หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรงค์รุจา พรหมบุบผาโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอมร คงธนาคมธัญกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิสา พันธุ์เสือโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นางขวัญชนก บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา เงินทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางจินพร เชื้อบุปผาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภานุมาส ศรีสุวอโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
3. นางเสาวรส ภาระกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางศศิธร นารินนท์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางฐิตพัฒน์ สุขยากรโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาววีรัชญาน์ ทนทานโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรพลอย พรรณสิงห์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดีโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
5. นางภัทรา ขวัญทองห้าวโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ยิ่งดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิชา โภคพิบูลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ฮาดสมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นางบุณยรัตน์ วันชุ่มโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศรีวิไล เพียรพิทักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชพร บุบผาชาติโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ผิงละออโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
4. นางโสภี วัฒนโยธินโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นางอำนวย ใจหวังโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรภี หนูเรียงสายโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ล้นล้ำโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี แก้วปทุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
4. นางพิศสุดา พรมปาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ซั้งตั้งเติมพงษ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวศรินทิพย์ รักชาติโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ โอชารสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรพิน คุ้มเดชโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสันทนี อิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุญจันทร์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ภูมีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางวัลภา เหล็กผาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พิจารย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางพิริยา พิบูลบุญวัฒน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสายสุณี โพธิ์ธานะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทองยศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายเทวา ชื่นชูโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ แสนปราบโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางปัทมา เจริญสุขโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางศศินุช พุ่มสวาทโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนมณี รมณียจิตโตโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางชลธิชา สำเร็จผลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางสาวนันทิกาญจน์ ทรัพย์ชัชวาลโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางยุบล เจิมจรุงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา กุฎีศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประเทือง สุขแสวงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
4. นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางปวริศา แก้วพิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายฝน แก้วธรรมมาโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ บรรเทากิจโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางปริภัทร บำรุงรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ นุ่นดำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ โสพังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจินต์ ยิ่งดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยนันท์ จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายอิทธิ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางบุศรินทร์ คำมฤทธิ์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นางสายชล โตสวัสดิ์โรงเรียนวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญญารัศม์ ลิ้มวิบูลพงศ์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกุลธวัช ทิพสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนิตา เมืองสันเทียะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย หาญเศรษฐสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ รัตนสร้อยโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางกุสุมา เพ็ชรพิมายโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางวรางคณา ชุมเสนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสำลี นราธาวาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเบญญารัศม์ ลิ้มวิบูลพงศ์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกุลธวัช ทิพสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวนัฐฏ์ธปภา หมายพาณิชย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนิตา เมืองสันเทียะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย หาญเศรษฐสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ รัตนสร้อยโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางกุสุมา เพ็ชรพิมายโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางวรางคณา ชุมเสนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสำลี นราธาวาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบุศรินทร์ บำรุงรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐพร ภูริปัญญาวรกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ พิรักษ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร แก้วกันหาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม โรงเรียนวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายชนารักษ์ พัฒนะมนตรี โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏสุคนธ์ ดำรงเกียรติสกุลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางดวงใจ เสนพลกรังโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางภิติพร นวพันธุ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลญากร บุญยืนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา ภู่มณีโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางสาวปวริศา เรืองภักดีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางอาภรณ์ นาถาพันธ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนภัสภรณ์ เจียมวรัชสกุลโรงเรียนวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายพัทธนันท์ ธรรมวัตรโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งณภา บุญสอนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภัสพร วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนีรนุช นิลพันธ์ุโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ในทองโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุณยวีร์ บุญเอนกโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางพรนิภา สอนสมนึกโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
6. นางสาวเรวดี จิจารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
7. นายปิยะ มีนาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปราณี พราหมทัศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ย่าพรหมโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายเอกวิน ดินโคกสูงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ สุปัฐโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
6. นางมัจฉา กุนาคำโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ โสพังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเยาวนารถ สิงห์โตโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา เวทวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสาวปัณรสี ภิญโญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางนงนาถ ร่มเย็นโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางอโรชา สาระชัยโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายภีมม์ ยศเทียมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ์ แสงลับโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สิงห์ตาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวจริยา ทัพทะมาตย์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี โสตะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายทีปกร แสงอินทร์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสดใส ดุลยาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ปราบพาลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางผกากรอง ทองแกมแก้วโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นายคาวี สุนทรโอวาทโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไกลกลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวนวลอนงค์ สาทลาลัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา วรวงษ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางพีรญา กิ๊บสันโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภพพร เผ่าพงษ์ช่วงโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี บุญช่วยเหลือโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ปาเซนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางหอมหวน การสุวรรณ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางพัฐนันท์ วงษ์รักษาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร สืบเสนาะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ศรีวิชาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เกตุวงษ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นายเอกราช นวศรีพงศ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประทุม คงเมืองโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ศรีวสุทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สัจจารักษ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทราโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนวรรณ สุระธรรมนิติโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางดวงพรพรรณ เขตสาครโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์เทพโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
4. นายสราวุธ แสงงามโรงเรียนอรวินวิทยากรรมการ
5. นางสาววารุณี ศรีงามโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมร สุดแสวงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ บุญชาติโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นายสันต์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายวิริยะ โกษิตโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายจิรายุทธ เมียงมากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ทัพประโคนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็กโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายชัชพล แสงงามปลั่งโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์หิรัญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายนุวัฒน์ สุระจันทร์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชญาภา บุญเลิศปฐวีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวมลทิพย์ รู้จิตโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุไร แผ่นงาโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุสาหกรรมกรรมการ
4. นายโกญจนาท แสงกระจ่างโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางรวิกานต์ ชอุ่มศรีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ฉายาลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอิศรางค์ ฤาวงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ การินทร์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางอรปภา สงวนกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี หุมสินโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชทิชา ช่างบุโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวจงจิตร์ หงษ์บุญเรืองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชกานต์ รัตนศรีสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุดารักษ์ อังกาบโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ศรีกิ้มโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายวรนันท์ วรรณราศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรธัส เทียบเทียมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัญญา หมูศรีโทนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสาลี่ ประทุมวงศ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายเกษมพงษ์ ยอดรักโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนาลี วรรณสินโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมละอองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวธารทิพย์ อุปะไชยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาวนภัสณัฐ กุตะวันโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางชลาลัย แก้วศรีไตรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ทรัพย์จันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร คำมุงคุณโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิรัช เครือทองโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล บุตรสาลีโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายอรรถพล วงศ์บุปผาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศตพล เหลืองอุทัยโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุสาหกรรมกรรมการ
5. นายสมยศ เทียมเพื่อนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุขโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุเพ็ญณี ไชยหอมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐานิตา สว่างฉายโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา เทียมเพื่อนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกมลวัล ยุวเสวีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางสุกฤตาพร วัดวังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จันทร์คงโรงเรียนอรวินวิทยากรรมการ
4. นางทรรศมน อาจคงหาญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางลำไย รัสมีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา สาครพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณิชาพร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางอุ้มพร ทองดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางกมลวัล ยุวเสวีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางจรรยวรรธน์ จันทร์ภูมิโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลกัญญาณ์ ทิพนาคโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจินตนา วงศ์คำจันทร์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ภูหอมโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ มาสมภพโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑโรงเรียนวัดป่าดู่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางนาทนภา แสนศิริโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นายสรเพชร บัวสุขโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวลิ้นจี่ ปริยวาทไมตรีโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นายปิยพัทธ์ บุญประกอบโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ ยอดโพธฺ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบรรหาร ยิ่งประยูรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ สาแก้วโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินทรศรีโรงเรียนวัดป่ปาระดู่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ชำนาญชานันท์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ เข้มขำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวดวงนภา อินทรศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประทวน บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายบวรนันท์ รัตโนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายเกียรติชัย ตรีสามโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายฉลอง โตสวัสดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายกำธร ดิษธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายรพีภพ ใบเจิรญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
9. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
10. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายกำธร ดิษธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายรพีภพ ใบเจิรญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
9. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
10. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายกำธร ดิษธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายรพีภพ ใบเจิรญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
9. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
10. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายกำธร ดิษธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายรพีภพ ใบเจิรญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
9. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
10. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายกำธร ดิษธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายรพีภพ ใบเจิรญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
9. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
10. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงค์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายกำธร ดิษธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายรพีภพ ใบเจิรญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
9. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
10. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนภดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนภดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายกวีทัศน์ อะโสตโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
4. นายรัชตะ ดาเตชะโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพิน คำชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายปฤษฎี น้อยนิลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาลักษณ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหรีดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฎ สามัญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
10. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
12. นางสาวสุพิศตรา วิไลย์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
13. นางสาวชญาภา สื่อสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
14. นางสาวชฎาพร คงอุ่นโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยองกรรมการ
15. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
16. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
17. นางสาวพิชาวีร์ นามวงษาโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)กรรมการ
18. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว ระยองกรรมการ
19. นางสาวกนกวรรณ ไชยศรโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
20. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Zhao Feiโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. MissZhang Yinzhuanโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. Mr.Li Fanghaoโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
4. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร จันเทพาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอมราพร เพ็ชรทองโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. MissRen Pingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissHuang Meiqinโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. MissXu Fanggeโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. MissGuo Xiaoโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกชมน รัตนวราหะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรพร เข็มเพ็ชร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนฏกร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
7. MissRen Pingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Ueno Daisukaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Nakaoka Yoshitakaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissNatsumi Kojimaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิรตา แดงทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ ญาณรักษ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Ueno Daisukeโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Nakaoka Yoshitakaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissNatsumi Kojimaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิรตา แดงทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ ญาณรักษ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHyun Jaseonโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissJeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุมนา เหลืองธีรนาทโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายภัคภูมิ บุญโชติหิรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. MissLong Yutingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissXu Haiyangโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางสาวจิรพร เข็มเพ็ชร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ กุทองโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
6. นางสาวอมราพร เพ็ชรทองโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. MissHuang Meiqinโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภัคภูมิ บุญโชติหิรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. MissLong Yutingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissGuo Xiaoโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรพร เข็มเพ็ชร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสโรชา อยู่เปี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
6. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. MissHuang Meiqinโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Ueno Daisukeโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Nakaoka Yoshitakaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissNatsumi Kojimaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิรตา แดงทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นางสาวฉวีวรรณ ญาณรักษ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Marc Vanzieleghemโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรัณยา ฤทธิเลิศโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภสร รักษาสัตย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาพร ชมภูกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHyun Jaseonโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissJeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายมงคลวัฒน์ ดีโนเบรกาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุมนา เหลืองธีรนาทโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissGuo Zhuanzhuanโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. MissJiang Huiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
3. MissZhang Jiaqiโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสโรชา อยู่เปี่ยมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ กุทองโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. MissZhao Zhixiaoโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Ueno Daisukeโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Nakaoka Yoshitakaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissNatsumi Kojimaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิษา สุวรรณวงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิดา พิลาวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHyun Jaseonโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissJeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุมนา เหลืองธีรนาทโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissQian Shaโรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคารกรรมการ
2. MissHuang Binโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. MissPu Zhaojunโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฏกร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอาภากร เสือเนียมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. MissGuo Zhuanzhuanโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Ueno Daisukeโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Nakaoka Yoshitakaโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissNatsumi Kojimaโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ ญาณรักษ์โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิรตา แดงทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHyun Jaseonโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissJeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
4. นายมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุมนา เหลืองธีรนาทโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกุลประธานกรรมการ
2. นายชะโลม เล็ดลอดโรงเรียนวัดตากวนกรรมการ
3. นายศิวเทพ สมชิตโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ สุทธิโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
5. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางโชติกา คลอสส์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรกานต์ มีบุญสบายโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวนิดา ลอยละลิ่วโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวมน เจริญขำโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริกัญญา สมพงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ ตั่นเล่งโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายสันติ เกตุผาสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสวิน ยมหาโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปรีดาพร ตัณฑิกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางสาวนภสร ขัตติยะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิรณา บุญรักษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ รัตน์วิเศษฤทธิ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ปิยะยาตังกองการศึกษาเทศบาลนครระยองประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวสิริกัญญา สาธิกวิทยาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางผ่องศรี ปิยะยาตังกองการศึกษาเทศบาลนครระยองประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวสิริกัญญา สาธิกวิทยาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางศิรประภา เบ้าสองศรีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางอริศรา วรรณราศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสวณัฐ คุ้มทรัพย์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ โสวรรณะโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคำรบ อุ่นคำโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางจำเรียง สดใสโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวเกศวิมล พลโสดาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมัทนา อ่องจำปาโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นายธนงศักดิ์ มะลิลาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุล บุญเจริญโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิตตานันท์ ทองคำโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนวย มณีวงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางสาวปวริศา ภวเจริญผลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสุวภาพ เวชสุทัศน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิธิพัฒน์ เพชรช้างโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดรุณี บุญวงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายกัณชัย จอมทะรักษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เกตุรามฤทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางปุณยนุช ศรีโสภาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอำพร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาวสิรินภา เฮือนทาโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ธรรมขันธ์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอารยา กุกเรยาโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
2. นางวรรภานันท์ วิสิฐธนาเดชน์ปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ หงษ์น้อยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายนที ทวีโรจน์สุพลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายชวนันท์ แสนแทนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นายแมนสรวง เมนะเนตรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางลภัสภาส์ หิรินทรานุกูลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ รุ่งวิชาวิวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรธนะ คัทจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดรุณี บุญวงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวชนาธิป ปะทะดวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ ประพันธ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านฉางกาญจนานุกุลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอลิษา ผลสมหวังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางอิสิภา พีระพิเชฐโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นางสมจินตนา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาววิชุดา คำดีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรษ วงค์แสงคำโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นางภัทรวดี สนั่นเอื้อโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวอทิตยา เทียนอำไพโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวอทิตยา เทียนอำไพโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อึ้งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายมาโนช วรเวชโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศํกดิ์ วนิชรัตน์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมภพ คงสถิตย์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ สินรัตน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระศิลป์ นิลเศรษฐ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระ อานมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลกรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ บุญสอนโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ อริยเกศมงคลโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวพัฒิยา โขติศรีพันธุ์พรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสดุดี เทพศาสตราโรงเรียนอรวินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ วงศ์ชโยประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกูลราษฎร์โรงเรียนเซนโยเซฟระยองกรรมการ
4. นางสาวศิวพร สีหาแสนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี วงษ์สว่างโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภกร งามเสงี่ยมโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ราชวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง เจริญกิจโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎีภรณ์ พิมพ์น้อยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวดี ปานเงินโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภกิจ บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา แซ่อึ๊งโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญาภา สมาบูรณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายภัควัฒน์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นายธีรชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ช่างปรุงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วารีรัตนโรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ล้อมวงษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เป็นธรรมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรรณี กรุณานนท์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี สุประดิษฐโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นายพลพจน์ ชูเชิดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวภคภัทร อิทธิศุภกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปารณีย์ ุ่บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ดามังโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัสสร จันทร์รุ่งอุทัยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางปุณยนุช ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายพลพจน์ ชูเชิดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เปี่ยมพงษ์สานต์ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองฯประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกองชุน ศรีบุรินทร์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]