หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 551 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 3 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องนาฎศิลป์ 337 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - 12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องดนตรี 531 - 533 ชั้น 3 ห้อง 531 - 533 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องนาฎศิลป์ 337 ชั้น 3 ห้อง 337 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ห้องดนตรี 531 - 533 ชั้น 3 ห้อง 531 - 533 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 6 ห้อง 562 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมอาคาร 5 ชั้น 3 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมอาคาร 5 ชั้น . 12 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305,1304 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี ลานกีฬาเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี ลานกีฬาเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี ลานกีฬาเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี ลานกีฬาเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี ลานกีฬาเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี ลานกีฬาเอนกประสงค์ 12 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 พ.ย. 2559 08.30-
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 พ.ย. 2559 08.30-
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2559 08.30-
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 12 พ.ย. 2559 08.30-
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 12 พ.ย. 2559 08.30-
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 12 พ.ย. 2559 08.30-
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 12 พ.ย. 2559 08.30-

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 133 12 พ.ย. 2559 10.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 134 12 พ.ย. 2559 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 241 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 242 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 243 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 244 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 245 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง 246 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 วิทย์6 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 วิทย์7 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 ปฏิบัติการศิลปะ2 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 ปฏิบัติการศิลปะ2 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 พ.ย. 2559 9.00-9.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 พ.ย. 2559 9.00-9.50
3 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ERIC 12 พ.ย. 2559 9.00-9.15
4 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 12 พ.ย. 2559 9.00-9.30
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 พ.ย. 2559 9.30-9.40
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 12 พ.ย. 2559 10.00-11.00
7 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 12 พ.ย. 2559 9.30-10.00
8 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 พ.ย. 2559 9.00-11.00
9 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 12 พ.ย. 2559 10.00-10.30
10 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 12 พ.ย. 2559 10.00-11.00
11 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ERIC 12 พ.ย. 2559 9.15-9.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) ห้อง 635 12 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.30 น.
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) ห้อง 636 12 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.30 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนธัญรัตน์ 12 พ.ย. 2559 08.30-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนธัญรัตน์ 12 พ.ย. 2559 08.30-
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนธัญรัตน์ 12 พ.ย. 2559 08.30-
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนธัญรัตน์ 12 พ.ย. 2559 08.30-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 655 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 656 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 656 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 654 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 654 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 655 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 658 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 651 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 651 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 652 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 652 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6310 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6310 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 658 12 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ.2/2 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ.2/2 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ
-
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง ห้อง โดม 12 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ห้อง ใต้อาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ห้อง ใต้อาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ห้อง ใต้อาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ห้อง ใต้อาคาร 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 12 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]