หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336
-
ดำเนินการโดยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]