย์ชนก  พันธุ์ปั้น
4. นางสาวศิรภัสสร  บุญยืน
5. นางสาวสุชัญญา  สุกแก้ว
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวชนิภา  ชาปลิก
2. นางสาวสุวีรยา  พวงจันทร์
 
1. นางชมพูนุท  แสงประทีปทอง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  จั่นหนู
2. เด็กชายธีรภัทร  ขำสะนะ
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สังข์ทอง
4. เด็กชายพุทธชาติ  อ่อนตุ้ม
5. เด็กชายภัทรศักดิ์  เติมลาภ
6. เด็กชายวุฒิชัย  บัวคงเจริญ
7. เด็กชายศุภกร  โชติศรี
8. เด็กชายสุระวงศ์  สนธิ
 
1. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
2. นายตรีโชค  กางกั้น
3. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธุ์มณี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวขวัญชนก  ศรีโท
2. นางสาวฐิติวรดา  ทิพย์จอย
3. นางสาวณัฐชา  เพ็ชรักษ์
4. นายประพัฒน์  สุขประเสริฐ
5. นายปริญญา  ปานวงษ์
6. นางสาวพิราวรรณ  เพชรจั่น
7. นางสาวรัตนภรณ์  ดาวสุข
8. นางสาวศิลาพรรณ  ศรีชัย
9. นายศิวะพัฒน์  โพธิ์ศรี
10. นางสาวอติพร  แสนหาญ
 
1. จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว
2. นายทัศนัย  อยู่ไทย
3. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งแป๋ม
2. เด็กหญิงจารุพร  กำจร
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แย้มยิ้ม
4. เด็กหญิงสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ
5. เด็กหญิงโยษิฏา  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาววรรณภา  สาระวะดี
2. นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชิดชนก  พยัคฆโส
2. นางสาวชื่นชนก  รื่นฤทธิ์
3. นางสาวปภาวรินท์  พรหมเผือก
4. นางสาวปีย์รดา  นองเนือง
5. นางสาวอริสรา  ชุ่มเงิน
 
1. นางสาวอรญา  บุญไทย
2. นายเศรษฐวิทย์  อินทร์หมุด
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงดุจมาตา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงพจมาน  เครือดวงคำ
3. เด็กหญิงพรชนก  ตาระกา
 
1. นางดุษฎา  คงพานิช
2. นางสาวประภัสสร  มีชัย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  คูตระกูล
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญทวี
3. นางสาวเจนจิรา  งามภักตร์
 
1. นายธวัชชัย  กุศลสุข
2. นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายพรธันวา  ขำนิคม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มูลจันทร์
3. เด็กหญิงอัญญนันท์  สู่ภู่เขียว
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
2. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นายณัฐพนธ์  เอกสุภาพันธุ์
2. นางสาวผุสดี  ภูสนั่น
3. นางสาววนิดา  ไทยสถิตย์
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
2. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เหลืองตระการ
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
2. นางสาวสรัญญา   สุขอุดม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายภูริวัชญ์  สว่างภพ
2. เด็กชายวนาดอน  คชสิทธิ์
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรรณ  แสงทอง
2. นายพงศธร  พุ่มดี
 
1. นายวินัย  แป้นงาม
2. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายปสุต  กันโต
2. เด็กชายภูมินทร์  เจริญฉิม
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤษณะ  ชุ่มชื่น
2. นางสาวธนภรณ์  ใจพุก
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  มีเวที
2. เด็กชายภราดล  สุกคล้อย
 
1. นายทศพร  บรรจง
2. นางสาวอมิธิตา  วิหารธรรมเม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนิชย์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  โกสุมา
 
1. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายจตุพร  ใจยืน
2. เด็กชายศุภวัฒน์  อ่วมน้อย
 
1. จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มสำอางค์
2. นางสาวสุมณฑา  แจ่มกระจ่าง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปาริฉัตร  กล่อมปัญญา
2. นางสาวสุพัตรา  คำเสน
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวธนวรรณ  วงษ์หวั่น
2. นายเฉลิมเกียรติ  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ศรีวัฒนานุพันธ์ุ
2. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  พัวพานิช
2. นางสาวสุธาสินี  ปิยะภาค
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายชฎา  แก้วแสง
2. เด็กหญิงชลิตา  สดวกดี
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มะนาวหวาน
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
2. นางมาลัย  แก้วมณี
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธิดาวรรณ  สุดจิตร
2. นางสาวนฤวรรณ  สุขเอี่ยม
3. นายอภินันท์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวลลิตา  พุทธสอน
2. นายอนวัฒน์  คงรอด
 
1. นายชูชาติ  แสงประทีปทอง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ภู่ปราง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  โอกาศ
2. เด็กชายวิทยา  ผลงาม
3. เด็กชายอัดสกล  แก่นจันทร์
 
1. นายวินัย  แป้นงาม
2. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายฐากูร  ทองเป๋
2. นางสาววงศ์ชนก  ชีวะธรรม
3. นางสาวศุภากร  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายคมสัน  กลิ่นหอม
2. เด็กชายธนาธิป  สุนทรนุลักษณ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  อ่อนตา
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
2. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายวรินทร  ว่องไว
3. เด็กชายสราวุธ  ทองฉายา
 
1. นายวินัย  แป้นงาม
2. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายธนชัย  เกิดนิมิตร
2. นายธีรภัทร  ราชแผน
3. นายอธิป  เอี๊ยวเจริญ
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญมี
2. เด็กชายวิศิษฐ์  เชื้อขจร
3. นายวิษณุ  สุขคง
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางสาวอมรรัตน์  สกุลด่าน
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายกฤต  พวงภู่
2. นายนพพล  สุวรรณอ่อน
3. นายวีรศักดิ์  ทองนุ้ย
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวรรรธน์  วิจิตร
2. เด็กหญิงณัลฑิกา  สินธิพงษ์
3. เด็กหญิงพรรวษา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชมพูนุช  ดอกไม้งาม
2. นายชยากร  กุศลส่ง
3. นางสาวนฤภร  เขียวสอาด
 
1. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
2. นางลิขิต  มามีเจริญ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาสุข
2. เด็กหญิงนันทิยา  เจริญดี
3. เด็กหญิงประภาพร  ทองพลาย
4. เด็กหญิงภรัณยา  งามวิลัย
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อิศวภูมิ
6. เด็กหญิงแพรวา  สายกองคำ
 
1. นายชำนาญ  อุสาหะ
2. นางเกษร  อุสาหะ
3. นางสาวนลินี  ปัสตัน
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา   วัชรกิตติคุณ
2. นางสาวมณีรัตน์   แซ่งุ่ย
3. นางสาวศิริลักษณ์   สังข์กร
4. นายสืบสกุล  ภูมี
5. นางสาวสุภัสสรา  คำสอาด
6. นางสาวเบญจวรรณ   ศรีติศาล
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวจรัสศรี  สกลพันธุ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพรสิริ  ช่วยจำ
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วภู
3. เด็กหญิงอารยา  อ่ำศรี
 
1. นายมานพ  แสงสว่าง
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวนันทิดา  แก้วมณี
2. นางสาวสีพลอย   หิรัญรักษ์
3. นางสาวเกษศรินทร์   หมีทอง
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เฉลิมแดน
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมี
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดดีพงษ์
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกลี้ยงงาม
3. นางสาวอภิญญา  คุ้มครอง
 
1. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลมาศ  มาลา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สิงห์พรหม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เถื่อนม่วง
 
1. นางปนัดดา   ปั้นโต
2. นางสาวขนิษฐา  ปอใหม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ประเชิญ
2. นางสาวนริศรา  พุ่มสุวรรณ
3. นายพรพิพัฒน์  จันทร์ทอง
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นางประทุมทิพย์  ทองสะอาด
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  สุวรรณดา
2. เด็กหญิงอริสา  อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไถ้เงิน
 
1. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกวินนา  ชูผะอบ
2. นางสาวชินตา  เปลี่ยนอร่าม
3. นางสาวศุภรัตน์  ธรรนูญรัก
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกษมา  ครุสกุล
2. เด็กหญิงธนันญา  ตะวันนา
3. เด็กหญิงบุณยอร  วงษ์น้อย
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวกชมน  ศรสะอาด
2. นางสาวปิยะพร  พงษ์ทอง
3. นายวุฒิพันธ์  ปานบุญ
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางนันทา  ตุ้มทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลื้มบุญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เจียมทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ภูมิทัศน์
 
1. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นายณัฐพล  ขาวจันทร์
2. นางสาวพลอยนภา  กำจาย
3. นางสาวอนุสรา  สรรพสุข
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
2. นางบุญตา  รอดเมฆ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุญเลิศ
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขำขม
2. เด็กชายภูริภัท  ทองปัจฉิม
3. เด็กชายอภิรักษ์  ใจฉ่ำ
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
2. นายชำนาญ  อุสาหะ
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สมิงพรหม
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  รุ่งเช้า
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวนุชลี  สาหร่ายพงษ์
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงชื่น
2. เด็กชายนภาวุฒิ  ต้นคำ
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
2. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
162 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีสันทัด
2. เด็กชายชัชชานันท์  ใจผ่อง
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  พุ่มมา
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาคโมรา
5. เด็กหญิงนภัทร  ช้างจันทร์
6. เด็กหญิงนลินญา  โกมล
7. เด็กหญิงบุญสิตา  ทองสำราญ
8. เด็กหญิงพรพรรณ  ปานหงษ์
9. เด็กชายพัฒชพงษ์  วงตา
10. เด็กชายพิสุทธิ์  มาทวี
11. เด็กชายภาคิน  ทองแดงดี
12. เด็กหญิงภาวินี  โพธิ์ศรี
13. เด็กชายรัชดา  กล่อมวงษ์
14. เด็กชายรัชพล  เพ็ชร์ดี
15. เด็กชายวีรภัทร  นาคเกตุ
16. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์จีน
17. เด็กหญิงศศิวรรณ  พุ่มพวง
18. เด็กชายสิรวิทย์  กันภัย
19. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทองเชื้อ
20. เด็กชายอนุพงษ์  รอดชาวนา
21. เด็กชายอภิวัฒน์  ภู่จันทร์
 
1. นายณัฐชา  กล้าหาญ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล
3. นายพัทธนันท์  ธนสมบัติธิติชัย
4. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง
5. นายสุวัฒน์ชัย  บุญเลิศ