รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ในวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพรรษ  วิหาจันโท
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพงศ์ลดา  เปาเล้ง
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิเดช
 
1. นายธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. นางสาวกมลพร  บัวงาม
 
1. นางบุญรัตน์  ลิมทโรภาส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยพันโท
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายภูริพงษ์  เด่นมาลัย
2. เด็กหญิงมะลิ  วงค์ยะรา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พวงทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีเวียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จงใจดี
2. เด็กหญิงโสภิชชา  ศรีเผือก
 
1. นายธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น
2. นางวิพา  พลายแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชวาลา  ฉิมหาพาลี
2. นายสิทธิพงษ์  คำพา
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
2. นายปราโมช   สาลี่
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเพชรรัตน์  พงษ์จันทร์
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงมนสิชา  เล้าสกุล
2. เด็กหญิงวลัยพร  เนียมหอม
3. เด็กหญิงโสภา  อธิบดี
 
1. นายกฤษฎา  วรพิน
2. นางสาวศุภรแพร  ปากเพรียว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาดา  จิรวัฒน์สกุล
2. เด็กชายปฏิภาณ  สารพล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวนภาภรณ์  เพียงดวงใจ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หม้อทิพย์
2. นางสาวอังคณา  หลวงภักดี
3. นางสาวอัจฉราทิพย์  พิพัฒน์สิน
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
2. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจณิสตา  กาญจนอโนทัย
2. เด็กหญิงลักษิกา  บุญวิทยา
 
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
2. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายคิมหันต์  คำเพชร
2. นางสาวเณศรา  ทันใจชน
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาววันทนา  ฮึกหาญสู้ศัตรู
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  รุ่งเรือง
 
1. นางสุประวีณ์  รัศมีตรีเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายเกษมสุข  กล่ำรุ่ง
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุนทรสารทูล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดีสุพจน์
 
1. นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ์
2. นางทัศนีย์  ใจซื่อ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายจรัญพัฒน์  ปานนาค
2. นางสาวจิราภัทร  เลิศมโนบุญสุข
3. นางสาวพิชากร  จำปี
 
1. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงปรีญาฎา  อินตา
2. เด็กหญิงปาลิตา  แดงบรรจง
3. เด็กหญิงภัทรียา  ลิ้มอิ่ม
 
1. นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
2. นายสราวุธ  สุธีรวงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวธิดา  -
2. นางสาวนันทนา  กิ่งทอง
3. นายสันติ  อิ่มเขียว
 
1. นางสาวเกษณี  ไทยจรรยา
2. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ซูทตัน
2. เด็กชายสุเมธ  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายเจษฎากร  วงษ์ศรีนาค
 
1. นายประชา  จันทร์มั่น
2. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองปุก
2. นางสาวอรณริณณ์  แขกนวม
3. นายโสภณ  รูปสม
 
1. นายกำพล  นาควรสุขพิศาล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลดา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เพียงวัน
3. เด็กหญิงแทนตะวัน  ธีระภาต
 
1. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวสุดารัตน์  ทึนรส
2. นางสาวอนุสสรา  นิ่มนุช
3. นางสาวเมษา  ใจมนต์
 
1. นางสาวลักษิกา  ลักขณาเลิศ
2. นางสาวนริศรา  โกวเครือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  นนทสิริกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นายเอกราช  ตาแก้ว
2. นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายภาสิทธิ์  เจริญจิตรกรรม
 
1. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายธำรงค์ศักดิ์  ทรัพย์มัก
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แซ่ปึง
 
1. นายชูชีพ  สายเย็น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วราสินธุ์
2. เด็กชายบอล  -
 
1. นายชูชีพ  สายเย็น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงพรธิญา  สีทา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ไวพ่อค้า
4. เด็กหญิงลักษิกา  ทองเปี่ยม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
2. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจอมทัพ  รสภิรมย์
2. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
3. นายนรากร  ปฐมเจริญสุขชัย
4. นายวชิรวิทย์  อัมพรวราชัย
5. นายวรวลัญช์  โอ้โลม
 
1. นางสาวณัฐการ  บุญรักษา
2. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงจันณภา  จันทร์แพง
2. เด็กหญิงธัญญบงกช  ลิ้มเทียมรัตน์
3. เด็กชายปริญญา  เทียมประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงศ์ชัยประสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
 
1. นางกุลนันท์  รวมทรัพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชลนภา  แดงประดิษฐ์
2. นางสาวนงลักษณ์  อรรถสวัสดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  ศรีขำมณี
4. นางสาวพิชาภรณ์  เทศทอง
5. นางสาวเสาวรส  เติมธนะศักดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
2. นางสาวภาณี  คูสุวรรณ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวกฤติยา  กล้าสุนทร
3. นางสาวกานต์รชา  ทรดี
4. นางสาวภรณ์ชนก  เหล่ากสิการ
5. นางสาวอันนา  รณรื่น
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุทินา  ยศจัตุรัส
 
1. นายนฤชา  ระเบียบ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวภารดี  เสลาคุณ
 
1. นายศิวานันท์  สังข์ทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายสหวัฒน์  ขุนแสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จุ้ยเจริญ
 
1. นางสะอาด  ชมเดือน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสิริกาญจน์  กาญจนวิชานนท์
2. นายไอศูรย์  วงศ์ยศสิริโสภา
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวกรพิน  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเกิด
3. เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ
4. เด็กหญิงธนาพัส  จิตต์จำเริญ
5. เด็กหญิงธันยชนก  ปานม่วง
6. นางสาวนรนาถ  วงศ์โสภา
7. เด็กหญิงบุญรักษา  เสลานนท์
8. นางสาวปรารถนา  มุริจันทร์
9. นางสาวมณีรัตน์  ปานทอง
10. เด็กหญิงวันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
 
1. พระอาจารย์วิชญ์  ใจชื่น
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดเทศ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพ  พัฒนาชัยมงคล
3. เด็กหญิงธนิฎฐา  สีแดงเหลือง
4. เด็กหญิงพรนัชชา  วิภาสธวัช
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ประสพเงิน
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปรีชานุกูล
7. เด็กหญิงวณิษา  ภางาม
8. เด็กหญิงวรรณพร  วิสูตรสกุลศักดิ์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คุ้มพุ่ม
10. เด็กหญิงสิริณี  เจรเดชานุภาพ
11. เด็กหญิงสุดธิดา  ลังกาแกม
12. เด็กหญิงอมลวรรณ  วัฒนรุ่งศรี
13. เด็กหญิงอรัญญา  รัญอรัญ
14. เด็กหญิงเบญญากร  แสงรัศมีมรกต
15. เด็กหญิงเมษา  แสงจันทร์
 
1. นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง
2. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
3. นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์
4. นายจักรพจน์  เทียนศรี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธิดารัตน์  พะสุธา
2. นางสาววนัสพร  อินทวงศ์
 
1. นางสาวนราพร  ญาณไพศาล
2. นางสาวกรกานต์  คงคาน้อย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายโสภณัฐ   สังพาลี
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบุญธิดา  สุขหอม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนภูมิ  บัวกลิ่น
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธ์ุ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชนาธิป  ภู่เจริญ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวเทียนธารา  ธรรมสาลี
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพงศกร  ล่องลอย
2. นายศรายุทธ  ยอดประเสริฐ
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นางสาวสุกัญญา  สมบูรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธีรพล  อภัยจิต
2. เด็กชายพงณธร  เชิงทวี
3. เด็กชายพีระพันธ์  ทองอินทร์
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
2. นายณัฐกฤตา   โต้เคีย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายธีรภัทร  จันดาเปรม
2. นายปกรณ์  จำปาเทศ
3. นายวัฒนพงษ์  กงล้อม
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธารวลัย   ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายปฐมพงค์   วงศ์จีน
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงปารวี  ผลากุล
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอินทิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธัญญารัตน์  ธำรงโชติ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงสุลักษณา  เชาวดี
 
1. นายฐิติคมน์  วงศ์ยะรา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นายฐิติคมน์  วงศ์ยะรา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรเกียรติ  สุขหอม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายศักดินา  มะลิซ้อน
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงธิติยา  ณรงค์อินทร์
3. นางสาวนัฐพร  นารัย
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
6. นายศักดินา  มะลิซ้อน
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
2. นางศรีทอง  เจสตาคม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยิ้มถนอม
2. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
3. เด็กชายธนภัทร  จายะพันธุ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  ธำรงโชติ
5. นายปฐมพงค์   วงศ์จีน
6. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
7. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
8. นางสาววรรณพร  เอมพลัด
9. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
10. นางสาวศศิธร  กล้วยเครือ
11. เด็กชายศักสิทธิ์  บุญวรรณะ
12. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
13. เด็กชายสุรเกียรติ  สุขหอม
14. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
15. เด็กหญิงอินทิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายจักรรินทร์  ถาวรศักดิ์
2. เด็กชายจิตรทิวัส  เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงบุปผา  ศรีมงคล
4. เด็กชายวรินธร  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงเกศกนก  ริ้วสุวรรณสกุล
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  ใจตรง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
2. นายวิเชียร  พึ่งวร
3. นายจีระ  เงินแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. นายชัชวาลย์  นำช้าง
3. นายพรรณรัตน์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
4. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
2. นายวิเชียร  พึ่งวร
3. นายจีระ  เงินแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญยู
2. นางสาวจิราภรณ์  เลี่ยนเตี๊ยะ
3. นางสาวจีรนันท์  เง่องาม
4. นายชลชาติ  พูลนาคู
5. เด็กชายชินวัตร  ประชาตี
6. เด็กหญิงถิรพร  ทับชม
7. เด็กชายทวีศักดิ์  บวรโรจน์พงศ์
8. เด็กชายทศพร  อิ่มบุญ
9. เด็กชายธนกร  เรืองฤทธิ์
10. นายธนสร  จันทรสุนทราพร
11. นางสาวธิดารัตน์  ถ้อยทัด
12. เด็กชายธีรภัทร์  แซ่หลี
13. นายนพรัตน์  คงศิริ
14. นางสาวนฤมล  จันทร์ทอง
15. นางสาวนัฐริณีย์  พันแจ่ม
16. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
17. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
18. นายพัชรพล  นับหมาย
19. นายพิสิทธิ์  ตะโนนทอง
20. นางสาวพีรดา  กวยเนียม
21. นายภานุสรณ์  คงเสือ
22. นางสาวรุจิรา  ยศศักดิ์
23. นางสาววนารินทร์  พึ่งแก้ว
24. นางสาววนิดา  มาตรา
25. นางสาววรัชยา  เอี่ยมสุองค์
26. เด็กชายวิทยา  เฮ็งเส็ง
27. นายศรัณย์  แก้วชัง
28. นางสาวศศิธร  ม่วงสวย
29. นางสาวศศิประภา  เทียนเล็ก
30. เด็กชายสมยศ  กลมเกลี้ยง
31. เด็กชายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
32. นายสิทธิชัย  เกตุหลิม
33. นางสาวสุวพัชร  พานพ่วง
34. เด็กชายหฤษฎ์  สัญญะวิรี
35. นายอดิศร  ก่อนกำเนิด
36. เด็กชายอภิชาติ  บุญฤกษ์
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคสอน
38. นายอมรเทพ  แข็งขัน
39. นางสาวอารี  บัวกนก
40. เด็กชายอุ้มบุญ   ทับทิม
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
2. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
3. นายสำราญ  แก้วเกิด
4. นายนิพิฐพนธ์  สุวรรณเกิด
5. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
6. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
7. นางสาวพิมพ์ลดา  เหลืองมณีเวชย์
8. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  พันเปรม
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายศรัณย์  แก้วชัง
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นายชนทัด  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพุทธมาศ  รักหาญ
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเมถวดี  ศรีบานเย็น
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุพิชชา  เปลี่ยนบำรุง
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธีรธร  พลบูรณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายหาญชัย  สินสวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ต้อมคำ
2. เด็กชายนิธพัฒน์  แสงมาลา
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  จงวิจิตร
4. เด็กชายภูวเดช  ดอกกลอย
5. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธินันทวงศ์
6. เด็กหญิงศิวพรรณ  ตัณฑ์ธนศิวะกุล
7. เด็กชายสิทธิพันธุ์  รามัญ
8. เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
9. เด็กชายอภิชัย  วันนิยม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ต้อมคำ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นายพัฒนา  ธูปหอม
3. นางสาวสุธีรา  เตั้ยมเครือ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซังตู
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สลาม
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ทองทา
4. เด็กชายระพีพันธ์  คงกลิ่น
5. เด็กหญิงวจี  ทรงแสง
6. เด็กชายวันใหม่  แก้วสอาด
7. เด็กชายศุภกิจ  อุตสาหะ
8. เด็กหญิงเกศรา  ทองทา
 
1. นายสหวรรษ  กล่อมดวงจันทร์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วชัง
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำแก้ว
3. เด็กชายพีรภัทร  มาดดา
4. เด็กหญิงสานฝัน  พรมบาล
5. เด็กหญิงสาวิตรี  รอดแจ้ง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ชมชอบ
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวกุลณสร  ขุมวัฒนา
3. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
4. นายสำราญ  แก้วเกิด
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจันทิรา  มั่นคง
2. นางสาวปาริชาติ  เข้มแข็ง
3. นางสาวพิมพา  ดิษฐ์กว้าง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แย้มมา
5. นางสาววราภัสร์  ทุบจิ๋ว
6. นางสาวสุดารัตน์  บังวัด
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกานดารัตน์  วงค์แป้น
2. นางสาวณัฐกมล  อินทแสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  เยาวะพิน
4. นางสาวสุกฤตา  ทองมูล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กลิ่นฟู
6. เด็กหญิงอัญมณี  ริ้วสุวรรณ
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธนัชพร  ชัชวาลย์
2. นางสาวนัทธกุล  ประทุมเมธา
3. นางสาวมนัสนันท์  ยืนนาน
4. นางสาวมนัสวันท์  ยืนนาน
5. นางสาวอัจจิมา  ผิวอ่อน
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  บัวขาว
2. เด็กชายคฑาวุธ  กาญจนาสิริโชก
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทำดี
4. เด็กชายธีรวัฒน์  พึ่งพรพระ
5. เด็กชายพิสิฏฐิ์  นิยะมะ
 
1. นายวชิรญาณ  พายัพ
2. นางสาววีณา  กลอยกล่อม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลาละคร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์สะอาด
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายภคพล  ศรีกุญชร
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายโชคชัย  พวงระย้า
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
98 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาววรรณวิสา  อ่วมทับ
2. นางสาวสไตไทย  ตา
3. นายอมรเทพ  แข็งขัน
4. นางสาวเกศราภรณ์  นิลอ่อน
5. นางสาวแสดงไทย  ตา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
2. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิตติมา  เหลาหลัก
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทันวิทย์
3. นายปฐวีกานต์  กาละนัน
4. นางสาวพรรธิดา  แสงใจดี
5. นางสาวสิริพร  ศรีคราม
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
100 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวขันตยาภรณ์  ตรีตรุยานนท์
2. นางสาวเกศินี  ทัศน์ทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โกมลมุสิก
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจรัญ  คลังนาค
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เส็งใหญ่
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
4. เด็กชายธาดา  คล้ายแดง
5. เด็กชายบดินทร์  รักชื่น
6. เด็กชายพงศธร  พรามณี
7. เด็กชายมนัส  -
8. เด็กชายศรายุทธ  โพธิ์งาม
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์ฺ  อินแก้ว
2. นางสาวมาริกา  วังมะนาว
3. นางสาววันเพ็ญ  หุ่นเครือ
4. นางสาววิกานดา  เชาว์เฉียบ
5. นางสาวสุภาพร  พูลศรี
6. นางสาวอุษา  คล่องแคล่ว
 
1. นายสิทธิพร  พรรณขาม
2. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวชัชชฎา  เคร่งสมบูรณ์
2. นางสาวซูซู  -
3. นางสาวทราย  -
4. นายนริศ  ปานอ่อน
5. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีทา
6. นางสาวพฤกษาชาติ  มีใหญ่
7. นางสาววาสนา  สนใจ
8. นายหาญณรงค์  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
2. นางสาวสุภาพ  จิตรปลื้ม
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โภคา
2. เด็กหญิงบาลีวัลย์  แสงเรืองนาค
3. เด็กหญิงสิริธันยา  สมนาม
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
2. นางมนัสยา  นภาผ่อง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. นางสาวเกตน์สิรี  ปินเปี้ย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
2. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงชารีนันท์  วันทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  มุ่งเคลือ
3. เด็กหญิงรศินา  ปีสิงห์
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางภิญญาพัชญ์  หิมะคุณ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์  สิโนทก
2. นางสาวสโรชา  อินทรหัส
3. นางสาวอัยรินทร์  อินโสภา
 
1. นางพัชรินทร์  โรจนวิทย์
2. นางภิญญาพัชญ์  หิมะคุณ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายณัฐสรณ์  สืบวงษ์
2. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายการันต์  กลิ่นแตง
2. เด็กชายเจนวิทย์  ทองระหง
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นายปัญญาพล  ย๋งกรับ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวสุจิวรรณ  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์บาง
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายภูเบศวร์  สวรรยานนทลี
2. เด็กชายรัฐธิพงษ์  สกุลจีน
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายเจษฎา  จังพานิช
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนิสร  อยู่ประเสริฐ
2. เด็กชายพณิชพล  ทองมอญ
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายชวพล  วัฒนสืบสิน
2. เด็กชายธนภัทร  พุทธรักษา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาณตา  สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
2. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกิตติศักดิ์  สังฆะรักษ์
2. นางสาววิภาดา  จังโส
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธเนศวร  เทพสวัสดิ์
2. เด็กชายพัทธโรจน์  นิธิภูวรัศมิ์
3. เด็กชายเขมณัฐ  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายสามารถ  จิตจรัส
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกนกพร  ยาดอว์
2. นางสาวชลัญญา  แซ่เฮง
3. นางสาวภาวิณี  บัวเจก
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายกฤษณชัย  เพ็งบุญชู
2. นายรัฐนนท์  สอาดจิตวิไล
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
2. นายระพีพัฒน์  นิลโสพันธ์
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธัญรดา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพุทธิตา  แก้วดี
3. เด็กหญิงรักษิณา  รอดประเสริฐ
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เทียนวิไล
2. เด็กชายอนนท์  ปิยพงศ์รัตนกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. นายพรชัย  สุวรรณวิจิตร
3. นายวีรภัทร  มีจิตต์
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสุทิสา  สุธาบูรณ์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. นางสาวพีแอ  บุญเลิศ
2. นางสาวอยู่เจโพ  คาเบอะ
3. นางสาวอำพัน  ผัวหมัง
 
1. นางสาวพัชรา  วิริยะวัฒนะ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  ฉายาลักษณ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  ริดขะ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มีทอง
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เต๋งจงดี
2. นางสาวสิริรัตน์  พรสุขศิริ
3. นางสาวเปรมวรี  แซ่ใช้
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำสุข
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปาลียะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยิ้มเพ็ชร์
 
1. นางศศพร  อาจสงคราม
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายภานุพัฒน์  นวลแสง
2. นางสาววัลลภา  ขำคล้าย
3. นางสาวสุรพิชญา  แย้มเนย
 
1. นายประเทือง  ใบเนียม
2. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายนาคินทร์  ตันเต็มทรัพย์
2. เด็กหญิงสาว  ราศี
3. เด็กหญิงอุ้มรัตน์  สังกะระณี
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวกุลธิดา  จงรุ่งเจริญ
2. นางสาวทิพวรรณ  กล่อมจิต
3. นางสาวภัทรวดี  แซ่ลิ้ม
 
1. นายประเทือง  ใบเนียม
2. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
2. เด็กหญิงอนันต์ธิดา  โพธิ
3. เด็กหญิงเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรคาก้อง
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิโยธี
2. นางสาวปาลิตตา  เนติศาสตราวุธ
3. นางสาวเกวลิน  โสภา
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงมินตรา  สอนพันธ์
2. เด็กหญิงรริศยา  พุกเปลี่ยน
3. เด็กชายระพีพันธ์  คงกลิ่น
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  อึ้งจิ๋ว
2. นางสาวปิยธิดา  แซ่ใช้
3. นางสาววันวิภา  เอมทอง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมถวิล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวดี
2. นางสาวนริศรา  ก้งทอง
3. เด็กหญิงเบญจา  ศรีสุข
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายนพพร  ภู่แย้ม
2. นางสาวปัทมา  พรหมมา
3. นางสาวโชษิตา  พรหมมาลี
 
1. นางอารมย์  โตเต็ม
2. นางประมวลศรี  สิทธิสาตร์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงสโรชา  ทัพภูธร
3. เด็กหญิงอาภาพร  รักสนิท
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรเจต  สังขพัน
2. นางสาวจีรพัส  เสนาธรรม
3. นางสาวสุดารัตน์  บังวัด
 
1. นางอุราลักษณ์  พระเดโช
 
140 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
 
1. นางสาวกฤติยา  ตาคำ
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญสุข
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. นางสาวธีราภรณ์  คำวัตร์
2. นางสาวอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นายชินพัฒน์  คุ้มญาติ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายพีรพล   ทองกัญญา
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นายชินพัฒน์  คุ้มญาติ