หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 (เก็บตัวห้อง 524) 9 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 (เก็บตัวห้อง 534) 9 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 (เก็บตัวห้อง 525) 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 (เก็บตัวห้อง 536) 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านค่าย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]