หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันพุธที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษา  
2 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษา  
3 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษา  
4 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา  
5 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา  
6 นายประกิจ คุณโฑ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา  
7 นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๕ กรรมการที่ปรึกษา  
8 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ สพม.๕ กรรมการที่ปรึกษา  
9 นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ประธานกรรมการอำนวยการ  
10 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการ  
11 ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ  
12 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการ  
13 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการ  
14 นายชำนาญ อุสาหะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการอำนวยการ  
15 นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
16 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ  
17 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ  
18 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ  
19 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ  
20 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการ  
21 นายวรวุฒิ ชุณหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการอำนวยการ  
22 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการอำนวยการ  
23 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการ  
24 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการอำนวยการ  
25 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการอำนวยการ  
26 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
27 นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
28 นางเครือวัลย์ ดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
29 นางนิชาภัทร โชติกาญจนเรือง ครูค.ศ.3รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการอำนวยการ  
30 ดร.มัลลิกา คงพันธุ์ ครูค.ศ.3รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
31 นางเกษร อุสาหะ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
32 นายคำนวณ วงษ์สละ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
33 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
34 นายสายชล ทองประเสริฐ เลขาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
35 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
36 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เลขานุการกรรมการอำนวยการ  
37 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
38 นายสันติ ม่วงปาน ครูค.ศ.3โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
39 นายศักดา ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
40 นางสาวจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
41 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
42 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน  
43 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ประธานกรรมการดำเนินงาน  
44 นางโกศล เพ็งสาทร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการดำเนินงาน  
45 นายชำนาญ อุสาหะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ประธานกรรมการดำเนินงาน  
46 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
47 นายเรวัต เมืองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวอรญา บุญไทย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงาน  
49 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
50 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
51 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
52 นายฆ้องชัย คงดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
53 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
54 นายวิชาญ การะเกตุ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
55 นางนิภา บุญอิ่ม ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินการ  
56 นางคำนึง อินทร์พยุง ครูโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการ  
57 นางประทุม อิ่มอ่อง ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
58 นางวราภรณ์ อรัญปาลย์ ครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
59 นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมนัยตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินการ  
60 นายสุรชัย บุญโต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินการ  
61 นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
62 นางสาวสุพรรษา ยักแสง ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินการ  
63 นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น ครูโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินการ  
64 นางทองสุข เกษจรัญ ครูโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการ  
65 นายนำโชค กรรำ ครูโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินการ  
66 นายวีรพล นิ่มสุพรรณ์ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการ  
67 นางสาวนลินี ปัสตัน admin ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการดำเนินการ  
68 นายวุฒิศักดิ์ พวงทอง ครูโรงเรียนบางระจัน กรรมการดำเนินการ  
69 นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
70 นายจงเพียร มณีโคตม์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินการ  
71 นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ ครูโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินการ  
72 นางณัฐกฤตา สระดูลย์ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินการ  
73 นางสาวณัฐกันต์ สินโน ครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
74 นายธีระภัทท์ โอภาศ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินการ  
75 นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม ครูโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินการ  
76 นางสาวจำเนียร แสงแก้ว ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
77 นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทอง ครูโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการ  
78 นางสาวกันยารัตน์ ม่วงงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินการ  
79 นาวสาวรุจิรา พาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการดำเนินการ  
80 นางมนต์ทิพย์ นาคประสม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินการ  
81 นางสมพร ภู่ทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินการ  
82 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินการ  
83 ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินการ  
84 นายศักดา ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
85 นางชมพูนุท แสงประทีปทอง หน.วิชาการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินการ  
86 ดร.รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ หน.วิชาการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินการ  
87 นายปรีชา ประชีพฉาย หน.วิชาการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” กรรมการดำเนินการ  
88 นายทศพร บรรจง หน.วิชาการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินการ  
89 นางวัลภา วัฒนกุล หน.วิชาการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
90 นายอุดมศักดิ์ วัชระ หน.วิชาการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการ  
91 นางสาวสำเนียง รอดจู หน.วิชาการโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินการ  
92 นางวราภรณ์ อรัญปาลย์ หน.วิชาการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
93 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง หน.วิชาการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินการ  
94 ดร.มัลลิกา คงพันธุ์ หน.วิชาการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
95 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาไทย กรรมการดำเนินการ  
96 นางอุมาพร สุวรรณโมลี เลขานุการศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินการ  
97 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินการ  
98 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการดำเนินการ  
99 นางโกศล เพ็งสาทร เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการดำเนินการ  
100 นางปรัญทณา สิทธิกูล เลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ กรรมการดำเนินการ  
101 นายสายชล ทองประเสริฐ เลขานุการศูนย์ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดำเนินการ  
102 นายคำนวณ วงษ์สละ เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการดำเนินการ  
103 จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์ เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) กรรมการดำเนินการ  
104 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ เลขานุการศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการดำเนินการ  
105 นางสาวอรญา บุญไทย เลขานุการศูนย์ฯ แนะแนว กรรมการดำเนินการ  
106 นายสันติ ม่วงปาน ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕(สิงห์บุรี) กรรมการดำเนินการ  
107 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕(สิงห์บุรี) กรรมการดำเนินการ  
108 นายณรงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินการ  
109 นางสาวปรียานุช ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินการ  
110 นางสาวนุสรา เสนาผัน ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการดำเนินการ  
111 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
112 นางสาวสุนทรี กันพ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
113 นายคำนวณ วงษ์สละ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
114 นางสาวขนิษฐา ปอใหม โรงเรียนทองเอนวิทยา เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
115 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
116 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
117 นางอุมาพร สุวรรณโมลี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
118 นางจิรัฐิกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
119 นางสาวจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
120 นางวิภาวรรณ เทศทอง หน.วิชาการโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
121 ดร.มัลลิกา คงพันธุ์ หน.วิชาการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
122 นายจำเเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
123 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
124 นายปรีชา เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
125 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก 1) กรรมการฝ่ายสถานที่  
126 นางโกศล เพ็งสาทร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก 2) กรรมการฝ่ายสถานที่  
127 นางคนึงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ๓) กรรมการฝ่ายสถานที่  
128 นางอุมาพร สุวรรณโมลี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ๔) กรรมการฝ่ายสถานที่  
129 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ๕) กรรมการฝ่ายสถานที่  
130 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ICT) กรรมการฝ่ายสถานที่  
131 นางรื่นฤดี เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารการงาน) กรรมการฝ่ายสถานที่  
132 นายสมเกียรติ ขำเปรม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:ทัศนศิลป์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
133 นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:ดนตรีสากล) กรรมการฝ่ายสถานที่  
134 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
135 นายวันเชิด ตาระกา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
136 นางสาวปิยพัชร์ งามจริง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
137 นางอารยา บุญไทย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
138 นางนพพร เขตการณ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
139 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
140 นายบรรพต รักงาม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
141 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
142 นายปรีชา มีชัย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
143 นายบรรจบ คล้ายมั่ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
144 นายฉลอง เดือนฉาย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นางทิวทอง อ่อนบาง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:นาฏศิลป์) กรรมการฝ่ายสถานที่  
146 นายนพรัตน์ เสือหล้า ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่  
147 นางวิภาวรรณ เทศทอง หน.วิชาการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
148 นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
149 นางสมจิตต์ อึ๊งบำรุงพันธ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
150 นางสายพิณ สำราญสุข ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
151 นางวชิรภรณ์ พึ่งน่วม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
152 นางสาวนิราภรณ์ โตอำพันธ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
153 นางสาวนงคราญ วิเลปนะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
154 นางจิรัฐติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์  
155 นายสันติ ม่วงปาน ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์  
156 นายเชาวลิต บุญอิ่ม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการประชาสัมพันธ์  
157 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการประชาสัมพันธ์  
158 นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการประชาสัมพันธ์  
159 นายธนกฤต งามขำ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการประชาสัมพันธ์  
160 นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาว ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการประชาสัมพันธ์  
161 นางสาวสกุลรัตน์ ชูแสงเพชร ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการประชาสัมพันธ์  
162 นางคนึง นิธิยานันท์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการประชาสัมพันธ์  
163 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ประธานกรรมการการเงิน  
164 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม รองประธานกรรมการการเงิน  
165 นางมัณตรีณี วิศรัสดำรงค์กุล ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการการเงิน  
166 นางสมพร ภู่ทอง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการการเงิน  
167 นางสาวศราวลี คล้ายจำแลง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการการเงิน  
168 นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการการเงิน  
169 นางสาวชาลิณี ฉาบเพชร ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการการเงิน  
170 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการการเงิน  
171 นางธารญา ชยาน์ธนาธร ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการการเงิน  
172 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานฝ่ายการจราจร  
173 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานฝ่ายการจราจร  
174 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานฝ่ายการจราจร  
175 นายประเสริฐ สนสกล ลูกจ้างโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
176 ร.ต.ศิริวงษ์ ศานติวรรธนะ ลูกจ้างโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
177 นายกวีวัฒน์ ชำนาญผล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
178 นายชนาธิป ขุนคงเสถียร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
179 นายวราทิตย์ กิ่งแก้ว นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
180 นายพิริยะ เดชวงศิลป์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
181 นายธราธร วงษ์เพ็ชร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
182 นางสาวตติยา ยอดเงิน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร  
183 นายบรรพต รักงาม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการฝ่ายการจราจร  
184 นางสาวพัชรี วังกานนท์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจร  
185 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
186 นายสันติ ม่วงปาน Admin ประจำเขตการศึกษา สพม.๕(สิงห์บุรี) ประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
187 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี Admin ประจำเขตการศึกษา สพม.๕(สิงห์บุรี) รองประธานกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
188 นางวิภาวรรณ เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
189 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี Admin โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
190 นางวลัยรัตน์ หลำริ้ว Admin โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
191 นางวันดี สะมะถะ Admin โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
192 นางสาวนริศรา มาลาศรี Admin โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
193 นายทศพร บรรจง Admin โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
194 นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุล Admin โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
195 นายศิวภากร คล้ายเพ็ง Admin โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
196 นางสาวขนิษฐา ปอใหม Admin โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
197 นางกฤษณา แป้นงาม Admin โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
198 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง Admin โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
199 นางพนิดา พวงทอง Admin โรงเรียนอินทโมลีประทาน กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
200 นายจิระพงษ์ โตงาม Admin โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
201 นางสาวชญานิษฐ์ แก้วคำ Admin โรงเรียนพระกมารเยซู จ.สิงห์บุรี กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
202 นางอรุณศรี ศรีชัย Admin ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
203 นางอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
204 นางสาวกุลธิดา ปราบทอง Admin ศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
205 นายรุ่งโรจน์ เอี่ยมนัยน์ตา Admin ศูนย์ฯ ภาษาไทย กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
206 นางสาวสุนทรี กันพ่วง Admin ศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
207 นางสาวขวัญยืน ถ้วยทอง Admin ศูนย์ฯ ศิลปะ(ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
208 นางสาวชนาพร สุทธิยงค์ Admin ศูนย์ฯ ศิลปะ(ขับร้อง) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
209 นายวรายุทธ พันอัม Admin ศูนย์ฯ ศิลปะ(ดนตรีไทย-สากล) กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
210 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว Admin ศูนย์ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
211 นางสาวนลินี ปัสตัน Admin ศูนย์ฯ การงานอาชีพ กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
212 นายณัฐวรรธน์ อินทร์สลุง Admin ศูนย์ฯ พัฒนาผู้เรียน กรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
213 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ Admin โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เลขานุการกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
214 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย Admin ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์+หุ่นยนต์ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
215 นางสาวพิไลพร ตาระกา Admin โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
216 ดร.มัลลิกา คงพันธุ์ ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ประธานกรรมการประเมินผล  
217 ดร.นุชนารถ ยิ้มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา รองประธานกรรมการประเมินผล  
218 นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
219 นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้น ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
220 นางชมพูนุท แสงประทีปทอง ครูโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
221 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
222 นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
223 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
224 นางสาวศิรัญญา สระ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
225 ดร.รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา เลขานุการกรรมการประเมินผล  
226 นางสาวอัญชลี แจ้งดี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินผล  
227 นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
228 นางสาววิไลวรรณ คำนัน ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
229 นางณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
230 นางจริญ เกตุสกุล ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
231 นางสาวนลินี ปัสตัน admin ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
232 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
233 นายกัณตินันต์ งามขำ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
234 นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชร ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
235 นายธนกฤต งามขำ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
236 นายปรีชา มีชัย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
237 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินการ  
238 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินการ  
239 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
240 นางอุมาพร สุวรรณโมลี เลขานุการศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
241 นางอรุณศรี ศรีชัย Admin ศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
242 นายมนัส เร้าวงษ์ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
243 นางสาวสรัญญา สุขอุดม ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
244 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
245 นางณิชาภา ธพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
246 นางรัตนา ช้างพึ่ง ครู โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
247 นางสุนารัตน์ พลอยเจริญ ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน  
248 นางสาววรรณภา สาระวดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
249 นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
250 นางนันทรัตน์ ประพุสโร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
251 นางสาววันวิสา ภมร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
252 นางสาวกชนันท์ กลัดล้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
253 นางสาวรสริญ เชยสาคร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงาน  
254 นายณัฐวรรธน์ อินทร์สลุง ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
255 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
256 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
257 นางนันทา ตุ้มทอง ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
258 นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
259 นางสาวพัสตราภรณ์ ชมมณฑา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
260 นางสาวกันยารัตน์ ศรีวัฒนานุพันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
261 นางสาวสุมณฑา แจ่มกระจ่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
262 จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
263 นายปรีชา ประชีพฉาย ครูโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
264 นายจงเพียร มณีโคตม์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์)  
265 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : santi.moungpan@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]