หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ใน วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นางอุไรวรรณ ตำนานทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายไตรสิทธิ์ สำเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางรัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายกริชชัย เพียรดวงศรี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายประกิต สวัสดิวิชัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายชูศรี สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางสาวกิจจชญา วรภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นายพินิจ ทองเสริม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสมหมาย หงษ์เทียบ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสาวองุ่น เอี่ยมงาม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสาวสุรีรัตน์ พวงศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางสาวเบญจมาศ มีต้องปัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางสาวพัชรีพร มานะงาม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาววิศนี ใจฉกาจ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางอัญชลี พานทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางจริยาภรณ์ พุ่มกุมาร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายศุภกร ไชยยุทธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายนิมิต สายสิทธิ์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นางวราภรณ์ กันทะพะเยา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นางอารีย์ เพลินจิตต์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายนรินทร์ ศรีดารา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายเจริญ ดีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายกันตรัตน์ อรรคอุดม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางกชมล ศรีณรงค์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางวรรณงาม อนันตชินะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางพรวรินทร์ สำเริง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางนิตยา ลิ้มติ้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวทศพร ทองมา พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายนิกร ชัยสงคราม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายสมภพ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวธนัทอร กำเนิดกาญจน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายนัยฤทธิ์ มาลี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางเพ็ญศรี คชรักษา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางพรสวรรค์ เพียรดวงศรี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวสุปรียา จินดาวงษ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสุกัญญา เสมอมาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวชนิศากานต์ ไทยภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางพัลลภา โต้ตอบ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางวันธนา ศรีกมล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวจงลักษณ์ จันทร์แพง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสาธิต ลิ้มชื่น ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยก ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางชนิตา มัจฉริยกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายประเดิม วารีนิล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวนงนุช จันทรสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางวรรณี อินทร์รจนา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวพรชนก เกษมสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวมนัสวีร์ บูรณาพา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางสาวประติมาพร คงยิ่ง ครูธุรการ โรงเรียนเบญจมราชุทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสาวปาริฉัตร ธิติธรรม พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวอัญชลี ครุธงาม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางเปรมฤทัย ราชนิธยากร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายอำพร มิตรธรรมศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางประนอม ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายตุ๋ย สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายกฤษดา ทองเเย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสาวกนกพร พิริวุฒิกรอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางสาวจริยา สุขเกษม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางชไมพร สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางผกาพันธ์ ศรีวรขันธ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
71 นางจุฬารัตน์ เทียมเมือง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
72 นายตุ๋ย สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นางสุวดี คนชอบ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางทัศนา นิลฟู ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายณัฏชัย ประสูตินาวิน ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นางสริรญา จันทร์มูล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นางภาวศุทธิ ด้วงหอม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นางประนอม ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
80 นายจรูญ มณีงาม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
81 นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
82 นางสาวจริยา สุขเกษม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
83 นางชไมพร สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
84 นางสาวชุลีพร ศรีสิริวิบูลย์ชัย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
85 นายภัทรชนนท์ ปิยะคำ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
86 นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมอินทร์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
87 นายทัชชัย แก้วจีน ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
88 นายพงศกร แก่โอ๊ก นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
89 นางจารุณี อนันตริยกุล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
90 นางชไมพร สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
91 นางสาวสุธิดา สายบัว ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
92 นายณัฐวุฒิ ผลเจริญ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
93 นางสาวกฤติยา ธนชัยศิริสกุล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
94 นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
95 นางสาวธนัชพร ดินเขต เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
96 นางสาวลลิตา พิทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
97 นางสาวภิชาดา เตชินธนาพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
98 นางสาวกฤติยา สุริวงษ์ นักศึกษาฝึกประสงการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
99 นายอัครฉัตร ชัยเสนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
100 นายสาธิต ขำอิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการ
101 นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
102 นางสาวอรประภา เวชสุวรรณ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
103 นางสาวจริยา สุขเกษม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
104 นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอุ้ย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
105 นางนิชาภา อธชลินทร ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
106 นางสาวศิรินทร บุญสู ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
107 นางสาวนุจรีย์ ภิรมย์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
108 นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
109 นางสาวธนัชพร ดินเขต เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง
110 นายกฤษฏา ทองเเย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
111 นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
112 นายอาคม สมพามา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
113 นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
114 นางสาวอุษา ยังพึ่ง ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
115 นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
116 นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
117 นายเอกภูมิ ชูนิตย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
118 นางสาวเขมณัช มีโสภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
119 นางสาวกัณฐมญี แกรอด ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
120 นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
121 นายพีระพงษ์ เพชรงาม ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
122 นางสาวจิตรลดา แตงอ่อน ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
123 นางสาวภาณี คูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
124 นางสาวกุลนันท์ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
125 นางสาวสุวรรณา โฆสิตาภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
126 นางสาวสุวรรณา โฆสิตาภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
127 นายจรูญ มญีงาม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
128 นางสมพร จันทรสูตร ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
129 นางสาวจิตรดา แตงอ่อน ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
130 นางสาวรัตตะชฎาภรณ์ วงศ์ใส นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
131 นางสาวอภิชญา ประคองศิลป์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นางสาวเมธาพร พันศิริพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
133 นางสาวสุวรรณา โฆสิตาภา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
134 นางสาวเพ็ญเเข เมี้ยนละม้าย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
135 นางสาวกนกรัตน์ นาครัชตะอมร ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
136 นางสาววราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
137 นางสาวขนิษฐา โพธิ์มี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
138 นางสาวนวพรรษ เนียมหอม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
139 นางสาวธันยพร จันทร์หอม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
140 นางกุลนันท์ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
141 นายสุรวุฒิ ทาแก้ว ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
142 นายวสิษฐ์พล รอบจังหวัด ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
143 นางสาวรัตติยากร ประทุมศรีขจร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
144 นางสาวศจี เปี่ยมพูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145 นางสาวช่อผกา โพธิ์ศรีทัต นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นางสาวพนิตษา บุญเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นายเอกภูมิ ชูนิตย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
148 นางสินารา ตระกูลโชคดี ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
149 นางอมรรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
150 นางสาวทิพย์สุดา ปานมา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
151 นางสาวชารีรัตน์ เพชรคอน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
152 นางสาวศจี เปี่ยมพูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
153 นางสาวอุษา เพิ่มสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
154 นางสาวชุติมา ปานบุษราคัม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
155 นางสาวบุษกร บัวพึ่ง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
156 นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นางสาวรัตติยากร ประทุมศรีขจร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นางสาวช่อผกา โพธิ์ศรีทัต นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นางสาวเสาวนีย์ นามติง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นางสาวสุนันตา นกงาม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นางสาวเขมณัช มีโสภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นายสาวิตร อรรถมานะ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
163 นายพีระพงษ์ เพชรงาม ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นางสาวชฏิมาภรณ์ เเก้วมณีชัยเจริญยิ่ง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางสาวเมธาวี นาคเเดง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
166 นางสาวจินตหรา จินดาแจ้ง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
167 นางสาวมสารัศม์ จุฑาวรรธนะ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
168 นายสุริยะ โพธิ์ไทรย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
169 นางสาวกัณฐมณี แกรอด ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
170 นางสาวพิชญา ทองนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
171 นางสาวรวิวรรณ เกตุเรืองโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
172 นางสาวบุญส่ง ประเสริฐสม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
173 นางพัชรา สำลี ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
174 นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นายธนกร ตระการวิทยารักษ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นางสาววิชชาพร เปล่งผิว ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นางวรรณาภา ชะตารุ่ง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นางสาววราพร นุยา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นางสาวอรยา มะลิมาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
180 นางสาวสราลี สีตระชลาภรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
181 นางสาวกนกวรรณ ปรีชาวัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นางสาวธนัยนันท์ ศรีอภัย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นางสาวครองขวัญ ฉิมณรงค์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นางสาววรรณรดา ลวสินอาภรณ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
185 นางสาวสุรีย์พร บุญถนอม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นางสาวคุณาพร จิตร์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
187 นางสาวยุพดี พัวพันธ์พงศ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
188 นางสาวพรศิริ คชสังข์สีห์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
189 นางสาวศศิวิมล ไชยพิเดช ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
190 นางสาวลลิตา สระฉิม ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
191 Mrs. Fan Jialian ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
192 Ms.Jiang Liang ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
193 นางสาววันวิสา พรหมพา ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
194 นางสาวเกศิณี รากผักแว่น ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
195 นางสาวณัฐธิดา มะลิวัลย์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
196 นางสาวนุชรีย์ ทิมวงษ์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
197 นางเสาวนีย์ เจริญรักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
198 นายวุฒิพร จันทร์เจิม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
199 นายสุรชัย ศาลา ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
200 นางสาวพิมพ์ญาดา ตังป๊อก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
201 นางสาวณัฐมน จอมบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
202 นางสาวอัมภัสชา พุมภูษา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
203 นางสาววรรณธิดา สุดจิตร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
204 นางสาวนพมาศ คงนิล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
205 นางสาวพรพิไล ชมพระแก้ว นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
206 นางสาวเบญญาภา สานคลุย นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
207 นางสาวมนัญญา จอมเผือก นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
208 นางสาววศิกานต์ ปานเพชร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
209 นางสาวจันทรัช เย็นใจ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
210 นายชัยณรงค์ พนาพรสกุล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
211 นายอรรจน์ วิทยารังสีพงษ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
212 นางสาวชุติมา หมีเงิน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
213 นางสาวธมลวรรณ ศรีสมุทร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
214 นางสาวชุลีกร เกิดผล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
215 นางสาวฐิตินันท์ อ่อนละมูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
216 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนศรี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
217 นางสาวกัลยา หนูพ่วง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
218 นางสาวภนิดา อุ่นเรือน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
219 นางสาวเพ็ญนภา แหยมชะม้อย นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
220 นางสาวหทัยภัทร สิงห์ทร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
221 นายสิทธิเดช อ่อนละมูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
222 นางสาวกมลชนก พุ่มสะอาด นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
223 นางสาวปภาวรินท์ ลิ้มติ้ว นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
224 นางสาวสุขจิราภรณ์ ชัยสงคราม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
225 นางสาวสาธิดา อิ่มจิตร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
226 นางสาวศศิประภา เนียมขันธ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
227 นางสาวธนาพร จาดจุ้ย นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
228 นางสาวสราลี ใจปัญญา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
229 นางสาวศิรินทิพย์ ระฆุวงศ์รังษี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
230 นางสาวพราวพรรณ ดีแสน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
231 นางสาวภัทรพรรณ สมค้า นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
232 นางสาวปิยะนันท์ แฟงมาก นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
233 นางสาวสินจัย สมงาน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
234 นางสาวสุพิการ์ เอี่ยมดี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
235 นางสาวเอกอักษร ยอดพิกุล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
236 นางสาวชุติมา ชุ่มทอง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
237 นางสาวณัฐธิดา ปิติชนกนันท์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
238 นางสาวศศิธร พจน์ฉายศิริ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
239 นางกาญจนา บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
240 นายจักรพรรดิ สวัสดี ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
241 นายสมประสงศ์ เพิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
242 นายณรงค์ เพิ่มขรัวจำ ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
243 นายปราศรัย ทูนยอดพันธุ์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
244 นางบุศราพร วิวัฒนาคม ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
245 นายปิยะพงษ์ โพธิ์มี ครูโรงเรียนโพหัก"วงสมบูรณราษฎร์อุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
246 นางสาวอิสริยะ อุณหกานต์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
247 นายกำพล เสลานนท์ ครูโรงเรียนหนองโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
248 นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่ม ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
249 นางลำเพียร สีสำลี ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
250 นางฉัตรา พันสมตน ครูโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
251 นางสาวสุชาดา เหลืองกานนท์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
252 นายนพชาติ แสงอุทัย ครูโรงเรียนวัดสันติการามในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
253 นายสมบัติ รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
254 นางประไพศรี งามยิ่งยวด ครูโรงเรียนแคทรายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
255 นางกุลธิดา เกตุรามฤทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะขามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
256 นางเขมนิจ ขจรธัญญพร ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
257 นายสุรชัย สร้องทอง ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
258 นายอารมณ์ อินทรประเสริฐ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
259 นายทัศนัย จิตพัฒนกุล ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
260 นายกิตติคุณ ทองคำดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
261 นายชานนท์ ลิ้มศรีอุทัย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
262 นายสมนึก แสงอ่อน ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
263 นายสะอาด สุวรรณสิทธ์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
264 นายอดิศร นิยมรัตน์ ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์
265 นางนารี การูจี ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นางวิมลรัตน์ อิ่มสุดสำราญ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นางสาวชมภูนุช วงค์ตัน ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย จีวร ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางอรพรรณ สันธิศิริ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางสาวนิภาวรรณ ไชยชนะ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นายทัชชัย แก้วจีน ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางสาวสุนันทา แสงอุทัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นางสาวอิสริยา โหยกระโทก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นางวิไลพร เค็มพ์คา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นางสาวลลิตา ลักษิตานนท์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นางสาวไพลิน ลิ้มพรรัตน์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
278 นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการอำนวยการ
279 นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
280 นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
281 นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการอำนวยการ
282 นายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
283 นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
284 นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม คณะกรรมการอำนวยการ
285 นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
286 นายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
287 นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
288 นายธำรง ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
289 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
290 นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฏร์ คณะกรรมการอำนวยการ
291 นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะกรรมการอำนวยการ
292 นายเฉลา พวงมาลัย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
293 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
294 นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขาม คณะกรรมการอำนวยการ
295 นายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
296 นายวิสรรณ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
297 นางสาวเกษสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
298 นายวินัย สุวรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ
299 นายวินัย พุ่มบุญทริก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
300 นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
301 นายกฤษฎา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
302 นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการอำนวยการ
303 นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
304 นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศ สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
305 นางกัลยารัตน์ รัตนชงค์ ศึกษานิเทศ สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
306 นางศุภร เสาวัง ศึกษานิเทศ สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
307 ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศ สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
308 นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศ สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
309 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศ สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
310 นางสาวสุมามาลย์ แสนมหาเกษม นิติกร สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
311 นายภูวนาถ คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
312 นางฉัฐมา สินธุเสน นักวิชาการศึกษา สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
313 นางสาวกรองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
314 นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล นักวิชาการศึกษา สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
315 นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ นักวิชาการศึกษา สพม.เขต๘ คณะกรรมการอำนวยการ
316 นางเรียงสา ทองสมนึก ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
317 นางแก้ววันนี เมฆวิลัย ครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
318 นางสาวศิริลักษณ์ แก้งวงษ์ล้อม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
319 นายศรายุทธ รัตนภูมิ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
320 นายศตวรรษ สุขสมบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
321 นางสาวฉัตรแก้ว แย้มกลับ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
322 นางสาวธนภรณ์ ปะสุข นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
323 นางสาวธัญญธร แสงฮวด นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
324 นางสาววรัญญา ศรีสังวรณ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
325 นายชัยณรงค์ พนาพรสกุล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
326 นายสิทธิเดช อ่อนละมูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
327 นางสาวกัลยา หนูพ่วง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
328 นางสาวณัฐนิชา เปลี่ยนศรี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
329 นางสาวเพ็ญนภา แหยมชะม้อย นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
330 นางสาวภนิดา อุ่นเรือน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
331 นางสาวหทัยภัทร สิงห์ทร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
332 นายปฎิพัทธ์ พิมุขทวีสิทธิ์ ครูโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
333 นายยุทธพันธ์ กาญจนะวิลัย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นาฏศิลป์
334 นายวิเชียร พึ่งวร ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
335 นายสุรินทร์ แก้วเกิด ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
336 นายสมพล แจ้งจรัส ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
337 นายศุภมิตร เจตน์จำลอง ครูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
338 นายสำราญ แก้วเกิด ครูโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
339 นายไสว ขาวผ่อง ครูโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
340 นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
341 นางสาวสมควร แผนคู้ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
342 นายณัฐพล หมายสุข ครูโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
343 นางสาวพิชญธิดา สระแก้ว ครูโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
344 นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
345 นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
346 นางสาวธนภรณ์ เอี่ยมภูเขียว นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
347 นางสาวนันท์นภัส กัลปะ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
348 นายทรงกรต ลอยอุดมโชค นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
349 นางสาวนะวมินทร์ ชื่นชม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
350 นางสาวปาจารีย์ ศานติชาติศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
351 นางสาวภาวิตา ทยาสิน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
352 นางสาวปาณิสรา เสียงเอก นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
353 นางสาวภัควดี ดิระพันธ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
354 นางสาวณัฏฐวรรณ จันทร์งาม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
355 นางสาวธนพร มิตรสันเทียะ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
356 นางสาวญาณวีร์ อินทรดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
357 นายยศพล โสภาราษฎร์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
358 นางสาวจุฑารัตน์ คงสนิท นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีไทย
359 นายอภิชาต จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
360 นายนานนท์ ทองแพง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
361 เด็กหญิงตติยพร เอี่ยมคำ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
362 เด็กหญิงชนิกานต์ กลิ่นเสียงดี นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
363 เด็กหญิงไซลา ประธานสกุล นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
364 เด็กชายภราดร จันทร์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
365 เด็กชายเจษฎา จันทร์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
366 เด็กหญิงอรสา คำโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
367 เด็กหญิงไพลิน สาระพิมพา นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
368 เด็กหญิงประภาศิริ แตงโม นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
369 เด็กหญิงธัญชนก เก้าเอี้ยน นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
370 นางสาวปภาวรินท์ ลิ้มติ้ว นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
371 นางสาวปวรรัตน์ ภูมิสมบัติ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
372 นางสาวกมลชนก พุ่มสอาด นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
373 นางสาวสาธิดา อิ่มจิตร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
374 นางสาวฐิตินันท์ อ่อนละมูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
375 นายอรรจน์ วิทยารังษีพงษ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
376 นางสาวภาวิตา บุตรหงส์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
377 นางสาวต้องตา พุ่มเกษม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
378 นางสาวพัชริดา เจริญษา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล
379 นางสาวชุลิกร เกิดผล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ดนตรีสากล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]