รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ระหว่าง วันที่ 12-19 เดือน พฤศจิกายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิราพัชร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเนตรนรี  จุ้ยจั่น
 
1. นางสาวศรัญญา  มูลน้ำอ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. นางสาวอักษราภัค  วงศ์กาญจนา
 
1. นางสาววรุณ  ฮอลลิงกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางสุมาลี  พันธุ์เอี่ยม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนนทวรรณ  วระพันธ์
 
1. นางสาววรรณา  วัฒนะโชติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงนพเก้า  เมืองพรม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศิริ
2. เด็กหญิงละอองดาว  แต่งทรัพย์
3. เด็กหญิงอิศริยา  ลดาวัลย์รุ่งเรือง
 
1. นายวีรยุทธ์  ประสมพงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ
2. นายพลวัต  รัตนมาลัย
3. นางสาวสุธารัตน์  ร่วมสุข
 
1. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์
2. นางสิริพร  ปอร์เชิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กลับดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แผลงศร
 
1. นางปัทมา  จันทร์ศรี
2. นางสาวราตรี  ทำคาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจันทนิภา  ทองอุดม
2. นางสาวธัญณัฐ  ทะรังศรี
 
1. นายนพพล  เพิ่มพูน
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายจิรเมธ  อินทรไพโรจน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายอัษฎางค์  งามจบ
 
1. นายวิทย์ทิชัย  พวงคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงปัณณพัฒน์  อิธิภูวเวโรจน์
2. เด็กหญิงรวิภา  เกษมพันธ์ุ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กาญจนนวฤกษ์
 
1. นางเบญจวรรณ  มณีนิล
2. นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายธนวิช  จิตรโสภิณ
2. นายพีรวัช  เผือกสังคชา
3. นายเปรม  ชุติอำไพวงษ์
 
1. นางสาวนิภา  สมศักดิ์
2. นางสาวพนม  ท้าวทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชกุล  ดอกงาม
2. เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะผล
3. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง
2. นางสาวสุชาฎา  รถทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิชยากาญจน์  ชาญอุไร
2. นางสาวอรัญญา  อ่อนนอจันทร์
3. นายไทเกอร์หวัง  วงศ์มหาอัญมณี
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางศรีวรรณ  จุ้ยเตย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพีรดา  แสนสม
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจตุรพร  ใจดี
2. นางสาวเปมิกา  สุขสมบัติ
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
2. นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนพล  หอมเดิม
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธฤต  สินสุนทร
2. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วนามไชย
3. เด็กชายพีรวิชญ์  สัจจรักษ์
 
1. นางชมัยพร  มงคลลาภ
2. นางเพ็ญจันทร์  รัตนาภรณ์วงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายฉัตรชัย  กรุณา
2. นางสาวสุชาดา  โตใหญ่
3. นางสาวใจเอื้อ  หมั่นธรรม
 
1. นายสุริยา  หาญชนะ
2. นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรเมฆ
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญมี
3. เด็กหญิงวิชิราภรณ์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันดี
3. นางสาวพิมพ์โพยม  สุดเจริญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
2. นายฉัตรชัย  พลเชี่ยว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุตรี  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
3. เด็กหญิงภิญญดา  พูมหิรัญ
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นางสาวทิชากร  สัตย์จริง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวพัลลภา  บ่อกลม
2. นางสาวอัจฉราพร  กงพาน
3. นางสาวเบญญาทิพย์  ยวงสวัสดิ์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤกษ์สิริกุล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงผึ้ง
3. เด็กหญิงอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
 
1. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
2. นางสุพรรณนี  เจนจิตต์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกนกพร  อัตถาผล
2. นางสาวกนิษฐา  แสงน้ำ
3. นางสาวณิชากร  ดิษฐ์น้อย
 
1. นางสาววิภาวี  สดใสญาติ
2. นางสาวจารุมน  จำรัสสิริภัค
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  จงกล
2. เด็กหญิงศิรดากรณ์  ฤทธิยุง
 
1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายภูบดินทร์  ศรีเปารยะ
2. นางสาววริณญา  คงมี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. เด็กชายวีรภัทร  คำทอง
2. เด็กชายสุรพันธ์  สวยสม
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายนิติภูมิ  คชสาร
2. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญสนอง
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายกันตณัฐ  ชำนาญวาด
2. นายนวพัฒน์  มะลิ
3. นางสาวปรียาภรณ์  สนามแจง
 
1. นางสาวกมลชนก  กระแสแสง
2. นายพัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงนนท์ธิชา  เคียวแก้ว
3. เด็กหญิงบุญญาดา  บุญจวง
4. เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์
5. เด็กหญิงอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกรพินธุ์  พิมพ์ศักดิ์
2. นางสาวจิรัชยา  พูลละผลิน
3. นางสาวมิ่งกลม  ศิริถิ่นพยัคฆ์
4. นางสาวสิราวรรณ  ศรีนารอด
5. นางสาวเเพรว  กระทู้พัฒน์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
2. นายภิญโญ  ขียา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกียเต๊ะ
2. เด็กหญิงธัญรดา  พวงทอง
3. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์หา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองมีเอียด
5. เด็กหญิงอรณี  ลันทม
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
2. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายคามินทร์  มะหะหมัด
2. นางสาวฐิตารีย์  แก้วอุดร
3. นางสาวนงลักษณ์  ม่วงเอี่ยม
4. นางสาวรจนา  โตเอี่ยม
5. นางสาววรรณวิสา  ตุ่มสุวรรณ
 
1. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
2. นายเดชา  แก้วมล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธัญมาศ  โพธิ์ไทรงาม
2. เด็กหญิงพิลาสิณี  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชื่นเกษม
4. เด็กหญิงวีรดา  วาระสิทธิ์
5. เด็กหญิงสิวารักษ์  ชื่นพลี
 
1. นางสาวรวิษฏา  ถิรวัชรภูวดล
2. นายเสกสรร  นาโควงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายณัฐกิตต์  ครุฑจันทร์
2. นายธนภูมิ  โต๊ะศิลา
3. นายนายกรกช  ลอยร่อน
4. นางสาววิภาดา  นราแก้ว
5. นางสาวอนุสรา  โยธาทูล
 
1. นางสาวปุณฑริกา  ยุวนิช
2. นายสุชาติ  สืบทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ปุกิจ
2. นางสาวชิดชนก  เพ็งนิตย์
3. เด็กหญิงณัชชา  รอดราชา
4. เด็กชายนววัตร  ราวิล
5. เด็กหญิงปริยณัฐ  พุ่มจันทร์
6. นางสาวปวรรณรัตน์  หลานเศรษฐา
7. นายปานกฤษณ์  อัฐมี
8. เด็กหญิงพณิดา  ตั้งตระกูลเจริญ
9. นายวรพล  ว่องวายุภัทร
10. นางสาววรรณวลี  โสมทัศน์
11. นางสาววัชราภรณ์  ยงยุทธวิชัย
12. เด็กชายศิริภัทร์  จันทร์ลอย
13. นายสหรัฐ  ชัยเสน
14. เด็กชายสุทธิพร  หลำละออ
15. นางสาวสุพิชชา  พรกระจ่าง
16. นายสุรพล  พรมเสนา
17. นางสาวอรพิมล  ภูทิพย์
18. นายเกษมสุข  ไชยมี
19. นางสาวเชื้อชนก  ชวดท่าข้าม
20. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  เพาะบุญ
 
1. นายวินัย  นานอก
2. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
3. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
4. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
5. นายนิพัทธ์  กิติพัฒน์มนตรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุรพันธ์
2. นางสาวกุลนุช  โต๊ะเฮง
3. นางสาวชนัชพร  จับบัง
4. นางสาวฐิติมา  สีสิม
5. นางสาวดอกแก้ว  ฆ้องรั่น
6. นายธนาธิป  สนใจ
7. นายนนทชัย  ทับรุ่ง
8. นางสาวนฤมล  หมอนทอง
9. นางสาวนัทชา  จงเทพ
10. นางสาวปรายฟ้า  ปวงนิยม
11. นางสาวปุณฑริกา  เมืองหงษ์
12. นายพรรษวุฒิ  จิตดามาตร
13. นายพิพัฒน์   เทียบแก้ว
14. นางสาวลัดดาวัลย์  สุขขี
15. นางสาววราภรณ์  สุปะทัง
16. นางสาวสวนันท์  ชัยรัตน์
17. นางสาวอภิสรา  ขาวซัง
18. นางสาวอัญมณี  เจริญ
19. นายอัษฎาวุธ  ดวงมณี
20. นายอานนท์  ทาหาร
 
1. นางสาววรัญญา   ศิริอุดม
2. นายชำนาญ   ศีลี
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุตรลุน
4. นางสาวสุพิฌชาย์  ศรีทา
5. นางสาวสุทธารัตน์  เลื่อมใส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธีรดนย์  พงษ์ดนตรี
 
1. นางสาวอุไร  สุขใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายศุภกร  จิตรดี
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายญาณกร  สอนประสม
2. เด็กหญิงอริสรา  กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางลักขณา  นิยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายสืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล
2. นางสาวอมรพชร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธนภัทรไพบูลย์
3. เด็กหญิงณิชนันท์  จิวรรจนะโรดม
4. นางสาวนันท์นภัส  เชยประโคน
5. เด็กหญิงปัญฑารีย์  รัตนวิภาคกุล
6. นางสาวพลอยพรรณ  โคตรพงษ์
7. เด็กหญิงพิมพ์  กาชัย
8. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีม่วง
9. นางสาวอรพิณ  มีบุญเอนก
10. เด็กหญิงแทนใจ  พุทธงชัย
 
1. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
3. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิตติพร  เขตต์กรณ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  สายทอง
3. เด็กหญิงณฐมน  บางน้อย
4. นางสาวธมนวรรณ  ฉลาดถ้อย
5. เด็กหญิงธาริณี  ดอกนาค
6. เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์วาปี
7. เด็กหญิงนภัสสร  บุญธรรม
8. เด็กหญิงนันทยา  ศรีทาพักตร์
9. เด็กหญิงบงกชพร  ตาลอ่อน
10. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิเรศสุนทร
11. นางสาวพลอยณิชชา  ศิริมาลีวัฒนา
12. เด็กหญิงศิรินภา  ครองประยูร
13. เด็กหญิงสุพิชญา  สีเขียว
14. เด็กหญิงัจันทร์วลัย  หมอนทอง
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองบำรุง
 
1. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
2. นายอภินันท์  วันทา
3. นายทิฐิ  สุจิมหันต์
4. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  มงคล
2. เด็กหญิงพิชญา  บุตรชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนัส  วิสุทธิ์สมุทร
2. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรัญญา  มะหะหมัด
2. นางสาวสุกัญญา  สุริยันต์
 
1. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
2. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรพรหม  พรมจิ๋ว
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวทัศนีย์  ทาเคน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรัฐฟ้า  สังข์ศิริเวชธาดา
 
1. นางสาวนิภาพร  สูญศรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นายยศวร  จันเทศ
 
1. นายประภาส  เข็มเพชร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิพร  โยเหลา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวอติกานต์  แตงหนู
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มูลสูตร
 
1. นางสาวนิภาพร  สูญศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายชาคริสต์  สำราญ
 
1. นายบุญเลิศ  รอดทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูช่วย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  หม่อมงาม
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวญาดา  กลางประพันธ์
 
1. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพรรษกร  พอขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงอินทิรา  คันธพสุนธรา
3. เด็กหญิงเมฆียา  นวจองพันธ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ
2. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายรุจิภาส  ไชยชนะ
2. นายศุภกิตต์  บุญศรี
3. นางสาวอุทุมพร  อ่อนธนู
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายนภัสกร  จันทสาร
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอารียา  ดุริยพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายภัครพงษ์  นุ่มโต
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายปัจจกำพล  เลไธสง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายจิดาภา  แว่นตา
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกันตา  กอวรกุล
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิมวิภา  อินทรี
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  คงเมือง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทั่ง
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
4. เด็กหญิงพิมวิภา  อินทรี
5. เด็กหญิงพิไลพร  จันทร
6. เด็กหญิงรมิดา  นะคะจัด
7. เด็กหญิงรัตนกรณ์  ทองสายใหญ่
8. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
9. เด็กหญิงอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นางสาวอรินทร  ตะโม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายทวีทรัพย์  ไฝ่เพชร
2. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
3. นายธนพล  นุตรักษ์
4. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
5. นางสาวปภาวี  มาลีเมาะ
6. นางสาวพีมรดา  วงภูธร
7. เด็กชายยงยุทธ  สมบุญ
8. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
9. นายวีระศักดิ์  ทองวีระกุล
10. นายอมรศักดิ์  สมบรูณ์ศิลป์
11. นางสาวเยาวลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
2. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายมนัญชยา  เพ็ชรูจี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  พยัพศรี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เหมือน
3. นางสาวณัฐพร  อยู่สถิตย์
4. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
5. นายธนพล  นุตรักษ์
6. นายนพรัตน์  ชูเนตร
7. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
8. เด็กหญิงนันฐรัตน์  วันกลิ่น
9. เด็กชายปฎิภาณ  เสาประทาน
10. นางสาวปภาวี  มาลีเมาะ
11. นางสาวพัชราภรณ์  ทนสูงเนิน
12. นางสาวพีมรดา  วงภูธร
13. เด็กชายยงยุทธ  สมบุญ
14. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
15. นายวีระศักดิ์  ทองวีระกุล
16. นายอนุชาติ  พูลสวัสดิ์
17. นายอมรศักดิ์  สมบรูณ์ศิลป์
18. นางสาวอารีรัตน์  มีเบ้า
19. เด็กหญิงเจนทิชา  ผลาผล
20. นางสาวเยาวลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
2. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายมนัญชยา  เพ็ชรูจี
5. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉัตรเมือง
2. เด็กชายชานนท์  ลีปริคณห์
3. เด็กชายวุฒิชัย   นวสกุลเลิศ
4. เด็กชายสรวิชญ์  กุลวัฒนาพร
5. เด็กชายสุรดิษ  หาญสวัสดิ์
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
2. นายรัชชานนท์  พูลสิน
3. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  บุญเรือง
2. นายณัฐกิตต์  เสโตบล
3. นายธนพล  หมั่นมาก
4. นายพีรนัฐ  ตะเคียนศก
5. นายภากร  โสมาภา
6. นายวิธวัฒน์  ทับลา
 
1. นายธีรพงษ์  คงศรีแก้ว
2. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
3. นายมนตรี  เฉยดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงแมงทับ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. นางสาวจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์ชนะ
6. เด็กชายฐานันดร  แววมณี
7. เด็กชายณัฐนันท์  อินโด
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์
9. นายณัฐพงศ์  ศรีมา
10. เด็กชายณัฐพล  ดนมินทร์
11. เด็กชายธนากร  คำแพง
12. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จ้อยจิตต์
14. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
15. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
16. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
17. นางสาวปิยนุช  เทพอาษา
18. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ
19. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ
20. นายพรหมพิทักษ์  สำราญจิต
21. เด็กหญิงพิณทองแท้  ชนะวัฒน์
22. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา
23. นายภัทรพงศ์  ชัยคำ
24. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี
25. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
26. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทะนา
27. นายรัชพล  ชูอารมย์
28. นายวรพล  ชูเนียม
29. นายวัฒน  พันธมิตร
30. นายวันไทย  พานิคม
31. เด็กชายวีรยุทธ  สมพล
32. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
33. นายศศพล  รานุรักษ์
34. นายศิรภพ  ไชยปัญหา
35. เด็กหญิงอภิญญา  ผานามอญ
36. นางสาวเบญญาภา  ชื่นพันธ์
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
38. นางสาวใบเตย  ขำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
2. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
3. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
4. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
5. นายโชคชัย  ไกรยศ
6. นายประดิษฐ์  คำชา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์ผล
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
4. นางสาวชุติมน  ชาเขียว
5. นายณภัทร  โคมน้อย
6. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
7. นางสาวณัฐฐินันท์  วงษ์ทำมา
8. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
10. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
11. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
12. เด็กชายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
13. นายธีรพล  แนวทวิต
14. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
15. นางสาวนรากร  เข็มทอง
16. เด็กหญิงนิญาดา  สอนมาลา
17. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
18. เด็กหญิงปิยธิดา  ทรัพย์สวรรค์
19. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
20. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
21. นางสาวพิญาดา  แก้วบุญเรือง
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
24. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
25. นายภาคิน  ไชยประการ
26. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
27. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
28. เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
29. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
30. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
31. นายวีระชัย  ลำดวน
32. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
33. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องนคร
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรัพย์สงวน
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
36. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
37. เด็กหญิงอาริสา  ตรีอินทร์
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นางสาวชลธาร  นิยม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายเอกตะวัน  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวปัญจพร  อะโนดาษ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงณัฐฌานันฐ์  วงษ์บัณฑิต
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวปูริดา  มาประสพ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธัชพล  พลเยี่ยม
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายไตรภพ  โสภักดี
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรามาวดี   โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายต่อบุญ  ปุ้ยตกูล
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชนะชัย  ใจกว้าง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนัธวุธ  ธัญกรรม
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกัณฑณัฐ  เขียวขำ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรามาวดี   โชคมานุสรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวปูริดา  มาประสพ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บัวทรัพย์
2. นางสาวบุษกร  วงศ์พิศาล
3. นางสาวพัชชา  เบิกบาน
4. นางสาวศศิวิมล  พลายแก้ว
5. นางสาวศิริรัตน์  จุ้ยม่วงศรี
 
1. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
2. นางดนุชภร  ยังดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกพร  คานอ่อน
2. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกษะ
4. เด็กชายจตุพร  เมฆกระจาย
5. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
6. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
7. เด็กชายณัฐพงษ์  เรือขจร
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
9. เด็กชายตนุสรณ์  แย้มยวน
10. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์พลับ
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
12. เด็กชายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
13. เด็กหญิงนพรัตน์  จังหวะเลิศ
14. เด็กหญิงนภสร  มหาทรัพย์
15. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
16. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  โทแก้ว
18. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
19. เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
20. เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
21. เด็กชายรัตนากร  ศรีม่วง
22. เด็กชายรุ่งเจริญ  กันแก้ว
23. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
24. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
25. เด็กหญิงศิรินภา  ภูภักดี
26. เด็กชายศิวกรณ์  นครกัณฑ์
27. เด็กหญิงสรัลชนา  แดนขนาน
28. เด็กชายสิทธิพล  รวมแก้ว
29. เด็กหญิงสุธิสา  แย้มปู่
30. เด็กชายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
31. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
32. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
34. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
36. เด็กหญิงโศภิษฐา  ชมสำแดง
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกันติชา  ประสพผล
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นางสาวขนิษฐา  คำพันธ์จันทร์
5. นายคุณวุฒิ  สุพงษ์
6. นายคุณากร  ภู่พวง
7. นางสาวจิรกิตต์  ไชย์ศรี
8. นางสาวจุฑารัตน์  นาคเถื่อน
9. นางสาวชไมพร  เสิงขุนทด
10. นายณภัทร  โคมน้อย
11. นายณัฐพงศ์  สมศรี
12. นายณัฐพงษ์  มณีพงษ์
13. นายณัฐวุฒิ  เลิศดี
14. นางสาวทัศนีย์  พุทธจักร์
15. นายธนภัทร  รัตนะ
16. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
17. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
18. นายธีรพล  แนวทวิต
19. นายธีรภัทร  เคนโม
20. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
21. นายนนัทณัฏฐ์  หงษ์ลอยลม
22. นางสาวน้ำฝน  โทนหงสา
23. นางสาวพรพิสิทธิ์  ทองนรินทร์
24. นางสาวพิราวรรณ  เปลื้องผล
25. นายพีระวัฒน์  ไม้กร่าง
26. นายภาคิน  ไชยประการ
27. นางสาวภาวิดา  สมศรี
28. นางสาวมัลลิกา  เวียงคำ
29. นางสาววัลยา  แย้มเกษร
30. นายศรศักดิ์  ไทยบำรุง
31. นางสาวศรีนฤมล  พัดชื่น
32. นางสาวศิญาภัสร์  เดชอดุลย์พัชร์
33. นางสาวศิริรักษ์  กำจาย
34. นางสาวศุภิสรา  แตงเนื้อเหลือง
35. นางสาวสาวิตรี  ขจรเกียรติพัฒนา
36. นางสาวสิริรัตน์  โกมล
37. นางสาวอติกานต์  วรรักษ์อักษร
38. นางสาวอรวรรณ  บุญอิ่ม
39. นางสาวอุทุมพร  จันมณี
40. นายเมธี  นินสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
2. เด็กหญิงบุรฉัตร  สัมมากิจ
3. เด็กชายปวริศร  ฉันท์ทอง
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  มะสีพันธ์ุ
5. เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ใยสุ่น
7. เด็กชายสิทธิโชค  ทองขาว
8. เด็กหญิงอรจิรา  ชัยบุญมา
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  คูมหานาคา
2. นายชานน  มานะเสถียร์
3. นางสาวญาดา  สันต์จิตโต
4. นางสาวนภัสวรรณ  นิลสม
5. นายศราวิน  แสงจันทร์
6. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่อึ้ง
7. นายหิรัญ  หาญวิญญานันท์
8. นายอริยวัฒน์  ธิราวิทย์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
2. เด็กหญิงภรณ์ณิภัทร์  สนสาขา
3. เด็กหญิงมีนา  สุขีโมทย์
4. เด็กหญิงวรดา  ศรีจรรยา
5. เด็กหญิงศิริยากรณ์  หล่อโสภาลักษณ์
6. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
2. นายมนัญชยา  เพชรูจี
3. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
4. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยะ
3. นางสาวนริสสรา  จันเทา
4. นางสาวนิยดา  เพ็ญธิสาร
5. นางสาวปิยวดี  เปรมอนันต์
6. นางสาวลัดดาพร  สอาดรัมย์
7. นางสาวอริศรา  สร้อยปทุม
8. นางสาวเบญจมาศ  จตุรงค์พลาธิปัต
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวศิริกรพร  กุสุมาลย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร์
3. เด็กหญิงภรณ์ณิภัทร์  สนสาขา
4. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พัดดง
5. เด็กหญิงวรดา  ศรีจรรยา
6. เด็กหญิงศิริยากรณ์  หล่อโสภาลักษณ์
7. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
8. เด็กหญิงีมีนา  สุขีโมทย์
 
1. นางสาวนิลรัตน์  ปัททุม
2. นายมนัญชยา  เพชรูจี
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายอภิรักษ์  ศิรินาโพธิ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ติระรณกรกุล
2. นางสาวชาดารัตน์  สุดใจ
3. นางสาวฐิลดา  แสนซิว
4. นางสาวธัญดา  สินลือนาม
5. นางสาวนภัสวรรณ  นิลสม
6. นางสาวนารีรัตน์  ชัยศักดิ์
7. นางสาวปิยนันท์  ช่วยชูเชิด
8. นางสาววิภาดา  เสริมจันทร์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำสาเลา
2. เด็กหญิงณิชา  นิยมพานิช
3. เด็กหญิงพัชชา  ชาญประโคน
4. เด็กหญิงพิณชญา  ทองเหลือ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนวิชาโรจน์
6. เด็กหญิงวริษฐา  เตยฉิม
7. เด็กหญิงศิริวิมล  บุดดาห์
8. เด็กหญิงสุรัญชนา  รุ่งสว่าง
9. เด็กหญิงหทัยพัชญ์  จิรพัสนิรุชา
10. เด็กหญิงหทัยรัชย์  จิรพัสนิรุชา
11. เด็กหญิงอรจิรา  ชัยบุญมา
12. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวชนาลัย  ปลั่งดี
2. นายญาณเดช  ศรีแสง
3. นายนพรัตน์  อินทิตานนท์
4. นางสาวมณีรัตน์  ศรีมาตร์
5. นางสาวมุกดา  ละมูล
6. นายรัฐธีร์  สัญชาตเจตน์กุล
7. นางสาววิลาวัณย์  วงศ์ราตรี
8. นางสาวสุพรพรรณ์  เกิดผล
9. นางสาวอุทุมพร  พูลศรีสวัสดิื
10. นางสาวเนตรชนก  รัตนยานนท์
11. นายเอกรัตน์  วุฒิเดช
 
1. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด
2. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ภาภิรมย์
2. นายธราเทพ  เถรแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิดาภา  เลิศภูมิภัทร
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชลิตา  เมฆสมุทร
 
1. MissChang  PanFeng
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายสหัสวรรษ  ปลื้มสูตร
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวพัชรพร  บุญมาก
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิกา  ธิติธรรมนาคกุล
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มพวง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนันทิกานต์  ช่วงสมบูรณ์ศรี
 
1. นางสาวณัฎฐา  นรฮีม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงมัชรัณ  เฉิน
 
1. นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชวัลกร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  ใจมา
 
1. นายพันธ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ทองรอด
2. นางสาวพภัสสรณ์  เขียวเวียง
3. นางสาวอริศรา  คำสังวาลย์
4. นางสาวเมธาวี  การะเกตุ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  พัชนะ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มพวง
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลปชัย
2. นางสาวณัฐริกา  ศิลปชัย
3. นางสาวนัทธมน  อรรจนเมธี
4. นายวีรวุฒิ  อภิวงค์
5. นายโอบนิธิ  ปรีดี
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
2. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อินทร์แก้ว
2. นายธนษิต  มณีโชติ
3. นางสาวนภาพร  คูณหาร
4. นางสาวศศิวิมล  พิศเพ็ง
5. นางสาวสุพรรณษา  จิตสำราญ
 
1. นายพันธุ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายบุญญศักดิ์  บุญเงิน
2. นางสาววีรวรรณ  จันทรา
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
2. นายภูมิแผ่นดิน  เกษเกษม
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
130 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวณิชาภัทร  มาแจ้ง
2. นางสาวอินวิชญ์ภา  ภัณชิลา
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  คำมาลา
2. เด็กชายนพดล  บัวแก้ว
3. เด็กชายพยงค์  แก้เสน่ห์ใน
4. เด็กชายภูวริศ  ดีมีวงษ์
5. เด็กชายราชินทร์  ฝ่ายเทศ
6. เด็กชายวิษณุกร  จงดอนหัน
7. เด็กชายอานนท์  กล่อมปราณี
8. เด็กชายเจตนิพัทธ์  หมื่นประเทศ
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาว-  -
2. นางสาวคันธรส  แก้วเสลา
3. นายชลธี  สิทธิศรีจันทร์
4. นางสาวณัฎฐริณีย์  สุทำแปง
5. นางสาวนิศารัตน์  บุญต้า
6. นายปุณภัส  กาญจนปัญโญ
7. นายภัคพงษ์  สรรเสริญ
8. นางสาววารีรัตน์  หันตรี
9. นางสาววิภา  วงษา
10. นายศุภณัฎ  วงศ์พรหม
 
1. นายวีรชน  เสมือนใจ
2. นายวสันต์  เปรมทวี
3. นางสาวจิรนันท์  ป้อมสุวรรณ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายฐิตินัทธนนท์  ศรีสุภางค์กุล
2. เด็กชายณัฐนนท์  กะลัมพากร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดงทอง
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  สมใจ
5. เด็กหญิงอภิชญา  บัวชมภู
 
1. นางจารีรัตน์  บัวแย้ม
2. นางสาวอัมพริกา  บุญขวาง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนันทิยา  แสงอรุณ
2. นางสาวสุภาวดี  เนื่องสาวก
3. นายอภิสิทธิ์  แจ่มนิล
4. นายอรรถพล  วงษ์ค้ำ
 
1. นางสาวนัฎฐา  ชินนิธิพัฒน์
2. นางสาวชลลดา  พันธุ์เนตร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมทอง
2. เด็กหญิงจริยพร  ศิริจันทรา
3. เด็กหญิงธจรรยวรรณ  สหัสพรชัยกุล
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชนิกานต์  คำวาง
2. นางสาวชนิตา  วงวิจิตร
3. นางสาวนริศรา  แก้วน้อย
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ขาวเผือก
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัชวิภา  จันทนะ
2. เด็กหญิงดลยา  ปรีชาญาณพานิช
3. เด็กหญิงนลิน  ช่วยกลาง
 
1. นางจงดี  เปียประเสริฐ
2. นางสาวอภันตรี  กระต่ายทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวชมพูนุช  กองประมูล
2. นางสาวนารีรัตน์  เมืองตะโม่
3. นางสาววันเพ็ญ  ในรัศมี
 
1. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
2. นายทรงศักดิ์   อะโน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พรหมบัณฑูร
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย์
 
1. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วรหาญ
2. เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นางสาวสุรีพร  ขำนพคุณ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายตรีเทพ  เหล่าธรรมกีรติ
2. นายภีมปภพ  นุชเดื่อ
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ไขเขว้า
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายวิธทวินร์  แสวงนอก
2. เด็กชายอนุชา  อินปาน
 
1. นายธีรศักดิ์  มุลทา
2. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายญาณวุฒิ  ญาณจินดา
2. นายศรัณญ์  บุญชู
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ไทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงอารียา  บังไซ
 
1. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
2. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายปกรณ์  แสงเพชร
2. เด็กชายศศิพฤกษ์  ลมุลครบุรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายรณกฤต  แสนพรหม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒนกุลชัย
2. นายเชาวรินทร์  บุญมั่น
 
1. นายเอกชัย  ฉิมพลอย
2. นางสาวลดามณี  แก้วภักดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชญานิษฐ์  นิลเทพา
2. นางสาวณัฐฐา  ศรียาสวิน
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิพัฒน์   แซ่โง้ว
2. นายภาสกร  พรทิพย์เทวา
 
1. นายจารึก   ขจรเจริญศักดิ์
2. นางทองสุก  หัตถกิจ
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงบุญยรัตน์  มณีศิริ
2. เด็กหญิงปาลินี  ผลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายทศพล  ดีพันธุ์
2. นายธนากร  ปัททุม
3. นายธีระกิตติ์  เจียมเจือจันทร์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวพินทิพา  เทศวิศาล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายยศวรรธน์  รักษายศ
2. นายเกรียงรัตถ์   ติยะรังษีนกูล
 
1. นายสุธีร์  นาทร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภมรสุขนิรันดิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  มงคลชัยชนะ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลวรรณ  เสริมวงค์
2. นายนนทกร  ฟ้าคุ้ม
3. นางสาวศกุนี  สุ่มคอย
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขสำราญ
2. เด็กชายธนภัทร  กลั่นประสิทธิ์
3. เด็กชายนทีกานต์  โต๊ะงาม
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มิตรตระกูล
2. เด็กชายภูวดล  บุญแท้
3. เด็กชายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
 
1. นายธนกฤต  จันทร์วิเชียร
2. นายมนัส  จันทรัพย์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  โพธิ์สันเทียะ
2. นางสาวบุณยาพร  ลาฝอย
3. นางสาวประภาภรณ์  สุทธิประภา
 
1. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
2. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 
158 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลัทพร  คุณาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสิริกร  ธีระประภา
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีกวนชา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายสุริยา  คงธันร์
 
1. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนิพัทธ  จันทร์นวล
2. นายปกป้อง  ขวัญเย็น
3. นายวิชัย  เยื้อนสันเทียะ
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายพีรัชชัย  ก๋งน้อย
2. เด็กหญิงอรปรีญา  แก้ววิกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวนลัท  ชึรัมย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. นางสาวนันทิกานต์  พึ่งเทียน
2. นายบุญยารักษ์  งามละมัย
3. นายราชฤทธิ์  รีรอ
 
1. นางมนัสนันท์  แสงนาค
2. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกิรณา   เปรมกมล
2. เด็กหญิงชญาฎา  เนียรศิริ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พาแพง
4. เด็กหญิงปัทมรัตน์  วงษ์วิกย์กรรม
5. เด็กหญิงภัทรา  คำด้วง
6. เด็กหญิงอฐิติยา  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางณภัทร์พรรณ  ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นายณัฐพล  พรรณหาญ
3. นายธนวัติ  เจริญสัตย์
4. นางสาวปาณิษา  คำนุช
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นางสาววนิดา  นันทะเสน
 
1. นางสมศรี  ท้ายเมือง
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
3. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายทีฆายุ  ภัทรารักษ์
2. เด็กชายธนกฤต  เจริญไทย
3. เด็กชายเอกนิวัฒน์  อำนาจเอกมงคล
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
2. นางสาวปวีณา  นุชประเสริฐ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวธัญวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวพัชรพร  ผลงาม
3. นายวุฒิพงศ์  ปาลกะวงศ์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี
2. นางสาววาสนา  การะเกตุ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงมธุรดา   ไชยลาภ
3. เด็กชายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวคันธมาทน์  แก่นจันทร์
2. นางสาวนภสร  อินเอียว
3. นางสาวพิมพ์ชนก  งามสาย
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายพงศธร  พิริยะกุลชัย
3. เด็กหญิงวธัญญา  รุ่งสกุล
 
1. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
2. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวชลดา  แซ่เตียว
2. นางสาวปภัสวรรณ  ฮ้อแสงชัย
3. นายรัตนพล  ทองกำจาย
 
1. นางสาวแสงระวี  สาระพันธ์
2. นางสาววาสนา  การะเกตุ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เมษานุกรบุตร
2. เด็กหญิงปองทิพย์  เศรษฐบุตร
3. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
 
1. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
2. นางวรรณี  นาคหาญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายพิสุทธิ  ดรบุรมย์
2. นางสาวหทัยรัตน์  อ่อนเพ็ง
3. นางสาวอัมพิตา  ฉายสวัสดิ์
 
1. นางสาวณพสร  แสงวิจิตร
2. นางสาวสุมาลี  ธารทองขจรไกร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทวะโร
2. เด็กหญิงบัญจารัตน์  ถาวรกุล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วพวง
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพอนัน
2. นางสาวกนกวรรณ  แดงศรีธรรม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. นางสาวพรณภา  พรมภักดิ์
2. นางสาวสรัญญา  บัวใบ
3. นางสาวเนตรนภา  รังหอม
 
1. นางกัญชลีย์  พุทธวงศ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปูคะทา
2. เด็กหญิงนภาพร  โพพริก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  มหาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  สุขคำ
2. นายปัณณทัต  พื้นม่วง
3. นายปัณณวิชญ์  พื้นม่วง
 
1. นางสาววาสนา  การะเกตุ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทับธานี
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ท้ายเมือง
2. เด็กชายภูวเนศร์  ตันมิ่ง
3. เด็กชายวสุพล  งอกงาม
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ปานเพียร
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงปิยสิริ  งามประหยัด
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปริญญาพร  ทองวงษ์
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงอมรา  ตามญาติ
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายเจษฎา  แสงตะวัน
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายชยานันทร์  ตั้งตน
2. เด็กชายธนันชัย  เลาหบุตร
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
2. เด็กชายภูวเนตร  ตันมิง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ
2. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
186 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่อชะลาศรี
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงจิต
3. เด็กหญิงชัญญานุช  หลงศรี
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
7. เด็กชายนาวิน  วังศิลาบัตร
8. เด็กชายพงศพัศ  แกมขุนทศ
9. เด็กหญิงพรชิตา  ผ่องโต
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภู่สนธิ์
11. เด็กชายพาทิศ  เรืองสุวรรณ
12. เด็กชายพิชัยลักษณ์  คงคา
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ่งทวีทรัพย์
14. เด็กชายมนตรี  เขียวไกร
15. เด็กชายวิสิฐ  บุตรสิงห์
16. เด็กชายวุฒิกร  ใจเย็น
17. เด็กชายศราวุธ  ศิริแส
18. เด็กชายศิวกร  คงกระโฮ่
19. เด็กชายสกรรจ์  เขียวรัตน์
20. เด็กชายสหภาพ  เสนาขันต์
21. เด็กชายสุรดิษ  การไถเจริญ
22. เด็กชายอธิพงศ์  ขำแป๊ะ
23. เด็กชายอุทัย  บัวชูใบ
24. เด็กชายเจษฎากร  บัวบรรจง
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
 
187 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายคณิน  อินทะเรืองศร
2. นายจตุโชค  ชูเชื้อ
3. นางสาวจุฬามณี  ทำทอง
4. นางสาวฐิติกาญจน์  สายบัว
5. นางสาวฐิตินันท์  บัวเชย
6. นายณัฐวัฒน์  จันสายออ
7. นางสาวณิชาภัทร  บุญเต็ม
8. นายทักษ์ดนัย  แสงอ่อน
9. นายภาราดร  เหมือนจิตต์
10. นายรักษ์ชาติ  ทองมอญ
11. นายราเชน  ประทาน
12. นายวิสาร  จูเปาะ
13. นายศราวิน  ศิริแส
14. นางสาวศศิภา  ใจเย็น
15. นายสรทรรศน์  กลั่นกสิกรรม
16. นายสหชัย  เสนาขันต์
17. นายสุภัทร  พะวันทะ
18. นางสาวสุภาพร  กุนะ
19. นายอนุพงศ์  เยาว์แสงแซงสนิท
20. นายเจตนิพัทธ์  เจียมตน
21. นางสาวเสริมสุข  สำอางกิจ
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน