หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 18-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 12 พ.ย. 2559 07.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]