หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์ริน พานทองวัฒนกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์ริน พานทองวัฒนกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ยักแสงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ยักแสงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางคำนึง อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางคนึง มิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสำเริง อึ้งพานิชโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางประทุม อิ่มอ่องโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุษรา ชิดประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุษรา ชิดประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชดา หรั่งแร่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ อรัญปาลย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกุนที กลัดสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางนุชรีย์ สอาดไหว้โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชรสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางผาณิต วัดอินทร์สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางกรรณทอง พึ่งวงศ์ญาติอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวจำเนียร แสงแก้วหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ พวงทองบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยมบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา สินมาสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางกนกวรรณ นาคไพบูลย์สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ร่มสายหยุดหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทองสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทองพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวนริศรา มาลาศรีสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกันต์ สินโนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางปวีณกานห์ แสงดีอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางนวลสวาท ปืนแก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีระภัทท์ โอภาศทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายโสรัฐ ขันติกุลอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจงเพียร มณีโคตม์สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี แจ้งดีบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล มาคล้ายบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจงเพียร มณีโคตม์สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประชีพฉายสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางณัฐกฤตา สระดูลย์ท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ดวงจรัสอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายฤชานนท์ อินอ่วมสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางหทัยชนก ขันติกุลสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางกาญจนา ชนานิรมิตผลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวศิรัญญา สระสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์สิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวยอดข้าว พลอยสุกใสบางระจันวิทยากรรมการ
8. นางสาวขวัญยืน ถ้วยทองค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐนันท์ โรจนะศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
10. นางบุปผา ใจดีศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
11. นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิมสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพรศรี มั่นคงสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สงวนสุทธิกุลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางยุภาพร อรรคบุตรสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางศราวดี ลูกอินทร์สิงห์บุรีกรรมการ
5. นางอมราภรณ์ แสงทองสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่นสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ ทองศรีนาคสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางชำเรือง วิชนะโภชน์อินทร์บุรีกรรมการ
9. นางสาวสุทารัตน์ เงินคลบางระจันวิทยากรรมการ
10. นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำเนียง รอดจูโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ เรือนหลวงโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางธนาทิพย์ ตั้งทวีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวราตรี แก้วฉ่ำโรงเรียนบางระจันกรรมการ
7. นางมนต์ทิพย์ นาคประสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสวยสม ปั้นเกตุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสาวนุสรา หัวไผ่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายฆ้องชัย คงดีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ พิมพะโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี ประสาทแก้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกวลัย สำเร็จผลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางภรณี สีรอดโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นาย อาทิตย์ อ่อนสมกิจโรงเรียนสิงหพาหุ" ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางนันทรัตน์ ประพุสโรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางวัทนีย์ ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว สมสาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสมจิต ธีราภรณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายกมลภพ ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวรสริญ เชยสาครโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ชูทองโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางลัดดา มีประเสริฐโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวติณระพี จ่าหมื่นไวย์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ" ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ มณฑาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ เข็มกลัดโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวมาลินี พัวพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี คำจีนศรีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายปรีชา มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี คำจีนศรีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายปรีชา มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมพร ภู่ทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางพัทธนันท์ สิงห์สุวรรณ์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวทรรศพร พิศรูปโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสมพร ภู่ทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางพัทธนันท์ สิงห์สุวรรณ์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวทรรศพร พิศรูปโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรชิตา วิเศษณ์คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายชูเชษฐ์ ยะวิญชาญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรชิตา วิเศษณ์คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายชูเชษฐ์ ยะวิญชาญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เพ็ชรนิลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ดวงจรัสโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
7. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ เพ็ชรนิลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ดวงจรัสโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
7. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ แย้มคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรรณี เมฆขาวโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี สีตะระโสโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิรภัทร์ กันทาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เอี่ยมสำอางโรงเรียนหัวไผ่ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สิงห์พันธ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางนิตยา สุวรรธนะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไล สำราญดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จิตอาจหาญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางปุญญะ รัตนโกสุมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายทัศนัย อยู่ไทยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนพชัย สุวรรธนะโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย สุดีพงษ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย สุดีพงษ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูนโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชลดา เต่งภาวดีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพันธ์ คงอยู่โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวกัลยา เอี่ยมแย้มโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางผอบทอง น้อยศรีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ต่ายสุวรรณ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวีระ อุลิศโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลวดี ศุภสิทธิกุลชัยโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชระศักดิ์ ลัดดาแย้มโรงเรียนหัวไผ่กรรมการ
3. นางสาวกิติยา บุญมีสง่าโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา ปราบทองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระสุพิน สุเมธีวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารประธานกรรมการ
2. นางเจียมใจ เรืองสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชริน วงศ์ทับโรงเรียนอนุบาลบางระจันประธานกรรมการ
2. นายมานพ ทรัพย์เจริญเจ้าหน้าท่ีกีฬา จังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา ชอบเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุสุมา มหาสวัสดิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางเปรมฤดี บริบูรณ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเรวัต เมืองคำโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สระบุบผาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ กลับดีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุ บุญจิตรโรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศศิธร พูลหวังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศศิธร พูลหวังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศศิธร พูลหวังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศศิธร พูลหวังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร แก่นจันทร์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิธร พูลหวังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมพร แก่นจันทร์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัจฉราวรรณ กองสุพลโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุพลโรงเรียนสิงหพาหุ“ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นาง โกศล เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. Ms.xu Yaoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. Ms.Yan Huiyingโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวมาลี แซ่ลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางโกศล เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Xu Yaoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. Ms.Yan Huiyingโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวมาลี แซ่ลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Xu Wenhuaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. Ms.Yang Fanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ศรีดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Xu Wenhuaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. Ms.Yang Fanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ศรีดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางโกศล เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Xu Yaoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. Ms.Yan Huiyingโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาว มาลี แซ่ลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Ms.Yang Fanโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. Ms.Xu Wenhuaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ศรีดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุธร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ใครน้ำโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมปอง แจ่มยิ่งโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพร แก้วบวรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้นโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
7. นายณรงค์ ศรีวิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
9. นายณัฐวรรธน์ อินทร์สลุงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางกมลชนก ศรีภักดีสพม.5ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา นวลแสงสพม.5กรรมการ
3. นางวิษา ชัยกิจกรณ์สพม.5กรรมการ
4. นางเขมกร นิ่มดิษฐ์สพม.5กรรมการ
5. นางสาวธิรดา บัวตูมสพม.5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางเขมกร นิ่มดิษฐ์สพม.5กรรมการ
3. นางวิษา ชัยกิจกรณ์สพม.5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางเขมกร นิ่มดิษฐ์สพม.5กรรมการ
3. นางวิษา ชัยกิจกรณ์สพม.5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจรัตน์ อันชูนิโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา รอดบางโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปัญจรัตน์ อันชูนิโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา รอดบางโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมัคร น้อยประไพผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุญทรง กลับทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางธาริณี พรหมมาศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายปัญญา บุรีเรืองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปัญญา บุรีเรืองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปัญญา บุรีเรืองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางนันทา ตุ้มทองโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสุ เกิดเจริญโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นางสาวปานฤทัย ถึงนาคโรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นางสาวปานฤทัย ถึงนาคโรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญทรง กลับทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางณิรดา น้อยประไพผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางธาริณี พรหมมาศผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลินี ฉาบเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชาลินี ฉาบเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางปนัดดา ปั้นแจ้งโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางปนัดดา ปั้นแจ้งโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ศาสตราโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนันทพร ศาสตราโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา วังชากรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา วังชากรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภารดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภารดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเมย์ริน พานทองวัฒนกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ศรีสลุงโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศศิธร พูลหวังโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทา ตุ้มทองโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมิธิตา วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน email : santi.moungpan@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]