รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงแสงรวี  พุทธจักร
 
1. นางอุษา   อังศุพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมัชฌิมา  รัชสมบัติ
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระพงษ์  โยธา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ทองใบ
 
1. นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญพันธ์
 
1. นางปนัศญา  เจริญมาก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกิติยา  น้ำเพ็ชร์
 
1. นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สิมกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  เห็นงาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกุสุมา  ไชยราช
 
1. นายปุญญพัฒน์  เกตุไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชุติมา  ถนอมพงษ์
2. เด็กหญิงศุภิสชา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงเพียรพอ  ปราณี
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมัทวัน  ศรีภักดี
2. นายยศกร   จิรังกรณ์
3. นางสาววรรณวลี  ธนาภรณ์
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวชวิศา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ปกคลุม
 
1. นางสุวรรณา  วงศ์นาค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวปาจรีย์  เสาวคนธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  แซ่โกว
 
1. นางจิ้มลิ้ม  คมขำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กชายมอง  หยาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายสรพล  มงคลสุข
 
1. นางสาวสารภี  จูงวิศาลชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงชิดชนก  อุไร
2. เด็กชายศุภณัฐ  พนาวัลย์
3. เด็กหญิงอาริสา  ประโยชน์วงษ์
 
1. นายอธิพันธุ์  เหลืองชัยชาญ
2. นางสาวมลฤดี  เด่นดวง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกฤษณะ  แซ่โก
2. นายนพนนท์  เที่ยงแท้
3. นายรพีพงศ์  แวววับศรี
 
1. นางวิไลภรณ์  อินป้อ
2. นางสาวรัชตา  เกาะเสม็ด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัสสร  ล่อเฮง
2. เด็กหญิงภาสินี  รักพรมราช
3. เด็กหญิงแสงดี  ศรีมาลี
 
1. นางพัชรินทร์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาติ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปณิตา  ศรีจันทร์
3. นางสาวพรพรรณ  ประสงค์ศิล
 
1. นายวีระ  ชนะปาลพันธุ์
2. นางสาวณฐิณี  มณีวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  สวนเข็ม
2. เด็กชายภัทร  หวานเสนาะ
 
1. นางสาวอรุณนภา  นพเวช
2. นางสาวชูขวัญ  มงคลสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพัสตราภรณ์  ศักดิ์ติมงคล
2. นายราชนาจ  สุชีธง
 
1. นายจักรพงษ์  แช่มเมืองปัก
2. นางสาวอังคณา  กรีณะรา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายนนทกร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายสาธิต  สกุลวงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวฐิติวรดา  ไกรวาส
 
1. นางสาวกันยารัตน์  แก้วพริ้ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกรวีร์  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  เจริญรวย
3. เด็กหญิงวรัญญา  สัจจาดี
 
1. นางกรรณิการ์  อรัญวงศ์
2. นางอิศรา  สัมมานิตย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐสรณ์  ชูก้อนทอง
2. นายวุฒินันท์  สินธุ
3. นายศุภกร  เนตรมณี
 
1. นางสาวมรีจิ  คงทรัตน์
2. นางสาวอุษา  มะลิคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกุลสรา  ทองงามขำ
2. เด็กหญิงจันนิภา  อวยชัย
3. เด็กหญิงพรธีรา  แสงโรจน์
 
1. นางรัชนี  พรมจันทร์
2. นางสาวพิไลลักษณ์  ศิลประเสริฐ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวฐานิยา  แซ่อุ่ย
2. นางสาววริสรา  เหลืองลอง
3. นางสาวอภิชญา  บุญมา
 
1. นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำไพ
2. นางรัชนี  พรมจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยั่งยืน
2. เด็กชายบริพันธ์  โสมาศรี
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  บุญศิริ
 
1. นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ
2. นางดวงกมล  พรพลานามัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายธนภูมิ  วงศ์เนียม
2. นายภานุพงศ์  เงางาม
3. นางสาวศิรินทร์ญา  บุญเชื่อม
 
1. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา  เจริญผล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายขรรค์ชัย  ขำนอง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เสาวรส
3. เด็กชายบรรจง  แซ่เฮ็ง
 
1. นายบพิตร  แสงรัตนชัย
2. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายธีรภัทร  จำรูญ
2. นายภูมินทร์  โชตินคร
3. นายสุธินันท์  เสียงดี
 
1. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวธัญชนิต  ช่างเหล็ก
2. นางสาวสลิลทิพย์  ศรีเสม
 
1. นางสาววันดี  อรัญวงศ์
2. นายพงษ์ธวัช  เตชประภาสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวณัฐพร  สุชัยทัศน์ศรี
2. นายเอกดำรงค์  ไตรวงศ์
 
1. นายประโยชน์  เกิดโพธิ์ชา
2. นางปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปรเมศร์  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายศุรภา  ตั้งจินดาวัฒน์
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กชายปัฐพงษ์  วงศ์ตรุษ
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายชาญชัย  เอี่ยมอ่อน
2. นายชินดนัย  ทองเหมือน
3. นายทองไท  ทองแพรว
 
1. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
2. นางสาวสิริพร  จินตนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศรีคำน้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงโรจน์
3. เด็กหญิงพันศินา  ใสจันทึก
4. เด็กหญิงฟ้าใส  สุขสวรรค์
5. เด็กหญิงสุนิษา  อร่ามวงษ์
 
1. นางอัคราภา  ใจเย็น
2. นางสาวบุษบงค์  คล้ายจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจิราพรรณ  เนียมสวัสดิ์
2. นางสาวณิชกมล  สุทธิสถิตย์
3. นางสาวติยาณี  ตันติรถานนท์
4. นางสาววาสิตา  ขันติ
5. นางสาวแพรวดี  เลาตะศิริวัฒน์
 
1. นายสิทธิพงษ์  ภาคสุข
2. นางภณัญญา  วงษ์สรรพ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงทยิดา  เชื้อเอี่ยม
2. เด็กหญิงนิภาธร  วิชาญาณศาสน์
3. เด็กหญิงพรชนก  งามวิจิตร
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  ช้างเงิน
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  วรรณทองสุข
 
1. นางเตือนใจ  สมคิด
2. นางสาวศันสนีย์  วงศ์หงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัลยารัตน์  วิทยานุกรณ์
2. นางสาวพรพรรณ  จิตต์เพียร
3. นางสาวพาขวัญ  บุญเกิด
4. นางสาวสิริยากร  พัวสวัสดีเทพ
5. นางสาวสุรีรัตน์  มุ่งต่อกิจ
 
1. นางสาวศันสนีย์  วงศ์หงษ์
2. นางเตือนใจ  สมคิด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายพงศ์ภัค  เซียวสกุล
2. นายศิรวิชญ์  ปรางศรี
3. นายศุภวิชญ์  กาญจนโกศล
4. นายอัษฎาวุฒิ  พันธุนาค
 
1. นายกิตติ  วิริยะกิจ
2. นางสาวภรณ์สุดา  นาดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกฤษณา  บุญเพ็ญ
2. นางสาวชนากานต์  วิทยศักดิ์พันธุ์
3. นางสาวชุตินันท์  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวนภัสสร  แซ่ตั้ง
5. นางสาวบัณฑิตตา  ซื่อตรง
6. นางสาวปฏิณญา  เชื้อพลบ
7. นายพีรพงษ์  สุดสงวน
8. นางสาวภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
9. นายมานพ  อร่ามดวง
10. นางสาวยุวดี   มั่งสวัสดิ์
11. นายวริทธ์ธร  รุจิวงค์
12. นางสาวศวิตา  สมเจริญ
13. นางสาวศันศนีย์  สุขสาม
14. นายศุภกร  เพียรดี
15. นางสาวศุภาพิชญ์  เกิดผล
16. นางสาวศุภิสรา  แก้วเกตุ
17. นายสรวิชญ์  เล็กชม
18. นางสาวอภิสรา  ศรีคัทนา
19. นางสาวอินทิรา  มะลิวัลย์
20. นางสาวอิสริยกานต์  มงคลทิพย์
 
1. นางรัตนา  สาตรมูล
2. นายสุไพวิรัตน์  นุ่นนาแซง
3. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
4. นางสาวธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี
5. นายณัฐพล  ยมจินดา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกานดา  บำรุง
2. เด็กชายกิตติคุณ  หรุ่นเจริญ
3. นายคชานนท์  สัมพัฒนตระกูล
4. นายคิรินท์  เจริญสุข
5. นายจีรวัฒน์  ภิญโญ
6. เด็กชายชากร  แก้วโยธา
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สพรั่งผล
8. นายทวีเกียรติ  ยอดยาดี
9. นางสาวปฐมาวดี  พุกถึก
10. นายปรวินท์  วิทยานุกรณ์
11. นางสาวปฤณ  ย่องใย
12. เด็กชายพัชรพล  เพียรพิทักษ์
13. นายมงคล  ฉายาชวลิต
14. นายศรันย์ชนม์  เพียรพิทักษ์
15. นายศุภกิตติ์  พิมพ์บุญ
16. นายสราวุธ  พานทอง
17. เด็กชายสุรกริช  หรรษภิญโญ
18. นายอทิตพันธ์  ยิ้มละมัย
19. นายเนติธร  หวานเสนาะ
20. นายไกรวิชญ์  ชำนาญช่าง
 
1. นายกิตติ  วิริยะกิจ
2. นางสาวจิรา   ผาสุข
3. นายธวัชชัย  พร้อมพรม
4. นางอังคณา  อินทรเพชร
5. นางสาวพัชรียา  รสฟุ้ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปาณิตา  อาจเอื้อ
 
1. นางสร้อยแก้ว  บุญปก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวณัฐธิดา  ทรงธรรม
 
1. นางสาวสุรัสวดี   สุขยิ่ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวญานิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
2. นางอังคณา  อินทรเพชร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายนเรศ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  จันทษร
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ
2. นางสาวอุบลวรรณ  ประจง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกนก  เสนไสย์
2. เด็กหญิงจิดาภัทร  ทรัพย์แสง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ทรัพย์แสง
4. เด็กหญิงชญาณินท์  จงจิตร
5. เด็กหญิงนภาพร  อินคะเน
6. นางสาววริษฐา  เจริญรื่น
7. เด็กหญิงวาทินี  พงษ์ปัทม์
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีอ่อน
9. เด็กหญิงเกศินี  ศิลารักษ์
10. เด็กหญิงเกศินี  บรรจงกิจ
 
1. นายยิ่งยศ  เริ่มศร
2. นายพิทักษ์  จันทิศ
3. นายสิทธิพงษ์  ภาคสุข
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกนกนิภา  บุญยั่งยืน
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทองก่ำ
3. นางสาวจีระพา  ชังอินทร์
4. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม
5. นางสาวนิสา  จิตรักษ์
6. นางสาวปวีรา  เสนคราม
7. นางสาวพิมพิดา  สังวรณ์
8. นางสาวรวิพร  สุภาพร
9. นางสาววริยา  วงษ์นิล
10. นางสาววิภาดา  สาลิกา
11. นางสาววิภาวา  ทองธรรมชาติ
12. นางสาวศรีวรรณ  ทองงาม
13. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรบึง
14. นางสาวสนิษฐิยา  แสนเดช
15. นางสาวสุนิสา  ภาษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นางสาวสมบูรณ์  อัจริยะเกียรติ
3. นายดิเรก  หนูน้อย
4. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  รำพึงกิจ
2. เด็กหญิงปวีณา  สำเร็จ
 
1. นายคำนวน  วงศ์จันทร์
2. นายสมนึก  โสมล
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธีรวัฒน์  ตาลเสี้ยน
2. นางสาวสิริยากร  ศิริรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นางสาววิภาวดี  เต็มพร้อม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณัชมน   ภู่ภูสิทธิ์
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวลิซ่า  แตงกลับ
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงภารดา  มะลิวัลย์
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธฤษวรรณ  เรืองหอม
 
1. นายธนิต  มัชฌิมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติมา  สายทอง
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีวะรมย์
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงอธิกา  บำรุง
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  ขาวล้ำเลิศ
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์   บุญชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ต้นตระกูล
 
1. นายโกมล   ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายวีรภัทร  บำรุง
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลนัทธ์  ตากมัจฉา
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสมสฤษดิ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  บำรุงธรรม
3. เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม
 
1. นายโกมล   ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญาภัค  แสงมณี
2. นางสาวบุรัสกร  ธรรมสนิท
3. นางสาวปัณฑารีย์  มีลาภ
 
1. นายโกมล   ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายศุภากร  ตรึกตรอง
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายอมฤท  ประดิษฐ์อาภา
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายทัศน์พล  วุฒิอรุณสิทธิ์
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธนากร  ถาวรศิริ
 
1. นางสาวสุธินันท์  โสภาภาค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิสถืตย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพานิช
3. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
4. เด็กหญิงปัทมาพร  พึ่งโคกสูง
5. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
6. เด็กชายวีรภัทร  สุทธิวงศ์
7. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิสถิตย์
2. เด็กชายนัฐการณ์  อ่อนจันทร์
3. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
5. เด็กหญิงปัทมาพร  พึ่งโคกสูง
6. นางสาวรุจีรัตน์  ใจคง
7. นางสาวรุ่งทิวา  เล่งซง
8. เด็กชายวรพล  นารี
9. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
10. เด็กชายวรยศ  พรมเทศ
11. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
12. เด็กชายวีรภัทร  สุทธิวงศ์
13. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพานิช
2. นายฐิติพงศ์  มังษา
3. เด็กชายนที  มาตรวิเศษ
4. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
5. เด็กชายวรพล  นารี
6. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
7. นายวิทยา  กองเกิด
8. เด็กชายวีระพงษ์  มหัสกุล
9. เด็กชายศุภกิตติ์  เจริญสุข
10. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
12. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิสถิตย์
2. นายฐิติพงศ์  มังษา
3. เด็กชายนที  มาตรวิเศษ
4. เด็กชายนัฐการณ์  อ่อนจันทร์
5. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
6. นางสาวบัณฑิตา  จินดาพรรณ
7. นางสาวปรีดาพร  ใจดี
8. เด็กหญิงปัทมาพร  พึ่งโคกสูง
9. นางสาวรุ่งทิวา  เล่งซง
10. เด็กชายวรพล  นารี
11. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
12. เด็กชายวรยศ  พรมเทศ
13. นางสาววราภรณ์  พันธ์พญา
14. เด็กชายวีรภัทร  สุทธิวงศ์
15. เด็กชายวีระพงษ์  มหัสกุล
16. เด็กชายศุภกิตติ์  เจริญสุข
17. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงสิตานัน  สำนักวิชา
19. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
20. นางสาวไพลิน  เจริญสุข
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายนิธิกร  หร่ายรา
2. เด็กชายพงศกร  ใจผ่อง
3. เด็กชายภูมิทร์  ภักดีงาม
4. เด็กชายวันปีใหม่  ปิ่นปรีเปรม
5. เด็กชายวีรภัทร  พุ่มพฤกษา
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
2. นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ
3. นายทศพร  พิทักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายตะวันฉาย  สรรเสริญ
2. นายธราดล  รันตวารี
3. นายนภัทร  สังข์ตรีเศียร
4. นายนฤดล  มีบุญรอด
5. นายอนุวัฒน์  พนารักษ์
6. นายอรรถพล  คณะศูนย์
 
1. นายสิงหา  รักษาธรรม
2. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  นาวาชีพ
2. นางสาวจิราพัชร  พงษ์แพทย์
3. นายฉัตริน  ขันตี
4. นางสาวชลธิชา  แสนอุบล
5. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์กลิ่นกรุด
6. นางสาวณรานี  หวานเสนาะ
7. นายณัฐพงศ์  บุญเรือง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองพิจิตร
9. นายธนโชติ  เขียวบ้านใหม่
10. เด็กชายธีรภัทร  ปรีชา
11. นายธีรภัทร  แก่นสาร
12. เด็กชายธีระกมล  สกุลเหรียญ
13. นางสาวปลื้มกมล  นาวงศ์
14. นางสาวพัชราภา  วงศ์จันทร์
15. เด็กชายพันธิตร  วงศ์วิโรจน์
16. นายภัทรพงษ์  ประกอบกิจ
17. เด็กชายภัทรพล  ช่างวิทยาการ
18. เด็กชายรักษิต  ศรีพลนอก
19. นางสาวรัญชิดา  ใจเย็นดี
20. นายวัชรินทร์  เที่ยมเท่าเกิด
21. เด็กหญิงสิริกร  มุกดาสนิท
22. นางสาวสุกัญญา  ประกอบวัฒน์
23. นางสาวสุชาดา  ศิริธรรม
24. เด็กชายสุทธิพจน์  เจริญวงศ์
25. นางสาวสุพรรณา  สายสิงห์
26. นางสาวสุรีรัตน์  อินกะมนต์
27. นางสาวสโรชา  ผมทอง
28. นายอภิสิทธิ์  เมืองวงษ์
29. นางสาวเก็จแก้ว  ใจดี
30. นางสาวเจนนิศา  เพิ่มพูน
31. นางสาวเฟื่องฟ้า  แช่มช้อย
32. นางสาวเวณิกา  รักชาติ
33. นางสาวเสาวณีย์  อินกับจันทร์
34. นายไอศวรรย์  แท่งทอง
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
2. นายปฐมพร  บุญประสงค์
3. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายปิยวัฒน์  เพ็ชรดี
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายเรืองศักดิ์  คำภิรมย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมนึก
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  พิมล
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐวุฒ  ถมยา
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายปริญญา  อุดม
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงวิภาวี  ดีชั่วกัลป์
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพัชราภรณ์  พนมเพลิง
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวันต์  ใจใส
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายกฤติน  มณเฑียรเงิน
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเลนา   โบห์เลนเดอร์
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวธัญรดี  โตอาจ
 
1. นายชัยวุฒิ  โกสัลล์วัฒนา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายคมชาญ  ชาวไชย
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คล้ายคลึง
 
1. นางสาวปรียานุช  ทับทิมเมือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชัย
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงศ์ตรุษ
2. นางสาวพรกนก  พวงสงวนทอง
3. นางสาวยุวดี  ละสา
4. นางสาววันใหม่  อภิญ
5. นายศุภชัย  ประทุมกาญจน์
 
1. นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ
2. นายโอฬาร  พาชื่น
3. นายทศพร  พิทักษ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมรวรรณ  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงกมลพร  ใจเย็น
3. นายจิรายุส  วงศ์คงดี
4. นายณัฐกร  หมายแม่น
5. นางสาวปัทมา  สีดำ
6. นายพันกร  กลิ่นเลิศ
7. นางสาวภรันดา  ศรีโพธิ์
8. นางสาววาสิตา  อุดม
9. นายอาทิตย์  เนานอก
10. เด็กชายเฉลิมวุธ  คล้ายคลึง
 
1. นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
2. นางขมาพร  ใจบุญ
3. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ทองมาก
2. นางสาวจันทร์ธิดา  ประทุมหวล
3. เด็กหญิงปวีณา  หิรัญรักษ์
4. เด็กหญิงปานชนก  คำสี
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  คชหมี
6. เด็กหญิงมุฑิตา  ช่างเก็บ
7. เด็กหญิงศรัญยา  พรมจักร
8. นางสาวสุดารัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวชลดา  รามศิริ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คำภา
3. นางสาวปรียานุช  ทับทิมเมือง
4. นายเดชา  โพนทอง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปะสิ่งชอบ
2. เด็กหญิงนันทนา  คงรอด
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉิมแช่ม
4. เด็กหญิงพรธิวา  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงวณิดา  วันชัย
6. เด็กหญิงวาริศา  มังคละ
7. เด็กหญิงอริศา  ยิ้มคง
8. เด็กหญิงโศภิตา  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวธนมวรรณ  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงลภัสสิรี  หาดพิไชย
3. เด็กหญิงศิรประภา   ชนะหวังโชคชัย
4. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณวงษ์
5. เด็กหญิงอารีย์  ลิ้มลออ
6. นางสาวเบญญา  ผาดผ่อง
 
1. นางปวริศา  คำแหง
2. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
3. นายชัยวุฒิ  โกสัลส์วัฒนา
4. นางสาววันวิสาข์  ชิดเชื้อ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวอันธิกา  สุขยิ่ง
 
1. นางสาววิภาดา  ตั้งเจตนาภิรมย์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณรัญญา  วิชาชัย
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  อาจประโคน
 
1. นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายฐิติกร  แก้วพิจิตร
2. นายพิเชษฐ์พงศ์  ศรีสังข์
3. นางสาววีรวรรณ  ระเบียบดี
4. นายสิริวิชญ์  พลเพ็ชร
5. นายสุรวุฒิ  บุญยิ่งเหลือ
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
2. MissChou   Renchao
 
105 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวศิริวิมล  ห้วยใหญ่
2. นางสาวเจนจิรา  โตสารเดช
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  สมมาส
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เหรียญทอง
3. เด็กชายบวรวงศ์  นิวาสกุล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  งามคณะ
5. เด็กชายรชานนท์  กล่ำป่วน
6. เด็กชายรังสรรค์  ยอดพิมาย
7. เด็กชายวงศกร  ยมจินดา
8. เด็กชายวรชิต  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
3. นายโสภณ  วงษ์คงดี
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สนิทเหลือ
2. นายนพดล  อันเสน
3. นายสิทธิพล  บุญคีรี
4. นายสิทธิพล  เจนจัดการ
5. นายสิทธิพล  ประมวลสุข
6. นายอิสรา  แสงสุบิน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
3. นายโสภณ  วงษ์คงดี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คนทา
2. นางสาวขวัญชนก  ทองแก้ว
3. นางสาวจิณณพัต  ลำใย
4. นางสาวธัญชนก  เลวัน
5. นางสาวนัทธมน  ทองแก้ว
6. นางสาวปาณิสรา  ฉายแสง
7. นางสาวภัทรวดี  วรรณสุข
8. นายยศกร  โล่งจิตร์
9. นางสาวอภิชญา  ศรีสุดดี
10. นางสาวอุมาพร  รอดหลัก
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
3. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปานชีวา  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงปาลิตา   เจือจุน
3. เด็กหญิงอชิรญา  สวรรค์ขวัญ
 
1. นางอุษา   อังศุพฤกษ์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณัฐวิทย์  คงคะคิด
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีนาค
3. นางสาวฟ้าสวย  งามกมล
 
1. นางอุษา   อังศุพฤกษ์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงทิพย์อัญมณ  เจริญรวย
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีหะบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บูระพันธ์
 
1. นางเอิ้อมพร  ชื่นอารมย์
2. นางสาวดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวธารารัตน์  วงศ์แวว
2. นางสาวนภสร  ประสริฐธรรม
3. นางสาวสุนันทา  ยินดี
 
1. นางเอื้อมพร  ชื่นอารมย์
2. นางสาวดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพิชญาภา   หมอยา
2. เด็กหญิงอรปรียา  แสนแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
2. นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  วงษ์ปก
2. เด็กชายสิทธิพล  นึกสม
 
1. นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว
2. นางสาววาริณี  กุลภา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณภัทร  อินทรักษา
2. นางสาวมุขสุดา  สิงห์ปฏิญญา
 
1. นายศมานนท์  ปาลสุทธิ์
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปะสิ่งชอบ
2. เด็กชายต้นตระกูล  หอมชื่น
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นายเฉลิมพล  กลิ่นปทุมทิพย์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายประสิทธิ์  สมนึก
2. นายวีรพงษ์  แห่ล้อม
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายคุณานนท์   รุ่งรุจี
2. เด็กชายเมธัส  รักเจริญ
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควรหา
2. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นายอิทธิพงษ์  เอกวงษา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนุชวรา  วรรณกี้
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายสมพงษ์   ตระกูลดี
2. นายเฉลิมเกียรติ   ถนอมวงศ์
 
1. นายราชัย  แก้วยศ
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติภณ  หุตะวาณิชย์กุล
2. นายวีรภัทร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพิษณุ  เรืองศรี
2. เด็กหญิงพีระพร  เกลาเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
2. นางวัฒนา  สรรเสริญ
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวญาดา  พวงสด
2. นางสาวธนัชชา  บุญก่อเกื้อ
3. นางสาวเจนนิสา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางวัฒนา  สรรเสริญ
2. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช    แสนธิ
2. นายภัทรศวุธ   วาระพิลา
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นายราชัย  แก้วยศ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เย็นปลื้ม
2. เด็กชายศิวัช   ปะสิ่งชอบ
3. เด็กชายอาจณรงค์   สุกใส
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจิตรกร   ถนอมวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ    วิรุณพันธ์
3. นายธนดล  สิทธิบุศย์
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายกรวิชญ์  บำเพ็ญทาน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   บุญยัง
3. เด็กชายอนุพงษ์   ไชโย
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายภูผา  แพงภูงา
2. นายวีรภัทร  วรรณวงษ์
3. นายสุวิชา  อามาตย์เสนา
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมคิด
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศาหิรัญ
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  บุญแต่ง
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรงค์   วงศ์เขาอ่อน
2. นายนพณัฐ  พ้นเคราะห์
3. นายภากร  จินาวัลย์
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายพิชิต  วรวิลาท
2. นายวุฒิพงษ์  ยินดี
3. นายอนุชิต  พูวงศ์
 
1. นางสาววรรณ์ณิภา  สมุทรสินธุ์
2. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายจีรยุทธ  สุวรรณกิจ
2. นายวุฒิชัย  ใจงาม
3. นายเพทาย  สุขัง
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  ใหญ่โสมานัง
2. นายนิธาน  สงวนนาม
3. นางสาวพุธิตา  ตบแต่ง
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
2. นายอัครพงศ์  สุจริต
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  กันทาผาม
2. นายวรกร  บัวศรี
3. นางสาวศศิธร  ขานฤทธี
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
2. นางศศธร  ทองจันทร์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกวินนาถ   คำต่อตั้ง
2. เด็กหญิงพีรดา  เสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทรลดา  ช่างเหล็ก
4. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นเกษร
5. เด็กหญิงอัญมณี  อาจิณ
6. เด็กหญิงอารียา  สนิท
 
1. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
2. นางสาวชญานิษฐ์  คันธวัลย์
3. นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีมันต
3. นางสาวธมนวรรณ  นนทพันธ์
4. นางสาวปูเป้  จิตมั่น
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประมาณู
6. เด็กหญิงอมลวรรณ  ประสงค์
 
1. นายเดชา  โพนทอง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  สุขคุ้ม
2. เด็กหญิงธนวรรณ  โคสารคุณ
3. นายพีรพัฒน์  มักสิก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวปิยะฉัตร  ทองอุ่น
2. นางสาววาสนา  สมุทรคีรี
3. นางสาวเจนจิรา  งานดี
 
1. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
2. นางปนัศญา  เจริญมาก
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกชมน  บุญร่มเย็น
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันกัน
3. เด็กหญิงศาสตมล  ภิญโญ
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนภิน  ภิญโญ
2. นางสาวสาลินี  ปะสิ่งชอบ
3. นางสาวเบญจลักษณ์  กันภัย
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฮวบนรินทร์
2. เด็กหญิงหรรษมน  พร้อมหาย
3. เด็กหญิงอนัญญา  สาจรัญ
 
1. นางภัทรนิดา  แสงรัตน์
2. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวจารุพร  สังข์สัจจธรรม
2. นางสาวภวิกา  โตสิงห์ราช
3. นางสาวโชติกา  จูชัย
 
1. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
2. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลนพา  ตาสีวังปา
2. เด็กชายนภดล  วงศ์ตรัส
3. เด็กหญิงประกายมาศ  แต้มพงษ์
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  มัชฉิโม
2. นางสาวณัฐธิดา  กล้าหาญ
3. นางสาวสุพรรษา  อุทัยวงศ์
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เครือแส
2. เด็กหญิงณัฐมน  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงมิตรา  ไชพิมูร
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  กิจภักดี
2. นางสาวพัชรา  แสวงผล
3. นางสาวพิศุทธิ์  ใจสอาด
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
2. นางชบา  เมืองคำ