สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ใน วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพิณทิพย์  ครุฑศรีคราม
 
1. นางชุติมา  โชติชูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงภาสุรีย์  พุฒเอก
 
1. นางสาวอังคณา  บรรลือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  มณีนิล
 
1. นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงลลิตวดี  ลิ้มติ้ว
 
1. นายชลอ  คงทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงอลิสา  แก้วจำปีสี
 
1. นางชลกาญจน์  เบญจวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวธมลวรรณ  หงษ์สวัสดิ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คาวีรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงใจ   อ่อนพันธ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายภาสกร  เทวาอารักษ์
 
1. นางแดงต้อย  สิงห์ป้อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงนวภรณ์  เอ๊าเจริญ
 
1. นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวธันยาลักษณ์  สังขลักษณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  บุญชู
 
1. นางเปรมจิตร์  สาลีติด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรวี  จิตรโสม
 
1. นางพิศมัย  นันยา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  นิลวาส
 
1. นางสาวอินนุกร  รัตน์ธรรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ดวงชัย
 
1. นางสาววิชญาพร  อารมณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายธนสาร  มีศรีจันทร์
 
1. นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราพร  ทองสาด
 
1. นางชลกาญจน์  เบญจวงศ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวลักษิกา  ศิริจรรยาพงษ์
 
1. นางสาวองุ่น  เอี่ยมงาม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวสหัสวัลย์  บางลานทอง
 
1. นางกาญจนา  พินิจ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  จินดาวรรณ์
 
1. นายทศพล  ร่มโพรีย์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสายฝน  อ้นอินทร์
 
1. นางสาววรรณา   เขาบาง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวณัฐริกา  บุญศรี
 
1. นางสาวอังคณา  บรรลือ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวพรวรัตน์  นวลแย้ม
 
1. นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวชลลดา  มากสินธุ์
 
1. นายวิทวัส  แท่นบัติ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวไอลดา  ชุ่มจันทร์
 
1. นางสาววิชญาพร  อารมณ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 10 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นายมงคล  โรงไกร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รักษ์ตัว
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญารักษ์  สิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  อุมัษเฐียร
 
1. นางสาวธันยาลักษณ์  สังขลักษณ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญจนาภรณ์  วิธุชุลี
 
1. นางนพลักษณ์  ยินเยื้อน
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พลายงาม
 
1. นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐศิยา  เจติยวรรณ
 
1. นางสาววิศนี  ใจฉกาจ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรภร  สำเภาทอง
 
1. นางพิศมัย  นันยา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มีศรีจันทร์
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงอนงค์อร  อิสระโคตร
 
1. นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดนยา  พวงแป้น
 
1. นางสาววรรณา  เขาบาง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายศุภณัฐ  เพชรประดับ
 
1. นายกรกิตติ  วิสุทธิวรรณวุฒิ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวศุภสุตา  ประเสริฐดี
 
1. นายทศพล  ร่มโพรีย์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวศตพร  พุ่มลำเจียก
 
1. นางกัลยาณี  ไตรรัตน์พุทธพร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายวสวัตติ์  คล้ายคลึง
 
1. นางสาวสมหวัง  ุสุดพวง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 4 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวรันยา  อ้อมแก้ว
 
1. นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาววิภารัตน์  แสนสนุก
 
1. นางสาววิชญาพร  อารมณ์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลปภัสสร์  สินธุ์สุวรรณ
 
1. นางสาวฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิริ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายอนาวิน  กอประเสริฐสุด
 
1. นายกรกิตติ  วิสุทธิวรรณวุฒิ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 8 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปรียาภรณ์  แพทยารักษ์
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 8 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวฐิติมา  โง่นสูงเนิน
 
1. นางสาววิไล  พันธุ์มา
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่ตัน
 
1. นางสาววรรณา   เขาบาง
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ทองสุขมาก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขหมั่น
 
1. นางสาวรำพึง  ลิ้มเทียมรัตน์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดวงจินดา
 
1. นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางสาวนุจรีย์  ภิรมย์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรรณปกรณ์  เต็มดี
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์พิลา
 
1. นายกรกิตติ  วิสุทธิวรรณวุฒิ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนรภัทร  มาเปี่ยม
 
1. นางสาวพัชรีพร  มานะงาม
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ฉ่ำตาก้อง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทับอ๋อย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนริสา  กล่อมจิต
 
1. นางสาวเกวลิน  หูทิพย์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐพร  ลี้รากรีผล
 
1. นางมนัญญา  ศิริรัตน์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวทราย  หอมกลิ่น
 
1. นางยุพา  แก้วกอง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุขิตา   เหลืองอารีพร
 
1. นายกรกิตติ  วิสุทธิวรรณวุฒิ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวณัฐธิดา่  เพิ่มโต
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวณัฐริกา  ไชยถา
 
1. นางสาวรำพึง  ลิ้มเทียมรัตน์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวปรียานันท์  เพชรม่อม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ต้นเฮง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวกรองแก้ว  แขกสินทร
 
1. นางณาฐญา  บุญมาสา
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงตีรกาญจน์  เซี่ยงหลิว
 
1. นางสาวสุุทธิดา  หมื่นราม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ไทยใหม่
 
1. นางมัณฑนา  เพชรสม
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แม้นกลิ่นเนียม
 
1. นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เหลืองวิไล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปวีณา  พงษ์เพ็ชร์
 
1. นางณอาภา  รวมทรัพย์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรญา  ศรีแจ้
 
1. นางประเทือง  วงศาโรจน์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงศุภร  ถึงแสง
 
1. นางปราณี  คุสิน
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วกลม
 
1. นางพิศมัย  นันยา
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวิบูลย์ลักษณ์  มีถาวร
 
1. นางสมสุข  ศรีโยธิน
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขอพร  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายทรงกช  สุบรรณภาพ
 
1. นางปราณี  คุสิน
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวดวงหทัย  เที่ยงลิ้ม
 
1. นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธนดล  กิจพยัคฆ์
3. เด็กชายภานุภัค  แสงอนันต์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงณัทธินี  กองแก้ว
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขันหลาบ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์ศกรสุนทร
 
1. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ
2. นางพัชรา  นมรักษ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤภร   อยู่ไทย
2. เด็กหญิงวรรณา  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   สุวรรณศรี
 
1. นางสาววรรณา   เขาบาง
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อรรณพเพชร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขจรพลอย
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ชนะสงคราม
 
1. นางชวนพิศ  คำเปรม
2. นางสาวอิศรา  รุ่งอภิญญา
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แม้นแสนแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณนิยา  ปรีชาโชติ
3. เด็กหญิงภาวิณี  ชูชวลิต
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
2. นางแดงต้อย  สิงห์ป้อง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาศรีชฎา
2. เด็กชายภูมิรพี   ถิ่นโพธิ์วงษ์
3. เด็กชายศิวกร  ธาตุทวี
 
1. นายกรกิตติ  วิสุทธิวรรณวุฒิ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญมณี  พูลทวี
2. เด็กชายสรวิชญ์  มากเกิด
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยแสง
 
1. นายวิทวัส  แท่นบัติ
2. นางประเทือง  วงศาโรจน์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรไร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
2. นางสาวจรรยาพร  เอกอรุณ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวณัฎฐานันท์  สัธนานันต์
2. นางสาวปนัดดา  จินดา
3. นางสาวศิรินยา  ธรรมเนียมมี
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
2. นางสาวรัตนา  ศรีมงคล
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกนิษฐา  สวัสดิวิชัย
2. นางสาวพรทิพา  เพิ่มพูนธนะวงศ์
3. นางสาวสโรชา  เติมอารมณ์
 
1. นางพัชรี  เปล่งผิว
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจริญญา  จินดาพงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์  เปลี่ยนจิตร์
3. นายสราลัญ  เสาหงษ์
 
1. นางประนอม  ยอดขำใบ
2. นางยุพา  แก้วกอง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวชนาธินาถ   สินจิราธรกุล
2. นายณัฐ  นุกูลการ
3. นายธีรชัย   ระวิวัฒน์
 
1. นายกรกิตติ  วิสุทธิวรรณวุฒิ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวพันธ์วิรา  ทรัพย์เลิศ
2. นางสาวสุธิตา  สัพโส
3. นางสาวเบญญาภา  บำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชาติ
2. นางพัชรา  นมรักษ์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. นางสาวณัฐพร  ประกรศิลป์
2. นางสาวนุชนาถ  ดอนถวิล
3. นางสาวอภิญญา  ภู่มาลา
 
1. นายพรชัย  คล้ายศิริ
2. นางสาวชลิตา  อิสระภาพ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญยง
2. นางสาวรุ่งนภา  มิ่งแก้ว
3. นางสาวอทิตยา  ดอกเกตุ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชลลดา  บุญรอด
2. นางสาวทัศนีย์  พรมสุทธิ
3. นางสาวโชติกา  จอมทอง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำ
2. นางสาววรรณา  เขาบาง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงภัคธีมา  อรุณประพันธ์
2. เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง
 
1. นางอมรา  นาคผจญ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงปรรณพัชร  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุคำขวา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสวงคำ
2. นางพัชรา  นมรักษ์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ทัดทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองอ่อน
 
1. นายวิทวัส  แท่นบัติ
2. นางประเทือง  วงศาโรจน์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงคัทลียา  นาคเขียว
2. เด็กหญิงสรัลชนา  จิตตราวงค์
 
1. นางสาวเกวลิน  หูทิพย์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญพิชา  บัวลา
2. เด็กชายสุเมธ  บุญเงิน
 
1. นายสอาด  สังข์เขียว
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เรืองเรื่อ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดนิล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำ
2. นายชนาธิป  จันทร์ล้วน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงปริภัทร์  วิริยะไพสิฐ
2. เด็กหญิงศตนันท์  ยินดี
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
2. นางแดงต้อย  สิงห์ป้อง
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัศ  มีสวัสดิ์
2. เด็กชายรัชภูมิ  แซ่เซียว
 
1. นางสาวจรรยพร  เอกอรุณ
2. นางสาวสุทธิดา  หมื่นราม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิมา  ช้างแก้ว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ชูช่วย
 
1. นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี
2. นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกฤษณี  ศิริเอก
2. นางสาวพัฒนภรณ์  พิพัฒน์จักราภรณ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมา  วงษ์สนิท
2. นายศักดิ์ชัย  ปิ่นวงษ์เพ็ชร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  หล้าคำ
2. นายชนาธิป  จันทร์ล้วน
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นกนก  ดาวกระจ่าง
2. นางสาวมณฑิตา  แสงทอง
 
1. นางณาฐญา  บุญมาสา
2. นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ์
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายวรธน  มหาทรัพย์
2. นางสาวอภัสรา  ทองมูล
 
1. นายวิทวัส  แท่นบัติ
2. นางประเทือง  วงศาโรจน์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวภัคจิรา  บุตรดาวงศ์
2. นางสาวสุชาดา  เส็งถิ่น
 
1. นางพัชรา  นมรักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสวงคำ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายทิวากร  ฉายศิริแข
2. นายธวัชชัย  ชูสุน
 
1. นางเอ็นดู  จิตรปราณี
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวปลิตา  รังศรี
2. นางสาววรรณภัทร  สนุกแสน
 
1. นายทศพล  ร่มโพรีย์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  วารี
2. นางสาวภัสราภรณ์  หงษ์สาวดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รักษ์ตัว
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวรัชนีกร  อินทรักษา
2. นางสาวอังศุกาญจน์  ทองรักษ์
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
2. นางสาวรัตนา  ศรีมงคล
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชวภทร  ธัชอัศวกุล
 
1. นางสาวบุญมา  วรรธนะวลัญช์
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายมณฑป   แตระกุล
 
1. นายอนุสรณ์  มีศิริ
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรญาดา  ชุยยะกิจ
 
1. นางเกศณี  ศรีแดงบุตร
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  จุอ่อน
 
1. นางชนากานต์  เจียมพล
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพุทธัญญา  ผลเจริญ
 
1. นางสาวชลลัดดา  ตะริโย
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร  เจริญสมบัติ
 
1. นางทับทิม  พิการัตน์
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุนัตตา  ปานัง
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  ศรัทราผล
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉิมคง
 
1. นางสาวสุนารี  ศรีบุญ
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  พรพรหมศิริกุล
 
1. นางสาวอรพินท์  วุฒิสถิรภิญโญ
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายภัทรวัต  จิตต์สว่าง
 
1. นายทักษิณ  เรทนู
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายตฤณณ์   แจ่มจันทร์
 
1. นางอรพรรณ  สันธิศิริ
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายวรภาส  ผลพนม
 
1. นายอนุสรณ์  มีศิริ
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวโยษิตา  หลวงเทพ
 
1. นางสาววรางคณา  โพธิกัณหะ
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นายธนพล  คุ้งลึงค์
 
1. นางสาวสุนีย์  โพธิ์กาวิล
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปาริชาติ  แซ่เง่า
 
1. นายธนวันต์  เข็มทอง
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภัทร  กรเพชร
 
1. จ.ส.อ.เจตนา  ศิริมงคล
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พับแผ่นทอง
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศุภากร  บุญเทียมทัด
 
1. นางสาวชนิดา  จำปาอ่อน
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกัณทิมา  เมืองมา
 
1. นายอดุลย์  แป้นแหลม
 
130 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพลพล  ลิมกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร
 
1. นางจิรภา  นันทรัตน์กุล
 
131 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพชรพล  ทวีปัญญายศ
2. นางสาวศศิธร  เนตรธานนท์
3. นางสาวสุธินี  ศรีนวลจันทร์
 
1. นายมานพ  ตนุเลิศ
 
132 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายภวรัญชน์  วิทยาคม
2. นายภัทรศักดิ์  เดชวัน
3. นางสาวศศิพร   แย้มกลัด
 
1. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
2. นางสาวชลลัดดา  ตะริโย
 
133 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชลลดา  ม่วงอยู่
2. นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล
3. นางสาวเหมือนฝัน  เฉลาหอม
 
1. นางสาวพัชรี  แน่นทรัพย์
2. นางสาวชนิดา  จำปาอ่อน
 
134 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
3. เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
135 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎาพงศ์  ราษฎร์สมภพ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  กรรณณรงค์
3. เด็กชายณัฐกิตต์   จันทพรม
 
1. นางสาวชลลัดดา  ตะริโย
2. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
 
136 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  รอดอิ่ม
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขำพินวงษ์
 
1. นางสาวสอิ้งทิพย์  บรรเทิงจิตร
2. นางสาวธนาภรณ์  เกษี
 
137 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงราเวีย  ปาทาน
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญศรี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นใจ
2. นางสาวกมลรัตน์  กลัดมี
 
138 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชนาธิป  คลอวุฒิวัฒน์
2. นายธานัท  ปัญญาสาร
3. นายภานุรัตน์  อรุณรัตน์
 
1. นางวรัญญา  สุมาลัย
 
139 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชญานี  คงกระพันธ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทองเหลือ
3. นางสาวศิริพร  อ่วมทับ
 
1. นางสาวรังสิมา  ถิรจันทรา
2. นางสาวชนิดา  ประพฤติกิจ
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แกนนาคำ
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญชมา  หมอยาดี
2. เด็กหญิงญาณิศา   ใจมุ่ง
 
1. นางสาวนริศรา  สุขผ่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ  สุวิชัย
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกาจณรงค์  กาหลง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเยี่ยม
 
1. นางสาวพัชรี  แน่นทรัพย์
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนลัท  ชัยนันท์วิวัฒน์
2. นางสาวนุชวรา  ยิ้มลมัย
 
1. นางสาวพินธุ์สุดา  จันทร
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชาลิสา  คงสุวรรณ
2. นางสาวศศิชา  สลับแก้ว
 
1. นางสาวนริศรา  สุขผ่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ  สุวิชัย
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวรัตนา  ยียง
2. นางสาววงศพร  ทรัพย์สุขสมุทร
 
1. นายพงศ์ธร  ลำใย
2. นางสาวสุนิสา  คำตุ้ย
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงบุษบงกช  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวดุสิตา  หงษ์ร่อน
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เม่นน้อย
 
1. นายอานนทร์  จอมกุล
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองคำ
 
1. นางสาวไพลิน  ลิ้มพรรัตน์
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวรุตม์  จรเข้
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สูงเนิน
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายธีรวีร์  จรูญศรีโชติ
 
1. นางสาวปริศนา  ภักดิ์ขาว
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงชลัดดา  พัฒนะสายสกุล
 
1. นางสาวสุนีย์  โพธิ์กาวิล
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชรี  วัธยา
 
1. นางวริทยา  ชุนเกษา
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  แสงชุ่ม
 
1. นางสาวสิริวิภา  แก้วบุปผา
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายนที  อารีย์รักษ์
 
1. นางอัญชลี  ป้อมจันทร์
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  พิชาดุลย์
 
1. นางสาวเบญจพร  อมรธีรกุล
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายอิสระ  ผูกจิตต์
 
1. นางสาวสอิ้งทิพย์  บรรเทิงจิตร
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กชายธนชัย  รอดสกุล
 
1. นายแชมป์  วรรธนะวลัญช์
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงนิชกาญจน์  ศรีปรางค์
 
1. นางสาววิภาดา  วงศ์เปี่ยมทรัพย์
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจันทิมา  จุลนารา
 
1. นางสาวพนาพร  อ่อนสีน้อย
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายวรุต  ตันแขมรัตน์
 
1. นายอนุวัฒน์  คูหาสันติกาญจน์
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  ธนผาติกุล
 
1. นายธนวันต์  เข็มทอง
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายอรรถชัย   มิ่งมงคลนิรัน
 
1. นายอนุสรณ์  มีศิริ
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  สีคง
 
1. นางสุนัน  แป้นแหลม
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วภักดี
 
1. นายแชมป์  วรรธนะวลัญช์
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพงศภัค  เพิ่มพวง
 
1. นางธัญวรัตน์  แก้วรักษา
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นายพงศ์ธร  ลำใย
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นายปุริศ  ประสพโชค
 
1. นางสาวภัทร์ธีรา  วงษาวดี
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายชลวัฒน์  บัวตูม
 
1. นางรัตติยา  อุ่นเรือน
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวณัฐฐา  พวงเครือ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พับแผ่นทอง
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายดุสิต  สมนาค
 
1. นางสาวชนิดา  จำปาอ่อน
 
171 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกฤษณะ  สุภาดี
2. เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์
3. เด็กชายโมกข์  เลิศสุวรรณโรจน์
 
1. นางพเยาว์  บุญช่วย
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  สอดศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยชัชเวชช์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กิจพร้อมผล
 
1. นายวัฒนชัย  มีศิริ
2. นางปรียาดา  จินตศิริกุล
 
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพัฒนรัฐ  ณ นคร
2. เด็กหญิงพืิชามญชุ์   ซิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิธัญญา  นุ่นนุ้ย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิจิตรวงศ์วาน
2. นางสาวมณลดา  ศุขอร่าม
 
174 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขมานพ
2. เด็กชายจิรันตน์  กิตติพงศธรชัย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ลายคล้ายดอก
 
1. นายอำพล  หลักบุญ
2. นางสาวสิรินทร์  ปัญญาคม
 
175 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  มาตมูล
2. เด็กหญิงนภปภา  กล้าหาญ
3. เด็กชายอนุชัย  ปานเนียม
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว
2. นายอนนท์  ทัฬหกิจ
 
176 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงรดา  ลักษขณาพงศธร
2. เด็กหญิงสุภัค  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงอารียา  ถิ่นโพธิ์วงศ์
 
1. นางอัญชลี  เลิศพานิช
2. นางชาลินี  จันเจริญ
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพนิดา  รักชาติพานิช
2. เด็กหญิงพวงทอง  ผิวงาม
3. เด็กหญิงสิรัญญา  พูลชัยนาท
 
1. นางพวงทอง  แก่นนาคำ
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นาคสมบัติ
2. เด็กหญิงสิราพร  ปั้นสังข์
3. เด็กหญิงแพรวขวัญ  เป้าลา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บุรีสุวรรณ
2. นางสาวสมใจ  เรืองเทศ
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรชัย  สนศรี
2. เด็กชายภากร  สุขษาเกษ
3. เด็กชายรักเกียรติ  ทองกอก
 
1. นางพรรธิภา  มานิตกุล
2. นางสาววันทนา  เพ่งทิม
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ทับทิมแก้ว
2. นางสาวปวพร  กองแก้ว
3. นางสาวภัทรภร  วิธีกลาง
 
1. นางสาวสายใจ  แดงสาคร
2. นางอารีรัตน์  บัวขาว
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพันพัสสา  ปัญญาอิทธิกุล
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหมุกดา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  ไกรศรีโกศล
 
1. นางสาวอัญมณี  ดำนิล
2. นางสาวสุชาดา  แก้วปัญญา
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวัน  ประกอบการ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตกรีศรี
3. เด็กหญิงสุนารี  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวสุจารี  สุวรรณสิทธิื์
2. นางสาวอรอุมา  ศรีบัวขาว
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ฮุ่น
2. เด็กชายนพวินท์  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสามสี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จิวเจริญ
2. นางสาวพรรุ่ง  อำภา
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐาวดี  นวลวิลัย
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  จันทา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ตันพานิช
 
1. นางสาวสุมิตรา  สมศรี
2. นางสาวสุชาฎา  สุเสนา
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขิมทอง  ปาสาเน
2. นายคุณานนต์  รัชตรุ่งโรจน์กุล
3. นางสาวสุทธิดา  จิ๋วแหวว
 
1. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนองเส
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววิภาภรณ์  สุวรรณพางกูร
2. นางสาวอัญชิษฐา  จอมรุ่งเสรี
3. นายโสตถิวัตร  ทองอำไพ
 
1. นางสาวสุนันทา  ปานณรงค์
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เหลืองฐิตกุล
2. นางสาวอนามิกา  ศิลาเลข
3. นางสาวอรัชพร  แดงวิจิตร์
 
1. นางสาวจุฑามนัส  วงศ์ยะรา
2. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  คงมา
2. นางสาวดารารัตน์  ท้าวพิมพ์
3. นางสาวสมฤทัย  สังข์ประเสริฐ
 
1. นายกฤตนัย  ทัศนา
2. นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายธนิน  จันเอียด
2. นางสาวนงนภัส  ปัตทุมมา
3. นายบุณยสัณห์  คูหเจริญ
 
1. นายธรินทร์พันธ์  วงศาโรจน์
2. นางสาววิลาวัณย์  สัจจกุล
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นายพีระพงษ์  วงศ์อะมะตะ
2. นางสาวสุชานันท์  ทิวาพัฒน์
3. นางสาวสุนัยต์  ตาชัย
 
1. นางสาวนันทิยา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวพิมพา  ชัยมา
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวปิยะนันท์   เมฆรุ่งโรจน์
2. นายพงศ์เทพ  พานทอง
3. นางสาวเปมิกา  อุปถัมภ์กุลดิลก
 
1. นายอำพล  หลักบุญ
2. นางสาวสิรินทร์  ปัญญาคม
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปิยดา  อุ่นศิริ
2. นางสาววนัสนันท์  คนเที่ยง
3. นายเกรียงไกร  ดอกขจร
 
1. นางสาวรัติกาล  พันธุ์พืช
2. นางรุ่งทิวา  ดวงกล้า
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวชินานาง  เพชรจร
2. นางสาวฐนวรรณ  มธุสรศักดิ์
3. นางสาวนุชนาถ  อิทธาภิชัย
 
1. นางสาวรัตน์สินี  รื่นนุสาน
2. นางสาวเปมิกา  สะอาดโอษฐ์
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวกรองแก้ว  แขกสินทร
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทองแดง
3. นางสาวจุฑามาศ  จรูมเคลือ
 
1. นางสาวอาภาศิริ  บุญนอก
2. นายอานุภาพ  กำแหงหาญ
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวทิพย์วรรณ  วงค์พุทธรังสี
2. นายศุภกิจ  บุญลา
3. นางสาวอันธิกา  ทองดอนโพธิ์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จิวเจริญ
2. นางสาวพรรุ่ง  อำภา
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 12 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวมัณทิรา  พวงทรัพย์
2. นางสาววิลาศิณี  ธนสาร
3. นายสุภาวดี  น้อยเนตร
 
1. นายพรรธิภา  มานิตกุล
2. นางสาวอภิญญา  เสนะโลหิต
 
197 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี  น้อยเนตร
2. เด็กหญิงณัฐชา  พระพิไชย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทร์แปลง
 
1. นายพรรธิภา  มานิตกุล
2. นายคมกฤช  มานิตกุล
 
198 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงฉันทิศา  คูหเจริญ
2. เด็กหญิงนวภัทร  เอ๊าเจริญ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองเปิง
 
1. นางปรียาภรณ์  ลิ้มติ้ว
2. นางสาวสุชัญญา  ชมภูพันธ์
 
199 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกานต์  แซ่โซว
2. เด็กชายพิชชากร  อุตสาหะ
3. เด็กชายเอกอนันต์  สร้อยทองมูล
 
1. นางวรรณี  อินทร์รจนา
2. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
 
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงวทันยา  ยิ่งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงโชษิตา  พ่วงจินดา
 
1. นางนฤมล  ประพันธ์พจน์
2. นางปรียาดา  จินตศิริกุล
 
201 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฌรินพร  ผลผลา
2. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์เกตุ
3. เด็กชายธีรภาพ  กิจธนากำจร
 
1. นางสาววรรณภร  สีนวลสด
2. นายวัลลภ  พิมพา
 
202 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงวรางคณา  ผิวขาวขำ
2. เด็กชายสุเมธ  ธิตะปัน
3. เด็กหญิงอรัญญา  พงษ์พา
 
1. นางสาววราภรณ์  สุทธิโสกเชือก
2. นางสาวจริยา  แก้วเหลา
 
203 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา   ไชยอ่อน
2. เด็กชายพิรุฬห์   ห่อยไธสง
3. เด็กหญิงสโรชา   เรี่ยมศร
 
1. นายสนิท  อยู่ดี
2. นางสาวจิตรลดา   เฮงไชโย
 
204 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำเงิน  ชุมพงศ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชุมพงศ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  เดชฉกรรจ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บุรีสุวรรณ
2. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
 
205 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายวรายุทธ  ไกรวิลาศ
2. นายสหรัฐ  ทิพย์กองลาศ
3. นายเกษมสันต์  สุขสมัย
 
1. นางชาลินี  จันเจริญ
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
206 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวจารุณี  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวดวงฤทัย  ไทยแท้
3. นางสาวนก  อู่ทอง
 
1. นางสาวสายใจ  แดงสาคร
2. นายเทอด  แก้วคีรี
 
207 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวดาราวรรณ  ใจภักดี
2. นางสาววิภาวี  สิริโสภณวัฒนา
3. นางสาวสุภาวดี  ชำดิษ
 
1. นางสาวอำไพ  ห่วงทอง
2. นางโชติมณี  สมศิลป์
 
208 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐวดี  สุนทรีรัตน์
2. นางสาวนีรนารา  เพิ่มพวง
3. นายปัณฑ์รพล  นันท์นิธิวรกุล
 
1. นางอัญชลี  พานทอง
2. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
 
209 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวชุติมา  โชติรัตนวารี
2. นางสาวปองกานต์  ตาพะขาว
3. นางสาวอริญาภรณ์  พันธ์บุดดา
 
1. นางสาวรัตน์สินี  รื่นนุสาน
2. นางสาวเปมิกา  สอาดโอษฐ์
 
210 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เฮียะเครือ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคลี่
 
1. นางวรรณี  อินทร์รจนา
2. นางสาวสุธาทิพย์  ญาติมาก
 
211 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายชัยเกียรติ  สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายธิติพนธ์  สว่างศรี
3. เด็กชายปัฐมินทร์   อินทร์ภิรมย์
 
1. นายสนิท  อยู่ดี
2. นางสาวจิตรลดา   เฮงไชโย
 
212 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชัญญา  กิตติไกวัล
2. นายฐิติกร  ชาตะวะสุ
3. นางสาวศุภชลี  ชิดเครือ
 
1. นางอัญชลี  พานทอง
2. นายประวิทย์  อ้อยเธียรชัย
 
213 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  ท้อมอ้น
2. นางสาวชนิกานต์  ธรรมเจริญ
3. นางสาวธิตยา  สาระวารี
 
1. นางสาวกาญจนา  นิ่มนวล
2. นายกิจบุญ  สุนนานนท์
 
214 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกรวีย์  มั่นคง
2. นายพรเทพ  มั่นคง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางศุภวรรณ  ศรีประทุม
 
215 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนเรณทร์  ภู่ทอง
2. นางสาวปุณยาพร  เงาฉาย
3. นางสาวเจนจิรา  สงเกลี้ยง
 
1. นางสาวปรานอม  แสงนิล
2. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
 
216 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  เพชร์สมุทร
2. นายณัฐพงศ์  คุ้งลึงค์
3. นางสาวสาวิตรี  ลูกแก้ว
 
1. นางสาวนันทิยา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวพิมพา  ชัยมา
 
217 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายณัชพล   สังขะนันท์
2. นายปทิติ  เพ็ชร์ปานกัน
3. นายยุทธนา  ปิยะวงศ์วัฒนา
 
1. นายอำพล  หลักบุญ
2. นางสาวสิรินทร์  ปัญญาคม
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกรรณฤทธิ์  ศรีอ่วม
2. นายชวัลวิทย์  เปรมศักดิ์
3. เด็กหญิงธัญญณัฐ  สุธาพจน์
 
1. นางสาวดวงพร  สาลีติด
2. นางสาวพิทยาภรณ์  สิรวณิชบ์
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญโพธิภักดี
2. เด็กหญิงปิยบุตรี  พรหมมา
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชัยยะ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บุรีสุวรรณ
2. นางสาวสมใจ  เรืองเทศ
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ตรงการดี
2. เด็กหญิงณภัทร  อุเบกขจิตต์
3. นางสาวปณิดา  สุขสุเดช
 
1. นางปัทมพันธ์  โชติชญาน์นันทน์
2. นายสุชาติ  เสือเดช
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เปรมปรีด์
2. เด็กชายศิริพง  อ่อนเนียม
3. เด็กชายสุขุม  บุญบำรุง
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว
2. นางสาวจุรีรัตน์  สีอ่อน
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กหญิงสตรีรุ้ง  รสชุ่ม
2. เด็กหญิงสุธาศิณี  พึ่งประเสริฐพานิช
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เจิมพวงผล
 
1. นางสาวศศิธร  แขวงโสภา
2. นางสาวสุมิตรา  สมศรี
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  อินทะชาติ
2. เด็กหญิงปานฟ้า  ต้นสมบูรณ์
3. เด็กหญิงภัททิยา  เดชาฤทธิ์
 
1. นางสาวอนิสสา  อารมณ์สวะ
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  มีต้องปัน
2. เด็กหญิงสรวี  ทัพทอง
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ต้นนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
2. นางสาวพรรุ่ง  อำภา
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐฏ์ธิดา  ขำเจริญ
2. นายสรภัทร  หลีล้วน
3. นางสาวสุพิชญา  ทองแสงจันทร์
 
1. นายกริชชัย  เพียรดวงศรี
2. นางจริยาภรณ์  พุ่มกุมาร
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวศริณทิพย์  เพิ่มนาม
2. นางสาวสิริวรินทร์  บุญอ่อน
3. นางสาวอติกานต์  ตรีสง่า
 
1. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
2. นางสาวจุฑามนัส  วงศ์ยะรา
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  สัญญานุรักษ์
2. นางสาวฉัตรกมล  มนตรี
3. นายวิรุธ  คุ้งลึงค์
 
1. นางสาวนันทิยา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวพิมพา  ชัยมา
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.67 ทอง 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองลิ่ม
2. นางสาวธนิตา  กล้าหาญ
3. นางสาวน้ำฝน  ธรรมโส
 
1. นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์  ทิมกลั่น
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวนริศรา  ฉิมพิบูลย์
2. นางสาวประกายกานต์  รุ่งศรี
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
2. นางสาววิภาวรรณ  จิวเจริญ
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  นกงาม
2. นางสาววรลักษณ์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวสมใจ  ลิมป์ปรัชญา
 
1. นายชัยอุดม  แก้ววงษา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ตาคอ
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงนัทท์นภัส  จึงตระกูล
 
1. นางวรรณี  อินทร์รจนา
2. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
 
232 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวประภาเพ็ญ  ดลบันดาลโชค
2. นางสาวพิมสุวรีย์  เสมประวัติ
 
1. นางอัญชลี  พานทอง
2. นายปริญญา  กิจนิตย์ชีว์
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุพัทนา  มหรรนพ
2. เด็กหญิงอุทุมพร  พวงทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
 
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธีรดนย์  โพธิเขต
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ขัดบัว
 
1. นายสรรเพชญ  ขุนนุช
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายปารเมศ  มีสุข
2. เด็กชายรัชชานนท์  นาคคูบัว
 
1. นางสาววิลาวัณย์  สัจจกุล
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายสาริศ  เกตษัตฐา
2. เด็กชายอดิศร  กลั่นกลิ่นหอม
 
1. นายอนนท์  ทัฬหกิจ
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   กะพุก
2. เด็กชายศุภชีพ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกรกนก  วงศ์ทอง
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวีรพัฒน์  แพงเที่ยง
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  อำไพ
2. เด็กชายวัชรัศนิ์  เพ็งพูลผล
 
1. นายวัฒนชัย  มีศิริ
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายรัฐภาส  อรุณชาติ
2. เด็กชายหิรัณย์  แจ่มจิตต์
 
1. นายสุธี  เหลืองมณีเวชย์
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ลัคนาเดโช
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บูรณพงษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  พลีดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำเภาทอง
 
1. นางชาลินี  จันเจริญ
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุชานัน  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกรกนก  วงศ์ทอง
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  มหรรนพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์  สิงห์มนัส
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จรัสศิริวรรณ
2. เด็กชายศักดา  จิตประเสริฐ
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีบัวขาว
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์รอด
2. เด็กชายเมธัส  เพ็งพันธ์
 
1. นายวัฒนชัย  มีศิริ
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  หัตถเวชไพบูลย์
2. เด็กชายไพรวัลย์  ชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศินี  เตือนอุดมศีล
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายคำรณ  เฉิดโฉม
2. เด็กชายสหรัฐ  รักบุษย์
 
1. นายสุธี  เหลืองมณีเวชย์
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสายฟ้า  แขกไทร
2. เด็กชายเจษฎา  ดอกไม้
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายธนาดุล  ภูมิศิลป์
2. เด็กชายนิชภัทร  ทับทิม
 
1. นางสาวอัญมณี  ดำนิล
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กชายธิติ  สีสองห้อง
2. เด็กชายวัทน์สิริ  บุญสู
 
1. นางสาวสุมิตรา  สมศรี
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพัฒน  นุชราชวงศ์
2. นายภาณุพงษ์  ทองเปลว
3. นายสาธวี  ใจมุ่ง
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
2. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชาญณรงค์  เชียงอารีย์
2. นายภาคิน  ธัชศฤงคารสกุล
 
1. นายสุรชัย  จิตสงบ
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปริญาพัชร์  ประดิษฐ์ทองคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รังทอง
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองบัว
4. เด็กหญิงสุกัญญาณี  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปานณรงค์
 
1. นายทรงกฎ  สร้อยสุมณฑา
2. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกันติชา  โกมลเปริน
2. นางสาวช่อทิพย์  พันธุยา
3. นางสาวปราศิณี  แนบนุช
4. นางสาวพรพิมล  ขวัญเมือง
5. นางสาวเบญจรัตน์  คู่สวด
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ภิรมรื่น
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  เนียมประเสริฐ
2. นางสาวพรชิตา  วงศ์ทวีทรัพย์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยโชค
4. นางสาวอัมพร  งามดี
5. นางสาวเพ็ญพชร  พูลมี
 
1. นายทรงกฎ  สร้อยสุมณฑา
2. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์    
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิษา  บุญตัน
2. เด็กหญิงพรหมพร  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  พรมแสง
4. เด็กหญิงอภิชญา  แสงกลิ่น
5. เด็กหญิงอริสรา  โกญจนาท
 
1. นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์
2. นายเกษม  ธนมาก
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวคีตศิลป์  พึ่งธงไทย
2. นางสาวปาลิตา  สุขโข
3. นางสาวพัฒน์ตะวัน  จีนตุ้ม
4. นางสาววริศรา  สีเมฆ
5. นางสาวสิตานันท์  ปี่บัว
 
1. นางเพ็ญแข  เมี้ยนละม้าย
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวณัฐฐาพร  เอื้อวิจิตจารุ
2. นางสาวพัชรี  มณีวิหก
3. นายศิริเกษม  สีกวด
4. นางสาวสุชาดา  บูทอ
5. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์ทอง
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญเกตุ
2. นางสาวจุรีรัตน์  ม่วงนา
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  ศรีสงสาร
2. นางสาวชุตินันท์  ฮ้อยิ่ง
3. นางสาวมณฑิตา  เกตุแก้ว
4. นางสาววรรณพร  กรประดิษฐ์
5. นางสาววันวิสาข์  แก้วไทรฮุน
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง
2. นางสาวพรทิมา   ไพศาลวัน
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกัณทิมา  เมืองมา
2. นางสาวกิตติยา  ศิวิลัย
3. นางสาวสุพรรณิกา  คำเกิด
4. นางสาวสุมินตรา  แฉล้มนงนุช
5. นางสาวอภิชญา  สาวสวรรค์
 
1. นายณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์
2. นายธเนศ  ชะพินทร
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สิมสิน
2. เด็กหญิงนฤมล  เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงปรีญาพร  มากเจียม
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฆารวาวแวว
5. เด็กชายอุกฤษฏ์  ทองอินทร์
 
1. นายโรจนศักดิ์  ดีประคอง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เคงตระกูล
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกันยรัตน์  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมกฤตย์  วิทิพย์เดชน์
3. นายพงศธร  บุญโต
4. นายศักรินทร์  เสนีวงษ์
 
1. นางสวรินทร์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นายพงศ์พิชิต  เนตรปฐมพร
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  สัญญานุรักษ์
2. นางสาวฉัตรกมล  มนตรี
3. นางสาวญาณิน  นกเล็ก
4. นางสาวฐิติพร  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวดาริกา  คงทองแท้
 
1. นายบุญเทอด  อรมุต
2. นายอาทิตย์  พะจี
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวขนิษฐา  เปรมปรีนนท์
2. นางสาวณัฐณิชา  ภูผาสุข
3. นายวรโชติ  คงมั่นประกายกิจ
4. นายสรายุ  พรสุดาชัย
5. นางสาวสุพัตรา  เหนือมณีมงคล
 
1. นางสาวพรสุรีย์  พงษ์เศวต
2. นายวสิษฐ์พล  รอบจังหวัด
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวชลธิชา  เปลี่ยนศรี
2. นายนเรศ  พราหมณ์เลิศ
3. นางสาวศิริวพร  แก้วขาว
4. นายสุเมธ  กุมภร
5. นางสาวอรพินท์  สว่างพื้น
 
1. นายธีรศักดิ์  ด่านแก้ว
2. นายวิทยา  มองมั่น
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ลิ้มติ้ว
2. เด็กหญิงคัทลียา  นาคเขียว
3. เด็กหญิงจิรภาคย์  อบมาลี
4. เด็กหญิงชนิภา  พุทธสงวนพร
5. เด็กหญิงชัญญานุช  เจษฎากานต์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิมพ์พิทักษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงศ์พรเชษฐา
8. เด็กหญิงพิยดา  โรจนกรณ์
9. เด็กหญิงวรรณษา  สันติชิโนรส
10. เด็กหญิงวริษฐา  ศรจันทร์เฟื้อ
11. เด็กหญิงศรุตา  ประสงค์ทัน
12. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณชัยรบ
13. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอาทิตย์
14. เด็กหญิงสุพิชชา  เนธิบุตร
15. เด็กหญิงอติตตา  สุขเขตร์
16. เด็กหญิงอรนิษฐ์  ปัณณศรีเกียรติ
17. เด็กหญิงอริสรา  เบี้ยกระโทก
18. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  เสียงเอก
 
1. นายฤทธิชัย  ประไพแก้ว
2. นายทรงกฎ  สร้อยสุมณฑา
3. นางลักขณา  อาภรณ์รัตน์
4. นางนภัสสรณ์ภร  วิทยเดโชเศรษฐ์
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ศรีนอก
 
1. นายฤทธิชัย  ประไพแก้ว
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนิจสิรี  คนงาน
 
1. นางสาวพิมศิริ  สิทธิสาตร์
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เศรษฐกูลวิชัย
 
1. นางสาวสโฬชา  เกิดนพคุณ
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สามสารี
 
1. นางสาวสุภรณ์  ทับทิมทอง
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทนา
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 47.2 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายภานวีย์  เปลี่ยนขำ
 
1. นายวรพจน์  จอมคำ
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เทพาคุ้ม
 
1. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายยศวีร์  หอมคง
 
1. นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัชพร  จารุพงษ์พัฒนะ
 
1. นายชาญชัย  ล้ำเลิศหล้า
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิษา  เสือเฒ่า
 
1. นางสาวอรพิน  สุจันทร์
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวไพจิตรา  บุรคอน
 
1. นางสาวชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวอรปรียา  เนซ่า มามูดี้
 
1. นางสาวสโฬชา  เกิดนพคุณ
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวนิตยา  ขันถม
 
1. นางสาวธัญประภา  เทศแย้ม
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายธรรมทัต   แก้วกัญหา
 
1. นางสาวบังอร  สิงห์โตทอง
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวภัคจิรา  ทองสุข
 
1. นางสุวัฒนา  รอบจังหวัด
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียนเครือ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สว่างพื้น
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสาวณหทัย  ใจดี
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงจรัสพรรณ  กิติประกาศนันต์
2. เด็กชายพนธกร  ทองชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพิกา  ตรงคมาลี
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงโชติมา  เงินแกม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กลัดเข็มทอง
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นสุม
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วงศ์สงวน
 
1. นางสาวรภัสศา  เฮงชัยโย
2. นางสาวกาญจนา  สายลาด
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิ๋วเชื้อพันธุ์
2. เด็กชายวรัญญู  โสกมาน
 
1. นางสาวณัฐฐาพร  ภิรมรื่น
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  ทองแต๊ะ
2. เด็กชายอาภากร  ทองรื่น
 
1. นางสาววิภา  ตันติวิภาวิน
2. นางพิชญ์นิภา  แก้วอัมพร
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศูนย์กลาง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ทบทะราบ
 
1. นางจารุณี  ธรรมพุฒ
2. นางสุกัญญา  แย้มสุคนธ์
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 8 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายวรวิทย์  บุญมี
2. เด็กหญิงอชิรญา  พิบูลแถว
 
1. นางสาวณิชมน  เข็มสุวรรณกุล
2. นางสาววิชชุดา  เกตไชโย
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อินทรพงษ์
2. เด็กหญิงประกายพลอย  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิมา  ไพศาลวัน
2. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 10 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองบัว
2. เด็กหญิงอาร์ม  -
 
1. นางสาวทัศนีย์  วันเพ็ญ
2. นางสาววริศรา  สาเสียง
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 11 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  หีบทองธัญโรจน์
2. เด็กชายศรัณย์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.4 เงิน 12 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงปภาณัฏฐ์   พงษ์ประยูร
2. เด็กชายสรณตรัย   สายศิริ
 
1. นางสาวรัชนู   อารีย์
2. นางปาริชาติ   วรุณศรี
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.2 เงิน 13 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายต่อลักษณ์   ชุติชัยศักดา
2. เด็กหญิงวริฏฐา   ใช่รุ่งเรือง
 
1. นางรุ่งนภา  มีศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีเกศรินทร์  สิงห์โต
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายสายธารา  ศรีคราม
2. เด็กชายโกลัญญา  บุตรรักษ์
 
1. นายชาญชัย  ล้ำเลิศหล้า
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายคฑาธร  วงศ์ศุภกุลกร
2. เด็กหญิงสรัญญา  มิ่งโพธิ์เตี้ย
 
1. นางขวัญเรือน  หมีไพร
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววริยา  เดชฉกรรจ์
2. นายเจษฎา  ฮ้อจงเจริญ
 
1. นางชุติมา  ปานบุษราคัม
2. นางสาวบุษกร  บัวพึ่ง
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกษิดิศ  บุญเจริญ
2. นางสาวณิชาทิพย์  วจนกิจไพบูลย์
 
1. นางสุนทรี  วรรณเกษม
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นายฐิติรัฐ  อุทัยนา
2. นางสาวแก้ว  ทาทอง
 
1. นางสาวธัญประภา  เทศแย้ม
2. นางสาวรัชนีกร  อักษรณรงค์
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ทับทิมดี
2. นายปริญญา  ยอดทะเนีย
 
1. นางสาววิภา  ตันติวิภาวิน
2. นางพิชญ์นิภา  แก้วอัมพร
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายพงศธร   ตันประเสริฐ
2. นางสาวพิมล   จันทร์เกตุ
 
1. นายวรวิทย์   สุสุวรรณ
2. นางฐานัดดา   สมบูรณ์
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวพีรดา  เพิ่มวงศ์นิติกร
2. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กลัดเข็มทอง
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเพ็ญ
2. นายชาคริต  พรวนทอง
 
1. นางสุปรีญา  สุภาพ
2. นางสาวดวงใจ  เปลี่ยนศรี
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายกิตติภพ  ภูริปโชติ
2. นางสาวอกนิษฐ์   เคนเครือ
 
1. นางสาวรภัสศา  เฮงชัยโย
2. นางสาวกาญจนา  สายลาด
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวภาริษา  แสงจันทร์
2. นายศุภกร  บัวขาว
 
1. นางอำไพ  พิริยะกุล
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายพรชัย   สุนันทนาสุข
2. นางสาววรัสสวรรณ  พุทธเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  มีศิริ
2. นางสาวโศรดา  กองอาษา
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  สายันห์
2. นายวิชากร  ราชคู
 
1. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ
2. นายวิรัช  เรือนนุช
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.4 เงิน 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  คล้อยวงศ์
2. นางสาวสุนันทา  บุญตัน
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง
2. นางสาวพรทิมา   ไพศาลวัน
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกนก  โคฮุด
2. นางสาวจรัสแสง  กรส่งแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
4. นางสาวดวงพร  เอื้อวิเศษวัฒนา
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยโสภา
6. เด็กหญิงรวีวรรณ  ลอยแก้ว
7. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
8. นางสาวสุดารัตน์  แก้วมณี
9. นางสาวอดิศา  หอมจันทร์
10. นางสาวอาทิตยา  จีนตุ้ม
 
1. นางสาววิยะดา  ฟองน้ำ
2. นางสาวสุธิดา  สายบัว
3. นางสาวจิราพร  หนูน้อย
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  เกาเล็ก
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สรทรง
3. เด็กหญิงปัญญทิพย์  อัมรามร
4. นางสาวปารีณา  วงศ์เกิดสุข
5. เด็กหญิงมุทิตา  รอดสมหวัง
6. นางสาวศิริกาญน์  มณีวงศ์
7. เด็กหญิงสุชาดา  แลเชอ
8. นางสาวสุภาวรรณ  เตียวสกุล
9. เด็กหญิงสโรชา  -
10. นางสาวอารียา  แสงเปล่ง
 
1. นางสาวชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
2. นางสาวนรัญญา  บุญเลี้ยง
3. นางสาวอรรณอัมไพ  ภาสศักดิ์ชัย
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงตันติมา  วันชะเอม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คนใหญ่
4. เด็กหญิงนันทิยา  แก้วงาม
5. นางสาวพรพิมล  ง่อมเขียว
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกตุเต็ม
7. เด็กหญิงศุภนิดา  ตลับทอง
8. นางสาวสุธิดา  ศรีกันทอง
9. เด็กหญิงสุวนันท์  เงินอาจ
10. เด็กหญิงอภิชญา  เล้าอรุณ
 
1. นางสาวปราณี  นำพา
2. นายภัทระ  สงขาว
3. นางปราณี  ใยบัว
 
314 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนาพิชิตชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทวีมา
 
1. นายเจษฎายุทธ  บัวแพง
2. นายสรายุทธ  ระดมกิจ
 
315 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายธนะพัฒน์  รัตนชู
 
1. นางสาวศศภัทร  งาวิจิตร
2. นางเกศสุดาพร  คูณสวัสดิ์
 
316 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลันดา  ศรวัฒนา
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  สุทธิคีรี
 
1. นายโกวิทย์  กองแก้ว
2. นางสาวศุภิสร  อำพันมณี
 
317 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนวลหง  ขำจา
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขใจ
 
1. นายวิเชียร  กิมพิทักษ์
2. นายนิกร  ศรศิริ
 
318 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  เอกบุตร
2. เด็กชายอรรถพันธ์  ตินพ
 
1. นายนิกร  ชัยสงคราม
 
319 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วกัลป์
2. เด็กชายรัตนชัย  กงจก
 
1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ทองดี
2. นายอรรถชัย  มัจฉาเดช
 
320 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นศิริ
2. เด็กหญิงวรัทยา  เชี่ยวพรรษา
 
1. นายยุทธนา  เลิศคลัง
2. นายฉัตรชัย  อางนานนท์
 
321 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงนิตยา  โพธิ์แก้ว
 
1. นายเสมา  ศิริอำพันธ์
2. นายดาวเทียม  ยุวานนท์
 
322 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุทิดา  -
2. เด็กหญิงอารยา  -
 
1. นายวุฒิพันธ์  เตวิยะ
2. นางสาวอภิฤดี  เกียรติมงคล
 
323 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  จิตรจวง
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เพียรเจริญ
 
1. นายวรพจน์  จอมคำ
2. นางสาวนนทิยา  พลอยชุม
 
324 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายธนภัทร  จูปรางค์
2. นางสาวปุณยนุช  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ
2. นายสถิตย์  อำพันทอง
 
325 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายศรัญพัฒน์  เรือนทอง
2. นางสาวสุภิสรา  จริงเจริญชัย
 
1. นายวิเชียร  กิมพิทักษ์
2. นายนิกร  ศรศิริ
 
326 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  สีทองสุก
2. นางสาวไพลิน  เกตุดา
 
1. นางสาวศศภัทร  งาวิจิตร
2. นางเกศสุดาพร  คูณสวัสดิ์
 
327 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. นายวรกิจ  ดีบรรเจิด
2. นายเดชบดินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ทองดี
2. นายธวัชชัย  โพธิบัวทอง
 
328 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายฐานุพงศ์  พุฒพีระโรจน์
2. นางสาวธิดารัตน์  เมฆเจริญ
 
1. นายเจษฎายุทธ  บัวแพง
2. นายสรายุทธ  ระดมกิจ
 
329 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกฤษณา  รุณนก
2. นางสาวปานตะวัน  ศิริวงศ์
 
1. นายประกิต  สวัสดิวิชัย
 
330 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายกิตติพร  พรเกียรติคุณ
2. นางสาวศศิมา  จิตตเรืองโรจน์
 
1. นายดาวเทียม  ยุวานนท์
2. นายเสมา  ศิริอำพันธ์
 
331 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวฐิติชญา  แย้มเกษร
2. นางสาวสุวรรณี  ฤทธิ์เดช
 
1. นายวุฒิพันธ์  เตวิยะ
2. นางสาวอภิฤดี  เกียรติมงคล
 
332 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายณัฐพงศ์  ยิ้มพราย
2. นางสาววราภรณ์  จุลเดช
 
1. นายฉัตรชัย  อางนานนท์
2. นายยุทธนา  เลิศคลัง
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  แฝดสูงเนิน
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงธัญยกร  เฉลิมดิษฐ
 
1. นายทัศนัย  จิตพัฒนกุล
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงสิตานัน  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยโยยิ่งยงค์
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ทองโต
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญสุข
 
1. นางประไพศรี  งามยิ่งยวด
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายพงศพัศ  จิตอิ้ง
 
1. นางสาวจริยา  แก้วเหลา
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอรนิภา  ครุฑน้อย
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวพร  พวงทอง
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวมณัสวีย์  พงษ์อริยะทรัพย์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวอติกานต์  วรรณประภา
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มใจ
 
1. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายชนนท์  รุ่งรส
 
1. นายวุฒิพร  จันทร์เจิม
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ครองทรัพย์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาท  วิทยาภาสิทธิ์
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพราว  ทิวสวัสดิ์
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวปริศนา  ภักดิ์ขาว
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุตรวงษ์
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  เขียวชอุ่ม
 
1. นางประไพศรี  งามยิ่งยวด
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงพิญทิพย์  ครุฑศรีคราม
 
1. นางสาวพจนีย์   มณีรัตน์
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายสกล  -
 
1. นายสุริยา  ตาทิพย์
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวนริศรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวร้อยพร  ทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวประภาวรินทร์  ขำเจริญ
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายภควัต  เหมือนจันทร์เชย
 
1. นางสาวอำไพ   บุญยะวาศรี
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นางสาววีรดี  ศรีเอี่ยมจันทร์
 
1. นายสุริยา  ตาทิพย์
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายระพีพัฒน์  ธูปแก้ว
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงขรรถพร  ตรีสุคนธรัตน์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เข็มวัตร์
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  แซ่อึ้ง
 
1. นางประไพศรี  งามยิ่งยวด
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทัตตะทองคำ
 
1. นายสุริยา  ตาทิพย์
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พันธ์ไทย
 
1. นางสาวปริศนา  ภักดิ์ขาว
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสุพัชชา  ดวงจิตต์
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกานต์ชนก  มีไปล่
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  พฤฒิธนนนท์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายณัฐพัฒน์  ชีพสัตยากร
 
1. นายปราง   บัวงาม
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นางสาวปวีณา  พิมพ์ทอง
 
1. นายสุริยา  ตาทิพย์
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  พูลเมือง
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิรพัฒนกุล
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงอมรประภา  ไรวา
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงวิริยา  แซ่ฉั่ว
 
1. นางประไพศรี  งามยิ่งยวด
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงปัญจพร  วรเลข
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  พระพิไชย
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปาจรีย์  เส็งใหญ่
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวอรุณศรี  เหลืองอุดมศิลป
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายอนุชา  ปรีเปรมโอษฐ
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาววิภาดา  จันทรา
 
1. นางสาวอำไพ  บุญยะวาศรี
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงประติภา  นาคเวช
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
2. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนริชา  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  น้อยขำ
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลออเอี่ยม
2. เด็กชายสหรัตน์  บานบุรี
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
2. นางสาวอินณุกร  รัตน์ธรรม
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บารมี
2. เด็กหญิงอารี  แสวงทอง
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงโกมาซุม  กฤติยาโชติปกรณ์
 
1. นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงสาริน  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  แซ่ลี
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงอุษาวดี  สวดมนต์
 
1. นางสาวจรรยพร  เอกอรุณ
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชวินทร์  ว่องไววรพงษ์
 
1. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสุภกิณห์  เทพทิพย์
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  จุ่นเจิม
 
1. นางประไพศรี  งามยิ่งยวด
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศุภรดา  จันทร์น้อย
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพิมพ์ณภัส  อนันตศรี
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวนพมาศ  กองแก้ว
 
1. นายทัศนัย  จิตพัฒนกุล
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวประภาพรรณ  มณีคันโท
 
1. นายณรงค์   เพิ่มขรัวจำ
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  มหาลอยอุดมโชค
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวจริญญา  ขำพินวงษ์
 
1. นางสาวพจนีย์   มณีรัตน์
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพฤฒภณ  แสงหิรัญ
2. เด็กชายอดิศาล  ศรีมนตรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  โสภากุล
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
2. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลนิดา  คงเปรม
2. นายรัชชานนท์  มีจันทร์
3. นายอานนท์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสมนึก  แสงอ่อน
2. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายพัชรพฤกษ์  เกตุปัญญาพงศ์
2. นายระพีพัฒน์  หลิมพลอย
3. นายวรเมธ  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
 
1. นายชานนท์  ลิ้มแสงอุทัย
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายภพพิพัฒน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายธีรวุฒิ  แดงอรุณ
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศักดิ์ชัย
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  เค็มบิง
 
1. นายเอนก  สังข์ทอง
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายสรัล  น้อยประสิทธิ์
 
1. นางสาวสมควร  แผนคู้
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติภัฏ  เทพสวัสดิ์
 
1. นายสมพร  มาสุข
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวัต  รุ่งรส
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงศุภร  ถึงแสง
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายอริยะ  แสนคำ
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ทับทอง
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาพร  เกือบงาม
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  เกตุไชโย
 
1. นางสาวสมควร  แผนคู้
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุธาพรต
 
1. นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกภรณ์  สุวรรณมาลี
2. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
3. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
4. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงงาม
5. นางสาวธนาภา  ม่วงงาม
6. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
7. เด็กหญิงรัชนี  สุขสว่าง
8. เด็กหญิงศุภสุตา  ทับทอง
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นเรือน
3. นายฐิติ  ภาสุรวัตน์กุล
4. นางสาวณัฐกมล  คำทรัพย์
5. นายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
6. นางสาวณัฐชา  คงเปรม
7. เด็กหญิงดุษณี  ถ้วยทองคำ
8. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหู้
9. เด็กชายธนวัต  รุ่งรส
10. นายนพชัย  สว่างอารมณ์
11. นางสาวพรชนิตว์  กันเจียก
12. เด็กหญิงมานิตา  นิตยธรรม
13. นายราชัย  ฉิมภาลี
14. นายวีรากร  อุทัยนา
15. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
4. นายธนพล  ตันตระกูล
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจำเรียง  แป้นทอง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สอสอาด
3. เด็กชายฐปกรณ์  มั่นคง
4. เด็กชายณัฐนนท์  ท้าวทัญ
5. นางสาวทัศวรรณ  สุทธิศรีกุล
6. เด็กหญิงทิพย์วดี  องอาจ
7. นางสาวธนารีย์  ธรรมมะ
8. นายธิติวุฒิ  สีลาเนียม
9. นายธีรวุฒิ  แดงอรุณ
10. เด็กชายนราธิป  สระทองเทียน
11. นางสาววีนัส  จิตรใจ
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  สาตร์เวช
13. เด็กหญิงศุภร  ถึงแสง
14. เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
15. เด็กชายอรรถกรณ์  สระทองเทียน
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
2. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกาญจนา  พังกุ่ย
2. นายกิตติภัฏ  เทพสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  เชฏฐะ
4. เด็กหญิงฌัฌฌา  บุญวานิชย์
5. นางสาวณิชกานต์  มะธุโป
6. นางสาวธนธรณ์  แผนคู้
7. เด็กหญิงธัญญาวดี  พิริยาธรณ์
8. เด็กหญิงปาณลันเทียร  ศรีกฤษดารมณ์
9. เด็กชายปานัสม์  ธรรมกุล
10. เด็กหญิงมินตรา  รอดภัย
11. นายสรัล  น้อยประสิทธิ์
12. เด็กชายสุทธิรักษ์  เกตุไชโย
13. นายอนัตตา  โนนทะศรี
14. เด็กหญิงอัมพร  บุญทวี
15. เด็กหญิงเจนจิรา  พานทอง
 
1. นายสมพร  มาสุข
2. นางสาวสมควร  แผนคู้
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทร์แจ่มหล้า
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญอยู่
3. นางสาวจูจี  -
4. เด็กหญิงชญาณี  ขวัญเริงใจ
5. เด็กหญิงธัญรดา  แซ่อุ้ย
6. นางสาวนงนุช  เบเชกู่
7. นางสาวนทีกานต์  ศรีลา
8. เด็กหญิงนันฑิตา  นาชารี
9. เด็กหญิงนิภาพร  พิมพ์อ่อน
10. นางสาวปฑิตตา  ภูษิต
11. นางสาวปณิศรา  คชประภา
12. นางสาวมนทิชา  เถาเล็ก
13. เด็กหญิงมิมิ  -
14. นางสาวยุพาพร  ยอดทองหลาง
15. นางสาววลัยลักษณ์  โพธิ์แก้ว
16. เด็กหญิงสุจารี  วังหลัง
17. เด็กหญิงสุภาพร  สารกาล
18. เด็กหญิงสุรินญาดา  ยอดทรัพย์
19. นางสาวสุวนันท์  เยมอ
20. เด็กหญิงอรกัญญา  อิกุชิ
21. เด็กหญิงโชติกา  รุจิญาติ
 
1. นายณัฐพล  หมายสุข
2. นางสาวกาญจนา  ปลดเปลื้อง
3. นายนพรัตน์  พลายน้อย
4. นางสาวประภัสสร  สว่างชม
5. นางสาวกนกวรรณ   ชวนชิด
6. นางจีรวรรณ  เที่ยงตรง
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายต่อลักษณ์   ชุติชัยศักดา
2. เด็กชายปรัษฐา  ชุตินธโร
3. เด็กหญิงปรียาพัชร  ปัญญาธีระ
4. เด็กชายปุรเชษฐ์  เฉยเก่า
5. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
6. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์   พักเนียม
 
1. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร  คุ้มภัย
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  อ่วมแอร่ม
4. เด็กชายวิภู  เทพเทียนชัย
5. เด็กชายศุภสัณห์  สุขาภิรมย์
6. เด็กชายอภิวิชญ์  เปรมปรีสุข
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ง
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
2. นายวรินทร์  ธงไชย
3. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
4. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจักรกฤษณ์  อินคล้าย
2. นายธนาธิป  ศิโรรัตนพาณิชย์
3. นายธัลดล  คุ้มภัย
4. นายภูษิต  โชติช่วง
5. นางสาวศิริภัทร  แช่มช้อย
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์เพ็ง
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายกิติพงศ์  ศรีสวาท
2. นายจักรี  ฟองลาที
3. นายณัฐพงศ์  พึ่งโสภา
4. นายวงพงศ์  ศรีเทเวศน์
5. นายอภิสิทธิ์  ฉ่ำไธสง
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
2. นายวินิธา  ทรัพย์เห็นสว่าง
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สินแบน
2. นายก้องภพ  แก้วคำศรี
3. นางสาวขนิษฐา  วิริยะเดโชชัย
4. นายจิระวัฒน์  จาระไน
5. เด็กหญิงชญาดา  จิตรจารุวงศ์
6. เด็กหญิงชนกชนต์  วิทยารังสิมันต์
7. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนสุวรรณวุฒิ
8. เด็กชายณัฐนันท์  ร่มแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐมน  นาคนิยม
10. เด็กหญิงบุญธิชา  มณีรัตน์
11. นางสาวปริชญา  สายมั่น
12. เด็กชายปรีดี  ทิพย์เนตร
13. นางสาวปองกานต์  ตาพะขาว
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  เดชณรงค์
15. เด็กหญิงพัทธมน  เรืองเนตร
16. นางสาวพิชญ์ลัดดา  อัครเศรษฐการ
17. นายภวรัญชน์  วิทยาคม
18. นางสาวภัสสร  แสนอุบล
19. เด็กหญิงรัฐพร  สุวรรณสว่าง
20. เด็กชายรัฐโชติ  ขำพิทักษ์
21. นางสาวลักษมีกานต์  รัตนะรัต
22. นางสาววชิรญาณี  คำนาน
23. นายวรันธร  เย็นเปิง
24. นางสาววิยะดา  อุดมกิจกุล
25. นางสาววีรวรรณ  เน้หย๊ะ
26. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศุภสุวรรณ
27. นางสาวศุภวรรณ  มาทวงศ์
28. นางสาวสโรชา  แซ่ลี้
29. นายอธิศพัฒน์  ภักดิ์หิรัญโชติ
30. เด็กหญิงอภิสรา  เรืองจันทร์
31. นางสาวอาทิตยา  พุฒน์กล่ำ
32. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วงศ์สงวน
33. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วังวิจิตร
34. นางสาวเข็มอัปสร  แดงก่อเกื้อ
35. นายเจษฎา  ปุ่นอุดม
36. นายเอกกร  ปรีชาพานิช
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
2. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
3. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
4. นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
5. นางสาวปัณณภัสร์  ชูผล
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายอนุพงษ์  ก้านทอง
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เอี่ยมสอาด
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายอุกฤษ  วอนยิน
 
1. นายมานิต  แก้วคง
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายวีระจักษณ์   พจนารถ
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  กอบแก้ว
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายอัครพล   จันทร
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   เพิ่มสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวจิตราภรณ์   กอบแก้ว
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิริกร  รัตนานนท์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงมาดิษฐ์
 
1. นายวิวรณ์  ยังกิจการ
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงศริตา  โรจนานนท์
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญทิพย์  อัมรามร
 
1. นางสาวนภา  เลิศพิจารณ์นิติ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แม้นกลิ่นเนียม
 
1. นายมานิต  แก้วคง
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงธัญธิดา  วโนทยาน
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจริญญา  จินดาพงษ์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพรจิรา  ทองศรี
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาชู
 
1. นายอัมพร  แสวงรักษ์
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาววราลี  รุ่งแจ้ง
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวขวัญชีวา  เกษะ
 
1. นางสาวนภา  เลิศพิจารณ์นิติ
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววรรวิมล  เพ็งอุดม
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุพรรษา  แสงสว่าง
 
1. นายพิพัฒน์  ยะนิล
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองธรรม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายอนาวิล    สารสุข
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงดาณิมา   พรมบังเกิด
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  กอบแก้ว
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชชญา  แสงกลิ่น
 
1. นายวิวรณ์  ยังกิจการ
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรเวช
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวปนัดดา  จินดา
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณิชาภัทร  เทพี
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาววรรวิมล  เพ็งอุดม
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพรจิรา   ทองศรี
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร   จันทิมา
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  กอบแก้ว
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงเมย์  สาออง
 
1. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงมินตรา  รอดภัย
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงชวิกา   พรพยนต์
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  กอบแก้ว
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
 
1. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  แสงนุ่ม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพรปวีร์   ทองศรี
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวเหมือนฝัน  เฉลาหอม
 
1. นายพิพัฒน์  ยะนิล
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวขอพร  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวชาวิน  ปันเร็ว
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวรุ่งทิพย์  อยู่กำเหนิด
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายพชร  จันทร์ตรง
 
1. นายมานิต  แก้วคง
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายตรงสรณ์  เข็มนาค
 
1. นายมานิต  แก้วคง
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายกฤตกร   ไล้ปิตา
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงมาดิษฐ์
 
1. นายวิวรณ์  ยังกิจการ
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงเบญจมินล์  เมฆกมล
 
1. นายวีระยุทธ  อุทธา
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
 
1. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายมานิต  แก้วคง
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงวรารัตน์   คำจันทร์
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  กอบแก้ว
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวเหมือนฝัน  เฉลาหอม
 
1. นายพิพัฒน์  ยะนิล
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวศิริภัทร  แช่มช้อย
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวรุ่งทิพย์  อยู่กำเหนิด
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณิชาภัทร  เทพี
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ชะโลกลาง
 
1. นายมานิต  แก้วคง
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์   สมบัติธนกุล
 
1. นางสาวจิตรภรณ์  กอบแก้ว
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายชลชาติ  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายชานน  ท่ามกลางเจริญ
3. เด็กหญิงดลพร    จันต๊ะคาด
4. เด็กชายพัชรพงษ์  เสืออินทร์
5. นายพิพัฒน์  เทพอวยพร
6. นายพีรวุฒิ  จินเรียง
7. นายภานุ  หลอดทองแดง
8. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  กว้างขวาง
10. นางสาวเขมจิรา  วิธูชุลี
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวขวัญนภา  เปลี่ยนสีทอง
2. นายคันฉัตร  อยู่ดี
3. เด็กชายณัฐพล  เพื่อห่างหาย
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทนะโสต
5. เด็กชายธนภัทร  ศรีณรงค์
6. นายปิยะกร  ทรัพย์สมบูรณ์
7. นายพัสสน  พรมจันทร์
8. นางสาวรุจิษยา  ระย้าแก้ว
9. นางสาววริศรา  นาคสมบัติ
10. นายอาทิตย์  อยู่พ่วง
 
1. นายธนิน  เล้าศศิวัฒนพงศ์
2. นายสิรภพ  ชมสาคร
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญเย็น
2. เด็กหญิงกันยารัตน์   มณีรัตน์
3. นายจักรี  ฟองลาที
4. นางสาวฐิติรัตน์  อินทร์โสภา
5. นายธนโชติ  อุ่นภักดิ์
6. นายนายณัฐพงศ์  พึ่งโสภา
7. นายพีระภูมิ  พุลเปี่ยม
8. นางสาววีราพัชร์  เกตุแก้วสกุลวงศ์
9. เด็กชายสุริยา  แซ่ลิ้ม
10. นายอภิสิทธิ์  ฉ่ำไธสง
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
2. นายวินิธา  ทรัพย์เห็นสว่าง
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายตรงสรณ์  เข็มนาค
2. นายพชร  จันทร์ตรง
3. นายภาณุพงศ์  พลายงาม
4. นายอภินันท์  เพ็ชรศรีงาม
 
1. นายมานิต  แก้วคง
2. นายวรพงค์  สุขไสว
3. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกริชภัค  เอื้อประเสริฐ
2. นายกิตติภัฏ  เจริญสุข
3. นางสาวกุลยา  กระแสร์ยศ
4. นางสาวณัฐณิชา  ไชยอ้วน
5. นางสาวณัฐรวี  บุญพร
6. นางสาวธัญชนก  อ่อนหวาน
7. นางสาวธันยภัทร์  พ้นกายา
8. นางสาวนงคราญ  จุ่นอ้น
9. นางสาวนริศรา  สุทธคำ
10. นางสาวนวพร  ด้วงเกื้อ
11. นางสาวนัฐกานต์  พวงบุบผา
12. นางสาวปพิชญา  รักเกาะ
13. นางสาวปภาวดี  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
14. นางสาวพลอยไพลิน  ฤทธิ์มหา
15. นางสาวพิมพ์พรรณ  ทัศน์พิทักษ์
16. นางสาวภัทรานิษฐ์  กิ่งพรหมเจริญ
17. นางสาวรุจิกา  เสียงเพราะ
18. นายวรเมธ  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
19. นางสาววัสสิกา  เอียดบัว
20. นางสาววิไลวรรณ  ปริญญากร
21. นายสุพรชัย  บดีรัฐ
22. นางสาวสุพิชฌาย์  วิฑิตอมรเวท
23. นางสาวอธิชา  กลิ่นนวล
24. นางสาวอภิษฎา  หมื่นชำนาญ
25. นายเมธี  ติ่งคลองตัน
26. นางสาวเสาวภา  ปีเปลม
27. นางสาวเหมวรรณ  เหลนปก
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายวรพจน์  ศรศิริ
3. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
507 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. นายณัฐนัย  สังข์อ่อนดี
3. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
4. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีกกล้า
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงมั่น
6. เด็กชายวรัญญู  โสกมาน
7. เด็กชายวีรพล  แก้วสวัสดิ์
8. นายเกษม  เปยิ
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  พลภูเมือง
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลภูเมือง
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
 
508 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  เสียงเสนาะ
2. เด็กหญิงขวัญสวัสดิ์  เย็นดี
3. เด็กหญิงจุฑามณี  แก้วพานิชย์
4. เด็กหญิงชนิดาภา  จิรากร
5. เด็กชายธนดล  อริยะทัศ
6. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ทองใบ
7. เด็กชายภานุพงศ์  กิ่งทอง
8. เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์
9. เด็กชายวรปรัชญ์  ชูเชิด
10. นายอภิวัฒน์  เนีนมเตียง
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
509 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา  สวนพฤกษา
3. นายดุสิต  สุวรรณเพชร
4. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
5. นายธีภพ  จ่ารุ่ง
6. นางสาวมะลิวัลย์  เชิงไชย
7. นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์
8. นายสุธี  อ่อนสีดา
9. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
10. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. นางสาวสรยา  คิดประโคน
 
510 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  จิวมงคลชัย
2. นายคณรัตน์  หอมทิพย์
3. นางสาวธนภรณ์  สุขเสริม
4. นางสาวธีราภรณ์  อวยพร
5. นางสาวนิรมล  หัตถกรรม
6. นายวงศ์วัฒน์  กิติประกาศนันต์
7. นายวิษณุกรณ์  พันฤทธิ์
8. นายศุภกานต์  วัฒนาเวียงปถัมภ์
9. นางสาวสุธาวัลย์  บุนนาค
10. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อุยไขพันธ์
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
511 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
512 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    
513 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
3. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
4. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
5. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
6. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
514 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนวพร  คนรำ
2. นางสาวนัชชา  สรรเสริญ
3. นางสาวปนัสญา  เพ็ชรน้อย
4. นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย
5. นางสาววิจิตรา  อย่างหมั่น
6. นางสาวสุจิรนันท์  ชาตินุช
7. นางสาวอภิชญา  ศุภประทุม
8. นางสาวอริสรา  ชินะปุตะกุล
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
515 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกุลภัสสร์  ธูปโพธิ์
2. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
3. นายธีภพ  จ่ารุ่ง
4. นางสาวมะลิวัลย์  เชิงไชย
5. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
6. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. นางสาวสรยา  คิดประโคน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
 
516 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
517 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
3. เด็กหญิงปาลิดา  ศรีกล้า
4. เด็กหญิงพิยะดา  เนินทอง
5. เด็กหญิงเพชรพลอย  พลภูเมือง
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลภูเมือง
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. นางสาวสรยา  คิดประโคน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
 
518 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมอ้าย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมหนู
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงบุญญิสา  เหล่าศรี
5. เด็กหญิงมนุชาธิป  ศรีภุมมา
6. เด็กหญิงวัลวดี  บริวัน
7. เด็กหญิงศิริพร  ฐานเจริญ
8. เด็กหญิงอริสา  สมันวงศ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หนูฤทธิ์
2. นายมานะ  ระหว่างบ้าน
3. นายชัยรัตน์  ทองจีน
4. นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท้
 
519 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
3. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
4. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
5. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
6. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
520 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวนวพร  คนรำ
2. นางสาวนัชชา  สรรเสริญ
3. นางสาวปนัสญา  เพ็ชรน้อย
4. นางสาวพิจิตรา  ศรีวิลัย
5. นางสาววิจิตรา  อย่างหมั่น
6. นางสาวสุจิรนันท์  ชาตินุช
7. นางสาวอภิชญา  ศุภประทุม
8. นางสาวอริสรา  ชินะปุตะกุล
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
521 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง
2. เด็กหญิงชุติมา  นามี
3. เด็กหญิงฐิติมา  สวนพฤกษา
4. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
5. นางสาวมะลิวัลย์  เชิงไชย
6. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
3. นางสาวสรยา  คิดประโคน
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
 
522 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
3. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
4. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
7. เด็กหญิงศิวดาติ์  ทับยาง
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
523 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    
524 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตน์ลดา  ศาสตร์เวช
2. เด็กหญิงรุ่งลาวัณย์  อยู่สถิตย์
3. เด็กหญิงวัญญารัตน์  อินทรชิต
4. เด็กหญิงศิริลดา  ชีพาชิน
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภานุธรรม
6. เด็กหญิงอริศรา  สุขประดิษฐ์
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมนตรี
 
1. นายเสกศักดิ์  สุยสุทธิ์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
525 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกณิสฌา  ศรีเทเวศน์
2. นางสาวกรณิศ  แสงบรรจง
3. นางสาวกันยารัตน์  พลแสน
4. นางสาวชนิตา  ทองอำไพ
5. นางสาวณัฐธินี  ปานทอง
6. นางสาวธนภรณ์  ชาโรจน์
7. นางสาวนิรมล  หัตถกรรม
8. นางสาวปราญชลี  ฤทธิ์แรงกล้า
9. นางสาวปวรวรรณ  ดอกพรม
10. นางสาวพัณณิตา  บู่สาลี
11. นางสาววนัฐดา  คำพริ้ง
12. นางสาววิศนี  ตั้งประเสริฐ
13. นางสาวศิริรัตน์  ทรงเจริญ
14. นางสาวศิริวรรณ  ช้างศาสตร์
15. นางสาวสุภาพร  บัวเฮง
16. นางสาวอัมพุกานต์  วัฒนขจรชัยกุล
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
526 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง
2. นางสาวกุลภัสสร์  ธูปโพธิ์
3. นายดุสิต  สุวรรณเพชร
4. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
5. นายธีภพ  จ่ารุ่ง
6. นางสาวมะลิวัลย์  เชิงไชย
7. นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์
8. นายสุธี  อ่อนสีดา
9. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
10. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นายวรเศรษฐ์  วงศ์อารีย์
3. นางสาวลักขณา  วอทอง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภา  ศิรินภาพงษ์
5. นายคมสันต์  สังขภิญโญ
 
527 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวธนารักษ์  ห้วยเล็ก
2. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
3. เด็กชายวีรพล  แก้วสวัสดิ์
4. นางสาวศิริประภา  เจริญสุข
5. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวลักขณา  วอทอง
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงรณิดา  จิรรุ่งธราเดช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ยินดี
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสิรีนาท  บุญคล้าย
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายศิรภพ  อริยเดช
 
1. นายภูริวิทย์  รุ่งสิทธิวรรณ
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร   ทางทอง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ศศิมณฑลกุล
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วันศุกร์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  พุ่มพิทักษ์
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  เสือเฒ่า
 
1. นางสาวกัลยาณี  สมเขาใหญ่
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอาทร  ศรีมงคล
 
1. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวฤทัย  สัมมากสิพงค์
 
1. นางสิริวรรณ  แซ่หลิว
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายชนิสร  ชัยวัฒน์พงศกร
 
1. นางสาววันวิสา  พรหมพา
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวอุดมลักษณ์  วิชัยกุล
 
1. นายจักรพันธ์  เลิศวัฒนาวณิช
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวกัลยาณี  สมเขาใหญ่ก
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวบุณยรัตน์  บุญเส็ง
 
1. MissTae  Otani
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.49 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวโชติกา  ทิมพิทักษ์
 
1. นางสาวยุพดี  พัวพันธ์พงศ์
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิสรา  บุญรอด
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
 
542 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวเกศิณี  รากผักแว่น
 
543 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจารุวรรณ  งาเจือ
 
1. Mrs.Fang  He
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกุลปภัสสร์  อเนกพัฒน์พรกุล
 
1. นางสาววิกานดา  จำปาทอง
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  ลายคล้ายดอก
 
1. นางสาวกรรณิกา  แท่นเครือ
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  พิณเกษมจิต
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวภาวรินทร์   เพ็ชรงาม
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
548 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
2. นางสาวบุศยรินทร์  เทียมพันธ์พงศ์
3. นางสาวปาริชาติ  บุญสม
4. นางสาวรินรดา  ศรีประโมง
5. นางสาวสวรส  จันทรสูตร
 
1. Mrs.Fang  He
 
549 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวจิรี  สายคิด
2. นางสาวดอกมะลิ  บุญช่วย
3. นางสาวน้ำหวาน  บุญเลิศ
4. นางสาววรรณา  บูมัย
5. นางสาววันดี  ธุระวงศ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศาลิประเสริฐโชค
2. นางสาวสรยา  คิดประโคน
 
550 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจณิสตา  จินดากูลย์
2. นางสาวศราสินี  ลีเลิศ
3. นายศุภสิน  จันทร
4. นางสาวอนันตญา  ยาฉ่ำ
5. นายอาณัติ  เก่งกาจกุล
 
1. นางสาวลลิตา  สระฉิม
2. นางสาวกรรณิกา  แท่นเครือ
 
551 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกิตติธัช  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวจีรวรรณ  บุญยืน
3. นางสาวรวิยาภา  เอียงอิ่ม
4. นางสาววณิชชา  วิจิตรจรรยาเลิศ
5. นายศักดิธัช  พิทยาวานิชย์
 
1. MissTae  Otani
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
552 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วงษ์เจริญ
2. นางสาวดวงพร  เจริญสุข
3. นายธนปกรณ์  ทองสดใส
4. นายปวีณ  แพงบุปผา
5. นางสาวศุภรา  ฮวยแย้ม
 
1. นางสาวกานต์ชนก  สมภักดี
 
553 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนิกานต์  โภชนาพันธุ์
2. นายณัชภูมิ  ราญไพร
3. นายพงษนรินทร์  ทองทัพ
4. นางสาวยลดา  ด่านกระโทก
5. นางสาวศศิธร  อนุสรณ์บัณฑิต
 
1. นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
2. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
554 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกรรณ์ชนก  วีระธรรม
2. นางสาววรัญญา  เมฆฉาย
 
1. นางสิริวรรณ  แซ่หลิว
 
555 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธนสุดา  ผึ่งผาย
2. นายอิทธิพล  อุดเจ่ง
 
1. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
556 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววรัชญา  สุวรรณปรีชา
2. นางสาวสุทธิดา   พงษ์ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
557 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธนัญญา   ปิ่นคง
2. นางสาวผกาจีน  สุมังคละสมบัติ
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
 
558 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายฉัตรชนน  พันธุ์ศักดิ์
2. นายชวิน  กลิ่นสักโก
3. นายทักษ์ดนัย  ทวีรัตน์
4. นายภาสวีร์  วรรณวิไลย
5. นายรวีโรจน์  จงเจริญชัยสกุล
6. นายเชาวน์วัฒน์  วัฒนาสุข
 
1. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
2. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิกา  สังข์ขาว
2. นางสาวชลธิชา  เหี้ยมหาญ
3. นางสาวลลิตา  ลาวทอง
4. นางสาวศศิฉาย  ขุนไชย
5. นางสาวศิริรัตน์  แก้วคำ
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บัวพลู
2. เด็กหญิงพรชนก  โสภาแปง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นวมอำพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  ปานสวัสดิ์
2. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
 
561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพรชนก  นาคเสนีย์
2. เด็กหญิงวรรณา  บุญชา
3. เด็กหญิงเขมาภรณ์  สมานวงษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
2. นางสาววิศนี  ใจฉกาจ
 
562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกื้อทองสั้น
2. เด็กหญิงชลดา  นิ่มน่วม
3. เด็กหญิงวรรณรญา  คำหวน
 
1. นางวรรัตน์  แสงอุทัย
2. นางสาววิชญาพร  อารมณ์
 
563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พุ่มวิลัย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคจาด
3. เด็กหญิงวิยดา  ห้าทอง
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำพันทา
2. เด็กหญิงทักษพร  อินทร์ดีเลิศ
3. นางสาวปณิดา  สุขสุเดช
 
1. นางเบญจมาศ  ทองอินทร
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  ชีวะโอสถ
2. เด็กหญิงบุสิตา   รินทิวารัตน์
3. เด็กหญิงเพียงอัมพร  ชาวไร่
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคติยา  หมวดสรทิพย์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสมบัติ
3. เด็กหญิงอรุณกมล  บัวเทศ
 
1. นางรัตนาภรณ์  สุขสำราญ
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงบัวหลวง  ผูกมนต์
2. เด็กหญิงพิยดา  จินดา
3. เด็กหญิงศรัญญา  เปลี่ยนวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  สุทธิโสกเชือก
2. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดครู
2. เด็กหญิงมุทิตา  หุ่นคล้าย
3. เด็กหญิงโสรยา  ฟักโต
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
2. นางภวิกา  จันทร์เพชร
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวญาณภัทร  วิวัฒนาคม
2. นางสาวณัฐมน  เตชะสกุล
3. นางสาวอมราพร  สุพรรณเรือง
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวพัชรีพร  มานะงาม
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกันธิกา  ยอดแก้ว
2. นางสาวชลพร  ธยานุวัฒนวงศ์
3. นางสาวศรัณยา  พลับอิน
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธัญสินี  ศรีโสภา
2. นางสาวศิรดา  มิตรนิโยดม
3. นางสาวเมธปิยา  ไชยอ้วน
 
1. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวรัตนา  บัวแย้ม
2. นางสาวสุภัคพร  หอมบุบผา
3. นางสาวอัมพวัน  -
 
1. นางวรรัตน์  แสงอุทัย
2. นางสาววิชญาพร  อารมณ์
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกมล  ฤทธิ์เอนก
2. นางสาวณัฐฐา  เทาตัน
3. นางสาวโชติกา  กฤติยาโชติปกรณ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวนิษฐา  เกียตริเจริญศิริ
2. นางสาวน้ำฝน  มีสัตย์
3. นางสาวปัญญาภัคร์  ลื่นกลาง
 
1. นางพัลลภา  โต้ตอบ
2. นางพรพรรณ  สุจิตต์มาลี
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนครินทร์  ถาวรไพบูลย์เจริญ
2. นางสาวปิยธิดา  ศิริทอง
3. นางสาวรัฐนันท์  รอดเมื่อ
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
2. นางภวิกา  จันทร์เพชร
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  จูใจนิ่ม
2. นางสาวณัฐชา  เขื่อนมณี
3. นางสาวปนิสา  พิมะสาน
 
1. นายศิโรจน์  ปั้นทองคำ
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  มหาลาภก่อเกียรติ
2. นางสาวชุติมา  มหาลาภก่อเกียรติ
3. นางสาวสไบทิพย์  วงษ์ซื่อ
 
1. นางรัตนาภรณ์  สุขสำราญ
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  รอดวิไล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริรักษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ภักดี
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
2. นางสาวธิติมา  แท่นเครือ
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ชาณัฐ  ศักดิ์ทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดีแสน
3. เด็กหญิงศศิธร  ม่วงโพธิ์เงิน
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรชนก  คีรีรักษ์
2. เด็กหญิงปภาวดี  อรรฆภิญญ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวชานันดา  ปาเนียม
2. นางสาวณัฐชยา  ดำรงศักดิ์
3. นางสาวรมิดา  ถาวรจิระอังกูร
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนันธนาพร  พุกภูษา
2. นางสาวประไพพรรณ  บุญญาหาร
3. นางสาวสุพรรณี   -
 
1. นางสาวพรนภา  วิหค
2. นางภวิกา  จันทร์เพชร
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวจารุณี  จิตจง
2. นางสาววชิรญาณ์  คำนาน
3. นางสาวอลิษา  พุ่มไสว
 
1. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
2. นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เพชรพิทักษ์
2. นางสาววิภาวัลย์  ขวัญเมือง
3. นางสาวสุกัญญา  สมศรี
 
1. นางพัลลภา  โต้ตอบ
2. นางณาฐญา  บุญมาสา
 
585 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายธราเทพ  ศิริพิศ
2. เด็กชายหัสนัย  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
586 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คฤหบดี
2. เด็กชายศุภณัฐ   มุสิราช
 
1. นายสุนทร   ปานบุษราคัม
2. นายชาตรี   ศรีมิ่งวงค์
 
587 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงสวิตตา  แข่งขัน
 
1. นางสาวศุภางค์  สุขใส
2. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
 
588 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เทศจันทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  กิจสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุขกัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นายสุเทพ  อยู่นุ้ย
 
589 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชมชื่น
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จารุพิจารณา
 
1. นายณัฐภณ  หรรษกรคณโชค
 
590 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปิยภาณี  บำบัติ
2. เด็กหญิงอัมพร  แย้มพราย
 
1. นางสาวอรุณี  ดาบณรงค์
2. นางสาวบุญนิสา  สหะวงศ์วัฒนา
 
591 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงตะวันวาด  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักจันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สายสีชล
2. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
 
592 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจุฑาภรณ์  สระทองพูน
2. เด็กชายทนง  เทวา
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายสุรศักดิ์  เชิดฉาย
 
593 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มะเอียง
2. เด็กชายชาคริต  กาญจนกิตติไพศาล
 
1. นายพิษณุ  สลับเขียว
2. นายประสาร  สุวรรณฉวี
 
594 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงฐนิชา   ปิติรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนารวี   กฤษสุวรรณ
 
1. นายชาตรี   ศรีมิ่งวงค์
2. นายสุนทร   ปานบุษราคัม
 
595 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสมปกรณ์  ลาภใหญ่
2. เด็กหญิงอุรชา  ถมยวัฒน์
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
596 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายพรภวิษย์  ทิพยทัศนัน
2. เด็กหญิงสวรินทร์  สังฆรัตน์
 
1. นายณัฏฐชัย  ประสูตรนาวิน
 
597 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  คำใสอินทร์
2. เด็กหญิงมนุชาธิป  ศรีภุมมา
 
1. นางรัชนก  เพนเทศ
2. นางสาวราตรี  ภูริปัญโย
 
598 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวัชรพล  เจียมจิต
2. เด็กชายโอสธี  แสงรัมย์
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายเผชิญศักดิ์  บุญหนุน
 
599 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจิรพัฒน์  แก้วโกมุท
2. นางสาวนทีกานต์  งามขำ
 
1. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญลักษณ์  สมพงษ์ชัยกุล
2. นางสาวชญาภา  ไกลถิ่น
 
1. นางกาญจนา  วนิชาชีวะ
 
601 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  อ้นเกตุ
2. นางสาววันวิสา  ปลดเปลื้อง
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายเผชิญศักดิ์  บุญหนุน
 
602 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภัทร  จอมเทพมาลา
2. นางสาวปานวาด  นาคบุปผา
 
1. นายกำพล  วิลยาลัย
2. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
 
603 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา   วิเศษสาธร
2. นายธัญพิสิษฐ์  มหาวิริโย
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิเศษสาธร
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์
 
604 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวรปรัตถกร  ยามช่วง
2. เด็กชายสิทธิพล  หญีตศรีคำ
 
1. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
2. นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
 
605 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วงศาโรจน์
2. เด็กหญิงหิรัณยา  แซ่จันทร์
 
1. นางรัชนก  เพนเทศ
2. นายธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร
 
606 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  กิจวิจิตร์
2. เด็กหญิงโรมาน่า  ปาทาน
 
1. นายนิมิต  สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
607 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายกิตติณัฐ   เหมสี
2. เด็กชายเขมนันท์  ปราบมาก
 
1. นายชาตรี   ศรีมิ่งวงค์
2. นายสุนทร   ปานบุษราคัม
 
608 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพชรพล  อินทนชิตจุ้ย
2. เด็กชายภูริภัทร  ทิชากรเวทย์
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
609 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
610 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธัญวรัตม์  มีบำรุง
2. นางสาวเบญชญา  รักพงษ์ไทย
 
1. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวกมลทิพย์  เอี่ยมอินทร์
 
611 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ถาวรเจริญวัฒน์
2. เด็กหญิงพจนาฏ  วงศ์แป้น
 
1. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
2. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
 
612 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญรักษา
2. เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลสิริณัฐ์  วงศ์สุขจิตร
2. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
 
613 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดาริกา  แก้วเมืองทอง
2. เด็กหญิงอรชพร  นุชกำบัง
 
1. นางพวงแก้ว  กิ่งแก้ว
2. นางศรีสมวงษ์  สุขคันธรักษ์
 
614 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายจิรพันธุ์   จิรโชติเกศกุล
2. เด็กชายวิศวิน  สกุลกรุณา
 
1. นายสรายุทธ  ระดมกิจ
2. นายเจษฎายุทธ  บัวแพง
 
615 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงทยพร  เอี่ยมแบน
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  บุญแสวง
 
1. นางสาวสุขกัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นายสุเทพ  อยู่นุ้ย
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  มีสีผ่อง
 
1. นางวัฒนา  โซเซ็ง
 
617 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายปรมี  พลบาล
2. เด็กชายพฤหัส  วังโส
 
1. นายนิมิต  สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
618 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา   สุดสอน
 
1. นายชาตรี   ศรีมิ่งวงค์
2. นายสุนทร   ปานบุษราคัม
 
619 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงจินตนา  เต็งใช่สุน
2. เด็กชายนที  แซ่จิว
 
1. นางสาวอรุณี  ดาบณรงค์
 
620 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  สินบางหว้า
2. เด็กชายปฏิภาณ  วงศาโรจน์
 
1. นางรัชนก  เพนเทศ
2. นางสาวราตรี  ภูริปัญโย
 
621 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ธนิตกุล
2. เด็กหญิงเปรมดิ์วจี  เนตรรักษ์
 
1. นายปานคำ  ป้องกัน
2. นางสาวพนาวรรณ  อุดมโภชน์
 
622 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คนเที่ยง
2. เด็กชายณัฐพล  ลิ้มติ้ว
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายเผชิญศักดิ์  บุญหนุน
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ถุงทรัพย์
2. เด็กชายชนะดล  สุขเนตร
 
1. จ.ส.อ.ธวัชชัย  เนยเขียว
2. นายจักรกฤษ  สำราญ
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิตบุณย์  กังอนันต์กาญจน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลคำมาก
 
1. นางสาวทิพวรรณ   พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
625 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจิตรภาณุ  นพวิจิตร์
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เอกฉัตร
 
1. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
626 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายจิรันธนิน  ศรนรินทร์
2. เด็กชายณภัทร  คงเปี่ยม
 
1. นางสาวอรุณี  ดาบณรงค์
2. นางสาวบุญนิสา  สหะวงศ์วัฒนา
 
627 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปาลิตา  กอวิเศษชัย
2. เด็กหญิงรินรดา  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางจินดาพร  กลิ่นหวล
 
628 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธีรพร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงสุพิชญา  รุ่งอรุณ
 
1. นางประไพ  ขาวฉวีรัตนชาติ
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
629 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ถิ่นวงษ์ม่อม
2. เด็กชายณัฐพล  มาเจริญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
630 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ทองตาล่วง
2. เด็กหญิงศศิชามญชุ์  สิงห์โต
 
1. นายณัฐภณ  หรรษกรคณโชค
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญมาพันธ์
 
631 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  แก้วทับ
2. เด็กชายโรจนศักดิ์  ติมนตรี
 
1. นางสาวอรุณี  ดาบณรงค์
 
632 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ศรีประไพ
2. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นายปรีชา  กลิ่นหวล
 
633 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพิชญ์สินี  มีบุญ
2. นางสาวพิมพ์ชวิศา  ทรัพย์อร่าม
 
1. นางประไพ  ขาวฉวีรัตนชาติ
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชาติพนธ์  คำสีแก้ว
2. นายสุวิทย์  ธรรมปละ
 
1. นายวิก  รักถิ่น
 
635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์ตะวัน  แสงรุ่งเรือง
2. นางสาวนิศาชล  ยี่สุ่นศรี
 
1. นางวัฒนา  โซเซ็ง
2. นายปฏิพัทธ์  กิจนิตย์ชีว์
 
636 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวณัฐวรรณ  พรมพืช
2. นายฤิทธิไกร   สกุลไพศาลวารี
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิเศษสาธร
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์
 
637 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายธรรมนูญ  นำพา
2. นายธันวา  เวียงคำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
638 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวจันทัปปภา  พรหมลา
2. นางสาวปภาวรินทร์  ดวงดี
 
1. นายปานคำ  ป้องกัน
2. นางสาวพนาวรรณ  อุดมโภชน์
 
639 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โภคา
2. นายวัชรพล  ขำสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
640 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพรรษ  หนูเจริญ
2. นายมงคล  วงษ์ใจ
 
1. นายธีรศานต์  ศิริพจนาวรรณ
 
641 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายพฤทธพล  จั่นเพชร
2. เด็กชายภูมิเจตน์  สุดประเสริฐ
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
642 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
 
643 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณรักทิญา  วงษ์แช่มา
2. นายนพดล  แก้วทิมา
 
1. นางศุภวรรณ  ศรีประทุม
2. นายธีรศานต์  ศิริพจนาวรรณ
 
644 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  เจริญผล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ปฐมนรา
 
1. นายณัฐภณ  หรรษกรคณโชค
 
645 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายธนภัทร   เริ่มรวย
2. นายภูวเดช  ทัศนัยนา
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิเศษสาธร
2. นายวีระพจน์  รัตนรัตน์
 
646 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงวริศรา  พิณเนียม
 
1. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
2. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
 
647 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐนรี  คำเด่นเหล็ก
2. นายธนกฤต  มีแย้ม
3. นางสาวปิยวรรณ  เทียมปาน
 
1. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
 
648 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายปฎิพัฒน์  ชมเจริญ
3. นายอภิพล  ด้วงเพียร
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิเศษสาธร
2. นายวีระพจน์   รัตนรัตน์
 
649 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจารุจรัลไชย  ฤทธิจันทร์
2. เด็กชายจิรากูล  พิทักษ์รัตนสกุล
 
1. นายสุรชัย  สงวนไวพานิชกุล
2. นางเปรมฤทัย  ราชนิธยากร
 
650 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เครือแก้ว
2. นางสาวรุจิภา  โซเซ็ง
 
1. นายปฏิพัทธ์  กิจนิตย์ชีว์
 
651 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวกฎณัฐ  แก่นเรือง
2. นางสาวศิริพร  นัยนา
 
1. นายสุเทพ  อยู่นุ้ย
2. นางสาวสุขกัญญา  สุวรรณรัตน์
 
652 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองศรี
2. นายธิติ   ทรัพย์ธนาธร
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิเศษสาธร
2. นายวีระพจน์  รัตนรัตน์
 
653 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายวรโชติ   คงมั่นประกายกิจ
2. นายสรายุ  พรสุดาชัย
 
1. นางอาริยา  พัวไพบูลย์
2. นางศุภวรรณ  ศรีประทุม
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติพงศ์  ยงค์อำนวย
2. นางสาวสายธาร  แก้วพฤกษ์
 
1. นายนิมิต  สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นายศิขรินทร์  แก้วจุฑานิติ
2. นายโกวิทย์   บุญชัย
 
1. นายสรายุทธ  ระดมกิจ
2. นายเจษฎายุทธ  บัวแพง
 
656 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกำไลทิพย์  มีล้อม
2. นายสุเมธ  กุมภร
 
1. นางศุภรา  มีเย็น
 
657 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายทักษิณ  ชื่นชม
2. นายปัญจพล  ฮวดหนองโพธิ์
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายเผชิญศักดิ์  บุญหนุน
 
658 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายธนโชติ  ตันอนุกูล
2. เด็กชายปรัชญา  เรืองกิจ
3. เด็กชายสหรัถ  รัตนวิชัย
 
1. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
659 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายธีระพันธ์  การชนไชย
2. เด็กชายอชิตพล  อุปโท
3. เด็กชายเอกราช  สงหลักทอง
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
660 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายณัฐพล  ติ๊บวงศ์
2. นายนันทพล  ผลงาม
3. นางสาวสุธิดา  แซ่เฮ้ง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
 
661 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  เอี่ยมยัง
2. นางสาวพิมสุภาว์  ปิติรังษีสิทธิ์
3. นางสาวศริณทิพย์  เพิ่มนาม
 
1. นายกิจบุญ  สุนนานนท์
 
662 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายฉัตรชัย  ภูศรี
2. นายธนพล  สุทธิศรีกุล
3. นายปกรณ์  อึ้งเฮง
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
663 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกมนนัช  ทองจันทร์
2. นายจิรพัฒน์  เหล่าธารทรัพย์
3. นายวสุรัตน์  ไชยภูมิสกุล
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สีสายชล
 
664 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายกฤษฎา  รัตนพฤทธิ์
2. เด็กชายฉัตรา  คงทัพ
3. เด็กชายรัชพล  ศรีเนียมช่วง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
 
665 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติชัย  ไชยคีนี
2. นายวิรุฬห์กิจ  เกตุทอง
3. นายสมชาย  คุ้งลิ้งค์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
666 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กหญิงกานต์ระพี  บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิงปรารถนา  บุรมโคตร
3. เด็กชายวิทวรรธน์  ปะดุกา
 
1. ดร.โสรัจจ์  แสนคำ
 
667 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ราษีส่อง
2. เด็กหญิงมธุรดา  พบครุฑ
3. เด็กชายอติวัฒน์  เอี่ยมสวิง
 
1. นางสุกัญญา  แย้มสุคนธ์
2. นายตริน  สมิเปรม
 
668 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทรา  พูลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีนวลจันทร์
3. เด็กหญิงสินีนาฏ  ชื่นอบชม
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
2. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
 
669 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุไรพันธ์
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  สัจจาศิลป์
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
670 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กชายนรากร  ผมหอม
2. เด็กชายพศกร  ชรินรัตนกุล
3. เด็กชายภูเบศ  เนียมแตง
 
1. นายมนตรี  รัตนานนท์
2. นายวิชัย  เสลาหอม
 
671 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปากกลาง
2. เด็กชายเกรียงไกร  แฝงสวัสดิ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปราบพาล
 
1. นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ
2. นายสมพิท  มั่นคง
 
672 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    
673 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัพฟ้า  มีถาวร
2. เด็กหญิงธัญยานิษฐ์  ชาวไร่
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองกอก
 
1. นางสุกันยา  บัวชื่น
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
674 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณัฎฐา  รวดเร็ว
2. นางสาวณัฐธิดา  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศรุตามาส  ทองบัว
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
675 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพงศธร  ทองเถา
2. นายภาณุพงศ์  บุรคอน
3. นายสาธิน  สวัสดี
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
676 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แก้วกลม
2. นางสาววรรณภรณ์  จันทร์ดาสุด
3. นางสาวเพชรไพลิน  สิงโต
 
1. นางเกศสุดาพร  คูณสวัสดิ์
2. นายชิษณุ  เอี่ยมโฉม
 
677 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยวดี  แสงอยู่
2. เด็กหญิงเอเล่น  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงแพรวดี  คำแก่น
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นายพิศมัย  นันยา
 
678 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จูตะเสน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษรบัว
3. เด็กหญิงวิภาวี  ชาวสมุทร
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
2. นางแอ๋ว  ทับทิม
 
679 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา    
680 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    
681 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงรังสิมา  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายสุเมธ  ครบเบญจะ
 
1. นางจิราภรณ์  นิลประพัฒน์
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
682 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  ช่อกง
2. นางสาวพิชญ์นรี  ดำรงจิตประสงค์
3. นางสาวศิริรัตนา  ทองซ้อน
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นายเฉลิมพล  ตาละลักษณ์
 
683 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายจิรพัส  เทียมปาน
2. นางสาวรติยากร  หลาบสุภา
3. นางสาววรัญญา  จีนทอง
 
1. นางจิราภรณ์  นิลประพัฒน์
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
684 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ถิ่นจีนวงษ์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  สุริโย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันเจริญ
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วเนตร
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อ้นฟอง
6. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขเฉลิม
 
1. นายวิชัย  เสลาหอม
2. นางอัญชลี  เลิศพานิช
3. นางสาวสมฤดี  ยอดเจริญชัย
 
685 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มาเอม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จอเด้
3. เด็กหญิงณัชชา  หงษ์ษา
4. เด็กหญิงสมิตา  ขันถม
5. นางสาวส้ม  รามะวดี
6. เด็กหญิงอภิญญา  คุ้งวัฒนากร
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางรสฌงค์  บุญเลิศ
3. นางผ่องศรี  ฤทธิเดช
 
686 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงชุลีพร  ชวนะนิกุล
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงภัสมนต์  เรืองรุ่ง
4. เด็กหญิงวรินท์นิภา  โชติศิริคุณวัฒน์
5. เด็กหญิงศรัณญา  หย่อนพิสม
6. เด็กหญิงศศิประภา  เถียรสูงเนิน
 
1. นางสาวชุรีพร  แก้วเจริญ
2. นางสาวกมลรัตน์  ศศิมณฑลกุล
3. นางสาวโศรดา  กองอาษา
 
687 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกชกร   ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญา   สุทธินันศิริ
3. นางสาวชลดา   ทองมี
4. นางสาวธัญญารัตน์  จาอ่อน
5. นางสาวสุกัญญา   พวงกิ๊จ
6. นางสาวเกศราพร   ศรีขจรจิต
 
1. นางสาวนลินี   สำเริง
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์
3. นางสุมารยาท   จันทรวงศ์
 
688 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวจิราพร  จิณาบุญ
2. นางสาวซิน  ระรอ
3. นางสาวมิ่งขวัญ  อาจมนตรี
4. นางสาวยีลุดา  แฮกคึ
5. นางสาววนัดดา  สมดำหริ
6. นางสาวเออ  รามะวดี
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางรสฌงค์  บุญเลิศ
3. นางสาวสุณี  เทิดสกุลธรรม
 
689 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณรัตน์  ลิขิตทิพยเนตร
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
3. เด็กชายวิทยา  สิทธิชูเกียรติ
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นางสริรญา  จันทร์มูล
 
690 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญรอด
2. เด็กหญิงบุญสิตา  กันทะมา
3. เด็กหญิงวราพร  เทียนมนต์
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
691 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทรงกฤษ
2. เด็กหญิงวีรณัฐ  รื่นเริง
3. เด็กชายสักรินทร์  น้อยญาโน
 
1. นางตติญา  ปลดเปลื้อง
2. นางวาสนา  สืบศรี
 
692 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่โซว
2. เด็กชายพศวัต  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายยอดชาย  ศิริเอก
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายสุรศักดิ์  เชิดฉาย
 
693 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธภัทรวดี  นิลเพชร์
2. นางสาวอรุณ  พลอยเจริญ
3. นางสาวเมธาวี  จิตต์แปง
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นางสริรญา  จันทร์มูล
 
694 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวตรีรัตน์  ชมชื่น
2. นางสาวพรรษชล  เจริญเปลี่ยน
3. นางสาวอมรทิพย์  ทองเจริญศิริกุล
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
695 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  รอดอยู่
2. นางสาวสุกัลยา  -
3. นางสาวสุธิชา  ลุจิตร
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายสุรสักดิ์  เชิดฉาย
 
696 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปุยะพันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองปลาด
3. เด็กหญิงสมิตา  ทองเปลว
 
1. นายสมพิท  มั่นคง
2. นายเกษม  ธนมาก
 
697 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายพันธกานต์  สอสอาด
2. เด็กชายภูบดินทร์  สูงกิจบูลย์
3. เด็กหญิงศรัณยา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
698 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ฮั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณธิสังข์
3. เด็กหญิงอินทิรา  แย้มกลัด
 
1. นางสาวสุณิสา  จินดา
2. นายวิชัย  เสลาหอม
 
699 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ไชยพูล
2. เด็กชายธีรภัทร  แกละน้อย
3. เด็กหญิงวริศรา  เนื้อนุ่ม
 
1. นายรณพงษ์  เรืองจุ้ย
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
700 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อิ่มสุดสำราญ
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  แพฟืน
3. เด็กหญิงอรัญญา  แพฟืน
 
1. นายเจริญ  ดีสวัสดิ์
 
701 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณจันทร์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวใหม่
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง
2. นางสาวสุวิมล  เชียงทอง
 
702 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  เมฆเงิน
2. เด็กชายภูริณัฐ  นกงาม
3. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์ขุน
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
703 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    
704 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ใจซื่อ
2. นายอิทธิพล  อินทร์โอภาส
3. นายเลิศชัย  ยังกองแก้ว
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
705 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพรทิพย์  รอดเรื่อง
2. นางสาวอภิญญา  ธาตุทวี
3. นางสาวโสภิดา  บิลโพด
 
1. นางสริรญา  จันทร์มูล
2. นางอภิญญา  ธาระชัย
 
706 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สมตระกูล
2. นายธนาวุธ  ประสม
3. นายวีรพงษ์  ป้อมศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
707 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวศิริ  บางห้าว
2. นางสาวอรทัย  ขัมถม
3. นางสาวเจนจิรา  ตาลาน
 
1. นายเฉลิมพล  ตาละลักษณ์
2. นายบรรจบ  บัวขาว
 
708 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธีรวุท  แก้วระหัน
2. นายนครินทร์  ใจรื่น
3. นายนันทวัฒน์  ฮวดหนองโพธิ์
 
1. นายสมพิท  มั่นคง
2. นายเกษม  ธนมาก
 
709 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  เจริญรัมย์
2. นางสาวพิชญนันท์  ภูผา
3. นางสาวอภิรดา  รัศมี
 
1. นางสาวเนตรทิพย์  แสงหาชัย
2. นางสาวโยติกา  กิจกาญจนพงษ์
 
710 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาณาธิป  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงวีรยา  ชลศฤงคาร
 
1. นายเจริญ  ดีสวัสดิ์
 
711 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฤาเดช
2. เด็กหญิงมันตรา  เริงสำราญ
3. เด็กหญิงสุดาพร  ใสสอาด
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
712 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกนกสิริ  จันทศร
2. นางสาวภิรมณ  จีนบรรจบ
3. นางสาวศศิภา  จิตร์ภักดี
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
2. นางวราภรณ์  กันทะพะเยา
 
713 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ผู้มีศิล
2. นายปริญญา  ยอดทะเนีย
3. นางสาวปาลิตา  เขียนงาม
 
1. นางสาวชญาณี  เยียระยงค์
2. นางสาวปวีณา  บัญญัติ
 
714 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัณณพร  แสงสัตตรัตน์
2. เด็กหญิงสิรินดา  ส่งเจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ศักดิ์สูงชูวงศ์
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
715 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ยมพุก
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โอชะขจร
3. เด็กหญิงนันทิพร  นิลวาส
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
716 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  หาญมาก
2. เด็กหญิงนิตยา  แก้วภู
3. เด็กหญิงปนัดดา  เย็นค่ำ
 
1. นางประภานิช  บุนนาค
 
717 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    
718 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณภัทร  เกศกุลธนโชต
2. นางสาวนนทนา  นิยมรุ่งเรืองชัย
3. นางสาวศศิภาส์  ขันติสุข
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
719 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วคำ
2. นายธนัชชา  แก้วคำ
3. นายธีรรัตน์  คิงคำ
 
1. นางประภานิช  บุนนาค
 
720 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. นางสาวกิตติญา  กันธวัง
2. นางสาวดารารัตน์  พูนศรี
3. นางสาวลักษณา  แบนอภัย
 
1. นางสาวเนตรทิพย์  แสงหาชัย
2. นางสาวโยติกา  กิจกาญจนพงษ์
 
721 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มงคลพันธ์
2. เด็กหญิงสินี  บุญโชค
3. เด็กหญิงอภัทรชา  เพ็ชร์ศรี
 
1. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร
2. นายมนตรี  รัตนานนท์
 
722 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจุรินทิพย์  อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  กิติศัพท์
3. เด็กหญิงภานุมาศ  เครือด้วง
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
723 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงบุษรัตน์   อยู่ดี
2. เด็กหญิงปรียาพัชร  ปัญญาธีระ
3. เด็กหญิงแอนนิต้า  สัจจเทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกศรินทร์  สิงห์โต
2. นางรุ่งนภา  มีศิริ
 
724 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกนก  เหี้ยมหาญ
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญนก
3. เด็กหญิงวิสุดา  นิลดำ
 
1. นางประภานิช  บุนนาค
 
725 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวธัญวรรณ  อาษาสำเร็จ
2. นางสาวลลิตา  ตั้งแสงทอง
3. นางสาวอธิดา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
726 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวดาริกา  สร้อยทอง
2. นางสาวปณิตา  คำสุนทร
3. นางสาวพิชญาพร  พันธ์คำ
 
1. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
727 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาธีระ
2. นางสาวจิราพัชร  เสนาะคำ
3. นางสาวณัฐวรา  แก้วอุย
 
1. นางรุ่งนภา  มีศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์  สิงห์โต
 
728 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายวัสพล   แสนขุย
2. นางสาวสาวนิธิพร   ศรีขาว
3. นางสาวไพลิน   อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวณัฏฐา  วิเศษสาธร
2. นายเสนาะ   ประเสริฐจิตร
 
729 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยังวัฒนา
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มุยเจริญ
3. เด็กหญิงยุพดี  กันตานนท์
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวนันทิตา  คังพุ
2. เด็กหญิงปุ๊กกี้  บุญทอง
3. เด็กชายอี่ก้อง  -
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางผ่องศรี  ฤทธิเดช
 
731 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    
732 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวปัทมา  เต้าทอง
2. นางสาวลูกเต๋า  คำมี
3. นายเฉลิม  ประสพโชค
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางรสฌงค์  บุญเลิศ
 
733 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กหญิงอังศุภรณ์  วัฒนะศิริ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
734 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์    
735 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. นางสาวกานติยา  เลดา
 
1. นางกาญจนา  จันทรดาสุฃ
 
736 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลมเลี่ยม
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
737 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายณัฐพล  ดอกพฤกษี
2. นายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นายปานคำ  ป้องกัน
2. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย