หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบญมา วรรธนะวลัญซ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน กลั่นทิพย์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวอรพินท์ วุฒิสถิรภิญโญโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีสุขโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางอัญชลี ป้อมจันทร์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
8. นางสาวจินดวลัย เขมาอัจฉริยผลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาววัฒนศิริ ชมหมู่โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา เอกปัจชาโรงเรียนช่องพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ วรวณิชยาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณพร ทองสมนึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ถิรจันทราโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ โพธิ์กาวิลโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
7. นางวริทยา ชุนเกษาโรงเรียนวันสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
8. นางชนากานต์ เจียมพลโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิรภา นันทรัตนกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางเกศมี ศรีแดงบุตรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวศุภรแพร ปากเพรียวโรงเรียนวัดบ้านโป้ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมานพ ตนุเลิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา วรพินโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวชนิดา ประพฤติกิจโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิจิตร สลักคำโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมาติกา ถินกระโทกโรงเรียนโพหัก"วงสมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เอกจิตโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ทิพย์สุขโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรสา สาททองโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางบุพผา ฉันยะโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางวรัญญา สุมาลัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีรองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เพ็งมีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางปิยะพร แย้มขยายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายปวริศ นันทรัตนกุลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ สุวิชัยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เต่าพรมห์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาววิมล อยู่พิพัฒน์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาววิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
6. นายเสริมศักดิ์ เข็มทองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางรัตนา เมฆพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวนริศรา สุขผ่องโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพินธุ์สุดา จันทรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นายปริญญา คล้ายโพธิ์ทองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สมหลักชัยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นายพงศ์ธร ลำไยโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
6. นายเรืองศรี ตรีสุคนธ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุนิสา เจริญศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางปราณี ชีพเกิดสุขโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา อุ่นเรือนโรงเรียนวันสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสอิ้งทิพย์ บรรเทิงจิตรโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจพร จอมกุลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ จอมกุลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา พงศ์ประยูรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
7. นางสาววิภาดา วงศ์ยะราโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
8. นางสาววิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
9. นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี ประสมสินโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
11. นายประยุทธ ปิยะเกศินโรงเรียนโพหัก"วงสมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์"กรรมการ
12. นางสาวพนาพร อ่อนสีน้อยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
13. นางสาวฐาปนี ชานุโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
14. นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
15. นางพรศรี เหลืองสุวรรณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธนวันต์ เข็มทองโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ คงคาใสโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ พับแผ่นทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายพิษณุ ยงดีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายทักษิณ เรทนูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางสาวนภสร วัธยาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาวภัทร์ธีรา วงษาวดีโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุทธานุช เจนโชติสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
9. นายบุญมี ดีแสนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
10. นางอัจฉรี ทนนานนท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
11. นายภัทรชนนท์ ปิยะคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
12. นายอดุลย์ แป้นแหลมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
13. นางสุนัน แป้นแหลมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา รอบจังหวัดโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจารีย์ สิริปริญญาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ นันทบุตรโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางลักขณา อาภรณ์รัตน์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เพชรคงโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐการ บุษรักษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายกฤชรัช ศรีณรงค์โรงเรียนโสภณศิริราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา วารีอุดมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภคภัค วรงศิลป์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นายเกษม ธนมากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภาณี คูสุวรรณ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา เอียนวิไลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศุภกรวรากุลโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
4. นางอำไพ พิริระกุลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ สิงห์โตโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอาคม สมพามาโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ เชตตุสุวรรณโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
3. นายธวัช วงศ์สกุลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายบุญเทอด อรมุตโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
5. นางณฐพร พรหทโมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวทิวาพร ทราบเมืองปักอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวตโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋วโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ด่านแก้วโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ พลไชยะโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญคงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา แทวแดงโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
3. นายโรจนศักดิ์ ดีประคองโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายพงศ์พิชิต เนตรปฐมพรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางวรรษิดา พิทักษ์พิเศษโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีกันณ์ ขับสนิทโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นายประสาน วงแหวนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะมาศ น้ำดอกไม้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวสุรีภรณ์ วัฒนธีระภรณ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวคะนึงนิจ รอดสนใจโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร น่วมนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุษา ยังพึ่งโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวกัณฐมณี แกรอดโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นายพีระพงษ์ เพ็ชรงามโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ กองแดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เกิดดีโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ่เปลี่ยนศรีโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ อุ่มเอิบโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางอังคณี ทูลยอดพันธ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นางสาวพวงเพ็ญ จันทร์แจ่มโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวาสนา พงศ์ลักษมาณาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางณวพร สนองค์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดา ศรีอรุณโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายธเนศ ชะพินทรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ศีลทองโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภรณ์ ทับทิมทองโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
7. นายสรายุทธ ชะเกตุโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน หมีไพรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นฤทัย จีนรอดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นางสาวพรทิมา ไพศาลวันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ธรรมพุฒโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ กลัดเข็มทองโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
6. นางสุกฤตา เกตตะรังศรีโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ จันทร์ปรีชาชัยโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศรีพันธุ์ ตัณฑสุวรรณข้าราชการครูบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชการ บุญรักษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพิมศิริ สิทธิสาตร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ จูงใจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวธัญประภา เทศแย้มโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชรินทร์ มนพิลึกโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
7. นางพวงทอง พันบรรจงโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. พระครูวิบูลภัทรกิจ -สำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งกรรมการ
3. พระมหาสมควร จนฺทปภาโสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามกรรมการ
4. พระมหาสมควร อตฺตทีโปวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามกรรมการ
5. นางเชาวลา สุภชัยพานิชยพงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางฐิติรัตน์ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญครูกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอัมพิกา ตรงคมาลีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.นพศร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
4. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
4. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีทอง เจสตาคมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศรีทอง เจสตาคมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
3. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพิชญธิดา สระแก้วโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ออกกิจวัฒน์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ขำคำไพโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ออกกิจวัฒน์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ขำคำไพโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปรีชา ออกกิจวัฒน์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ขำคำไพโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายสิรภพ ชมสาครโรงเรียนโสภณศิริราษฏร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปรีชา ออกกิจวัฒน์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ขำคำไพโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายสิรภพ ชมสาครโรงเรียนโสภณศิริราษฏร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายชุมพล คชสังข์สีห์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกมล ทองดอนตันโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายชุมพล คชสังข์สีห์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกมล ทองดอนตันโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมานะ ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายรัฐธีระ โตสัจจวงศ์โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายวชิรญาณ พายัพโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
2. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นายวชิรญาณ พายัพโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
2. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นายวชิรญาณ พายัพโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญชู เจาทวิภาคโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
2. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นายวชิรญาณ พายัพโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
4. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
4. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์โรงเรียนบรมราชินีนารถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชยโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
4. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
6. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
2. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหมโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายปรีชา ออกกิจวัฒน์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชีโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ขำคำไพโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่งกรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ สมบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"กรรมการ
5. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Zhou Yanโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินยา ธนะศักดิ์ศรีโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวไพลิน พังพิทยากุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. Mr.Ye Kangโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายธนกร ตระการวิทยารักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Zhuu Yanโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินยา ธนะศักดิ์ศรีโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวไพลิน พังพิทยากุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. Mr.Ye Kangโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นายธนกร ตระการวิทยารักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศธร รอดเงินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกกร สุบินประเสริฐโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ผลอินทร์หอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศธร รอดเงินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกกร สุบินประเสริฐโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ผลอินทร์หอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์ชนก สมภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา พระเดโชโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. Mr.Jean Marie Boeselชาวภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภนัทชา ทรงประยูรโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา หงษ์ทองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. Mrs.Kim Hye Rinโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Mr.Kwon Eun kiโรงเรียนสาระวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Ding Yangโรงเรียนนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ธนะโพธาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. Mrs.Fang Heโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวใบทอง แจ่มศรีใสโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางเสริมสุข จ้อยทองสุขโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Ding Yangโรงเรียนนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ธนะโพธาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. Mrs.Fang Heโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวใบทอง แย้มศรีใสโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางเสริมสุข จ้อยทองสุขโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. Mrs.Jiang Liangโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์ชนก สมภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา พระเดโชโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. Mr.Jean Marie Boeselชาวภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภนัทชา ทรงประยูรโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา หงษ์ทองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. Mrs.Kim Hye Rinโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Mr.Kwon Eun Kiโรงเรียนสาระวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเกศิณี รากผักแว่นโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายธนกร ตระการวิทยารักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวลลิตา สระฉิมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. Mrs.Fan Jialianโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. MissJiang Liangโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศธร รอดเงินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกกร สุบินประเสริฐโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ผลอินทร์หอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์ชนก สมภักดีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา พระเดโชโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวยุพดี พัวพันพงศ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Jiashuโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. MissLiang Haiuโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา โกมลมุสิกโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวกัณต์กนิษฐ์ เรืองยินดีโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศธร รอดเงินโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกกร สุบินประเสริฐโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงพร ผลอินทร์หอมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. MissTae Otaniโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายชนินทร คงกระพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
2. นางสาวภนัทชา ทรงประยูรโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา หงษ์ทองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. Mrs.Kim Hye Rinโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. Mr.Kwon Eun kiโรงเรียนสาระวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.นวพร ณ นครพนมข้าราชการบำนาญ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนครปฐมประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรียาพร ทองผุดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกวิจิตรศิลป์กรรมการ
4. นายนิโรธ ชมเดือนข้าราชการบำนาญ ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัยศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]