หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 52 116 77
2 007 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 56 118 87
3 015 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 34 99 56
4 016 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 36 87 61
5 018 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 39 78 61
6 020 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 20 38 27
7 021 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 102 256 135
8 022 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 16 38 22
9 023 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 48 139 80
10 017 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 105 274 134
11 004 โรงเรียนแคทรายวิทยา 9 16 12
12 025 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 27 57 41
13 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 28 55 42
14 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา 0 0 0
15 005 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 38 74 56
16 006 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 35 65 50
17 013 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 12 49 25
18 014 โรงเรียนนารีวิทยา 54 125 74
19 019 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 11 20 16
20 024 โรงเรียนสุริยวงศ์ 7 14 10
21 012 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 8 16 8
รวม 737 1734 1074
2808

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]