เชิญประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม)
"เรียนเชิญทุกโรงเรียนประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม)
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคาร 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี"

 
วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 18:49 น.