หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ryg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ เพชรอุราสินธุ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ หงษ์มากโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อพลบโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางนงเยาว์ เรืองบุญส่งโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้งโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชูขวัญ มงคลสุขโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศราวุธ รัตนะโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสารภี จูงวิศาลชัยโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ กล้าหาญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการ
3. นางสาวณฐิณี มณีวรรณโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร โมลาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมลฤดี เด่นดวงโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ กล้าหาญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ อินปอโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการ
3. นางสาวณฐิณี มณีวรรณโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิธร โมลาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชตา เกาะเสม็ดโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชนะปาลพันธ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ พานคำโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางยุพิน เอมเจริญโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการ
5. นางจิตตราพร แพสาโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ไวสู้ศึกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิการ์ เชื้อนาข่าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรรณา สิทธิเดชโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายยอดหทัย รีศรีคำโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการ
5. นางขวัญใจ ศรีฑาพักตร์โรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณนภา นพเวชโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจริยา หงส์บินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายศตพล วรไชยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางชนิดา รื่นรมย์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ กุณฑลบุตรโรงเรียนแกลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสุธาทิพย์ เกษมพิณโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ เต็มขันท์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางจริยา หงส์บินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แช่มเมืองปักโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์นิภา ใจดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ บำรุงศาสตร์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายวรวิช ศิริสูตร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นางสาวสาลินี ใจสอาดโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นายสาธิต สกุลวงษ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนิตยา อภิญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต บุญมีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณภา สีลุนทาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ดลชมโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา เกาะกุลโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย อินทขีณีครูผู้ช่วย โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางอิศรา สัมมานิตย์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นางอารีย์ ปธานราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางประไพพร ไพโรจน์สรกิจครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้วครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ปธานราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์ครูชำนาญการ โรงเรียชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือครูผู้ช่วย โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นางสาวอุษา มะลิคำครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางสาวกาญจนา สมคิดครูชำนาญการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พรมจันทรครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายคมสัน โพธิ์ทองครูชำนาญการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรภร พิศิลป์ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการครูผู้ช่วย โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อครูชำนาญการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรุจิรา ประพันธมิตรพนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษ์ วังทองครูชำนาญการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ประทุมภาครูชำนาญการ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนิดา จิตสวาครู โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางการต์สิรี มาตย์วิเศษครูชำนาญการ โรงเรียชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางจิราพร เอี่ยมสะอาดครู โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรา วงษ์ทองดีครููชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ครูชำนาญการ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางจุฑา ทองหล่อครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาววิกัติรัชต์ แก้วอามาตย์พนักงานราชการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิศา ศิริแก้วพนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวอภัทรา พาหาพนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรนุช แซ่ตั้งครูชำนาญการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผลครู โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร ณ น่านครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาววันดี อรัญวงศ์ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นางสาวกนกพร มโนชมภูครูผู้ช่วย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรุ่งอรุณ สีกระแจะพนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัยครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร คนหาญครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชาครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสายชล ต่ายนิลครูชำนาญการ โรงเรียชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพลินจันทร์ สุระสิทธฺ์พนักงานราชการ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางสาวอรทัย ฝ่ายนาครูผู้ช่วย โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรีครูชำนาญการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล พรพลานามัยครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์ครูผู้ช่วย โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายชาลี สายงามครูผู้ช่วย โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นายจิรพล คำต่อตั้งครูชำนาญการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายบพิตร แสงรัตนชัยครูชำนาญการ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ ดลกุลครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผลครู โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภพงศ์ คล้ายคลึงครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชาครูชำนาญการ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางวิสาสินี อุดแก้วครูชำนาญการ โรงเรียชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณี เชื้อเมืองพานครูผู้ช่วย โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายวรพงศ์ ตันติชัยวนิชพนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ครูชำนาญการ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญา ธนะคำมาครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตต์ สุทธิครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร จินตนาพนักงานราชการ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนครูชำนาญการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวลาวัลย์ รอดเรืองพนักงานราชการ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสติครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางดวงนภา ศรีพาราครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวไอลดา มงคลสุขครูผู้ช่วย โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายอรรถกร ศรีเสมอครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นายอนุชา โสลำภาครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐพนักงานราชการ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมืองครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา เท้าไม้สนครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
10. นางสาวทิตยา สลินครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสติครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางดวงนภา ศรีพาราครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวไอลดา มงคลสุขครูผู้ช่วย โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาวทิตยา สลินครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกร ศรีเสมอครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐพนักงานราชการ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมืองครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา เท้าไม้สนครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
10. นายอนุชา โสลำภาครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสติครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางดวงนภา ศรีพาราครู โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวไอลดา มงคลสุขครูผู้ช่วย โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายอนุชา โสลำภาครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกร ศรีเสมอครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐพนักงานราชการ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมืองครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา เท้าไม้สนครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
10. นางสาวทิตยา สลินครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางจารุณี ทุมสิทธิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ บุญมีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมนึก โสมลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ นิลประพัฒน์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิตยา นิยมรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ คฤคราชโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
2. นายสุรพล บุญช่วยเหลือโรงเรียนแกลง กรรมการ
3. นางสาววิภาวดี เต็มพร้อมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายคำนวณ วงศ์จันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายชลิต เสนาะสันต์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายทวีวัฒน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นายชัชนาถ ฉายาชวลิตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวกชพรรณ อ่อนระทวยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
9. นายกล้าณรงค์ พุทธโมโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา เชื้อเอี่ยมโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
2. นายเฉลย บุญช่วยเหลือโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายดิเรก หนูน้อยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายณภัทร เหลืองเจริญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นายมนตรี ชูราศรีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายก้องเกียรติ ทองอ้นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายคุณากร รื่นรมย์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
9. นางสาวนันทิยา มั่งคั่งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
10. นางจุไรรัตน์ บุญช่วยเหลือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรัณย์ศิญา สินนารถโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ศิญา สินนารถโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา รามศิริโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศรัณย์ศิญา สินนารถโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชลดา รามศิริโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณย์ศิญา สินนารถโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่วิทยากรรมการ
5. นางสาวชลดา รามศิริโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ศิญา สินนารถโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชลดา รามศิริโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. MissNan Bingโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. MissTian Jian Xiaโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลนิษฐ์ ไพโรจน์สรกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. MissNan Bingโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. MissTian Jian Xiaโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลนิษฐ์ ไพโรจน์สรกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี ศรีพนมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. MissChou Renchaoโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. MissMiao Leleโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธันยพัฒน์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุณี ศรีพนมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. MissChou Renchaoโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. MissKong liing shaโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธันยพัฒน์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวหฤทัย ใจดีโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. MissShi Wentingโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. MissMiao Leleโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย กมลฤทัยโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. MissLuo Xiaoqingโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเปรมกมล วิมลวีรวัฒน์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายชัยยุทธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายชัยยุทธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายศุภโชค พรชัยกุลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นายวิลัน ใจเผิน โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ เทศเล็กโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นายวิลัน ใจเผิน โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ เทศเล็กโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัน ใจเผิน โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ เทศเล็กโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศุภโชค พรชัยกุลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายชัยยุทธ์ ตันประเสริฐโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคนเคนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
6. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระ วงศ์คงดีโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายศิริพงศ์ เงินบุคคลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพีระ วงศ์คงดีโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายศิริพงศ์ เงินบุคคลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางชบา เมืองคำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางชบา เมืองคำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงษกร บุญต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณภา สมุทรสินธุ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายศิริพงศ์ เงินบุคคลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพงษกร บุญต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณภา สมุทรสินธุ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นายศิริพงศ์ เงินบุคคลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศศธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายพงษกร บุญต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศศธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายพงษกร บุญต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยาพร อยู่คงโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางอาทิตยาพร อยู่คงโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤตโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤตโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤตโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤตโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเบญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]