รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายภานุพงศ์  สลักคำ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โชคตระกูลเกียรติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวสุพิชญา  ชนะชัยโรจน์
 
1. นางดวงทิพย์  พุ่มเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาววรรณพร  กิมเยื้อน
 
1. นางศิรินทร์  สุดคนึง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศศิธร  ชุนสอน
 
1. นางสาวนปภา  สิงโพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  สิริปรีดากุล
 
1. นางจีรนันท์  พรไพศาล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมนสินีย์  ภัทรหิรัญวุฒิ
 
1. นางสาวชนาพร  คงชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมรัศมี
 
1. นางวิรัช  ไชยเขตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ทองสอน
 
1. นางชูศรี  ศรีกรด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณชาติ
2. นางสาววธูสิริ  อาจเอื้อ
3. นางสาววีราภรณ์  กะยอ
 
1. นางนาที  เดชะราช
2. นางสาวจารุวรรณ  เศรษฐวนิช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวญาณิศา  จันทร์ขวาง
2. นางสาวมินตรา   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวสุพรรณี  รังษิโย
 
1. นางเจริญศรี  จันทร์สุข
2. นางสาวณัฐปวีณ์  ปานบุดดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปิยารัตน์  สนิทม่วง
2. เด็กหญิงอริสรา  มาตา
 
1. นางสาวกมลชนก  ม่วงศรีจันทร์
2. นางลมัย  แจ้งสว่าง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมุทิตา  ยศทิศ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  อ่ำสำลี
 
1. นางสาวนิดา  นิ่มวงษ์
2. นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณิชกานต์  จิรานิธิกูล
 
1. นางสาวอรพรรณ  เจิมธานี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวปริชญา  เลขวิริยะกุล
 
1. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกีรติ  รักษาสกุล
2. เด็กหญิงณัฐชา  โสลำภา
3. เด็กหญิงมนฐิตา  อุบลหอม
 
1. นางแพว  เฉลิมญาติวงศ์
2. นางสาวมธุรส  เหมโส
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  พูลสุข
2. นางสาวพิชชาภัสร์  ภูกิจพิพัฒน์กุล
3. นางสาวสรัลชญาน์  ศิริอุดมรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  เลขานุภานนท์
2. นางสาววงษ์ศิริ  ชินสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงรักษ์สุดา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวงศ์สุดา  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงเขมาพร  งามสิริเรืองสกุล
 
1. นายศรัณย์  เสถียนจารุรัตน์
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวดวงกมล  บุญมั่งมี
2. นางสาวตวงรัตน์  แสงดี
3. นางสาววิไลลักษณ์  ยงควิสัย
 
1. นางวราภรณ์  แสนเสนาะ
2. นางสาววรุณยุภา  เลื่อนแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  พรสิริรุ่ง
 
1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจิรวรรธน์  ทวีวัฒนานนท์
2. นางสาวสุธิตา  ยางสุด
 
1. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
2. นางบุษยา  การสามารถ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงรีสกี  ฤทธิชัย
 
1. นางสาวศิราณี  มะแอ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณิชาภา  ฐานิตธนกร
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพัชรพล   จึงสมาน
2. เด็กชายวรวิช  ฟักเชือก
3. เด็กชายวรุณพร  อินทรชะนะ
 
1. นางสาวนราธิป  พรรณหาญ
2. นายยุทพลธ์  สีสันต์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายธีรพงศ์  มิลินทากาศ
2. นายพรภวิษย์  จิตพรไพศาล
3. นายหัตถวุฒิ  ธนะธรรมโกศล
 
1. นางสาวสุรัจชา  แก้วรุ่งเรือง
2. นางกนกพร  ปานเผือก
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกชกรณ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญา  ทะวงศ์นา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วคำจันทร์
 
1. นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  จ่าชัยภูมิ
2. นางสาวสุดถนอม   ธีระคุณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายจีรพัฒน์   พวงต้น
2. นางสาวฐานิตา   บุญช่วย
3. นางสาวพรชนก   หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาววาสิฎฐี   ต้นไทร
2. นางสาวพิชานันท์   จักรแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิยดา  หะริตา
2. เด็กหญิงภัทรมน  ตั้งพูลเจริญ
3. เด็กหญิงวรมน  สุขนิรันดร์จารุ
 
1. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
2. นางวราภรณ์  พรมนิล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชลธิชา  สุดตาคาร
2. นางสาวภัทราวดี  สุเทวพร
3. นางสาวอังคณา  พรมแก้ว
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นางสิวินีย์  จิตรีศัพท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุญชัยศรี
2. เด็กหญิงศุภจิรา   ใหม่ยะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   ลิ้มสืบพงษ์
2. นางสาวภัทรสุดา  หาดขุนทด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวนภัสวรรณ  ปอแก้ว
2. นางสาวปุณยนุช  บริสุทธิ์
3. นางสาวสุกานต์สินี  สุขวรรณ
 
1. นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  เกษรจรุง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงวริษฐา  ศรีชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณาคม
 
1. นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
2. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกัญชพร   เกษมสุข
2. นายภัคพล   ล้นเหลือ
 
1. นางสาวลำเพย   อุทาโย
2. นางสาวชนิกานต์   กลิ่นขจร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายณัฐวัตร  ธุวังควัฒน์
2. เด็กชายสุภัทร  เสมแย้ม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เนียมแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายธีรเมธ  น้อยฉวี
2. เด็กชายปรัชญา   จันทร์เปีย
 
1. นายกิตติพงษ์   คุณกัณหา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นายณัฐวุฒิ  โกเมนเอก
2. นายธนะวัตติ์  พันธุพงษ์ไทย
3. นายภัทรศักดิ์  ยางกลาง
 
1. นายสุเมธ  ศรีเกตุ
2. นางสาวพิสมัย  ขันโมลี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลิตา  สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงนิลุบล  คำเขียว
3. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  เที่ยงภักดิ์
4. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยแสง
5. เด็กหญิงเมย์   เครือสิงห์
 
1. นายเจตน์สฤษฏิ์  ศรีสุวรรณ
2. นายรุ่งศักดิ์  ช้อนทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกุลชลี  ปั้นโต
2. นางสาวจิรนันท์  จันทร์พัฒนพิชัย
3. นายทัชชกร  จิรารัตนเดช
4. นางสาวสราลี  สยมพงศ์
5. นางสาวสิรีธร  อมตะรสกมล
 
1. นางพรสวรรค์  หวังแก้ว
2. นายณัฐพล  จันทรสุทธิพันธ์ุ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงห์ท้วม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แดงใจดี
3. เด็กหญิงนิภัทรา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เกาซู
5. เด็กหญิงสกลสุภา  อารีเสวต
 
1. นางสาวศุภัตรา  นนท์คำวงค์
2. นางสาวอัชราภา  กินซง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  ใยยะธรรม
2. นางสาวปภัสสร   อักษรศรี
3. นางสาวสุกัญญา  อุปจันทร์
4. นางสาวสุพัตรา  ศรีสังวาลย์
5. นางสาวไอลดา  ไกรพาณี
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  สาตรศรี
2. นางสาววันทนา  สังพยัคฆ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำแหงพล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงศรีรัตน์
3. เด็กหญิงวิรดา  ทิมปราง
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  เขียวเกษม
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ผินจัตุรัส
 
1. นางสาวเขมจิรา  ด่านขุนทด
2. นายพงศ์ประชา  คงนอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายดรัณภพ   โกรัตน์
2. นายตุลย์   ศิริมงคลวัฒนะ
3. นายรวิชญ์   แสงดี
4. นางสาวศรัญญา   หนูเรียง
5. นางสาวอติภา   ปราณี
 
1. นายสหพร   สกนธ์กำแหง
2. นายพยุงศักดิ์   จินดาศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกุลนิตย์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีดี
3. นายธชาบดี  สุวรรณพูล
4. นายธัญญรัตน์  เสนสุวรรณ์
5. นายนันทชัย  งามเจริญ
6. นางสาวนิศากร  กลิ่นลำดวน
7. นายปิยศักดิ์  เกิดสมุทร
8. นายพงศธร  สีสด
9. นางสาวพัชรินทร์  ยาใจ
10. นางสาวรักษิกา  หลีประไพ
11. นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ
12. นายศักดา  ชลวณิชย์กุล
13. นายศุภมิตร  สวยผักแว่น
14. นายสหภพ  โพธิ์ทอง
15. นางสาวสุกัญญา  เจ้ยทองศรี
16. นางสาวสุพัตรา  เพชรไพบูรณ์
17. นางสาวอภิญญา  ละวัลวงค์
18. นางสาวอรพิน  นุวงษ์
19. นายอุดรพันธ์  ต้นสกุล
20. นางสาวเมธาวี  แสงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ   ควรระงับ
2. นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์
3. นายพรรษา  จรเขตต์
4. ว่าที่ร้อยตรีธนัท  เล็กเภา
5. นายประกอบ   น่วมจิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรชวัล  พวกรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เอมสมุทร
3. นายจักรพันธ์   โพธิ์สะเดา
4. เด็กหญิงจันทร์นวล   คำแก้ว
5. เด็กหญิงฉันทิศา   แซ่จุ้ง
6. เด็กชายฐาปนพงษ์   เกื้อกูลสกุลกิจ
7. นายณัฐชานนท์   อู่ผลเจริญ
8. เด็กชายธนบดี  ยศกระโทก
9. เด็กชายธนวัฒน์  เผือกผ่อง
10. นายนริศ  ดำขำ
11. เด็กชายนักรบ   สะมะแอ
12. นายนันทวัฒน์  ท้วมศิริวงษ์
13. เด็กหญิงพัชญา   โอษฐ์น้อย
14. นางสาวภลดา   สุวรรณประทีป
15. นายยงยุทธ์   แสงมาศ
16. นางสาวรสา  มังกรแสงแก้ว
17. นายวรพต  คงรอด
18. เด็กหญิงศศินิภา   โสมะมี
19. เด็กชายอนุวัฒน์  สมาน
 
1. นายนิพนธ์  อำพัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินกัน
3. นายไกรสิทธ์   รัตนกันทา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวริษา  ตั้งพิศาลมงคล
 
1. นางสาวณัฐฐ์ชุมา   ภู่มาลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์   สินสมุทร
 
1. นางน้ำทิพย์   ขาววิลาศ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงวริศรา   พุทธศรี
2. เด็กชายสาริน   สุทธิยาพิวัฒน์
 
1. นางธนาภา   คุ้มมงคล
2. นางสาวสุรีรัตน์   เถื่อนมูลละ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  เจริญผล
2. นายศิริชัย  ศรีพรรณ
 
1. นางสาววิภาพร   เบี้ยมุกดา
2. นางแอนนารี  วชิรเขื่อนขันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรอด
2. เด็กหญิงนิศาชล  รุกขเจริญ
3. นางสาวภัชรมัย  โนนใหญ่
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  พุทธศรี
5. เด็กหญิงวริศรา  ลาพาณิชย์
6. นางสาวศิภัสสร  ชัยราษฎร์
7. เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อทวีทรัพย์
8. เด็กหญิงสุธาริณี  มากยิ้ม
9. เด็กหญิงสุธินี  บัญญาบุตร
10. นางสาวสุประวีณ์  จิตรซื่อตรง
 
1. นางสาวสุภัค   วงศ์ภักดี
2. นายคำตัน   จันทะวงศ์ษา
3. นายจีรศักดิ์   ทิมเชียงราก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวจิรประภา  ประดาพล
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรเกลี้ยง
3. นางสาวธิดารัตน์  แขนโคกกรวด
4. นายธีรเกียรติ  เดชะ
5. นางสาวนงนุช  เที่ยวจันทึก
6. นายนพคุณ  หุ่นทอง
7. นางสาวน้ำผึ้ง  เกิดงาม
8. นางสาวน้ำหวาน  อายุวงษ์
9. นางสาวประภัสสร  สุขชาติ
10. นางสาวภัสสร  รอดพ้นภัย
11. นางสาวมินตรา  แจ้งสว่าง
12. นางสาววิภาวี  แอมภารัมย์
13. นายสมคิด  ประจงบัว
14. นายอภิรักษ์  บุญเสริม
15. นางสาวเบญจวรรณ  แตงอ่อน
 
1. นายธีระศักดิ์  ช้างน้อย
2. นางสาววราภรณ์  บุญศรี
3. นายพัชรินทร์  อยู่สิงห์โต
4. นางสาวพิชยา  ขันตีเรือง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  หิรัญเมธีนันท์
2. เด็กหญิงนับพร  บุตรดาวิด
 
1. นายสุรศักดิ์   วงศ์รอฮิม
2. นางสาวนันทพร  อินพุ่ม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายพรรษา  บุญทวีกุลสวัวดิ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญจันทร์
 
1. นายจุมพล  บุตรพิมพ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายชาคริต  คำสิริคุณากร
 
1. นายน้ำเพ็ชร   วุฒิอนันต์ชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายมงคล  อินทร์แก้ว
 
1. นายบุญเลิศ  อละสัตย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัก  แก่นสาร
 
1. นายวิเทศ  โพธิ์ทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวฟาติมา  ขันแก้ว
 
1. นายทรงพล  เมืองคำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวศิริลักษณ์   จันทร์ดา
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจันทมณี  จรรยา
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชนัญชิตา  ขันหาญศึก
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวสุนัทดา  ฉ่ำรัศมี
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ศรีเครือแก้ว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พุ่มเรือง
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
2. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายณัฐพล  สดมณี
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาววิชชุกร  วงษ์เกิด
 
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายทองพันชั่ง  นามโพธิ์
2. เด็กชายวรากร  สีดา
3. เด็กชายสุเมธเมรี  จำใบ
 
1. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
2. นางสาววจี   รจนศิลป์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นายคมน์พีระภัทร  เหมพันธุ์
2. นายชาญชัย  สุทธิ
3. นายวันเฉลิม  ตาใหม่
 
1. นางสาวสุภาวดี  โชติธรรม
2. นางสาวจุรีรัตน์  ทองขาว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐนนท์   ยาคำ
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายเกียรติพงษ์    พุฒผึ้ง
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายศิริศักดิ์   เชยสกุล
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายนฤพล   สมฤทธิ์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายโยธิน   พงเกตุกรณ์
 
1. นายสมบุญ   ทัพทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิชัย   จิววะสังข์
 
1. นายศักดิพจน์   วุฒิหทัยโชติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมนันท์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเวธินี   หล้าพรหม
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายทศพล  พรหมแก้ว
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  คุชิตา
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวสลิลา  สิงห์แช่ม
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรเมธ    จันใด
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวธารทิพย์  ทองสุข
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญมี
2. นายทศพล  พรหมแก้ว
3. นางสาวธารทิพย์  ทองสุข
4. นางสาวนลิน  คำภักดี
5. นายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
6. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
7. นายวรวุฒิ  อู่นอก
8. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
2. นางสาวจริยา  บุญเกิด
3. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษดา   เหลาคม
2. นายจักรภพ   บัวรอด
3. เด็กหญิงชลลดา   แก้วคำลา
4. เด็กหญิงชลิดา   รักษาธรรม
5. นายธนพงษ์   กำแหงหาญ
6. เด็กชายธนรัฐ   แสงศรี
7. เด็กหญิงบัณทิยาภรณ์   บุญชู
8. เด็กหญิงภนิดา   เงินสุข
9. เด็กหญิงรวิภา   แจ่มอรุณ
10. เด็กชายวรศิษย์   ครุฑดำ
11. เด็กหญิงวรัญญา   ขำสง่า
12. เด็กหญิงศศิกานต์   อ้นสืบสาย
13. เด็กหญิงเวธินี   หล้าพรหม
14. เด็กชายโยธิน   พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นายสมบุญ   ทัพทอง
2. นายเกษมวุฒิ  มังคลาด
3. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ   ผิวงาม
2. นายจิรายุทธ   ประสมสี
3. นายจิรเมธ   จันใด
4. เด็กชายชนะชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายชิษณุ   แต้เจริญ
6. นายภัคภูดล   ยั่งยืน
7. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
9. นายสิรภพ   รังไสว
10. นางสาวสโรชา   ศาสนนันท์
11. นายอิสริยะ   ไชยมนตรี
12. นายเกียรติพงษ์   พุฒผึ้ง
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
2. นายปิติ  ขาวปลื้ม
3. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
4. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนบดี  บลระบิล
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายประทาน  สระพลอย
2. นายต่อศักดิ์  กฤษดาโอภาส
3. นายชญานิน  คำสองสี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
2. นายธนพนธ์  ทมเจริญ
3. นางสาวพิมพ์ลดา   กุลชาชัยสวัสดิ์
4. นายรุจระวี  เรือนพิมพ์
5. นายวรรณ์กวี  บุญเพ็ง
6. นายสงกรานต์  คำปัน
 
1. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายวรชน  รัตนมาลี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   วารีคิด
2. นางสาวกาญจนศิริ    ไกรษร
3. เด็กหญิงจิรดา   ภูสุข
4. นางสาวจิราพัชร   สำราญจิตร
5. นางสาวฉัตรทริกา   ศรีผุย
6. นางสาวชลดา  ศรีระขันธ์
7. นายชาคร    ศรีมุกดา
8. เด็กชายฐิตินันท์    เนียมปาน
9. นางสาวณภัค   ศรีปัญญา
10. นางสาวณัฏฐนิช   สุวรรณเพ็ญ
11. นายทักษ์ดนัย   ยนทะวงศ์
12. นางสาวธัญญรัตน์   ปานทอง
13. เด็กหญิงนารีรัตน์   สงสี
14. เด็กชายบริภัณฑ์   บุญเผือก
15. เด็กชายประชา   นิ่มน้อย
16. นายประสิทธิชัย   นาวีอุปถัมภ์
17. นางสาวปวีณ์พร   เส็งเส
18. นางสาวพรทิพย์   ชวดนันท์
19. นางสาวพลอยไพริน    อินทสมบัตร์
20. เด็กหญิงพิญวดี  ถนอมวงษ์
21. นายภคินทร์   มีเพียร
22. นายภัทรพล   ดลสอาด
23. เด็กหญิงรุ่งทิมา   ภมรภูเบศวร์
24. นางสาววรรณี   สุขประเสริฐศิลป์
25. นายวสวัสดิ์   หาผล
26. เด็กหญิงวิภาภรณ์   ทัศนเวช
27. นางสาววิไลวรรณ   มุกมัน
28. นางสาววีรภัทรา   สีคำภา
29. นายวีรวัฒน์    เจริญรวยรื่น
30. เด็กหญิงศรสวรรค์   ยวงโป่งแก้ว
31. นางสาวศุภิสรา    ไววิชา
32. นายสิทธิชาติ   อ่วมเจริญ
33. นางสาวสิริพิชญ์    มุทุกันต์
34. นางสาวสุกัญญา   เงาภู่ทอง
35. นางสาวสุมิตรา   สุวรรณสนธิ์
36. นางสาวอภัสรา    สายแก้ว
37. เด็กหญิงอาทิตยา   เณรเกิด
38. นางสาวอโณทัย    วงษ์เกิด
39. นายไชยพฤกษ์   เทพสมทร
40. นางสาวไอรดา   คงอินทร์
 
1. นายอนันต์  อ่อนนา
2. นางสาวณัฐฐ์ชุมา    ภู่มาลา
3. นางสาวจิราพร    สุดเต้
4. นายศุภฤกษ์   กำลังเดช
5. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
6. นางศรมณีย์   สุขสุมิตร
7. นายทรงวุฒิ  พรกุณา
8. นางสาวพรทิพย์พา  ปัญจะพรสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายขวัญเมือง  พิทักษ์เนติธรรม
2. เด็กหญิงคณัสนันท์  โพธิ์ประยูร
3. นายจักรกฤษ  สำราญรมย์
4. นางสาวจิดาภา  สุขเกษม
5. นางสาวชลนิภา  กล่อมเกลี้ยง
6. นางสาวณัฐณิชา  โลหะเจริญสุข
7. นายณัฐวุฒิ  เรืองสวัสดิ์
8. นางสาวทัศนีย์  สรรสัจจะนนท์
9. นายธนเทพ  สิทธิพันธ์
10. นางสาวธัณภรณ์  จันทรัตน์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเพ็ง
12. เด็กหญิงนภาพร  จำนงค์นอก
13. นายนวมินทร์  ดิษฐศิลป์
14. เด็กหญิงปางจันทร์  กระจ่างยุทธ
15. นางสาวปาริชาติ  จิตรไกรสร
16. นายพัชรพล  โสภา
17. เด็กชายพันธวัช  แก้วจรูญ
18. เด็กหญิงพิชญา  ภมรสูต
19. เด็กชายภรัณยู  ถาวร
20. นางสาวลักษิกา  เจริญสุข
21. นายวิชัย  เชื้อรามัญ
22. นางสาววิภาดา  แสงโสด
23. นายวิรวิชญ์  จิตรปัญญา
24. นายวิวรรธน์  นรรฆเลิศ
25. นายศุภฤกษ์  บุญส่ง
26. เด็กหญิงศุภิสรา  ครุธทอง
27. นายสองขวัญ  นิโครธา
28. นางสาวสุภาพร  สืบสินสัจจวงศ์
29. เด็กหญิงเจนจิรา  สาใส
30. นางสาวแสงฉาย  สิงห์ชัย
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
4. นายกิตติ์นิพิฐ  กรกรรณ์ดี
5. นายธงชัย  ตาพาลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. เด็กชายชนะชัย  ขอบเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สีมิงาม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรพงษ์  นราพล
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสรินยา   แสงศรี
 
1. นายจิราวัฒนา   ศรีสว่าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  กุลศักดิ์
 
1. นางสาวปานตา  ศรีคง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรพงษ์  นราพล
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงสายชล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพาฝัน  บุณยะเสน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาวศิริกร  วุ่นซีแซง
 
1. นายณัฐภูมิ  ศรีนุกูล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายวันชัย  รงค์ประเสริฐกุล
 
1. นางสาวภคอร  คงบุญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายสิรเศรษฐ์  ภักดีธนกิตติ์
 
1. Mr.Andrew Thony  Miralles
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงปรียากร  ปัญญาลักษณ์
 
1. นางสาวภคอร  คงบุญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชนิกานต์  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายธีรัตม์  สุขสะอาด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายบริภัณฑ์  บุญเผือก
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรพงษ์  นราพล
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรินธร  ชยาสิริจิทภัค
 
1. นายณัฐพล  ศรีธงชาติ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนศิริ   ไกรษร
 
1. นายศุภฤกษ์   กำลังเดช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
2. นางสาวณัฐกร  บุญสวาสดิ์
3. นางสาวทิพพยะพา  ทิพวรรณ
4. นายธนวัฒน์  พ่วงหลาย
5. นายธรรณ์ธร  ศรเพชร
6. นายนราชิต  เทพา
7. นายนัทธวัฒน์   ดีจริง
8. นายนารัท  คลิมทอง
9. นายวัทธิกร  ดิปประโคน
10. เด็กชายสุภัค  นักฟ้อน
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติชัย   ชมพู
2. เด็กชายขจิตพัฒน์   แสนโพธิ์
3. เด็กชายจิตรทวัส   ยุวงษ์สระน้อย
4. เด็กหญิงนภามาศ   เพชรนก
5. เด็กหญิงนาเดียร์   ปิ่นสุวรรณสกุล
6. เด็กชายวิชยุตม์   ทองคลี่
7. เด็กชายสิทธิโชค   หอมศิริ
8. เด็กหญิงสุภาวดี   กันตะบุตร
9. เด็กหญิงอนงค์นาฏ   ชินขุนทด
10. เด็กหญิงแพรพลอย   คงชูผม
 
1. นายภาคภูมิ   ร่มพยอม
2. นายทัศนัย   พิมพ์รัตน์
3. นางสาวมินตรา   ทองแท้
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกวิสรา  มาเสนาะ
2. นายจีระพล  แซ่ตั้ง
3. นายฐิติวัฒน์  ปราเปรม
4. นายประจักษ์  บุญเปี่ยม
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ตุธิรัตน์
6. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์สุกรี
7. นางสาวสุนิตา  ชื่นแดง
8. นางสาวหทัยรัตน์  กุดจอมศรี
9. นายอรรถสิทธิ์  อุไรงาม
10. นายโรม  แหลมกี่กำ
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นางกชนิกา  พลจันทึก
3. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. นางสาวประติมากร  คงรอด
3. นางสาวพรพิมล  จุนอุทัย
4. นางสาวสิรีธร  กลิ่นจำปา
5. นางสาวสุจิตรา  มุทนาเวช
6. นางสาวอภิสรา  สงฆ์โต
 
1. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
2. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกัญชุดา  เลิศภักดีบวร
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองม่วง
3. เด็กหญิงนฤกานต์  อินชา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ภูษาทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อาสว่าง
6. เด็กหญิงมิณญาฎา  เนตรครุธ
7. เด็กหญิงลลิตวดี  คามะวาสีกุล
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาติชำนิ
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นายพงศกร  ซ่องสกุล
3. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
4. นายฐิโนทัย  ด่านกลาง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายปฐมฤกษ์   ทรัพย์สถิต
2. นางสาวรุ่งตะวัน   ไพรโสภา
3. นางสาวอนิษา    พานิช
 
1. นายจิราวัฒนา   ศรีสว่าง
2. นายภาคภูมิ   ร่มพยอม
3. นางสาวมินตรา   ทองแท้
4. นายทัศนัย   พิมพ์รัตน์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจช่วง
2. เด็กหญิงกฤษติญา  จักษุรักษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยาคำ
4. เด็กชายธีรภาดา  ธรรมบำรุง
5. เด็กหญิงนภสร  จานนอก
6. เด็กหญิงนวพร  พรานสูงเนิน
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญยงค์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรชิต
9. เด็กหญิงพีรปภา  ชาประดิษฐ์
10. เด็กชายพีรภาส  รอดไพ
11. เด็กหญิงภควดี  วิลัยเสนาะ
12. เด็กหญิงศิรประภา  สวัสดี
13. เด็กหญิงศิริภัสสร  พงษ์สา
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  จิตจารุ
15. เด็กหญิงอรัญญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
2. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
3. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกุลพิธาน์  พฤกษ์ผดุง
2. นางสาวชัชชญา  อนณอริชัย
3. นางสาวญภิญญ์ภรณ์  กุสโล
4. นางสาวดวงชนก  ปัญญาสะ
5. นางสาวทิฆัมพร  รวมสุข
6. นายธีรโชติ  เมฆี
7. นางสาวบุณยาณุช  ฉายสุริยะ
8. นางสาวพลอยไพลิน  ตูมขาว
9. นางสาวพิมพ์ระภัทร  มุ่งดี
10. นางสาววิจิตรา  พึ่งยนต์
11. นายวิศรุต  สุดสัตย์
12. นายสหรัฐ  แดงชาติ
13. นางสาวอภัสรา  ธรรมทวี
14. นางสาวเกษราภรณ์  แช่มช้อย
15. นางสาวเนตรนภา  โพธิ์บุตร
16. นางสาวโชติกา  ดวงงาม
 
1. นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวชรัญญา  คงนาลึก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   กาดีโรจน์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ฉายแสง
3. เด็กชายธนวินท์  ฐานันดร
4. เด็กชายสยามรัฐ  ทองรุ่งงาม
 
1. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงภัคมณี  ศรีโพนสา
 
1. นางสาววิมลวรรณ   จันทร์เกษม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายศราวุธ  หาญภิญญาคง
 
1. MissLi  Jian ting
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิชชาภา  พัวไพบูลย์วงศ์
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจีระกานต์  พึ่งงาม
 
1. นางบังอร   ปัสมะริสา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวทิพย์วรรณ   น่วมมานพ
 
1. นายจักรกฤชณ์  อิสสระ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวบาน
 
1. Mr.Xian Fei  Deng
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวปัทมพร  ทองพัด
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสือสมิง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธัญพร  ปะวะโน
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวธัณยกานต์   สังข์กลาง
 
1. MissSeo   Jiyeon
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณหทัย  ศรีวิชัย
2. นางสาวพรนิภา  วานนท์
3. นางสาวมนัสนันท์  อ่ำดี
4. นางสาวรังรอง  ผึ่งผดุง
5. นางสาววรรณรดา  บุญครอบ
 
1. นางสาวณัฐชา  ประเสริฐทองกร
2. นางสาววิมลวรรณ   จันทร์เกษม
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวนารีรัตน์  วงศา
2. นางสาวปัณฑารีย์  พูลวงศ์
3. นายวิธิสรรค์  จันทร์เทียน
4. นางสาวสริตา  หมอยา
5. นางสาวอธิชา  วงษ์เนียน
 
1. นายไวกูณฐ์  มาลัย
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกุลธิดา   สิงห์ลอย
2. นายวรเศรษฐ์   พูนลาภพาณิชย์
3. นางสาวศุภลักษณ์   แก้วมั่น
4. นางสาวสาวิกา   คงสุวรรณ
5. นางสาวอทิตญา   ชนาพงษ์จารุ
 
1. นางโสภา   โพธิ์ศรี
2. MissSeo   Jiyeon
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวนลินี   มิ่งส่วน
2. นางสาวสุพิชชา   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวพีชญา  ผ่องศรีใส
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐวรา  หาญณรงค์
2. นางสาวสุฌาดา  เดือนนวล
 
1. นางสาวสมสมัย  มณีใส
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจิตกร   ทำนุ
2. เด็กชายชาคริต   หวังประโยชน์
3. เด็กชายตรีวุธ   บุญรอด
4. เด็กชายราชิต   ภิรมย์มั่น
5. เด็กชายสุรเดช   เมืองคำ
6. เด็กชายเกรียงไกร   สิงห์งาม
7. เด็กชายเจษฎา   แซ่ลี้
8. เด็กชายเมษา   ศรีโมลา
 
1. นายวิบูลย์  เที่ยงธรรม
2. นางภูริตา  เบาเนิด
3. นายชัยยา  แอนดริส
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกานต์ธิดา  ปาลบุตร
2. นางสาวชามา   ชูตินันท์
3. นายธนวัฒน์  ท้วมมี
4. นางสาวปัญญาพร  บุนจิตรบรรจง
5. นางสาวปัณฑารีย์  บุนจิตรบรรจง
6. นายภูมินทร์  น้อมเศียร
7. นายรังสิราวุธ   ดอนชมไพร
8. นายศุภวิชญ์  ภักดีบุรุษ
9. นายอิทธิมันต์   วัชรตันติวงศ์
10. นางสาวเจนจิรา  ธงสถาพรวัฒนา
 
1. นางสาวสุธิดา  สุดดี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลิ้มสืบพงษ์
3. นางสาวภัทรสุดา  หาดขุนทด
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิจิตรกุล
3. เด็กหญิงณัฐกุล  พูลทองคำ
4. เด็กหญิงปณิตา  เพ็ชรผุดผ่อง
5. เด็กหญิงอริสา  วัฒนโกศล
 
1. นางสาวภานิชา  เนื่องหล้า
2. นางวรังคณา  ต้นสมบูรณ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวณัฏฐ์ชิชา   วัชราพรหิรัญ
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  ชื่นไทย
3. นางสาวสุภาวดี   ยาวิชัย
4. นางสาวอริสรา   แจ้งอรุณ
5. นางสาวเปมิกา   บุญปราบ
 
1. นางสาวสุภันทนา   เจริญวัลย์
2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์   ศรีไทย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูอิฐจีน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขเหมือน
3. เด็กหญิงเณศรา  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวพิมวดี  สมสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนา  สืบสาย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาวมณีรัตน์  มั่งมีสิน
2. นางสาววรรณพร   แก้วชะมอญ
3. นางสาวสุภาศิริ  เรืองธรรมวัฒน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีน้ำเย็น
2. นายอำนาจ  จงเทพ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนิรามัย  ใจเฝือ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
2. นายทศพล  ปิจจวงค์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายณัฐภัทร  บุตรอ่ำ
2. นางสาวณัฐรีนา  อิ่มสุขวิริยะกุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายทศพล  ปิจจวงค์
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   สัญใจ
2. เด็กหญิงวันเวลา   กรรณ์เผือก
 
1. นางสาวพลอยไพลิน   คำไทย
2. นางสาวนันทวรรณ   สุขหน้าไม้
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐฏยา  ดิศรา
2. เด็กชายธีธัช  เจนพรกุล
 
1. นายเกริกชัย  มาสม
2. นางสาวสมบูรณ์  หงส์สุนันท์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายทรงพล  สินผดุง
2. นายปิยะพงษ์  บ้านมะหิงษ์
 
1. นายประกาศิต  ฉันทพิริยกุล
2. นายเกรียงไกร  มีชัย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายรัตน์ติการ  สมสุข
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  เนตรนพ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทุยบึงฉิม
2. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพิรชัช  ยุทธสิงห์
2. นางสาวเยาวรีย์  วลีเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
2. นายธนากร  ไพบูลย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยยุทธศาสตร์
2. เด็กชายเอกชนก  วรพันธ์
 
1. นางสาววาสนา  เเสงศรี
2. นางวิชยาภรณ์  ระจิตร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  ปริยานนท์
2. เด็กชายปุณยวีร์  โพธิวรรณ์
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางณัชชา  บุญประไพ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายกันตะธีร์  เชาวลิต
2. เด็กหญิงปิตาพร  ขจรภัย
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวภาวัชญา  กิจเสรีกุล
2. นางสาวเนตรชนก  เพ็ชรอุไร
 
1. นางณัชชา  บุญประไพ
2. นายมานัส  ชุติกุลวรนันท์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวธมนวรรณ  ศรีม่วง
2. นางสาวพิตรวัลภ์  เจริญลาภ
 
1. นายเชาวลักษณ์  ชาวงษ์
2. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายจินตวัฒน์  แสงประทุม
2. นายทินภัทร   ภูอาราม
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ภักดีวิวัฒนกุล
3. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ดวงสาพล
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชัยวัฒน์  เวชกิจ
2. นางสาวภัทรสุดา  สมบูรณ์
3. นายสรวุฒิ  อภิรัชเกษม
 
1. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
2. นายภาสกร  ภาคอัต
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพีรติ  จุติเสถียรกุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุขใจคำ
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายธนวัฒน์   บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ตั้งอนันต์สกุล
3. เด็กหญิงวรดา   วงศ์ทะยาน
 
1. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายณัฐดนัย   พารอด
2. นายปฏิภาณ   ศรีชัย
3. นายปิยเดช   สมานชื่น
 
1. นางณัชญ์สรัล   ณัฐนันท์ธร
2. นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายนฤดล  ทองพูล
2. เด็กชายนิติภูมิ   มอญดี
3. เด็กชายบูรพา   อินทยุง
 
1. นายอนันต์  ธำรงค์เกียรติ
2. นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกิตติเทพ   ทองใหญ่
2. นายฉัตรเพชร   ภูมี
3. นายธีรดนย์   โพธิ์ไชย
 
1. นายอนุรักษ์   เตชะเถลิงผล
2. นางสาวพิมลพัชร์  กลีบมาลัย
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายธนิก   เงินลำยอง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   ภู่เขียว
3. เด็กชายเทพทัต   ชูแก้ว
 
1. นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธนัท  เล็กเภา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายนฐพล   ตานี
2. นางสาวภัทราภรณ์   รื่นสม
3. นายสรายุทธ   สุวรรณการ
 
1. นายณัฐวุฒิ   ศรีชมภู
2. นายอภิสิทธิ์   บุตรน้ำเพ็ชร
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วังสันติ
2. เด็กชายภัคพล  สุขเสนา
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  ฟักทอง
 
1. นายณรงค์  รอดนิล
2. นางวนิดา  หวังวิวัฒนา
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจิรพรรณ  แสงเนตร์
2. นางสาวปารณีย์  สรรพกิจ
3. นางสาวอนันญา  มีไมตรีจิตต์
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  หนอสิงหา
2. นางสาวบังอร  ภูมิพันธ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาคร  ใจสมัคร
2. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายกฤตพัฒน์  ศรีลา
2. นายณัฐพงษ์  มาดรกลาง
3. นายปิยะพล  กิจเจา
 
1. นายวีระยุทธ  ยอดมะลิ
2. นายทวีป  ไพเราะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มโนชัย
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  เม่นมั่น
3. เด็กหญิงรัญติยา  รักษาวงศ์
 
1. นายชานนท์  แสงโสด
2. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณัฐณิชา  สิงข์พิชัย
2. นางสาววรรณธิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โชดวัฒนพานิช
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกษิรา  พองผลา
2. เด็กหญิงณัฐญาภร  เพชรเขียว
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปานทอง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เพ็ชรผึ้ง
5. เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์พันงาม
6. เด็กหญิงเกณิกา  เริ่มยินดี
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางสาวเกศินี  ผาสุข
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจีรวรรณ  บุญเคลือบ
2. นางสาวชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวฐิตาภร  เรืองนาม
4. นางสาวภัทราดา  สุดดี
5. นางสาวอภิญญา  อ่อนนิ่ม
6. นางสาวเกศริน  หีบโอสถ
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางสาวเกศินี  ผาสุข
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์   สังฆรักษ์
2. เด็กหญิงยศพร   ชาติศักดิ์
3. เด็กหญิงอารยา   วัดแก้ว
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
2. นายวศิน   ศุภนคร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจุลดิษฐ์  อรัญสาร
2. นายณัฐวัฒน์  แสงฟ้า
3. นางสาวนิสรีน  มินสุวรรณ
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสุชญา  ควรพันธุ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายชินวัตร  วันทา
2. เด็กชายมารุต  เนียมสวัสดิ์
3. เด็กชายอัยวัตร  ภาอ้อ
 
1. นายชานนท์  แสงโสด
2. นางวาสนา  กระแสร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายชลสิทธิ์  เนียมซา
2. นางสาวชุติมา  อำนาจ
3. นางสาววนิดา  ไชยเเก้ว
 
1. นายสัมพันธ์  เผือกเเตงพันธุ์
2. นายวิวัฒน์  เดชพิพัฒน์โภไคย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงดารุณี  ตันเอี่ยม
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์สมาจาร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ไพโรจน์อมรชัย
 
1. นางอุไร  หวายบุตร
2. นางทัศนีย์  ทองคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวธนพร  สุขสุศิลป์
2. นางสาวธนัญญา  พลอยงาม
3. นางสาวสุวรรณา  เกตุพุฒ
 
1. นางสาวอนงค์  มีปัญญา
2. นางสุชญา  ควรพันธุ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจันทิมา  น้อยสคราญ
2. เด็กหญิงอารียา  คุณสัตย์
3. เด็กหญิงแพรวา  สุพรรณฝ่าย
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวเกศินี  ผาสุข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพรศิริ  ภิชัย
2. นางสาววราพร  แตงอ่อน
3. นางสาวสุนิสา  แตงบุตร
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงฉัตรชริดา  เกื้อกูล
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ถิ่นโสภณ
3. เด็กหญิงอรวรา  กันภัย
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสาวเกศินี  ผาสุข
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวบุษราคัม  สีเป้ง
2. นายปฏิภาณ  ไชยโวหาร
3. นางสาวลักขณา  ศรีกาญจนา
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงทัศนพรรณ   ฉั่วศรีสกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงเเพรนรินทร์  สิทธิรส
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางวิไลพร  รื่นสุข
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกฤษติมากรณ์  ศรีศิลปนันทน์
2. นางสาวพรพิมล  เเก่สีโลหิต
3. นายวุฒิพงษ์  ชมชู
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางศรัณยา  ศรีจันทร์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  จีนขี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทะสอ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  หอมแตงอ่อน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
2. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. นางสาวพุทธรักษา  คำภีลานนท์
 
1. นางสาวจิดาภา  พิพัฒน์พงศ์อำไพ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวศศิวิมล  โตบัว
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  หิมพาน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายพงศกร  ธาราพรรค์
 
1. นางวงศ์สิริ  เทพหนู
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  เจสละ
2. นายวิชิต  ศรีน้อยอ่อน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
2. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
 
185 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. นายกรณัฐ   ผิวงาม
3. นายกัณฑ์อเนก   สุขประเสริฐ
4. นายจิรัฏฐ์   แป้นทอง
5. นายจิรายุทธ   ประสมสี
6. นายชายใหญ่   นรากร
7. นายชิษณุ  แต้เจริญ
8. นายณัฐนนท์  ยาคำ
9. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
10. นายนฤพล  สมฤทธิ์
11. นางสาวประติมากร  คงรอด
12. นางสาวพรพิมล  จุนอุทัย
13. นางสาวมนทวรรณ  ศรีแก้ว
14. นางสาววรรชิต  ภูทอง
15. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
16. นางสาวษุปวีณ์  บุญจันทร์
17. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
18. นางสาวสิรีธร  กลิ่นจำปา
19. นางสาวสุจิตรา  มุทนาเวช
20. นางสาวสุทธิเทพ  ลิ่มรังษ์
21. นายอดิศร   คุณประทุม
22. นางสาวอภิสรา  สงฆ์โต
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
2. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
3. นายปิติ  ขาวปลื้ม
4. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
5. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
6. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ