หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนันต์ สัจกลชัยเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นายชยารักษ์ บุญยะพุกกะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5 นายชาญชัย ภิบาลกุล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6 นางวนวรรณ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 นายประยูร คำภา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 นายชาญชัย ภิบาลกุล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 นางสาวญาณิศา อิทธิรัตนโชติ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 นางเพ็ญจันทร์ ดวงสมร ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14 นางลำไย รัสมี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16 นางขนิษฐา เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18 นายอนันต์ สัจกุลชัยเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
19 นางศิรประภา เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
20 นางลำไย รัสมี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
21 นางรวิกานต์ ชอุ่มศรี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
22 นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
23 นางสาวธารทิพย์ อุปะไชย ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
24 นายปิยพัทธ์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
25 นางสาวณัฐวดี หุมสิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
26 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
27 นายสมยศ เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
28 นางสาวสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
29 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
30 นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
31 นางขนิษฐา เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
32 นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์หิรัญ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
33 นางสาวเจนจิรา จี๋คีรี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
34 นางสาวอำภา จ้อยสว่าง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
35 นางเบญจวรรณ มาสมภพ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
36 นางอุ้มพร ทองดี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
37 นางสาวศิรินภา ขำนิคม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
38 นางสาวกุลญากร บุญยืน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
39 นางเกษศิรินทร์ ตั่นเล่ง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
40 นางสาวนภสร ขัตติยะ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันศูนย์แข่งขันสังคมศึกษา
41 นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละออง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
42 นางอุ้มพร ทองดี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
43 นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
44 นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
45 นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์หิรัญ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
46 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
47 นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางสาวสุธิดา สติดี ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางเสาวรส ภาระกิจ ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางฉลวย ยืนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวสุธิดา สติดี ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางสาวณิชชาพรรณ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นายจามร วาจาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54 นายชวลิต ประทุมยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 นางวนิดา ใบโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 นางอนุตรา บุญเพ็ชร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
59 นางสาวสุรีย์ ใบบัว โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
60 นางอัจฉรา นิตยวัน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางนิศากร สนศิริ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นางสาวปราณี เตียหกุล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นางนงเยาว์ ภิญโญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 นางอำไพ นกเด่น โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
65 นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 นายศิริชัย หอมดวงศรี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
67 นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
68 นายศิริชัย หอมดวงศรี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
69 นางจันทนา สารเจริญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
70 นางยุวดี วงษ์สว่าง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
71 นายเทวัญ นราธาวา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
72 นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
73 นางสาวนวมน เจริญขำ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
74 นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
76 นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
77 นางสาวสุรีย์ ใบบัว โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นายเทวัญ นราธาวา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 นางสาวนวมน เจริญขำ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 นายปริพันธ์ หมั่นค้า โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นายพลพจน์ ชูเชิด โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นายวรายุทธ สาระคำ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นางมลมาลา ชมภูพื้น โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นางสาววรรณภา จำปีสี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นายเกียรติกุล สุวรรณะ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นางมลิวัลย์ สินรัตน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
89 นางสุวภาพ เวชสุทัศน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
90 นางสาววิชุดา คำดี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
91 นางสาวอรอุมา ช่างปรุง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
92 นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
94 นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
95 นายสมเด็จ วันชุ่ม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
96 นายธงไท จันเต โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
97 นายจิรพงษ์ อัญชลิสังกาศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
99 นางสาวปรียนิตย์ โชคอำนวย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 นางสาวนิศาชล วาทา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นางโสภิดา หงส์เวียงจันทร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นางสาวศิวพร สีหาแสน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นางสาวมนัชญา มาตยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นางสาวสุปรีดี ภู่น้อย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
107 นางวรรณกร อิ้งทม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นางสาวบุษยา โถทอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นางสาวสุพัตรา อายุพัฒน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นางสาววรางคณา คำวัย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นางสาวศิราพร พงษ์วานิช โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการลงทะเบียนศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายวัลลภ พงษ์ศิลา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษาศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นายณัฐวัฒน์ รักษ์เจริญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษาศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นายแมนสรวง เมนะเนตร โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษาศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นางบุญนาค จงแจ่มใส โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินรายการและพิธีกรศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินรายการและพิธีกรศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นางมยุรี อาจทวีกุล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางนีรนุช เคนวิเศษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นางศิรดา บำเพ็ญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นางสาวศรีเอื้อมพร ร่วมสนิทวงศ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
125 นายเทวัญ นราธาวา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะกรรมการกรอกกคะแนนและจัดทำเกียรติบัตรศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
126 นางสาวบุษกร ตองอ่อน คณะกรรมการสถานที่ คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติ คณะกรรมการสถานที่ คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์ คณะกรรมการสถานที่ คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
129 ระยอง เชื้อไทย นักการ คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นางศศิธร กองกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
136 นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
137 นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
138 นางภาวดี วีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
139 นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
140 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย
141 นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย
142 นางศศินุช พุ่มสวาท ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย
143 นางฉลวย ยืนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย
144 นางสาวสุธิดา สติดี ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย
145 นางสาวณิชชาพรรณ จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย
146 นายสยาม มากอุส่าห์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
147 นางเกล็ดนที ซาสันเทียะ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
148 นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
149 นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
150 นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
151 นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
152 นางภาวดี วีรพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
153 นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
154 นายณัฏฐ์ สาแก้ว ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
155 นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
156 นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
157 นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นางสาวอัจฉรียา จวนเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
161 นายพีรยุทธ ชื่นฉ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
162 นายกิจจา เศรษฐะทัตต์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
163 นายอดุล บุญเจริญ ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
164 นายสมยศ อึ้งเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านค่าย คณะกรรมการสถานที่ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
165 นางสุภาวดี เดิมสลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
166 นายวีระ คงกระจ่าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167 นางสาวบุสรา วงชารี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
168 นางพรนิพา สง่ามั่งคั่ง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
169 นายสมศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
170 นางณัฐชุภา ชุมภูแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
171 นายกวี รอนกระโทก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
172 นายมานพ วงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
173 นายสกนธ์ เพ็ชรรัตน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
174 นายวิรัช เปยะกัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
175 นางนงเยาว์ ปนัดดาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
176 นางกรวรรณ นิติกรวรากุล ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
177 นางพรทิพย์ อมรพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
178 นางสาวศิริณญา วุฒิกุลกิจไพศาล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
179 นางเตือนใจ เงาะปก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการฝ่่ายการเงินและพัสดุศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
180 นางสาววันเพ็ญ สงเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
181 นางสาวศิริณญา วุฒิกุลกิจไพศาล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
182 นางเตือนใจ เงาะปก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
183 นางสาวสกุณา เสียงเลิศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
184 นางวิภาวรรณ สุวรรณโยธิน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
185 นางสาวศุภางค์ สำเร็จกิจ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
186 นางสาวสุชานันท์ สุมี เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
187 นางสาวนงนุช เข็มทิพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนวัดป่าประดู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียนศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
188 นายปรีชาพล ทองภู่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
189 นายปริวรรษ วงค์แสงคำ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นางสาวพนิดา อนุมัติ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นายสันต์ สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการสถานที่ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นายคำรบ อุ่นคำ ครู โรงเรียนวัดป่าประดู่ ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน (Administrator) สหวิทยาเขตระยอง 1
193 นางสาวบุสรา วงชารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางกรรณิกา เตียงทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางสาวกนกวรรณ ชื่นใจจิตต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นางปรวรรณ คล้ายแตง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199 นางสาวธิติกานต์ ระเบียบ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
200 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
201 นางสาวดวงเนตร ก้องเวหา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
202 นางสาวจารุวรรณ เกตุถาวร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
203 นางเกล็ดนที ซาสันเทียะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
204 นางสาวณิชกานต์ นารินทร์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
205 นายภิญญงค์ รัตนมงคล คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร คณะกรรมการฝ่ายงานจราจร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นารวิกานต์ ชอุ่มศรี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ
207 นางสมจิตร ศรีกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ
208 นายสมยศ เทียมเพื่อน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ
209 นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้า ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ
210 นางสาวเจนจิรา จี๋คีรี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ
211 นางสาวอำภา จ้อยสว่าง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ
212 นางณัฐวดี หุมสิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะกรรมการรายงานผลและประเมินผลประกอบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]