รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ใน วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพิณทิพย์  ครุฑศรีคราม
 
1. นางชุติมา  โชติชูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราพร  ทองสาด
 
1. นางชลกาญจน์  เบญจวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวศุภสุตา  ประเสริฐดี
 
1. นายทศพล  ร่มโพรีย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขหมั่น
 
1. นางสาวรำพึง  ลิ้มเทียมรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ลี้รากรีผล
 
1. นางมนัญญา  ศิริรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขอพร  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธนดล  กิจพยัคฆ์
3. เด็กชายภานุภัค  แสงอนันต์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวณัฎฐานันท์  สัธนานันต์
2. นางสาวปนัดดา  จินดา
3. นางสาวศิรินยา  ธรรมเนียมมี
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
2. นางสาวรัตนา  ศรีมงคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงภัคธีมา  อรุณประพันธ์
2. เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง
 
1. นางอมรา  นาคผจญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกฤษณี  ศิริเอก
2. นางสาวพัฒนภรณ์  พิพัฒน์จักราภรณ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชวภทร  ธัชอัศวกุล
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายภัทรวัต  จิตต์สว่าง
 
1. นายทักษิณ  เรทนู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพลพล  ลิมกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร
 
1. นางจิรภา  นันทรัตน์กุล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพชรพล  ทวีปัญญายศ
2. นางสาวศศิธร  เนตรธานนท์
3. นางสาวสุธินี  ศรีนวลจันทร์
 
1. นายมานพ  ตนุเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
3. เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชนาธิป  คลอวุฒิวัฒน์
2. นายธานัท  ปัญญาสาร
3. นายภานุรัตน์  อรุณรัตน์
 
1. นางวรัญญา  สุมาลัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แกนนาคำ
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนลัท  ชัยนันท์วิวัฒน์
2. นางสาวนุชวรา  ยิ้มลมัย
 
1. นางสาวพินธุ์สุดา  จันทร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงบุษบงกช  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวดุสิตา  หงษ์ร่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจันทิมา  จุลนารา
 
1. นางสาวพนาพร  อ่อนสีน้อย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สุภาดี
2. เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์
3. เด็กชายโมกข์  เลิศสุวรรณโรจน์
 
1. นางพเยาว์  บุญช่วย
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขิมทอง  ปาสาเน
2. นายคุณานนต์  รัชตรุ่งโรจน์กุล
3. นางสาวสุทธิดา  จิ๋วแหวว
 
1. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนองเส
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี  น้อยเนตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  พระพิไชย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทร์แปลง
 
1. นายพรรธิภา  มานิตกุล
2. นายคมกฤช  มานิตกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายวรายุทธ  ไกรวิลาศ
2. นายสหรัฐ  ทิพย์กองลาศ
3. นายเกษมสันต์  สุขสมัย
 
1. นางชาลินี  จันเจริญ
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เฮียะเครือ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคลี่
 
1. นางวรรณี  อินทร์รจนา
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชัญญา  กิตติไกวัล
2. นายฐิติกร  ชาตะวะสุ
3. นางสาวศุภชลี  ชิดเครือ
 
1. นางอัญชลี  พานทอง
2. นายประวิทย์  อ้อยเธียรชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกรรณฤทธิ์  ศรีอ่วม
2. นายชวัลวิทย์  เปรมศักดิ์
3. เด็กหญิงธัญญณัฐ  สุธาพจน์
 
1. นางสาวดวงพร  สาลีติด
2. นางสาวพิทยาภรณ์  สิรวณิชบ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐฏ์ธิดา  ขำเจริญ
2. นายสรภัทร  หลีล้วน
3. นางสาวสุพิชญา  ทองแสงจันทร์
 
1. นายกริชชัย  เพียรดวงศรี
2. นางจริยาภรณ์  พุ่มกุมาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงนัทท์นภัส  จึงตระกูล
 
1. นางวรรณี  อินทร์รจนา
2. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวประภาเพ็ญ  ดลบันดาลโชค
2. นางสาวพิมสุวรีย์  เสมประวัติ
 
1. นางอัญชลี  พานทอง
2. นายปริญญา  กิจนิตย์ชีว์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุพัทนา  มหรรนพ
2. เด็กหญิงอุทุมพร  พวงทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ลัคนาเดโช
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บูรณพงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพัฒน  นุชราชวงศ์
2. นายภาณุพงษ์  ทองเปลว
3. นายสาธวี  ใจมุ่ง
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
2. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญาพัชร์  ประดิษฐ์ทองคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รังทอง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองบัว
4. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปานณรงค์
 
1. นายทรงกฎ  สร้อยสุมณฑา
2. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกันติชา  โกมลเปริน
2. นางสาวช่อทิพย์  พันธุยา
3. นางสาวปราศิณี  แนบนุช
4. นางสาวพรพิมล  ขวัญเมือง
5. นางสาวเบญจรัตน์  คู่สวด
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ภิรมรื่น
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวคีตศิลป์  พึ่งธงไทย
2. นางสาวปาลิตา  สุขโข
3. นางสาวพัฒน์ตะวัน  จีนตุ้ม
4. นางสาววริศรา  สีเมฆ
5. นางสาวสิตานันท์  ปี่บัว
 
1. นางเพ็ญแข  เมี้ยนละม้าย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกันยรัตน์  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมกฤตย์  วิทิพย์เดชน์
3. นายพงศธร  บุญโต
4. นายศักรินทร์  เสนีวงษ์
 
1. นางสวรินทร์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นายพงศ์พิชิต  เนตรปฐมพร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ลิ้มติ้ว
2. เด็กหญิงคัทลียา  นาคเขียว
3. เด็กหญิงจิรภาคย์  อบมาลี
4. เด็กหญิงชนิภา  พุทธสงวนพร
5. เด็กหญิงชัญญานุช  เจษฎากานต์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิมพ์พิทักษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงศ์พรเชษฐา
8. เด็กหญิงพิยดา  โรจนกรณ์
9. เด็กหญิงวรรณษา  สันติชิโนรส
10. เด็กหญิงวริษฐา  ศรจันทร์เฟื้อ
11. เด็กหญิงศรุตา  ประสงค์ทัน
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณชัยรบ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอาทิตย์
14. เด็กหญิงสุพิชชา  เนธิบุตร
15. เด็กหญิงอติตตา  สุขเขตร์
16. เด็กหญิงอรนิษฐ์  ปัณณศรีเกียรติ
17. เด็กหญิงอริสรา  เบี้ยกระโทก
18. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  เสียงเอก
 
1. นายฤทธิชัย  ประไพแก้ว
2. นายทรงกฎ  สร้อยสุมณฑา
3. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
4. นางนภัสสรณ์ภร  วิทยเดโชเศรษฐ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ศรีนอก
 
1. นายฤทธิชัย  ประไพแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวไพจิตรา  บุรคอน
 
1. นางสาวชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียนเครือ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สว่างพื้น
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสาวณหทัย  ใจดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววริยา  เดชฉกรรจ์
2. นายเจษฎา  ฮ้อจงเจริญ
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสาวบุษกร  บัวพึ่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกนก  โคฮุด
2. นางสาวจรัสแสง  กรส่งแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
4. นางสาวดวงพร  เอื้อวิเศษวัฒนา
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยโสภา
6. เด็กหญิงรวีวรรณ  ลอยแก้ว
7. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
8. นางสาวสุดารัตน์  แก้วมณี
9. นางสาวอดิศา  หอมจันทร์
10. นางสาวอาทิตยา  จีนตุ้ม
 
1. นางสาววิยะดา  ฟองน้ำ
2. นางสาวสุธิดา  สายบัว
3. นางสาวจิราพร  หนูน้อย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  แฝดสูงเนิน
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวพร  พวงทอง
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มใจ
 
1. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวนริศรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงขรรถพร  ตรีสุคนธรัตน์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสุพัชชา  ดวงจิตต์
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิรพัฒนกุล
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปาจรีย์  เส็งใหญ่
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงประติภา  นาคเวช
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
2. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงโกมาซุม  กฤติยาโชติปกรณ์
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพฤฒภณ  แสงหิรัญ
2. เด็กชายอดิศาล  ศรีมนตรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  โสภากุล
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
2. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลนิดา  คงเปรม
2. นายรัชชานนท์  มีจันทร์
3. นายอานนท์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
2. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายภพพิพัฒน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศักดิ์ชัย
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  เค็มบิง
 
1. นายเอนก  สังข์ทอง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวัต  รุ่งรส
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายอริยะ  แสนคำ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุธาพรต
 
1. นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกภรณ์  สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
3. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
4. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงงาม
5. นางสาวธนาภา  ม่วงงาม
6. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
7. เด็กหญิงรัชนี  สุขสว่าง
8. เด็กหญิงศุภสุตา  ทับทอง
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นเรือน
3. นายฐิติ  ภาสุรวัตน์กุล
4. นางสาวณัฐกมล  คำทรัพย์
5. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
6. นางสาวณัฐชา  คงเปรม
7. เด็กหญิงดุษณี  ถ้วยทองคำ
8. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหู้
9. เด็กชายธนวัต  รุ่งรส
10. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
11. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
12. เด็กหญิงมานิตา  นิตยธรรม
13. นายราชัย  ฉิมภาลี
14. นายวีรากร  อุทัยนา
15. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
4. นายธนพล  ตันตระกูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญอยู่
3. นางสาวจูจี  -
4. เด็กหญิงชญาณี  ขวัญเริงใจ
5. เด็กหญิงธัญรดา  แซ่อุ้ย
6. นางสาวนงนุช  เบเชกู่
7. นางสาวนทีกานต์  ศรีลา
8. เด็กหญิงนันฑิตา  นาชารี
9. เด็กหญิงนิภาพร  พิมพ์อ่อน
10. นางสาวปฑิตตา  ภูษิต
11. นางสาวปณิศรา  คชประภา
12. นางสาวมนทิชา  เถาเล็ก
13. เด็กหญิงมิมิ  -
14. นางสาวยุพาพร  ยอดทองหลาง
15. นางสาววลัยลักษณ์  โพธิ์แก้ว
16. เด็กหญิงสุจารี  วังหลัง
17. เด็กหญิงสุภาพร  สารกาล
18. เด็กหญิงสุรินญาดา  ยอดทรัพย์
19. นางสาวสุวนันท์  เยมอ
20. เด็กหญิงอรกัญญา  อิกุชิ
21. เด็กหญิงโชติกา  รุจิญาติ
 
1. นายณัฐพล  หมายสุข
2. นางสาวกาญจนา  ปลดเปลื้อง
3. นายนพรัตน์  พลายน้อย
4. นางสาวประภัสสร  สว่างชม
5. นางสาวกนกวรรณ   ชวนชิด
6. นางจีรวรรณ  เที่ยงตรง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายต่อลักษณ์   ชุติชัยศักดา
2. เด็กชายปรัษฐา  ชุตินธโร
3. เด็กหญิงปรียาพัชร  ปัญญาธีระ
4. เด็กชายปุรเชษฐ์  เฉยเก่า
5. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
6. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
2. นายวรินทร์  ธงไชย
3. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
4. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สินแบน
2. นายก้องภพ  แก้วคำศรี
3. นางสาวขนิษฐา  วิริยะเดโชชัย
4. นายจิระวัฒน์  จาระไน
5. เด็กหญิงชญาดา  จิตรจารุวงศ์
6. เด็กหญิงชนกชนต์  วิทยารังสิมันต์
7. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนสุวรรณวุฒิ
8. เด็กชายณัฐนันท์  ร่มแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐมน  นาคนิยม
10. เด็กหญิงบุญธิชา  มณีรัตน์
11. นางสาวปริชญา  สายมั่น
12. เด็กชายปรีดี  ทิพย์เนตร
13. นางสาวปองกานต์  ตาพะขาว
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  เดชณรงค์
15. เด็กหญิงพัทธมน  เรืองเนตร
16. นางสาวพิชญ์ลัดดา  อัครเศรษฐการ
17. นายภวรัญชน์  วิทยาคม
18. นางสาวภัสสร  แสนอุบล
19. เด็กหญิงรัฐพร  สุวรรณสว่าง
20. เด็กชายรัฐโชติ  ขำพิทักษ์
21. นางสาวลักษมีกานต์  รัตนะรัต
22. นางสาววชิรญาณี  คำนาน
23. นายวรันธร  เย็นเปิง
24. นางสาววิยะดา  อุดมกิจกุล
25. นางสาววีรวรรณ  เน้หย๊ะ
26. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศุภสุวรรณ
27. นางสาวศุภวรรณ  มาทวงศ์
28. นางสาวสโรชา  แซ่ลี้
29. นายอธิศพัฒน์  ภักดิ์หิรัญโชติ
30. เด็กหญิงอภิสรา  เรืองจันทร์
31. นางสาวอาทิตยา  พุฒน์กล่ำ
32. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วงศ์สงวน
33. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วังวิจิตร
34. นางสาวเข็มอัปสร  แดงก่อเกื้อ
35. นายเจษฎา  ปุ่นอุดม
36. นายเอกกร  ปรีชาพานิช
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
2. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
3. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
4. นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
5. นางสาวปัณณภัสร์  ชูผล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองธรรม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงเมย์  สาออง
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  แสงนุ่ม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายชลชาติ  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายชานน  ท่ามกลางเจริญ
3. เด็กหญิงดลพร    จันต๊ะคาด
4. เด็กชายพัชรพงษ์  เสืออินทร์
5. นายพิพัฒน์  เทพอวยพร
6. นายพีรวุฒิ  จินเรียง
7. นายภานุ  หลอดทองแดง
8. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  กว้างขวาง
10. นางสาวเขมจิรา  วิธูชุลี
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกริชภัค  เอื้อประเสริฐ
2. นายกิตติภัฏ  เจริญสุข
3. นางสาวกุลยา  กระแสร์ยศ
4. นางสาวณัฐณิชา  ไชยอ้วน
5. นางสาวณัฐรวี  บุญพร
6. นางสาวธัญชนก  อ่อนหวาน
7. นางสาวธันยภัทร์  พ้นกายา
8. นางสาวนงคราญ  จุ่นอ้น
9. นางสาวนริศรา  สุทธคำ
10. นางสาวนวพร  ด้วงเกื้อ
11. นางสาวนัฐกานต์  พวงบุบผา
12. นางสาวปพิชญา  รักเกาะ
13. นางสาวปภาวดี  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
14. นางสาวพลอยไพลิน  ฤทธิ์มหา
15. นางสาวพิมพ์พรรณ  ทัศน์พิทักษ์
16. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งพรหมเจริญ
17. นางสาวรุจิกา  เสียงเพราะ
18. นายวรเมธ  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
19. นางสาววัสสิกา  เอียดบัว
20. นางสาววิไลวรรณ  ปริญญากร
21. นายสุพรชัย  บดีรัฐ
22. นางสาวสุพิชฌาย์  วิฑิตอมรเวท
23. นางสาวอธิชา  กลิ่นนวล
24. นางสาวอภิษฎา  หมื่นชำนาญ
25. นายเมธี  ติ่งคลองตัน
26. นางสาวเสาวภา  ปีเปลม
27. นางสาวเหมวรรณ  เหลนปก
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายวรพจน์  ศรศิริ
3. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. นายณัฐนัย  สังข์อ่อนดี
3. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
4. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีกกล้า
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงมั่น
6. เด็กชายวรัญญู  โสกมาน
7. เด็กชายวีรพล  แก้วสวัสดิ์
8. นายเกษม  เปยิ
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  พลภูเมือง
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลภูเมือง
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  สวนพฤกษา
3. นายดุสิต  สุวรรณเพชร
4. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
5. นายธีภพ  จ่ารุ่ง
6. นางสาวมะลิวัลย์  เชิงไชย
7. นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์
8. นายสุธี  อ่อนสีดา
9. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
10. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. นางสาวสรยา  คิดประโคน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
3. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
4. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
5. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
6. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
3. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
4. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
5. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
6. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกณิสฌา  ศรีเทเวศน์
2. นางสาวกรณิศ  แสงบรรจง
3. นางสาวกันยารัตน์  พลแสน
4. นางสาวชนิตา  ทองอำไพ
5. นางสาวณัฐธินี  ปานทอง
6. นางสาวธนภรณ์  ชาโรจน์
7. นางสาวนิรมล  หัตถกรรม
8. นางสาวปราญชลี  ฤทธิ์แรงกล้า
9. นางสาวปวรวรรณ  ดอกพรม
10. นางสาวพัณณิตา  บู่สาลี
11. นางสาววนัฐดา  คำพริ้ง
12. นางสาววิศนี  ตั้งประเสริฐ
13. นางสาวศิริรัตน์  ทรงเจริญ
14. นางสาวศิริวรรณ  ช้างศาสตร์
15. นางสาวสุภาพร  บัวเฮง
16. นางสาวอัมพุกานต์  วัฒนขจรชัยกุล
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
2. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
3. เด็กชายวีรพล  แก้วสวัสดิ์
4. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
5. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงรณิดา  จิรรุ่งธราเดช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ยินดี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอาทร  ศรีมงคล
 
1. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวบุณยรัตน์  บุญเส็ง
 
1. MissTae  Otani
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวเกศิณี  รากผักแว่น
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจารุวรรณ  งาเจือ
 
1. Mrs.Fang  He
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  พิณเกษมจิต
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวภาวรินทร์   เพ็ชรงาม
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
2. นางสาวบุศยรินทร์  เทียมพันธ์พงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  บุญสม
4. นางสาวรินรดา  ศรีประโมง
5. นางสาวสวรส  จันทรสูตร
 
1. Mrs.Fang  He
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกิตติธัช  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวจีรวรรณ  บุญยืน
3. นางสาวรวิยาภา  เอียงอิ่ม
4. นางสาววณิชชา  วิจิตรจรรยาเลิศ
5. นายศักดิธัช  พิทยาวานิชย์
 
1. MissTae  Otani
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
111 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วงษ์เจริญ
2. นางสาวดวงพร  เจริญสุข
3. นายธนปกรณ์  ทองสดใส
4. นายปวีณ  แพงบุปผา
5. นางสาวศุภรา  ฮวยแย้ม
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิกานต์  โภชนาพันธุ์
2. นายณัชภูมิ  ราญไพร
3. นายพงษนรินทร์  ทองทัพ
4. นางสาวยลดา  ด่านกระโทก
5. นางสาวศศิธร  อนุสรณ์บัณฑิต
 
1. นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
2. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกรรณ์ชนก  วีระธรรม
2. นางสาววรัญญา  เมฆฉาย
 
1. นางสิริวรรณ  แซ่หลิว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววรัชญา  สุวรรณปรีชา
2. นางสาวสุทธิดา   พงษ์ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัญญา   ปิ่นคง
2. นางสาวผกาจีน  สุมังคละสมบัติ
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายฉัตรชนน  พันธุ์ศักดิ์
2. นายชวิน  กลิ่นสักโก
3. นายทักษ์ดนัย  ทวีรัตน์
4. นายภาสวีร์  วรรณวิไลย
5. นายรวีโรจน์  จงเจริญชัยสกุล
6. นายเชาวน์วัฒน์  วัฒนาสุข
 
1. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
2. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  สังข์ขาว
2. นางสาวชลธิชา  เหี้ยมหาญ
3. นางสาวลลิตา  ลาวทอง
4. นางสาวศศิฉาย  ขุนไชย
5. นางสาวศิริรัตน์  แก้วคำ
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บัวพลู
2. เด็กหญิงพรชนก  โสภาแปง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นวมอำพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  ปานสวัสดิ์
2. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวญาณภัทร  วิวัฒนาคม
2. นางสาวณัฐมน  เตชะสกุล
3. นางสาวอมราพร  สุพรรณเรือง
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวพัชรีพร  มานะงาม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  รอดวิไล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริรักษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ภักดี
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
2. นางสาวธิติมา  แท่นเครือ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวชานันดา  ปาเนียม
2. นางสาวณัฐชยา  ดำรงศักดิ์
3. นางสาวรมิดา  ถาวรจิระอังกูร
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายธราเทพ  ศิริพิศ
2. เด็กชายหัสนัย  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มะเอียง
2. เด็กชายชาคริต  กาญจนกิตติไพศาล
 
1. นายพิษณุ  สลับเขียว
2. นายประสาร  สุวรรณฉวี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจิรพัฒน์  แก้วโกมุท
2. นางสาวนทีกานต์  งามขำ
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวรปรัตถกร  ยามช่วง
2. เด็กชายสิทธิพล  หญีตศรีคำ
 
1. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
2. นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ถาวรเจริญวัฒน์
2. เด็กหญิงพจนาฏ  วงศ์แป้น
 
1. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
2. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิตบุณย์  กังอนันต์กาญจน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลคำมาก
 
1. นางสาวทิพวรรณ   พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปาลิตา  กอวิเศษชัย
2. เด็กหญิงรินรดา  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางจินดาพร  กลิ่นหวล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ศรีประไพ
2. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นายปรีชา  กลิ่นหวล
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โภคา
2. นายวัชรพล  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงวริศรา  พิณเนียม
 
1. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
2. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนรี  คำเด่นเหล็ก
2. นายธนกฤต  มีแย้ม
3. นางสาวปิยวรรณ  เทียมปาน
 
1. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจารุจรัลไชย  ฤทธิจันทร์
2. เด็กชายจิรากูล  พิทักษ์รัตนสกุล
 
1. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
2. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายธนโชติ  ตันอนุกูล
2. เด็กชายปรัชญา  เรืองกิจ
3. เด็กชายสหรัถ  รัตนวิชัย
 
1. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายณัฐพล  ติ๊บวงศ์
2. นายนันทพล  ผลงาม
3. นางสาวสุธิดา  แซ่เฮ้ง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายกฤษฎา  รัตนพฤทธิ์
2. เด็กชายฉัตรา  คงทัพ
3. เด็กชายรัชพล  ศรีเนียมช่วง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติชัย  ไชยคีนี
2. นายวิรุฬห์กิจ  เกตุทอง
3. นายสมชาย  คุ้งลิ้งค์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ราษีส่อง
2. เด็กหญิงมธุรดา  พบครุฑ
3. เด็กชายอติวัฒน์  เอี่ยมสวิง
 
1. นางสุกัญญา  แย้มสุคนธ์
2. นายตริน  สมิเปรม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  รวดเร็ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศรุตามาส  ทองบัว
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยวดี  แสงอยู่
2. เด็กหญิงเอเล่น  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงแพรวดี  คำแก่น
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นายพิศมัย  นันยา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  ช่อกง
2. นางสาวพิชญ์นรี  ดำรงจิตประสงค์
3. นางสาวศิริรัตนา  ทองซ้อน
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นายเฉลิมพล  ตาละลักษณ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ถิ่นจีนวงษ์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  สุริโย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันเจริญ
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วเนตร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อ้นฟอง
6. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขเฉลิม
 
1. นายวิชัย  เสลาหอม
2. นางอัญชลี  เลิศพานิช
3. นางสาวสมฤดี  ยอดเจริญชัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกชกร   ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญา   สุทธินันศิริ
3. นางสาวชลดา   ทองมี
4. นางสาวธัญญารัตน์  จาอ่อน
5. นางสาวสุกัญญา   พวงกิ๊จ
6. นางสาวเกศราพร   ศรีขจรจิต
 
1. นางสาวนลินี   สำเริง
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์
3. นางสุมารยาท   จันทรวงศ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณรัตน์  ลิขิตทิพยเนตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
3. เด็กชายวิทยา  สิทธิชูเกียรติ
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นางสริรญา  จันทร์มูล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธภัทรวดี  นิลเพชร์
2. นางสาวอรุณ  พลอยเจริญ
3. นางสาวเมธาวี  จิตต์แปง
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นางสริรญา  จันทร์มูล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปุยะพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองปลาด
3. เด็กหญิงสมิตา  ทองเปลว
 
1. นายสมพิท  มั่นคง
2. นายเกษม  ธนมาก
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ใจซื่อ
2. นายอิทธิพล  อินทร์โอภาส
3. นายเลิศชัย  ยังกองแก้ว
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกนกสิริ  จันทศร
2. นางสาวภิรมณ  จีนบรรจบ
3. นางสาวศศิภา  จิตร์ภักดี
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
2. นางวราภรณ์  กันทะพะเยา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัณณพร  แสงสัตตรัตน์
2. เด็กหญิงสิรินดา  ส่งเจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศักดิ์สูงชูวงศ์
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณภัทร  เกศกุลธนโชต
2. นางสาวนนทนา  นิยมรุ่งเรืองชัย
3. นางสาวศศิภาส์  ขันติสุข
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มงคลพันธ์
2. เด็กหญิงสินี  บุญโชค
3. เด็กหญิงอภัทรชา  เพ็ชร์ศรี
 
1. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร
2. นายมนตรี  รัตนานนท์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวธัญวรรณ  อาษาสำเร็จ
2. นางสาวลลิตา  ตั้งแสงทอง
3. นางสาวอธิดา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยังวัฒนา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มุยเจริญ
3. เด็กหญิงยุพดี  กันตานนท์
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวปัทมา  เต้าทอง
2. นางสาวลูกเต๋า  คำมี
3. นายเฉลิม  ประสพโชค
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางรสฌงค์  บุญเลิศ
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. นางสาวกานติยา  เลดา
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลมเลี่ยม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายณัฐพล  ดอกพฤกษี
2. นายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นายปานคำ  ป้องกัน
2. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย