หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร พนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  
2 นางจริณญา ควรหา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  
3 นายภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4 นายรณภพ ตรึกหากิจ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ  
5 นางพรรณีย์ มาอ่อน รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
6 นางรัชนี หนูน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ  
7 นางดวงกมล พรพลานามัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ  
8 นายบพิตร แสงรัตนชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ  
9 นางสาวพรทิพย์ ประทุมภา ครูชำนาญการ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการ  
10 นางจิราพร เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการ  
11 นายสุชาติ คงสุข ครู โรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ  
12 นายกายสิทธิ์ โพธิ์ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นางสาวหทัยชนก วงศ์ละคร ครูผู้ช่วย โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางนฤมล ไกรพงษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ  
15 นายวิษณุ กุณฑลบุตร ครู โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร " กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
17 นายมงคล อิ่มสุวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการและผู้ข่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
18 นายสถิตย์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]